V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De Fransche overheersching in België (van 1792 tot 1815). (1899)

In dit boek belicht C. Cortebeeck de verschillende aspecten van de Franse overheersing in België, en het antwoord dat de Belgen hierop hadden. Het boek begint met de oorlogsverklaring van Frankrijk aan Oostenrijk in 1792 en eindigt met de Slag bij Waterloo. (256 blz., 7,75 euro - enkel te koop als ebook).

In this book C. Cortebeeck describes the different aspects of the French domination of Belgium and the answers that the Belgians had to this domination. The book begins with the declaration of war from France to Austria in 1792 and ends with the Battle of Waterloo. (256 pages, 7,75 euros - only for sale as ebook).

Dans ce livre, C. Cortebeeck décrit les différents aspects de la domination de la France en Belgique et des réponses que les Belges avaient à cette domination. Le livre commence avec la déclaration de guerre de la France à l'Autriche en 1792 et se termine avec la bataille de Waterloo. (256 pages, 7,75 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table


Eerste hoofdstuk. 5
De Franschen verklaren den oorlog aan Oostenrijk. - Zij vallen tweemaal in onze gewesten. - De uitwijkelingen. - Het Belgisch legioen. - Bondgenootschap tegen Frankrijk. - Slag bij Jemappes. - De Oostenrijkers ontruimen het land. - Fransche proclamatiën. - De kiezingen. - De gedwongen leningen en brandschattingen. - De assignaten. - Het decreet van 15 december. - Teleurstelling der Belgen. - De commissarissen. - Gebrek aan samenwerking hier.

Tweede hoofdstuk 27
De Clubs. - De Sansculotten aan 't werk : zij plunderen en verwoesten. - Nieuwe krijgsbelasting. - Voorstel in de Conventie om ons in te palmen. - Nieuwe commissarissen. - Hun willekeurig gedrag. - Hunne macht. - De vrijheid vernietigd. - Het land overstroomd door Fransche gelukzoekers. - Alle bestuur onmogelijk gemaakt. - Vergeefsche klachten.

Derde hoofdstuk. 45
De Clubs en de commissarissen werken voor de inlijving. - De toestand in 't bisdom Luik. - De commissarissen over de kiezingen. - De Kiezingen beginnen. - De burgers van de stembus verwijderd. - Alleen de Sansculotten stemmen de inlijving. - Zij begaan nieuwe straatschenderijen. - Waar de burgers vrij zijn wordt tegen de inlijving gestemd. - Schrik voor de assignaten. - De Conventie beraadslaagt over de aanvragen tot inlijving. - De Franschen bij Aldenhoven verslagen. - Hun aftocht begint.

Vierde hoofdstuk. 63
De commissarisen en Sansculotten plunderen de kerken, de kunstverzamelingen enz. - De plaatselijke besturen hebben niets te zeggen. - Opstand te Geeraardsbergen en elders, tegen den Franschen overmoed. - Dumouriez neemt krachtdadige maatregelen tegen de Sansculotten. - Hij poogt de bevolking gerust te stellen. - Zijne vermaarde klacht aan de Conventie. - Slag bij Neerwinden. - Aftocht der Franschen. - Herstelling van 't Oostenrijksch bestuur. - Het poogt den vrede in 't land te herstellen; toont zich toegevend. - Hier is men wantrouwig. - De ontevredenheid neemt toe. - In 't bisdom Luik is 't bestuur minder toegevend. - Toestand in Frankrijk. - De gezindheden hier te lande : onmacht en onwil. - Slag bij Fleurus. - De bondgenooten ontruimen het land.

Vijfde hoofdstuk. Na de tweede overweldiging 81
De Fransche dwingelandij begint opnieuw. De vertegenwoordigers der Conventie aan 't werk. - Hunne requisities. - Plundering der musea, kerken, enz. - De oorlogsbelasting van 80 millioen; hare verdeeling. - De assignaten. - Het maximum. - Klachten door de overheden ingediend. - Gebrek in de steden en ten platten lande.

Zesde hoofdstuk. 100
Verandering in 't bestuur en de rechtspleging. - Nieuwe opeischingen. - Eerste herstellingsmaatregelen : het maximum afgeschaft, de gijzelaars in vrijheid gesteld. - De oorlogslasten. - Jammerlijke toestand hier te lande. - Eene republikeinsche plechtigheid. - Beraadslaging in de Conventie over de inlijving onzer gewesten bij Frankrijk. - Ons land wordt in negen departementen verdeeld. - Eenige verzachting in den toestand. - Nieuwe gedwongene leening, hare verdeeling. - Gedwongen feestviering.

Zevende hoofdstuk. 122
Onze landgenooten houden maar weinig van hunne republikeinsche burgerrechten. - Kiezing van 1797. - De gematigden zegepralen. - Staatsgreep door 't Directorium. - De eed van haat tegen het Koningdom. - De beëdigde en onbeëdigde geestelijken. - Sluiting van kerken en kloosters. - Verkooping van aangeslagen goed. - De republikeinsche tijdrekening. - De decadi. - Nieuwe belastingen. - De wet op de loting. - De Boerenkrijg.

Achtste hoofdstuk. 160
Wreedheden door de Franschen begaan. - Generaal Colaud. - De wet van 10 vendémiaire jaar IV (1 october '96) wordt toegepast. - Boeten door eenige gemeenten te betalen. - Afpersingen. - De lotelingen blijven weg. - De gijzelaars in onze gevangenissen en in de Fransche. - Klachten door onze vertegenwoordigers over allerlei misbruiken, over willekeurige aanhoudingen. - Beschuldigingen tegen Minister Merlin. - Willekeurige aanhoudingen.

Negende hoofdstuk. 181
De toestand verbetert, de rust keert weer. - Bonaparte consul. - Groote veranderingen. - Nieuwe bestuurlijke inrichting. - Nieuwe lichtingen. - De vrede wordt gesloten. - De bannelingen komen terug. - De gijzelaars worden in vrijheid gesteld. - Het Concordaat. - Onze bisdommen en bisschoppen. - De eerste consul bezoekt onze gewesten. - Napoleon keizer uitgeroepen. - Strengheden jegens de achterblijvers en hunne ouders. - Het onderwijs. - Napoleon's heerschzucht. - De belastingen verzwaard. - Napoleon in oorlog met Oostenrijk, met Pruisen, Rusland. - Zijne broeders en schoonbroeder koning gekroond. - Spanje ingepalmd. - Nieuwe gevechten in Duitschland.

Tiende hoofdstuk. 207
Napoleon wil ons verfranschen; doet Belgische families naar Parijs komen, Belgische kinderen naar Fransche kostscholen zenden, Belgische meisjes met Franschen trouwen. - Willekeurige aanhoudingen. - De keizerlijke politie. - De havenwerken te Antwerpen. - Nieuwe waterwegen. - Napoleon's rijk. - Handel en nijverheid kwijnen. - De keizer trouwt met Maria-Louisa. - Het keizerlijk paar in onze gewesten. - De geboorte van den koning van Rome. - Onze bisschoppen. - De keizerlijke catechismus. - Onze taal onder het Fransch beheer. - Tocht naar Rusland. - Nieuwe offertes worden geëischt. - Slag bij Leipzig. - Duitschland staat op. - Opnieuw worden jongelingen opgeroepen. - De mogendheden komen te Parijs. - Napoleon staat zijnen troon af. - Het koninkrijk der Nederlanden. - Slag bij Waterloo. - Bevestiging van 't nieuwe koninkrijk.

Index


Aalst 11, 66, 89, 145, 227
Aarschot 135, 143, 146, 148, 163
Abdij van Bonne-Espérance 80
Abdij van Tongerloo 77, 90, 141, 154, 212
Adriatische Zee 212
Aken 35, 143, 189
Albert van Saksen-Teschen 10
Aldenhoven 60
Algerië 124
Alpen 34, 76
Alva 176
Amblève 151
Amel 151
Amiens 186
Anderlecht 11
Antwerpen 11, 12, 16, 20, 32, 33, 55, 65, 71, 76, 79, 89, 91, 95, 96, 102, 107, 109, 111, 121, 123, 138, 140-143, 149, 154, 157, 173, 178, 183, 184, 189, 193, 194, 199, 205, 206, 210-212, 214, 215, 223, 225, 226, 233, 234
Antwerpen : Falkonklooster 32
Antwerpen : Groote Markt 32, 121
Antwerpen : Grooten Eickhof 32
Antwerpen : O.-L.-Vrouwekerk 183, 192
Armée de Sambre-et-Meuse 81
Armée du Nord 81
Arzfeld 150
Assenede 137, 169
Austerlitz 217
Autun 127
Avelgem 138
Baasrode 139
Barbet 193
Barbier 95
Baret 109
Barrère 198
Barrus 179
Bassenge 197, 198
Bastille 187
Bautzen 231
Bazel 137
Beauharnais 204
Becelare 138
Béguinot 142, 147, 162, 181
Beieren 204
Beirenbroeck 175
België 3, 13, 14, 34, 47, 48, 57, 61, 68, 69, 88, 93, 94, 112, 172, 175, 176, 179, 189, 215, 221, 227, 234
Belgique 217
Bender 79
Berchem 140
Beresina 229
Bergen 13, 23, 49-51, 79, 80, 86, 87, 89, 102, 148, 198
Bergmann 80, 85, 86, 115, 128, 163, 164, 177, 229
Berlijn 203
Bessenge 26
Betekom 163
Beveren 136, 137
Beveren Waas 168
Bexon 190
Bicêtre 40
Bigot 213
Blaasveld 153
Blankenberge 134, 192
Bogaerts 224
Bonaparte 181-183, 188, 190, 192, 208, 222
Bonardel 163
Boom 138
Borgerhout 233
Borgnet 7, 11, 13, 17, 21, 23, 28, 29, 34, 40, 46, 50, 79, 81, 84, 87, 88, 93, 103, 116
Bornhem 139, 153
Bouillon 210
Boulay de la Meurthe 176
Bourbon 182
Bourcier 85
Boxon 40
Brabant 11, 14, 16, 19, 29, 36, 52, 66, 72, 73, 77, 80, 84, 91, 140, 145, 148, 149, 221
Braeckenier 223
Breda 8, 215
Brissot 22
Broeckaert 226, 227
Broekhem 141
Brugge 18, 55, 57, 59, 71, 89, 189, 192, 199, 219, 230
Brugge : Engelsche nonnen 80
Brunot 15
Brussel 11-13, 24, 28, 29, 36, 37, 41, 47, 52, 57-59, 64, 67-71, 76, 79, 82, 86, 87, 89, 91-93, 98, 101-103, 107, 123, 130, 132, 134, 141-143, 144, 146-148, 152, 154, 160, 162, 165, 170, 178, 180, 182, 187, 193, 199, 214, 215, 221, 222, 234
Brussel : Bijstand 31
Brussel : Groote Markt 27, 30, 31, 67
Brussel : Kerk op Coudenberg 109
Brussel : Klooster der Groote-Karmelieten 31
Brussel : Klooster der Minderbroeders 27
Brussel : Klooster der Recolletten 27
Brussel : Koninklijke Plaats 30
Brussel : Lovensche plaats 31
Brussel : Plattesteen 130
Brussel : rue de la Pierre plate 130
Brussel : Rue des Epingles 130
Brussel : Spellekensstraat 130
Brussel : St.-Goedele 29, 52, 53, 57, 193
Brussel : St.-Goedelekerk 30, 64
Brussel : Tempel der Rede 109
Brussel : Vischmarkt 132
Brussel : Warande 30
Brussel : Willebroeksche Vaart 41
Brussel : Zavel 53
Bruxelles 15, 193
Burcht 137
Burgos 204
Caeymax 141
Caïmo 178, 179
Cambacérès 216
Cambon 21, 88, 171
Cammaert 11
Camus 35, 61
Cans 64
Capet 106
Carnot 58-60, 113, 233
Cayenne 125, 126, 177
Cervoni 181, 182
Chabert 155, 157
Charbonnier 77, 78
Charleroi 23, 78, 79, 130, 234
Chaussard 26, 47, 48, 65
Chépy 68, 70
Clairvaux 151
Claret 144
Clerfayt 10
Clerfeyt 77, 79
Cochelet 38, 39
Colaud 152, 156, 157, 160, 162-166, 169, 181
Condé 79
Contich 140
Corbeels 37, 145-148, 157, 180
Cortebeeck 3
Craeyer 89
Dadizele 138
Danton 34, 35
Dargonne 121
Davoust 228
De Beauharnais 214
De Broglie 217, 219
De Kever 168
De Lanzac 167, 168, 178, 185, 186, 188, 208, 209, 212, 213, 218, 227
De Lanzac de Laborie 119, 124
De Moor 173, 174
De Neve 137
De Pommereuil 226
De Potter 18, 224, 226, 227
De Pradt 212, 213, 218
De Roquelaure 190
De Saint Eustache 32
De Sor 215
De Villegas de Jette-Saint-Pierre 37
De Vos 225
Dender 149
Denderleeuw 145
Dendermonde 136, 139, 140, 161
Département de la Lys 116, 118
Département de la Meuse 114
Département de l'Escaut 224
Departement der Beide-Nethen 172, 180, 183-185, 189, 197, 200, 215, 223, 225
Departement der Beide Nethen 123, 138
Departement der Bosschen 149
Departement der Dijle 123, 128, 135, 136, 138, 143, 180, 182, 184, 189, 200
Departement der Leie 116, 123, 138, 185, 198, 200, 230
Departement der Neder-Maas 185
Departement der Ourthe 197, 200
Departement der Schelde 133, 138, 200, 227
Département des Deux-Nèthes 225
Département d'Eure-et-Loire 111, 114
Departement Jemappes 165
Departement Samber-en-Maas 165
Departement van Jemappes 101, 200
Departement van Samber-en-Maas 186
Diest 11, 143, 146-148, 154-157, 162, 169
Diest : Lovensche Poort 147
Dignieffe 176, 177
Dijle 154, 161, 164-166, 169-171, 181
Donau 205
Doornik 15-18, 55, 57, 66, 89, 180, 189, 190, 217, 219
Dowai 168, 169
Doway 8
Dresden 228
Duffel 140, 141, 149
Duitschland 134, 204-206, 229, 232
Dumouriez 7, 9, 10, 12, 14-17, 19-22, 25, 28, 32-34, 36-39, 62, 65, 66, 68-70, 75
Duquesnoy 53
Duruth 147-149
D'Argenson 225
D'Herbouville 183, 194
Edingen 55, 148
Eekloo 137, 192
Elba 235
Elbe 212
Emmerich 188
Engeland 76, 205, 213, 227, 231
Espinosa 204
Essling 205
Etienne 68
Eupen 232
Europa 205, 207, 213, 217
Eylau 204
Faipoult 200
Fallot de Beaumont 190, 217, 227
Ferino 203
Flandre 19
Fleurus 79, 134
Foubert 169
Fouché 188
France 50, 111
Franchimont 59
Franckenberg 189
Frankfort 30
Frankrijk 5, 6, 8, 12, 15, 19, 21, 34, 42, 47-49, 53, 56, 58, 70, 72, 76, 79, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 93, 95, 99, 101, 103-105, 107, 110-113, 123, 124, 126, 127, 143, 175, 182, 187, 188, 190, 200, 201, 204, 207, 208, 212, 213, 219, 221, 222, 234, 235
Frans II 71, 77, 78, 203, 214
Friedland 204
Frison 172, 174, 176
Gancy 158
Geel 141, 154, 155, 157, 184
Geeraardsbergen 55, 66
Gelderen 189
Geluwe 138
Gent 3, 12, 16, 18, 30, 36, 51, 52, 59, 79, 89, 94, 136, 140, 143-145, 164, 165, 179, 189, 190, 192, 217, 219, 224, 227
Gibraltar 212
Glabbeek 136
Goguet 67
Gossuin 35, 36, 41, 42
Graham 233
Grégoire 89, 220
Grimbergen 143, 168, 169
Groote Markt 14
Guiana 177, 178, 187
Guyana 125
Haacht 146
Haasdonk 136
Hageland 158
Halle 66, 148
Hallepoort 166
Ham 187, 210
Hamburg 175, 231
Hamme 139, 158
Hannover 176
Hanzendonk 158
Harelbeke 138
Hasselt 158, 180
Hasselt : Markt 158
Hazendonk 159
Heffen 153
Heist-op-den-Berg 140
Hekelgem 145
Henegouw 24, 35, 59, 69, 101, 148
Henegouwen 9, 15, 80
Henne 15, 38, 83, 88, 92-94
Hensy 172
Herenthals 141, 149, 154
Herk 147
Herne 148
Herve 232
Heverlee 147
Hingene 153
Hirn 190, 219
Holland 39, 62, 110, 113, 157, 175, 185, 212, 215, 232, 233
Hoogstraten 233
Hulst 137
Huyghe 81, 84, 93, 98, 99, 102-105, 108, 116
Ieperen 7, 18, 89, 188, 189, 192
Ingelmunster 138
Italië 120, 134, 204
Itier 85
Jardon 154, 155, 158, 163
Jemappes 6, 10, 11, 16, 36, 59, 172
Jena 203
Jérôme Bonaparte 203
Joseph Bonaparte 204
Jottrand 221
Joudan 78
Jourdan 77, 79, 134
Joux 210
Jozef II 77, 90
Kamerijk 218
Kanaal van St.-Quentin 211
Kapellen 152, 158
Kapellen-op-den-Bosch 152
Karel van Lorreinen 30, 31
Karel van Lotharingen 72, 88
Kaunitz 77
Keizer Karel 30
Kempen 141, 145, 148, 149, 154
Kerke van de H.H. Michael ende Gudule 64
Keverberg 112
Klein-Brabant 138, 139, 145, 152, 154
Klein-Willebroek 153
Koninkrijk der Nederlanden 235, 236
Kortrijk 7, 18, 77, 89, 226
Kruibeke 137
La Flèche 208
Labourdonnaye 12, 16, 20
Lacroix 35
Laken 214
Land van Waas 137-139, 144, 149
Landrecies 77
Laon 210
Laurent 86, 87, 91
Lebrun 20
Lede 145
Lefèbre 111
Leidenborn 150
Leie 199, 224
Leipzig 231
Lesage 111
Lesbroussart 38
Leuven 55, 89, 123
Leuven : Engelsche nonnen 80
Leuven : Gasthuisnonnen 80
Levae 11, 14, 22, 28, 29, 67
Libre-sur-Sambre 130
Liège 57
Lier 85, 89, 141, 162, 184
Lier : Lovensche poort 162
Liezele 153
Limburg 147, 149, 158
Lippeloo 153
Lodewijk XIV 89
Lodewijk XVI 5
Lodi 181
Lokeren 140
Londerzeel 144, 152, 168
Longwy 9
Louis Bonaparte 204
Loven 15, 36, 37, 55, 69, 73, 143, 146-148, 154, 155, 157, 164, 233
Luckner 7
Luik 15, 16, 23, 34, 35, 38, 46, 48, 49, 56, 57, 75, 79, 100-102, 107, 143, 189, 190, 193, 197, 198, 217
Luik : St.- Lambrechts'hoofdkerk 46
Luik : St.-Waltrudiskerk 49
Lunéville 186
Lutzen 231
Luxemburg 80, 150, 151, 180, 191
Lyon 227
Maas 149, 194
Maastricht 39, 101, 110, 114, 148, 182, 193, 197
Madrid 205
Mallarmé 181
Malmédy 151
Marassé 32
Marat 7, 39
Mareton 67
Maria-Theresia 18, 214, 215
Maria Christina 71
Martin 178
Mathot 94
Maubeuge 87, 88, 91
Mechelen 6, 55, 80, 89, 107, 118, 141, 142, 147, 154, 184, 188, 189, 217, 218, 223, 234
Meenen 7, 18, 192
Meerhout 154, 157
Meinzweig 152
Melsele 137
Mentz 80, 189
Merchtem 143, 144, 152
Merlin 35, 36, 41, 112, 113, 176
Mertens 6, 18, 79, 95, 109, 123, 160, 212, 223, 225
Metz 190
Meulemans 157, 180
Meyer 16, 51
Minsk 228
Miranda 20, 39
Moerzeke 139
Moeschroen 77
Mol 157
Molhem 143
Montaigu 88
Montalivet 211
Moorsel 145
Moskou 228, 229
Moskwa 228
Murat 204
Namen 9, 12, 35, 40, 55, 80, 89, 101, 130, 143, 165, 189, 190, 193, 211, 217, 234
Namur 26
Nantes 111
Napels 186, 204
Napoleon 120, 190-195, 199-201, 203-205, 207-219, 222, 224-229, 231, 234, 235
Napoleon Bonaparte 188
Neder-Maas 197, 198
Nederland 7
Neerwinden 70
Nelis 32, 65
Niemen 228
Nieuwpoort 192
Nijvel 66, 123, 211
Ninove 89, 145
Noord-Amerika 194
Noord-Brabant 214
Noord-Frankrijk 210
Noord-Nederland 32
Noorder-departement 67, 143
Noordzee 149, 212
Oléron 177, 178, 187
Oost-Vlaanderen 85, 133, 148
Oostende 18, 89, 123, 134, 192, 210
Oostenrijk 5, 9, 10, 14, 25, 41, 61, 73, 75, 76, 90, 95, 113, 186, 203, 207, 208, 218, 231, 234
Oostenrijk-Lotharingen 13
Oostenrijksche Nederlanden 57, 75, 111
Opwijk 161
Oranje 16, 176, 235
Orts 113, 149, 162, 169, 171, 175, 176, 180
Ouden-Briel 139
Oudenaarde 89, 145
Ourthe 176
Overmere 136, 144
Pache 16, 22
Parijs 8, 15, 17, 24, 33, 41, 52, 75, 82, 89, 104, 121, 149, 161, 164, 174, 175, 177-179, 195, 196, 208, 210, 211, 218, 227-229, 235
Parijs : La Force 165
Parijs : Sainte Pélagie 165, 173
Parijs : Temple 165
Paris 66
Pères 114, 186
Philip II 205
Pichegru 79, 97, 110
Pierre 178
Pierre-Châtel 210
Piot 55
Pius VII 195
Portalis 217, 227
Portiez-de-l'Oise 113, 114
Portugal 186
Praag 189
Prayon van Zuylen 220, 222
Presburg 203
Pruisen 16, 76, 151, 194, 203, 204, 231, 232
Publicola 26, 65
Putte 140
Puurs 153
Pyreneeën 34, 76
Quarteer 138
Ramel 111
Raoux 50
Ré 126, 177, 178, 187
Réal 37, 208, 210, 225
Regensburg 205
Republiek der Vereenigde Gewesten 110
Rigaut 40
Rijmenam 154
Rijn 11, 22, 34, 80, 189, 194, 203, 231
Rijn-Pruisen 151
Rijsel 6, 8, 34, 61, 63, 93, 165, 173, 177, 180, 192
Roberjeot 112, 114
Robespierre 108, 120
Rocquelaure 217
Roermond 11, 38, 111
Roermonde 188, 189
Roger-Ducos 182
Roland 37
Rollier 139, 152, 153
Rome 195, 202, 215
Rostolan 154
Rouppe 166, 170, 181, 187
Rubens 89, 168
Rupel 139
Rupelmonde 136
Rusland 186, 228, 231
Saghman 42-44
Saint-Cyr 208
Saksen 204
Saksen-Coburg 62, 78
Salm 59
Samber 77, 78
Samyn 119
Sapnje 204
Sas-van-Gent 137
Savary 209, 211, 219
Savoye 204
Schaarbeek 143
Schelde 12, 110, 111, 139, 144, 145, 168, 170, 194, 199, 205, 206, 211
Schelle 178, 179
Scherpenheuvel 163, 164
Seine 211
Sevens 85
's Gravenhage 111
Siéyes 182
Siffer 3
Sleeckx 24, 40, 86
Smolensk 228, 229
Somma-Sierra 204
Somme 211
Spa 48
Spanje 76, 204, 205, 232
St.-Amands 139, 153
St.-Bernaard's abdij 90
St.-Denijs 138
St.-Germain 208
St.-Katelijne-Waver 140
St.-Laurens 111
St.-Nicolaas 137, 144
St.-Pauwels 137
St.-Truiden 61, 156, 158
St.-Vincent 235
Sta 17-20
Staats-Vlaanderen 110
Stablo 34, 151
Ste-Goedele-Kerk 14
Steenhuffel 144
Stevens 211
Sulla 176
Tervuren 171
Theux 48
Tielt 116, 137
Tienen 158
Tilsitt 204
Tisselt 144
Tongeren 61
Torfs 6, 18, 79, 95, 109, 123, 160, 212, 223, 225
Toulon 76
Tourcoing 77
Tournay 26
Treilhard 35, 42
Trier 189
Trouille 87
Tudela 204
Tunis 124
Turcaret 93
Turnhout 141, 145, 146, 148, 154, 184
Ulm 200, 203
Valencijn 16, 36
Van der Kindere 212
Van der Meersch 30
Van der Noot 8, 16
Van Droogenbroeck 153
Van Dyck 89
Van Eupen 30
Van Gansen 156, 159
Van Ruckelingen 94, 127
Vander Noot 30
Veerle 154
Vendee 75
Venloo 114, 182
Verdun 9
Vereenigde-Provinciën 79
Vereenigde Gewesten 76, 97, 111
Vereenigde Provinciën 8, 39, 106
Vereenigde Proviniciën 13
Verhaege 12
Verhaegen 224
Verrès 176
Verrières 31, 32
Veurne 7, 56, 123
Vianden 150
Vilvoorde 157, 168
Vilvoorden 143
Vlaamsch Hoofd 137
Vlaanderen 9, 19, 25, 26, 33, 35, 36, 51, 73, 79, 80, 146, 153
Vlissingen 205
Von Metternich 71, 79
Vonck 8, 11
Vrije van Brugge 85
Waal 80
Waalhem 141, 149
Waalhembrug 141
Waalsch Pruisen 114
Wagram 205, 206
Waterloo 236
Wauters 15, 38, 83, 88, 92-94
Waver 158
Weenen 205
Werbroeck 210
West-Flandre 19
West-Vlaanderen 85, 123, 138
Westerloo 154
Westfalen 203
Wezel 219
Wijgmaal 147
Wilkowiski 228
Willebroek 152
Willebroeksche vaart 139
Wilna 228, 229
Wilrijk 140
Wilsele 147
Winkler-Prins 228
Wurtemberg 203
York 13
Zaepffel 190
Zandhoven 141
Zeeland 205
Zeeuwch-Vlaanderen 114
Zeeuwsch-Vlaanderen 137
Zele 140, 169
Zoningenbosch 143
Zonnebeke 138
Zuidelijke Nederlanden 13, 47
Zuiderlijke Nederlanden 12
Zuiderzee 97
Zweden 231
Zwevegem 138
Zwijndrecht 137
Zwitserland 134