V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De vervlaamsching der Hoogeschool van Gent (1906)

In 1906 verscheen bij de Brusselse uitgeverij De Vlaamsche Boekhandel "De vervlaamsching der Hoogeschool van Gent" van Lodewijk De Raet. Hij was door dit onderwerp gebeten en ook hier maakt hij veelvuldig gebruik van statistieken om zijn stelling hard te maken en die van professor Mac Leod te kelderen. Dit alles onder de leus: "Niet enkel afbreken, ook opbouwen". (336 blz., 10,25 euro, enkel te koop als ebook)

This book was first edited in 1906. Lodewijk De Raet shows with a great number of statistics why Ghent needs a flemish university so much. (336 pages, 10,25 euro, only on CD)

Ce livre a paru en 1906. L'auteur, Lodewijk De Raet, montre avec un grand nombre de statistiques pourquoi Gand a tellement besoin d'une université flamande. (336 pages, 10,25 euros, seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Table - Table des Matières


Voorwoord IX

Hoofdstuk I. Inleiding 1

Hoofdstuk II. De Sociale rol der Hoogeschool 14

 • Algemene trekken 14
 • De Nederlandsche Hoogeschool (1892) 17
 • De Hervorming der Belgische Hoogescholen (1895) 23
 • De Vervlaamsching van het Hooger Onderwijs (1897) 51


Hoofdstuk III. Techniek en Volkskracht 62
 • Het Nijverheids- en beroepsonderwijs 62
 • Vakkennis en productie-vermogen 65
 • De werking der sociale ingenieurs 69
 • Technische ambtenaars voor 't Vlaamsche land 71
 • Het Kempisch Kolenbekken en de Stambelangen 72


Hoofdstuk IV. De Belgische Hoogeschool 81
 • De ontwikkeling op wettelijk gebied 81
 • De ontwikkeling op wetenschappelijk en stoffelijk gebied 85
 • De wording van het technisch onderwijs 91
 • De Hoogeschool van Gent 99


Hoofdstuk V. Hoe bekomen de Vlamingen eene Nederlandsche Hoogeschool ? 106
 • Algemeene beschouwingen 106
 • Het oprichten van eene nieuwe Vlaamsche Hoogeschool 108
 • Het oprichten van eene nieuwe Staatshoogeschool 113
 • Het oprichten van eene Vrije Vlaamsche Hoogeschool 114
 • De vervlaamsching der Hoogeschool van Gent. De stelsels van vervlaamsching 119


Hoofdstuk VI. De kritiek van het stelsel Mac Leod 132
 • De Hoogeschool-Commissie en het verslag Mac Leod 132
 • De leemten en gebreken van het stelsel Mac Leod 138
 • De lapmiddelen der Hoogeschool-Commissie in zake Technische scholen 154
 • De Walen en de Vreemdelingen in de technische scholen van Gent 159
 • Statistieke studie der Hoogeschool-bevolking 173


Hoofdstuk VII. De Vlaamsche Hoogeschool der toekomst 183
 • Algemeene beschouwingen 183
 • De faculteit van technische wetenschappen 195
 • De faculteit van sociale en handelswetenschappen 203
 • De faculteit van landbouw en veeartsenijkunde 205
 • Het hooger onderwijs voor het volk 210


Hoofdstuk VIII. De wettelijke toestand en de noodige hervormingen 217
 • De bestaande wetgeving 217
 • Wet of koninklijk besluit ? 220
 • Het wetsvoorstel Daens 223
 • De noodige wijzigingen 226


Hoofdstuk IX. Practische wenken 230
 • Het oprichten eener school van Hooger onderwijs (Ecole des Hautes Etudes) 231
 • Het stichten van een genootschap tot bevordering van het Nederlandsch Hooger Onderwijs in Vlaamsch-België 234
 • De uitbreiding van het hooger Onderwijs voor het volk 240


Hoofdstuk X. Slot 242

Bijlagen 1. Het "stelsel" van den Heer Julius Devigne 255
 • Interview van Burgemeester Jan van Rijswijck over de Vlaamsche Hoogeschool 259
 • De Nederlandsche Hoogeschool op de Algemeene Vergadering van het Algemeen Nederlandsch Verbond te Antwerpen (8 maart 1903) 262
 • De Vlaamsche Hoogeschool in de Vlaamsche Volksraad 274
 • Brief van Lodewijk de Raet aan "Het Volksbelang" 275
 • Brief van Mr. Prayon van Zuylen aan "de Vlaamsche Gazet" 279
 • Verslag over de Voordracht van den Heer L. de Raet in het Algemeen Nederlandsch Verbond te Gent 282
 • Vlaamsche logiek 283
 • Het wetsvoorstel Daens met memorie van toelichting 284
 • De Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool in het Willems-Fonds 292
 • De Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool door Mr. A. B. Cohen Stuart 295
 • De Inrichting van een Vlaamsche Mijnenschool 301
 • Tabel der leergangen aan de Hoogeschool van Gent 309

Index


Aalst 70, 239
Aetes 250
Agram 52
Ahriman 25
Alberdingk Thym 112
Algemeen Nederlandsch Verbond vii
Allemagne 43
Altmeyer 112
Amerika 21, 24, 34, 39, 46, 92, 213, 214
Ammon 14
Ancion 96, 99
Angleterre 211
Antwerpen 5, 9, 56, 71, 74, 108, 125, 129, 132, 133, 135, 146, 156, 162, 166, 167, 170, 171, 191, 193, 206, 207, 221, 227, 233, 234, 239, 244-246, 261, 262, 274, 287, 293, 294, 296, 301, 306
Antwerpsche heide 74
Antwerpsche Kempen 282
Argentijnsche Republiek 169
Arntz 112
Asher 16, 206
Athene 20, 44
Australië 21
Baelen 76
Bara 265
Bazel 50
Beatse 110, 314
Beckers 88
België 1, 13, 18, 22, 24, 34, 39, 40, 50, 51, 53, 62, 65, 73, 75, 76, 106, 135, 183, 184, 186-188, 190, 191, 195, 205, 206, 213, 217, 224, 245, 260, 281, 282, 286, 295-298, 306
Belgique 64, 66, 88, 161, 175, 185, 211
Bergen 104, 238, 301, 302
Berlijn 15, 18, 19, 34, 36, 37, 45, 47-50, 161, 196, 201, 206, 209
Berlin 16, 162, 197
Bern 50
Berthelot 112
Bidez 312
Bley 150, 312, 314
Bohemen 17
Bologna 28, 186
Bonn 45, 50, 206
Bonroy 9
Bossuet 230
Boston 46
Boulvin 156, 219, 318
Bouqué 132
Brabant 65, 76, 81, 162, 166, 167, 170-172, 206, 286
Brazilië 160, 169
Bréda 318, 320
Breslau 45, 206
Breysig 14
Brooks Adams 14
Brugge 246
Brussel v, 18, 39, 51, 55, 62, 64, 82, 84-86, 88, 92, 101, 112, 115, 116, 121, 125, 162, 179-181, 185, 191, 200-202, 204, 227, 232, 233, 235, 238, 246, 259, 265, 271, 274, 275, 281, 282, 287, 292, 294, 305
Bruxelles 88, 93, 94, 161, 175, 189, 206, 211, 213
Bulgarije 160, 162, 169
Buls 30, 185, 188, 189
Buol-Bach 52
Caen 17, 19
Cambridge 29, 214
Carlyle 24, 33, 210
Cartuyvels 307
Cattier 66
Cavour 17
Centrum 77
Charleroi 63, 77
Chautauqua 39
Chelsea 210
Cheysson 69
Chicago 39, 205
Chili 169
Claeys 110, 314
Cloquet 318
Cohen Stuart 123, 295, 300
Colar 320
Colard 318
Colchis 250
Comte 14
Coremans 10, 222, 249, 299, 307
Cornet 150, 151, 316, 318
Costa Rica 169
Cotta 206
Cuba 169
Cumont 312
Curegem 103, 105, 146, 191, 193, 207, 245
Czernowitz 50
Daens 3, 135, 223, 224, 226, 229, 284, 292
Danneels 293
Dauge 110, 150, 151, 314, 316
De Backer 284, 285
De Brabandere 110, 142, 149, 151, 314, 316, 318
De Broqueville 307
De Bruyne 318
De Caritat 8
De Ceueleneer 54
De Ceuleneer 219, 312
De Cocq 320
De la Royère 318, 320
De la Vallée 314
De Laet 222
De Lannoy 150, 314, 316
De Laveleye 40
De le Court 218
De Mont 132
De Permentier 156
De Poortere 255
De Raet v, 51, 134, 191, 203, 211, 221, 235, 255, 275, 278-284, 293, 301, 306, 308
De Ridder 110, 149, 150, 314
De Stella 320
De Vigne 222, 255, 259, 283, 296
De Vreese 150, 297, 298, 312
De Vriendt 132, 134, 222, 273
De Vries 232
Decock 320
Delacre 316, 320
Delannoy 110
Delcour 93, 95
Delft 163, 195, 196, 201
Demoulin 141, 142, 316
Den Haag 123, 295
Dendermonde 70
Deneffe 219
Denis 74, 280
Depermentier 318
Devigne 120
Devreese 314
Devroye 175
Dilthey 14
Discailles 150, 312, 318
Dispargum 42
Dominikaansche Republiek 169
Dordrecht 132
Dorpat 50
Dowaai 18, 19
Dreyfus 279
Drusus 279
Du Cattilon 132
Duisburg 42
Duitsche Rijk 189, 206
Duitschland 17, 19, 21, 22, 24, 39, 43-45, 47, 49, 50, 68, 92, 110, 169, 187, 195, 205, 208
Dumont 73
Dumoulin 156
Duncan 68
Dupont 73
Durkheim 14
Dusausoy 142, 316
Ecuador 169
Eekloo 293
Eeman 320
Egypte 169
Elsene 246
Emerson 24
Engeland 17, 18, 21, 24, 29, 39, 183, 213
Erlangen 45
Etats Unis 213
Europa 21, 43, 52, 216
Fabri 132, 271, 275
Fagnart 151, 316, 320
Feuerbach 24
Fichte 22, 24
Flamache 318
Fouillée 14, 288, 289
Foulon 318, 320
Fourier 24
France 43, 44, 187
Frankrijk 21, 24, 43, 44, 46, 47, 49-51, 66, 169, 183, 186, 237
Fredericq 121, 122-124, 127-129, 131, 144, 157, 219-221, 234, 244, 260, 262, 264, 265, 266-269, 270-274, 283, 293, 294, 296, 298, 299, 312, 314
Freiburg 45
Friedrich Willem 18
Gand 93, 94, 95, 97, 100, 104, 156, 217-219, 238, 311
Gembloers 103, 105, 146, 161, 191, 192, 206, 209, 227, 245
Gembloux 238
Genf 51, 161
Gent v, 1, 4, 18, 19, 23, 39, 51, 53, 54, 56, 59-61, 70-72, 81-88, 90, 92, 93, 96, 99, 101-104, 107, 108, 112, 119, 120, 123-125, 127, 128, 135, 137, 138, 146, 149, 159, 160, 162, 163, 166-173, 175, 176, 180-182, 185, 191-193, 197, 199, 202, 203, 207-209, 211, 215, 217, 219, 220, 223, 224, 226-228, 232-234, 236, 242, 246, 249, 250, 255, 256, 259, 261, 267-269, 273-278, 281-283, 285, 287, 288, 292-302, 306, 307, 309
Gent: Plateaustraat 103
Gesché 318
Giessen 45, 206
Gilson 316, 320
Gladstone 308
Glumpowicz 14
Gobineau 14
Goemaere 206
Goethe 22, 24, 29
Göttingen 45, 50, 206
Gracchus 279
Graz 50
Greifswald 45
Griekenland 20, 160, 169
Groenendael 42
Groot-Brittanië 169
Groot Hertogdom Luxemburg 169
Guatemala 169
Haerens 318
Halle 45, 206
Haller 270
Halleux 110, 149, 150, 314, 318
Hamburg 44
Hamelius 110
Harvard 46
Harvards University 46
Harze 74
Hasselt 75
Hegel 22, 24
Heidelberg 45, 50
Helleputte 78, 228, 307
Helsingfors 293
Henderickx 273, 274
Henegouw 63, 64, 68, 75, 80, 166, 167, 171, 203, 206, 207, 302
Herder 22
's Hertoginne Dal 42
Heuvelmans 132, 134, 222
Heymans 320
Hoffman 312
Hoffmann 312, 314
Holland 163
Hongarië 52
Hoste 100, 211, 255, 294, 311
Houston Chamberlain 14
Houzeau 104, 302
Huet 112
Hulin 150, 312, 314, 316
Humboldt 22
Iena 18, 22, 45
Innsbrück 50
Insulinde 163, 166, 169
Italië 17, 24, 169, 186
Italien 15
Jan IV 81
Japan 34, 169
Jason 250, 251
Jena 206
Juvenalis 6
Kaiser Wilhelm 19
Kant 22, 24
Karel IV 17
Keelhoff 318
Kempen 74, 75, 290, 301
Kempisch kolenbekken 72, 73, 229
Kiel 45, 206
Kinker 18
Koning Willem 81
Köningsberg 45, 206
Körner 22
Kortrijk 70
Krakau 52
Krijn 191
Kurth 260
Lahousse 320
Lamberty 189
Lamertin 213
Lamprecht 14
Lausanne 51, 161
Lavisse 14
Leboucq 219, 320
Leclère 211
Ledeberg 103
Lefevre 269, 271, 274
Leibnitz 22
Leiden 18, 19, 111, 298
Leipzig 35, 45, 50, 206
Lessing 22
Leuven 18, 29, 39, 41, 51, 55, 81, 82, 84-88, 92, 112, 116, 117, 123, 125, 162, 179, 180, 181, 200, 202, 204, 227, 233, 238, 246, 281, 299
Lexis 206
Liard 14, 29
Liebig 206
Liége 93-99, 104, 185, 217-219, 238
Limburg 8, 75, 79, 162, 166, 167, 170, 171, 206, 227, 293, 301
Limburgsche heide 74
Limburgsche Kempen 282
Limburgsche mijnenbekken 301
Littré 14
Logeman 150, 219, 312, 314
Londen 18, 19
Loria 14
Louvain 93, 94, 200, 201
Luik 18, 19, 39, 51, 55, 59, 81-88, 92, 93, 95, 99, 101, 104, 105, 111, 112, 141, 146, 162, 166, 167, 171, 179-181, 185, 191-193, 197, 199, 202, 203, 206, 207, 220, 223, 228, 238, 246, 249, 260, 267, 274, 277, 285, 287, 292, 302
Luther 22, 230
Luxemburg 166, 167, 171, 206, 207
Mac 14
Mac Leod 1, 3-7, 12, 54, 60, 96, 103, 109, 123, 125, 127-129, 131-134, 137-139, 141, 143, 144, 147, 148, 152-159, 164, 165, 173, 190, 216, 219, 225, 231, 235, 237, 243, 244, 247, 255, 260, 263, 269, 274, 276, 279, 282-284, 293, 295, 297-299, 309, 316
Madeira 169
Madgyarisme 52
Manchester 205
Mansion 142, 219, 316
Marburg 45
Marlo 24
Massau 142, 156, 316, 318
Matton 294
Mazzini 24
Mechelen 82, 246, 295
Medea 250, 251
Mexico 169
Milaan 52
Millerand 16
Minerva 45
München 45
Münster 45
Murri 186
Namen 166, 167, 171, 206, 207
Nancy 50
Napoleon 29
Nederland 18, 111, 169, 170, 195, 232, 237
Nederlanden 17, 18
Neunenburg 51
New York 213
Nicolaï 110, 150, 314, 318
Noord-Nederland 18, 296
Normandië 17
Nossent 110, 149, 314
Nossent-Halleux 149
Novicow 14
Obrie 110, 132, 137, 149, 151, 152, 262, 297, 314
Oost-Vlaanderen 12, 64, 162, 166, 167, 170, 171, 206, 227
Oostacker 103
Oostende 51, 57, 71
Oostenrijk 21, 50
Oostenrijk-Hongarije 169
Ormudz 25
Owen 24
Oxford 18, 29
Palfijn 297
Parijs 16, 28, 44, 46-50, 232
Paris 15, 66, 289
Pasteur 187
Paulsen 15, 16, 92
Persoons 3, 224, 292
Peters 51
Philipinna Eilanden 169
Pic de la Mirandole 120
Pirenne 219, 312, 314
Pirenne-Hulin 150
Pirenne-Van Houtte 150
Plateau 316, 320
Polen 52, 169, 170
Portugal 169
Poussin 314
Praag 17, 19, 50, 52
Prayon 156, 157, 262, 266, 267, 269, 275
Prayon van Zuylen 134, 244, 279, 281
Pressburg 52
Preud'homme 312
Proudhon 25
Pruisen 18, 19, 50
Pyfferoen 70, 110, 149-151, 314, 316
Raemdonck 307
Reinhard 273-275
Rency 186
Richald 318
Riedler 161, 162, 196, 197
Rijssel 50
Rivier 112
Robert 66
Rodbertus 24
Roemenië 162, 169
Roersch 312
Rolin 314
Rollin 110, 150
Rome 22, 27, 44
Roode Klooster 42
Rookmaker 163
Rooses 5, 132, 183, 264, 269, 270
Rostock 45
Rousselare 70
Rudelsheim 301, 308
Rusland 50, 52, 169
Ruusbroec 42
Sabbe 132, 294
Saint Simon 24
Sainte Beuve 112
San Domingo 169
Sano 189, 221, 235-237
Sauveur 32
Savonarola 17
Schäffle 14
Schelde 74
Schelling 22, 24
Schiller 24
Schlegel 24
Schleiermacher 19, 22
Schmoller 37
Schoentjes 142, 316, 318
Schrant 18
Seignobos 16
Serbië 169
Seresia 219
Servais 141, 316
Simmel 14
Sint-Nikolaas 70
Sorbonne 16
Spanje 17, 21, 169
St-Etienne 50
Stainier 142, 151, 316, 318
Steels 320
Stöber 142, 316
Straatburg 19
Straatsburg 19
Strakosch 215
Strassburg 45
Stuttgart 206
Suriname 163
Swarts 142, 316
Tack 211, 231, 255
Taine 29
Tarde 14
Ter Kameren 42
Ter Vuren 41
Thomas 312, 314
Tolman 69, 70
Tongeren 246
Tönnies 14
Toynbee 40
Trübner 45
Tübingen 45
Turkije 162, 169
T'sjoen 292, 294
Urugay 169
Utrecht 300
Van Aubel 142, 316
Van Biervliet 150, 312
Van Cauwenberghe 320
Van de Vyver 318
Van de Walle 295
Van de Weghe 51
Van den Berghe 294
Van den Bossche 314
Van der Haegen 312
Van der Linden 132, 135, 307
Van der Stricht 320
Van Duysse 320
Van Ermengem 320
Van Hauwaert 274
Van Houtte 149, 312, 314
Van Imschoot 320
Van Langendonck 3, 224, 292
Van Marken 70
Van Ortroy 150, 312, 318
Van Rijswijck 109, 121, 132, 134, 135, 259, 260, 262, 296
Van Rijswijk 283
Van Roy 262
Van Rysselberghe 141, 316, 318
Van Wetter 110, 219, 314
Van Zuylen 2
Vanden Bossche 110, 149, 150
Vanden Linden 110
Vandenweghe 275
Vander Linden 134, 318
Vandermensbrugghe 269
Venetië 52
Vercoullie 123, 127, 266, 267, 271, 274, 294, 300, 312, 314
Vereengide Staten 214
Vereenigde Provinciën 300
Vereenigde Staten 188, 215
Vereenigde Staten (Amerika) 169
Verheyen 3, 224, 292
Verhulst 262
Vermeersch 150, 314
Versteylen 74
Verstraeten 320
Verviers 161
Vielle-Montagne 76
Vilain XIIII 273
Viljoen 163
Vlaamsch-België 2, 106, 107, 111, 129, 132, 183, 190-192, 205, 207, 231, 234, 237, 243, 290, 298, 299
Vlaamsch België 286
Vlaamsch Kolenbekken 303, 306
Vlaamsch Koolbekken 301
Vlaamsche land 55, 66, 71, 72, 203
Vlaanderen 4, 9, 20, 21, 38, 65, 67, 68, 71, 74, 76, 135, 146, 189, 206, 210, 221, 226, 235, 243, 285, 289, 295, 301
Von der Goltz 206
Waals-België 298
Waalsch-België 192, 205
Waalsch-Brabant 207
Waalsche land 113
Wagner 37
Walenland 67, 73, 92, 203, 206
Warner 215
Warneton 207
Waxweiler 213
Weenen 50
Weimar 29
West-Europa 65, 170
West-Vlaanderen 12, 162, 166, 167, 170, 171, 206, 207, 227
Wien 215
Wighs 18
Willem de Zwijger 18
Willem den Zwijger 111
Willem I 18
Willems 109, 132, 294
Wilmotte 185
Wolters 318
Wundt 37
Würzburg 45
Zagrab 52
Zevenborren 42
Zola 279
Zoniënbosch 42
Zuid-Afrika 163, 166, 169
Zuid-Nederland 18
Zürich 50, 161
Zwitersland 50
Zwitserland 51, 169