V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De Predikheeren te Gent (1228-1854) (1913)

In 1913 liet Predikheer Arts bij uitgeverij Siffer "De Predikheeren te Gent. 1228-1854" van de persen rollen. Het is een imposante studie, waarin zowat alle Predikheren die ooit het Gentse klooster hebben aangedaan, van de vergetelheid ontrukt worden. Een ware goudmijn voor genealogisch en historisch onderzoek. (905 blz., 27,25 euro, enkel te koop als ebook).

In 1913 Friar Arts (dominican) edited "De Predikheeren te Gent 1228-1854. It is an impressive study, in which almost every friar who resided in the Ghent Abbey is described. A true goldmine for genealogic an historic research. (905 pages, 27,25 euro, only on CD).

En 1913 le père Arts (Dominicain) a fait paraître "De Predikheeren te Gent 1228-1854". Il s'agit d'une etude impressionnante dans laquelle presque tout les pères dominicains qui ont résidés a l'abbaye de Gand, sont décrits. Une vraie mine d'or pour toute recherche généalogique et historique. (905 pages, 27,27 euros, seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Table - Table des Matières


Voorrede 7


Hoofdstuk I - De vestiging der Predikheeren te Gent
Gent in de XIIIe eeuw 9
Toestand van Vlaanderen 9
Betrekkingen van den graaf van Vlaanderen met de Predikheeren 10
Komst der Dominicanen te Gent 13
Stichting des kloosters 17


Hoofdstuk II - Klooster en Kerk
Middeleeuwsche kerken en kloosters der Predikheeren 21
De gebouwen van het klooster 26
De kerk 31
De schilderingen en andere sieraden 33
De grafzerken 41
De schat 44
De broederschappen 46
Het verdwijnen der kerk 48


Hoofdstuk III - Van de stichting des kloosters tot de kloosterhervorming (1228-1456)
Verdeeling der Orde in provinciën 52
Het Gentsche klooster onder de Teutonische provincie 53
Eerste prior van 't klooster 53
Eerste ijver 54
Eerste kapittel te Gent, waar de provinciaal gekozen wordt 54
Zorg voor de studie 55
P. Gilbertus de Ovis 55
P. Bartholomeus van Moll 56
Moeilijkheden onder zijn bestuur 57
Begijnhof en Predikheeren 59
Provinciaal kapittel 69
Albertus de Groote 69
Overgang van het klooster tot de Fransche provincie 70
Eerbied voor het kerkhof 74
P. Joannes Lammens 74
P. Baudewijn van Axel 77
P. Egidius van Sint-Omaar 79
P. Odo 80
Toewijding der Predikheeren 81
Pest en hongersnood 81
Viering van het H. Sacramentsfeest 82
Provinciaal kapittel te Gent 83
Milddadigheid der stad jegens de Predikheeren 84
Betrekkingen met de Gentenaars 84
P. Petrus Goethals 86
Zwarte pest 86
De geeselbroeders 89
Bevolking des kloosters 92
Tweede provinciaal kapittel te Gent 92
Westersche scheuring 93
Merkwaardige vergadering in 't klooster van Gent 96
De Vlamingen en de Paus 96
P. Joannes van der Moere 97
Raymundus van Raymundus van Capua, generaal der Orde, ten dienste van Urbanus VI 98
Het hervormingsplan van dezen Generaal 98
Verslapping der Orde 99
Derde provinciaal kapittel in 't klooster 100
Pater de La, bisschap van Gebele 101
Zonderlinge vergadering in 't klooster 102
Sint-Michielskerk den Dominicanen aangeboden 103
Slot van 't eerste tijdvak 103


Hoofdstuk IV - Van de kloosterhervorming tot de oprichting der Nederduitsche provincie (1456-1515)
Oorzaken der verslapping 104
Begin en vooruitgang der hervorming 106
Heiligen der Orde gedurende dit tijdstip 106
Kloosterbezoek van den Generaal Auribelli 107
Hervorming te Gent 108
P. Joannes Utenhove 108
De Hollandsche congregatie 109
P. Joannes Ghijselinx 122
P. Nicolaas Brughman 122
P. Wilhelmus van Osoris 128
Bijeenkomst in 't Klooster 131
Voortreffelijke religieuzen 131
Rozenkransbeweging 132
P. Jacobus Weijts 135
P. Jacobus Bardemaeker 146
Vergadering der poorters in 't klooster 147
P. Lambertus de Rosa 147
P. Boudewijn Meijs 147
P. Nicolaas Jacquier, geloofsonderzoeker 148
P. Livinus Boudins 148
Ontbinding der Hollandsche congregatie 150


Hoofdstuk V - Van de oprichting der Nederduitsche provincie tot de beeldstormerij (1515-1566)


Provinciaal kapittel te Gent 153
P. Jacobus van Calcar, eerste provinciaal 153
P. Laurentius De Clercq 153
P. Wilhelmus De Vleesschouwer 154
P. Joannes De Block 159
P. Antonius Rygerman 159
P. Ludovicus Van de Velde 159
P. Joannes Oudenschellinck 160
P. Jacobus de Baenst 160
P. Paulus Van Neeren 161
P. Jacobus Noorthout 161
P. Vincentius Aelvichs 162
P. Nicolaas Caroli 162
P. Nicolaas Mande 162
P. Judocus Cuvillier 163
P. Audemarus de Fontijne 163
P. Andreas de Scheppere 163
P. Joannes de Liedekercke 163
P. Henricus Erroy 163
P. Joannes Van den Bundere 164
Woelige bijeenkomst in 't klooster onder het prioraat van P. Joannes De Pick 173
Vertrouwen van het stadsbestuur in de Predikheeren om voor het geloof zorg te dragen 174
P. Joannes Denijs 174
Provinciaal kapittel onder het laatste prioraat van P. Van den Bundere 175
Ketters te Gent 175
P. Lambertus Langheraet 175
P. Dominicus de Arena 176
P. Livinus de Mil 176
P. Antoninus Rigerman 176
P. Livinus Van Bossche 178
P. Joannes de Croock 178


Hoofdstuk VI - Het Gentsch klooster gedurende de woelige tijden (1566-1578)
Eerste hagepreeken te Gent 181
Vooruitgang der ketterij 182
P. Franciscus Ruffelaert 182
P. Joannes Vander Haeghen 183
Haat tegen de Dominicanen 187
Volksopstand 188
Het losbreken der beeldstormerij 188
De vernieling bij de Predikheeren 192
Redding van het oud register des kloosters 196
Moed van P. Langheraet 196
Staking der beeldstormerij 197
Treurig schouwspel in 't klooster 198
Optreden van P. Van der Haeghen 199
Herstelling van het klooster 201
P. Van der Haeghen in de Sint-Jacobskerk 202
Treurige voorvallen aldaar 202
P. Van der Haeghen preekt wederom daar den Zondag daarop volgende 202
De vrees der geestelijken 205
Het te werk gaan der Calvinisten 206
Verbod om te vergaderen 206
Gerucht van oproer 206
P. Van der Haeghen herneemt zijne prediking 206
Beschimpingen tegen den pater 206
Het volk uit de naburige dorpen toegestroomd om hem te horen 207
IJver der Calvinisten 207
Het in beslag nemen hunner boeken en platen 207
Verdubbeling des ijvers 208
P. Van der Haeghen preekt voort 208
Het afleggen van den eed 208
P. Van der Haeghen, aangevallen door eene vrouw 209
Geuzentempel afgebroken 209
Afkondiging der voorwaarden om van ketterij ontslagen te worden 209
P. Van der Haeghen preekt in de Sint-Janskerk 210
Verscheidene geruchten 210
Nieuwe beschuldiging tegen P. Van der Haeghen 211
Moedwil der Spanjaards te Gent 212
Afgevaardigden naar Brussel 212
Het vrije woord van P. Van der Haeghen 212
De Dominikanen naar Brussel ontboden 213
Hun optreden bij den hertog van Alva 213
Harde woorden der Dominicanen aan de Spanjaards 213
Afkondiging van den aflaat 214
P. Van den Bossche staat Rutsemeelis bij 215
Medelijden van P. Van der Haeghen 215
Wederstand van zekere gevonnisten aan de smeeking der Dominikanen 217
Vertrek der Spanjaards 217
Eerste bisschop te Gent 219
Vertrek van P. Van der Haeghen 219
Boetprocessie 220
P. Joannes D'Hondt 221
P. Petrus De Backere 222
P. Paulus Coyanus 232
Bezoek van den Generaal, P. Seraphinus Cavalli 233
Provinciaal kapittel in 't klooster 234
Verdediging van godgeleerde stellingen 234
Pacificatie van Gent 235
Gezag van Oranje te Gent 235
Stout optreden der Geuzen 236
Vervolging 236
Vreeselijk lijden der Predikheeren 237


Hoofdstuk VII - De ballingschap (1578-1584)
Alles wordt in 't klooster verkocht 245
Verkoop van het kerkgerief 245
De kerk herschapen in Geuzentempel 246
P. Ruffelaert overvallen 247
Eerste protestantsche preek door Hermanus Moded 247
Petrus Dathenus preekt de voorbereiding tot het nachtmaal 248
Uitoefening van den katholieken godsdienst 249
Storing van den katholieken godsdienst 250
Afkondiging van het verdrijven der religieuzen buiten de stad 251
Hembyze verdedigt zich in het Predikheerenklooster 251
Godsdienstoefeningen der Calvinisten in de Predikheerenkerk 251
Onkosten door de Calvinisten aldaar gedaan 252
Calvinistische hoogeschool in het Predikheerenklooster 253
Een predikheer in boete geslagen om mis gelezen te hebben 261
Toewijding der Predikheeren niettegenstaande de vervolging 261
De goederen der Predikheeren aangeslagen 261
Overlijden veler paters gedurende de ballingschap 262
Lijden en ellende 264
Einde der ballingschap 266


Hoofdstuk VIII - Van de terugkomst der Predikheeren tot de oprichting der Provincie Sint-Rosa (1584-1680)
Provinciaal kapittel te Maastricht 268
P. Nicolaas Neels 268
Het werken van P. Neels 269
P. Antonius Ruyskensvelt 270
Afgevaardigden naar 't kapittel te Rome 271
Zorgen van P. Ruyskensvelt en van P. Ruffelaert voor de kloosterkerk 271
Provinciaal kapittel te Gent 272
P. Ruyskensvelt, provinciaal 273
P. Zadelaere 274
P. Livinus Neyts 274
Provinciaal kapittel te Leuven 275
P. Van de Woestijne 275
P. Nicasius Rijm 276
P. Joannes Janssen 276
Regeling voor de opvolging der provincialen 277
P. Wilhelmus van Oonsel 279
P. Judocus Cabilliau 281
P. Hieronymus Timmermans 281
P. Van Goes 282
P. Jacobus Van den Heede 283
Zijn werkzaamheden 284
P. Joannes Cabilliau 288
P. Philippus Wannemaecker 289
P. Ludovicus Hoorebecke 290
P. Philippus Aerts 290
P. Franciscus Caproen 291
P. Franciscus de Praetere 294
Voorbeeldig leven van P. Petrus vander Goes 295
P. Vincentius De Clercq 296
De Predikheeren van oudsher aangesteld in het schepenhuis mis te lezen 298
P. Thomas Turcus, Generaal der Orde, te Gent 298
Oprichting van het noviciaat te Gent 299
Levensschets van P. Ambrosius Druwé 300
P. Petrus Dierckens 317
P. Anselmus Stalins 319
Verdediging van thesen in 't klooster 319
De bisschop Antonius Triest en de Predikheeren 319
De bijstand van het stadsbestuur aan de Dominikanen verleend 320
P. Joannes Malasijs 322
P. Joannes Marotte 323
P. Thomas van Hauweghem 323
Feesten ter eere van de H. Rosa van Lima 324
P. Augustinus De Clippele 325
Feestelijkheden ter eere van den H. Pius V 325
P. Gregorius Lovel 327
P. Josephus Van der Linden 328
Oprichting der Provincie Sint-Rosa 329


Hoofdstuk IX - Van de splitsing der provincie tot de aankomst der Republikeinen te Gent (1680-1794)
Het klooster te Gent in dit tijdvak 331
P. Raymundus Matthijs 331
Provinciaal kapittel te Gent 333
P. Hyacinthus De Baets 333
P. Carolus Mijleman 337
P. Petrus van Basel 338
P. Adrianus Pauwels 338
Schikkingen betrekkelijk de intrede van P. Thomas Van de Velde 339
P. Antonius Ghijselins 340
P. Pius De Middeleere 341
De derde-ordeling Isaak Bernage 342
P. Ambrosius Mestach 342
P. Philippus Wyckaert 343
P. Paulus Van Biervliet 346
P. Reginaldus De Leghe 346
P. Thomas du Jardin 347
P. Mattheus Eeckelaere 368
P. Michael Cauwenberghe 368
P. Franciscus Boschman 369
Zijn optreden voor de handhaving der voorrechten der bedelorden 370
P. Paulus Van der Sluys 371
P. Joannes Van Damme 371
P. Josephus Gillis 372
P. Vincentius Van Zeveren 373
P. Antonius Van Overloop 373
P. Jacobus Borms 373
P. Franciscus d'Enghien 374
Herstelling der kerk 375
Br. Franciscus Rooman 376
P. Wilhelmus Poelman 387
P. Jacobus Van Damme 388
Feestelijkheid te Gent ter gelegenheid van de benoeming van den Paus, Benedictus XIII 389
Br. Petrus van de Keere 391
P. Joannes Poelman 391
P. Petrus Buens 392
P. Aegidius Versmissen 392
P. Petrus Van Overloop 393
P. Hyacinthus Maus 393
Kleine herstellingen aan de kerk 395
P. Augustinus Everaert 395
P. Dominicus Waghenaere 396
P. Macarius Van den Eede 396
P. Wilhelmus Dubois 397
P. Vincentius Amerlynck 397
P. Livinus Declercq 397
P. Ambrosius Neeryck 397
P. Joannes Van Crombrugge 397
P. Ludovicus Robijn 397
P. Leo Steven 399
P. Benedictus Niesaert 399
P. Bernardus De Jonghe 400
P. Cornelius Van der Linden 412
P. Jordanus Preingué 412
Onderzoekingen betrekkelijk de kloosterlingen 414
P. Josephus Preingué 414
P. Thomas Regnaut 415
P. Benedictus Neekebroeck 416
P. Ferdinandus Van Bevere 416
P. Raymundus Tack 416
P. Hermanus Zaman 417
P. Henricus Van de Putte 417
P. Ludovicus Van de Vijvere 420
P. Bonaventura de la Royère 420
P. Bonaventura De Waeghenaere 420
P. Ferdinandus Van Risseghem 421
P. Macharius Van der Swalmen 421
Het tijdperk van plagerijen 422
Feesten van het Rozenkransjubilé 424
P. Alvarus De Beule 429
P. Balthazar Eggermont 431
P. Bernardus Versluys 431
De bezigheden der Dominicanen 431
P. Gregorius Van Driessche 433
Feesten ter eere van den H. Thomas van Aquino 433
P. Laurentius Van Mossevelde 434
P. Norbertus Braecke 434
P. Wilhelmus De Vincke 435
P. Vincentius De Waele 435
Herstellingen in 't klooster 435
Verandering in 't bestuur der Provincie 436
P. Alanus Bontinck 436
P. Pius van der Waerheden 437
P. Hyancinthus Van Laere 437
P. Thomas De Waele 438
P. Augustinus De La Royère 438
P. Bavo Uiterschaut 438
P. Josephus De Meulemeester 439
P. Michael Beuckel 440
P. Gregorius De Smet 440
P. Ambrosius Meuris 440
Br. Joannes Van der Beke 441
Gezamenlijk verzet der religieuzen tegen de maatregelen tegen de kloosters 441
P. Pius Fruyt 441
Schorsing der broederschappen 441
P. Antonius Versluys 442
P. Henricus De Waele 442
Het uur der verlossing 442
Inkleedingen onder het tweede prioraat van P. Van Driessche 443
De Franschen in het Land 444
P. Martinus Steyaert 444
Laatste inkleeding 444
P. Carolus Plateau 445
P. Petrus Colman, laatste prior van 't klooster 446


Hoofdstuk X - Van den inval der Franschen tot de vestiging der Predikheeren in de Hoogstraat te Gent (1794-1854)
Fransche Omwenteling 448
Toepassing harer wetten 448
Laatste verblijf in 't klooster 449
De verjaging der Predikheeren 450
De verdreven Dominicanen 452
Verklaring van onderwerping en gehoorzaamheid aan de wetten der Republiek 456
Twijfel aangaande deze verklaring 457
Oplegging van een nieuwen eed 458
Kloekmoedige houding der geestelijkheid 458
Verkoop der kloostergoederen 459
Erbarmelijke toestand der kloosterkerk 459
Bevel de namen op te geven van de priesters, die den eed geweigerd hadden 459
De Predikheeren gedurende deze vervolging 460
Het wedervaren van P. Jacobus Ameye 463
De dwingelandij houdt op 467
Napoleon Bonaparte 467
Onderhandelingen met den Paus 467
Aanvaarding van het concordaat 468
Opening der kerk 468
In huurgeving van 't klooster 468
Het wegsterven der paters 469
P. Carolus Franck sterft als pastoor te Letterhautem 470
P. Carolus Sandijck sterft als onderpastoor te Melle 470
P. Benedictus D'Hooghe 470
Bedieningen van verscheidene paters 471
Verkoop van klooster en kerk 475
De laatste Dominicanen 475
Betrekking der religieuzen met den provinciaal 476
Zichtbare voorzienigheid 480
P. Franciscus Ackerman 480
P. Pius Braeckman 490
Herstelling der Orden 503
De laatste paters 503
Aanmoediging tot de herstelling der Predikheerenorde 505
Onderhandeling met den Provinciaal P. Raken 506
P. De Raymaeker 508
P. Raken komt naar Gent 510
P. Raken 510
Eerste bijeenkomst 512
Onmogelijkheid het oud klooster te betrekken 513
Het aankoopen van een huis 513
Aantijging der Predikheeren 516
Hulp aan de Dominicanen geschonken 516
P. Ackerman vicaris-provinciaal en P. Braeckman prior 517
Aankomst van P. Van Zeeland, novicenmeester 518
Levensbijzonderheden van P. Van Zeeland 519
P. Moulaert 521
Aankomst van vier postulanten 523
Plechtigheid der eerste inkleeding 523
Amerikaansche missie 527
Regeltucht 528
Eerste professie 529
Moeilijkheiden 529
Vertrek van P. Van Zeeland 530
Pogingen om van vreemde rechtsmacht ontslagen te worden 531
Men zoekt naar een andere plaats 532
Men biedt het klooster te Sittard aan 535
Gelegenheid om te Thienen te komen 538
Aankoop van een nieuw huis in de Peperstraat 540
Men huurt de oud Predikheerenkerk 542
De kerk wordt versierd 542
Alle hoop verloren om in 't bezit der kerk te komen 544
Verandering in bestuur van 't klooster 545
P. Fernandez 546
P. Feliu 546
Eerste sterfgeval in 't klooster 547
P. Poggy 547
P. Sablon 551
Dood van P. Braeckman 551
Dood van P. Braet 553
Laatste ziekte en dood van P. Ackerman 554
Men huurt wederom de kerk 555
P. Billen 556
Nieuw klooster en kerk 556
Moeilijkheden 558
Wijding der kerk 560
Bewoning van het klooster in de Hoogstraat 562
De overige stichtingen 562


I. Aanhangsel - De Gentsche Predikheeren als Missionarissen in Holland


Alkmaar
P. Hyacinthus Hermanni 566
P. Aegidius Abeel 577
P. Conradus De Jonghe 578
P. Bernardus De Baets 579
P. Joannes Van Waesberghe 580


Leeuwarden
P. Aegidius de Lalaing 587
P. Henricus Van Son 592
P. Joannes Antonius d'Aubermont 595
P. Joannes Spanoghe 600
P. Joannes Indervelde 602
P. Ludovicus De Meyere 603
P. Florentinus Philippi 606
P. Augustinus Hasselaer 608
P. Reginaldus Pimentel 608
P. Hyacinthus Penneman 608
P. Franciscus Janssens 609
P. Dominicus Willems 609


Groningen
P. Hyacinthus Eeckman 613
P. Macarius de Joncheer 617
P. Wilhelmus Marrotte 621
P. Philippus de Jauche 624
P. Vincentius Dobbelaer 624
P. Reginaldus Sylstra 625


Amsterdam
P. Victor Blomme 627


Utrecht
P. Ludovicus Van der Hostijne 627


Nijmegen
P. Petrus Cachoir 627
P. Gundisalvus Le Fer 630
P. Ambrosius Van de Velde 630
P. Franciscus Van den Driessche 631
P. Bernardus de Caesemaecker 631
P. Pius Dolep 631
P. Joannes Van de Kerckhove 631
P. Albertus Van Houtte 632


Esschaere
P. Raymundus de Bosschere 632
P. Bernardus De Mey 632
Laatste missionaris 632


II. Aanhangsel - P. Philippus Wyckaert en de Beiaard van Gent 635


III. Aanhangsel - Eenige aanteekeningen over het "Rijke Gasthuis" 647


Bijlagen 652


Aanmerkingen 753

Index

Opgepast, de namen van de paters worden gegeven in alfabetische volgorde, maar gerangschikt op VOORNAAM

Attention, the names of the friars are given in alphabetical order, but classified on FIRST NAME

Attention, les noms des frères sont donnés par ordre alphabétique, mais classés sur PRENOM

A Campo 159
A Gandavo 285, 286
A Kempis 328
A Mark 569
A Quercu 167
A Rupe 65, 132, 134
A Rupo 135
A S. Catharina 428
Aalst 154, 176, 276, 489, 581
Aalst: Begijnhof Ste-Catherina op den zavel 59
Aalst - begijnhof 65
Aalst - Sint-Martenskerk 65
Aaltje Harmenz 573
Aardenburg 63
Aarschot 313, 401
Abbeville 112
Abdij van den H. Adrianus 438
Abdij van Drongen 337
Abdij van Sint-Baafs 129
Abdij van Sint-Medardus 91
Abdij van Sint-Pieter 413, 435
Abdij van Sint-Trudo 130
Abdij van St-Pieter 440
Abdije van Oost-Eecloo 432
Abdije van Sinte bertin 711
Abdije van 't Rijke gasthuijs 648
Abeel 577, 578
Abo 119
Abraham de Keijser 676
Abraham de Vas 572
Abraham Hoobroeck 674
Abraham Hoobrouck 679
Abraham Van der Mijle 258
Abraham Van Hoebroeck 674
Abraham Van Hoobroeck 674
Académie Royale 744
Accepimus Heytmers 661
Achilles 185
Ackeerman 679
Acker 687
Ackergem 507
Ackerman 444, 456, 462, 480, 482-485, 488, 489, 492, 493, 500, 502, 505, 507-509, 513, 514, 516-518, 530-532, 535, 538, 540, 545, 546, 553, 554
Adeghem 702
Adolf 132
Adolf van Meetkerke 256
Adriaan Dammant 254, 255
Adriaan Saravia 254
Adriaen Gerritsz. Egmond 568
Adriaensens 68
Adriana de Zuttere 67, 68
Adrianus Milot 137
Adrianus Pauwels 338
Adrianus XI 151
Adrianus Ysebrandt 334
Aegidius de Lalaing 318, 588, 591
Aegidius Denique 334
Aegidius Franciscus de Lichtervelde 356
Aegidius Stalins 318
Aegidius Versmissen 392
Aegje Rayers Vogelsanck 576
Aeigidus van den Abelen 577
Aelst 59
Aelvichs 162
Aerden 556
Aerts 290, 547, 548
Afflighem 418
Afsenede 681, 682
Afsné 333, 390, 476, 505, 507, 579, 702, 742
Afsnede 335, 742
Agnes de Monte-Politiano 364
Agni 74
Agnus 77
Aigrefeuille 94
Aimo Taparelli 106
Akkergem 256, 543, 544, 559
Alaert 148, 260, 667, 668
Alanus a Rupe 65, 132, 134
Alanus a Rupo 135
Alanus Aerts 548
Alanus Bontinck 436
Alba 426
Alberdingk-Thym 577, 580
Alberdingk Thym 578
Albers 360, 361, 375
Albert le Grand 70
Albert Sierens 49
Alberti Magni 71
Albertus 70, 71, 80
Albertus de Groote 69, 70
Albertus den Groote 71, 114, 178
Albertus en Isabella 426
Albertus Miraeus 155, 229
Albertus Petri 117
Albertus Sierens 455, 475, 476, 732
Albertus Van Houtte 608, 632
Albertus van Kampen 479, 520
Albertus van Velzen 523, 540
Albertus Win 150
Albigenzen 14, 357
Albrecht en Isabella 292
Albrecht van Oostenrijk 290
Albrecht van Saksen 127
Alexander 71, 375
Alexander Batloo 668
Alexander IV 59, 73
Alexandri IV 72
Alexianen 462, 463, 557
Alfene 154, 661
Alfons van Portugal 148
Alkmaar 527, 566-570, 572, 574, 575, 577-583, 585-587
Alkmaar: Baangracht 574
Alkmaar: Boterstraat 572
Alkmaar: Burgerweeshuis 569
Alkmaar: De Groene Papegaei 572
Alkmaar: Doelstraat 569
Alkmaar: het gulden vlies 569
Alkmaar: het Roode Hart 569
Alkmaar: Lammerenberg 572
Alkmaar: Langestraat 572-574
Alkmaar: Lindegracht 568
Alkmaar: Lombardsteeg 570
Alkmaar: Luthersche kerk 574
Alkmaar: Nieuwe-Sloot 574
Alkmaar: Nieuwesloot 569, 570
Alkmaar: Payglop 572, 573
Alkmaar: Schijteldoekshaven 568
Alkmaar: St-Dominicuskerk 574
Alkmaar: Veenestraat 571
Alkmaar: Veenstraat 572
Allart 343, 684
Allaude 149
Allegambe 356
Allegembe 47
Allumbradus 359
Alofs 418, 430
Alosius de Keijser 675
Alostum 661
Aloysius de Smet 611
Altamura 171
Alva 212, 213, 219
Alvarus De Beule 429, 464
Alvarus van Cordova 106
Amadis 563
Amandus Van Bevere 452, 469
Amati 646
Ambroius Capello 288
Ambrosius 300-304, 307, 312, 313
Ambrosius de Clippele 333
Ambrosius Druwé 300, 315, 316, 522
Ambrosius Estienne 318
Ambrosius Mestach 342
Ambrosius Mestdagh 675, 684
Ambrosius Meuris 440, 706
Ambrosius Neerynck 397
Ambrosius Roels 539, 540
Ambrosius Van de Velde 400, 630
Ameije 685
America 510
Amerika 324, 510
Amerlynck 397
Ameye 454, 463-466
Amsterdam 441, 478, 503, 567, 568, 574, 581, 582, 585, 587, 627, 646
Amsterdam: Stadhuis van Hoorn 478
Anagni 73, 93
Anastasio 428
Anastasius Sylstra 626
Ancarani 504
Andrea Zaman 68
Andreae Tiarae 588
Andreas 230, 293
Andreas Boucher 113
Andreas de Scheppere 163
Andreas Heynsinus 13
Andreas Heynsius 233
Andreas Tiara 588
Andreas van Pescheria 106
Andreas Zanetti 233
Andres Abbelon 106
Andriaan Franciscus 300
Andries 38
Angerau 43
Angiensi 661
Anjou 642
Anna Blankaert 339, 683, 684
Anna Maria Adriaensens 68
Anna Maria Dobbelaere 752
Anna Maria Verleysen 397
Anna van Oostenrijk 301
Annecy 119
Annoot-Braeckman 404, 408, 650
Anselmus 647
Anselmus Stalins 318, 322, 323
Antiochië 102
Antionius de Zevecote 36
Antje van Zeeland 520
Antone Erffelijnck 740
Antonia Ameye 463
Antonii Ruyskenveldii 272
Antonio Triest 320
Antonius 106, 107
Antonius 37
Antonius ab Ecclesia 106
Antonius Cambier 232
Antonius Cloche 361, 398, 401
Antonius Crous 436
Antonius Danzas 550
Antonius de Coemiterio 167
Antonius de Monroy 329
Antonius De Roy 454
Antonius Eduardus 195
Antonius Gambier 228
Antonius Ghijselins 340
Antonius Lohmeijer 523
Antonius Musaert 390
Antonius Neyrot 106
Antonius Quodtbagh 384
Antonius Rigerman 36, 176, 235, 268
Antonius Ruyskensvelt 270-272
Antonius Rygerman 159
Antonius Salaert 39
Antonius Sanders 13
Antonius Senensis 11
Antonius Triest 46, 66, 282, 319
Antonius van Burgondië 123
Antonius Van Overloop 373
Antonius Van Roy 469
Antonius Verdeghem 455, 473
Antonius Versluys 442
Antonni de Zevecote 37
Antoon Delmot 225
Antverpia 657
Antwerpen 108, 125, 128, 152, 155, 161, 166, 167, 206, 229, 231, 232, 278-281, 284, 288, 294, 299, 306, 330, 333, 350, 361, 365, 387, 388, 392, 393, 396, 402, 405, 412, 413, 415, 418, 421, 422, 429, 455, 477, 504, 514, 518, 562, 581, 585, 590, 592, 593, 604, 607, 627, 632, 633, 646, 704, 705, 740
Antwerpen: Sint-Joris 627
Antwerpsche-poort 124
Appellanten 361
Appelsvoore 357
Appingedam 624
Aquinatis 180
Ardennen 329
Arents 611
Arie 177
Arie Cornelitz Sevenhuysen 576
Arie Harmenz 571, 573-575
Arles 616
Arnold 34, 35
Arnold Petrus Tinga 611
Arnoldum van Myenmeersch 657
Arnoldus Arents 611
Arnoldus Mierts 479, 504
Arragen 682
Arras 125
Arts 6
Arts 3
Asbeek 610
Asper 398
Asperen 432, 674
Assenede 176, 183, 357, 440
Astene 474
Ath 221, 264
Atrecht 120, 151, 177, 278, 300, 329, 383, 401
Audemarus de Fonte 163
Audemarus Walleus 299
Audenaarde 91, 188, 215, 232, 247, 262-264, 276, 281, 288, 323, 415
Audenaert 454, 469
Audenhove 66
Audergem 368
Auderghem 281, 341, 374, 389
Augustijn van Heurne 252
Augustijnen 152, 192, 212, 370, 400, 425, 428, 441, 541, 620, 630
Augustinius Pipia 389
Augustinus Claes 546
Augustinus Clippelius 13, 340, 681, 683, 684
Augustinus Cousin 400
Augustinus de Clippel 322, 674, 679
Augustinus de Clippele 325, 331, 334, 339, 343, 347, 400
Augustinus De Laroyère 438
Augustinus De Smet 550
Augustinus Desmet 546
Augustinus Everaert 395
Augustinus Hasselaer 608
Augustinus Hill 509
Augustinus Pipia 363
Augustinus van Blella 106
Augustinus Vereecken 455, 471
Augustus De Laroyère 433
Auribelli 107, 108, 110, 111, 113
Auwegem 356
Auweghem 228, 432
Auxerre 125, 126
Avain 357
Avelghem 57
Avignon 62, 101
Axel 568
Axelleballe 674
Axelwalle 679
Axelwallen 673
Bacheri 225
Bacherio 227
Bacherium 224, 226, 228
Bacherius 172, 665
Backersele 197
Badue 257
Baelegem 705
Baerdeghem 154, 661
Baert 383, 425
Bailleul 91
Balde 47, 357
Ballet 66, 67, 356, 357
Baltazar Wilhelmus Allart 343
Balthazar Eggermont 430
Balthazar Guillaume Allart 684
Baptista 278
Baqueus 232
Barabara Lambrecht 376, 377
Barbara Claeysens 228
Barbarae Lambrecht 376
Barbier 380
Barcelona 224
Bardemaeker 146
Bari 93
Barnard van Galen 615
Barras 458, 463
Bartholomeus 178
Bartholomeus Cerverio 106
Bartholomeus Prignano 93
Bartholomeus Texier 107
Bartholomeus van Moll 56, 57, 69
Basele 489
Baselius 338
Basengien 356
Basilius De Lobelle 740
Bassevelde 432
Batloo 668
Baudeloo 46, 256
Baudijns 334
Baudrijts 670
Bauduijn Maniluis 673
Bauduijns 681
Baune 380
Bauters 60, 669
Bauvoorde 343
Bauwens 425
Bavo 266
Bavo Uiterschaut 439
Bayle 155
Bazel 106
Beaugency 256
Beauregard 272, 458
Beauregear 128
Beauvoorde 35, 684
Bedburg 511
Bedelbroeders 89
Bedelorden 370
Beek 628
Beemster 573
Beerlaere 432
Beestenmarkt 205
Beggijnen 540
Begginagii 472
Beghardi 359
Beghinarum Gandentium 653
Beghinas Tornacensis 653
Beghinasium Parisiis 655
Begijn 429
Begijnen 59, 61-68, 161, 177, 178, 263, 275, 328, 337, 497-499, 516, 517, 552, 554, 562
Begijnen van S. Elisabeth 61
Begijnhof 175, 197, 340, 389, 417
Begijnhof Ter Hoyen 343
Begijnhof van S. Elisabeth 60
Begijnhof van Sint-Elisabeth 63
Béguinage de Ste-Elisabeth 64
Béguinage de Ste Elisabeth 68, 655
Begynen 526
Belcele 411, 455
Belerus 232
Belfort 204, 344, 345, 484, 635-637, 644
Belgica 126, 228
België 13, 32, 110, 111, 117, 118, 151, 155, 166, 170, 172, 277, 284, 285, 289, 291, 302, 303, 305, 312, 315, 318, 329, 337, 353, 367, 371, 424, 436, 444, 449, 456, 457, 459, 467, 472, 477, 478, 488, 502, 503, 505, 506, 510, 516, 518, 523, 527, 529-531, 536, 545, 547, 548-550, 562, 603, 612, 623, 632
Belgien 347, 525, 527
Belgii 369
Belgio 6, 509, 624, 743
Belgique 33, 724
Belgisch Congo 563
Belgische Vereenigde Staten 443
Belle 154, 661
Bellem 705
Belsele 408
Benau 426
Beneden-Lombardije 95
Benedicti Orden 707
Benedictinessen 416
Benedicto XIV 473
Benedictus De Rijcke 461, 462, 473
Benedictus De Rycke 476
Benedictus Dossche 462
Benedictus D'Hooge 453
Benedictus D'Hooghe 470, 472
Benedictus Ludovicus Cavereel 741, 742
Benedictus Neekebroeck 416
Benedictus Niesaert 399, 400
Benedictus Niesart 415
Benedictus Nisaert 401
Benedictus XIII 364, 389, 390
Benediktijnen 129
Benediktijnenorde 46
Benoit Louis Cavereel 542
Berg van barmhartigheid 320
Bergen 119, 263, 330, 361, 402, 569, 577
Bergen-op-Zoom 127, 624
Berghem 174
Berghen 179
Berghs 6
Berlegem 408
Bernaert 398
Bernage 342
Bernard 34
Bernard De Jonghe 404
Bernard Ronse 729
Bernard Ronsse 739
Bernardinus Van der Haeghen 469
Bernardinus Vander Haeghen 453
Bernardus De Baets 579
Bernardus De Caesemaecker 631
Bernardus De Jonghe 400
Bernardus De Man 469
Bernardus De Mey 632
Bernardus Moulaert 546, 550
Bernardus Scammaca 106
Bernardus Spiere 264
Bernardus van de Velde 425
Bernardus van Goes 227, 282
Bernardus Versluys 431
Berreyaus 651
Bertholdus Draco 54
Bertholomaei Rooman 376
Bertrand 427
Bertrandus van Garriga 12
Bertus 387
Bethania 130
Bethleem 641
Bethlehem 125, 127, 628, 629
Béthune 64, 68, 329, 655
Betrolomaeus Rooman 376
Bette 42, 43
Beuckel 440
Beveren 57, 266, 521
Beverna 57
Beyaert 165
Beyeren 69
Beza 257
Bicolaus Brugman 656, 657
Biddende Ordens 370
Bijloke 19, 64, 262, 263
Bijloque 676
Billen 539, 556, 558, 559, 561, 745
Billet 636
Billiet 638
Bingen 223
Blankaert 339, 683, 684
Blauwe Meijskens 648
Blommaert 164, 165, 171, 178, 183, 223, 225-228, 231, 291, 348, 368, 398, 399, 404, 408, 411, 412, 592, 607
Blomme 627
Bodley 172
Boene 192
Bogaert 35
Bogaerts 228
Bogard 232
Bogardi 226, 228
Bogardus 231
Bogomilen 359
Boheme 95, 148
Bollius 252, 665, 667, 669, 670
Bolllius 668
Bologne 12, 48, 52, 77, 95-98, 107, 115, 271, 289, 292, 299, 312, 333, 387
Bonaparte 463, 467, 468, 488
Bonavanture Fruyt 454
Bonaventura 457
Bonaventura de la Royère 420
Bonaventura De Waghenaere 420
Bonaventure Fruijt 675
Bonifacius IX 99
Bonifacius VIII 130
Bontinck 436
Boomen 419
Boone 425
Boonen 46, 285, 306, 312
Borluut 47, 190, 254, 356, 357
Borluut de Nortdonck 427
Borms 373
Bornhem 284, 285, 303, 306-308, 402
Borromeus 305
Bosch 136
Boschman 369, 370, 674, 680
Bosmans 682
Bossuet 374, 375
Botermerck 729
Botermerkt 728, 739
Boterwaele 558
Bottelier 426, 454, 471
Bouchaute 432
Boucher 113
Boucle 266
Boudewijn 9, 16, 78, 79
Boudewijn Meijs 147
Boudewijn van Axel 77
Boudins 148-150, 153
Boudrij 670
Boulogne 102
Bouquetius 278
Bourges 469
Bourgoing 448, 712, 713
Bourgoingnien 28
Boussen 505, 531
Bouvinnes 10
Bovekerke 407
Boven-Lombardije 95
Bovier Treniste 659
Bovijn 542, 558
Bovines 16
Brabant 54, 69, 79, 268, 401, 419, 441, 442, 479, 504, 514, 585
Brabantiae 658
Bracke 675
Bracq 517
Braecke 434
Braeckman 449, 452, 456, 468, 481, 482, 489, 490, 496-498, 500-502, 505-509, 513, 517, 518, 530, 532, 543, 544, 551-554, 556, 745, 746
Braeckman 545
Braem 61
Braet 553, 556
Bral 49, 456, 462, 475, 505, 508, 730, 732, 734, 735, 737, 739, 741, 743
Bral 507
Bral Geeraerdsbergen 514
Brancadera 459
Brandeburg 169
Brant 677, 678
Brasser 571
Bravick 122, 131
Breda 284
Bremen 119
Bretagne 120
Bretanje 132, 133
Brictio Florentii 656
Brictium Florentii 657
Briens 335, 681
Brijaerde 684
Bril 6
Brixium Florentii 655
Broeders van Joannes De Deo 740
Brouwer 626
Brugeron 522
Bruges 466
Brugge 63, 70-72, 76, 85, 90, 91, 95, 97, 130, 142, 148, 149, 151, 167, 168, 177, 183, 232, 253, 264, 275, 280-282, 330, 361, 369, 374, 393, 395, 399, 402, 453, 463, 465, 466, 481, 492, 503, 506, 507, 509, 521, 531, 553, 595, 646
Brugghe 172
Brughman 122, 123, 125-128, 455
Brugis 72, 130
Brugman 45, 655, 656
Brugsche poort 207
Brugschepoort 740
Brugschepoortstraet 524
Bruinvis 567
Brunengerus 522
Bruno Carolus Moulaert 741, 742
Bruno Charles Moulaert 542
Brunswijk 169
Brussel 79, 108, 110, 111, 119, 128, 152, 154, 190, 197, 199, 212, 213, 217, 219, 221, 228, 229, 231, 232, 234, 264, 270-272, 274, 275, 281, 284, 288, 300-303, 305-307, 309, 312, 313, 315, 316, 323, 330, 340, 351, 361, 374, 383, 392, 396, 402, 413, 415, 418, 419, 421, 431, 436, 441, 443, 448, 472, 477, 503, 514, 518, 550, 551, 556, 562, 570, 585-587, 592, 595, 607, 632, 633, 639, 704, 737
Brussel: Begijnhof 499
Brusselsche poort 188
Brustinum 226
Bruxella 656, 657
Bruxellensi 655
Bruxelles 316, 522, 660
Bruxellis 658
Buchon 164, 659
Buens 392
Buijsse 740
Bullar 73
Bunderii 228
Bunderio 172
Bunderius 169
Burggrave 235, 242, 250, 263
Burghgraven 661
Burghman 124
Burgkmair 184
Burgondië 27, 101, 109-113, 125-127
Burgstraat 651
Burgstraete 424
Burgtgrave 154
Burke 551
Busschaert 465
Busschart 669
Buten Turre 647
Buysse 740
Buzelinus 10, 11
Byloke 14
Bylokehospitaal 14
Cabanes 538, 542
Cabillau 613
Cabilliau 281, 288, 300, 318, 567
Cachoir 627-631
Calcar 108-111, 119, 151, 161, 227, 229, 281, 283, 330, 361, 402, 421, 436, 469, 482, 493, 511, 595, 630, 631, 633
Calcken 432
Calibrië 337
Calixtus III 108
Calslagen 570
Calvijn 181, 209, 247, 249, 251, 367, 589
Calvin 348, 354
Calvinisme 249, 264
Calvinisten 190, 205, 209, 210, 212, 246-248, 250-252, 267, 269, 271, 310, 354, 589, 617, 618
Cambier 232
Cameraci 226
Cammingha 610
Campene 258
Campenhout 268
Candelaeum 226
Cannis 684
Cannoot 725
Cansin 390
Cantipratanus 58, 79, 80
Cantor 614
Cantrimpré 79
Capello 288, 299, 388
Capitularissen 93
Caproen 291, 292, 294
Capronius 291, 293, 599
Caprycke 461, 462
Capua 151
Capucijnen 425, 428, 503
Caracena 313, 401
Carcassonne 93
Cardon 428, 429
Cardon Zaman 517
Carel den III 352, 365
Carelswegh 624
Carisbrocke 551
Carmelieten 192, 249, 253, 441, 503, 507
Carmeliten 370, 425, 428
Carnificis 131, 156, 157, 661, 662
Carnot 463
Carolais 109
Caroli 162
Caroli Alexandri Lotharingae 419
Carolus Allegambe 356
Carolus Borluut 356
Carolus Borromeus 305
Carolus Franciscus de Preudhomme d'Hailly 356
Carolus Franck 469
Carolus Mijleman 337
Carolus Plateau 445
Carolus Sandijc 470
Carolus Sandijck 455
Carolus Vande Vyver 694
Carolus Vrancx 741, 742
Carpentier 198
Caruin 137
Casanate-bibliotheek 392
Casanatense-bibiotheek 413
Casante-bilbiotheek 420
Casimirus 248
Caspar De Crayer 41
Cassel 91, 248, 291
Casseta 117, 118
Castel san Pietro 428
Castille 370
Castille de Leon 682
Catharina de Grise 68
Catharina Lumbeke 661
Catharina Sylstra 626
Catharina Uutenhove 14, 18
Catharina van den Broek 597
Catharina van Siena 93
Catharina Vande Vyver 694
Catharina Vanden Haute 67, 68
Catharinen-Lumbeke 154
Cathedrale Kercke van S. Baefs 424, 428
Cathedrale kerke van Sint-Bavo 650
Caude 724
Caulion 426
Cauwenberghe 368
Cavalii 177
Cavalli 233
Cavereel 542, 544, 546, 555, 556, 558, 741, 742, 745
Cavereel 476
Celas Alofs 430
Cellebroeders 432, 486, 488, 557
Cellebroers 475
Ceslas Alofs 418
Ceslas Van Peteghem 454, 474
Ceslaus Van Peteghem 729, 731
Chabrat 509
Chalais 510
Chalons 360
Chambéry 119
Champagne 39, 401
Champigny 266
Chapoten 15
Chapotin 58, 73, 83, 120, 159
Charité 429
Charles Antone Eugene De Vinck 737
Charles Cincquiesme 370
Charles de Clercq 737
Charles de Lalaing 587
Charles Louis Richard 522
Charles Vrancx 542
Chevrot 129
Chiaramonti 467
Chièvres 127
Chifflet 126
Chimay 127, 304-306
Christophorus van Milaan 106
Chisoin 356
Choquet 75, 80
Choquetius 74, 77, 79, 135, 139, 276
Christiaan de Rijcke 254, 255
Christiaen de Rijcke 667
Christoffel van Baden 127
Cibo 598
Cicero 254, 575, 689
Cincinnati 509, 510, 527, 528
Cipoletti 509
Cisterciencerorde 46
Cistercienserorde 338
Claeijsson 254
Claeis van den Bundere 165
Claeise de Grave 140
Claeissens 667-669
Claes 505, 514, 546, 745
Claes van den Wouwere 172
Claessens 223
Claeys 223, 637, 641
Claeysens 228
Clairfayt 444
Clara Gambacorta 107
Claudius Lygianus 96
Clauwaerts 141
Clayessone 255
Cleenbrugge 357
Clemens 95, 96, 101
Clemens Crabeels 46
Clemens IV 73
Clemens V 61, 62
Clemens van Beieren 329
Clemens VI 87-90
Clemens VII 93, 94, 98, 155-157, 661, 662
Clemens X 307, 326
Clemens XI 360, 365
Clement 433
Clementis VII 159, 663
Clementis XI 362
Clercq 296, 671
Clerici 296, 660
Clippelius 13, 340, 681, 683, 684
Cloche 361, 398, 401
Clooster van Galileeën 432
Clooster van Ste-Barbara 432
Clugny 129
Cnobbaert 590, 592
Cnochaert 425
Cocquijt 679
Cocx 41
Codde 621
Coehoorn 629
Coïmbra 359
Colenius 231
Coleta 148
Colman 49, 449, 453, 454, 459, 461, 462, 469, 471, 713
Colomba van Rieti 107
Colonna 307
Colster 570
Columbanus Francq 46
Condé 313, 314, 401
Congo 563
Coninck Carel 643
Coninckxgang 76
Conradus de Jonghe 578
Conradus de Prussia 107
Conradus Simoens 566
Conradus van Asti 110, 111
Conrardus Druwé 313
Constantinopel 16, 126
Constantinus De Linge 473
Constantinus Linge 461, 462
Constantius van Fabriano 106
Constanz 106, 375
Contantinus De Linge 455
Cools 285, 306, 350, 630
Cooman 335, 336, 681, 682
Cooremerct 752
Coppens 436, 438, 472, 477
Coquin 448, 712, 713
Coquyt 470
Corbisier 534
Cormier 98
Cornelis De Rekenaere 668
Cornelis et Rekenaere 668
Cornelis Meijer 697
Cornelis Schagen 575
Cornelis van Campene 407
Cornelis Wittenhorts 568
Cornelius Boene 192
Cornelius De Wilde 469
Cornelius De Will 454
Cornelius Jansenius 218, 219
Cornelius Lochius 232
Cornelius Manilius 228, 231
Cornelius Van der Linden 412
Cornelius van Eertborne 167
Cornelius Vander Linden 414
Cornelius Vanderelst 674
Corselis 509, 518, 529-531, 539, 545, 546, 548, 550
Corthals zoon 45
Cortrijk 431
Costerus 567
Côte d'Or 550
Coulion 426
Courtrai 287
Cousebant 602
Cousin 17, 400
Coussens 428
Coyano 233
Coyanus 232, 233, 268
Crabeels 46
Cristoff 620
Cristoffels Grenier 667, 668
Crombrugghe 427
Crous 436
Cruysganch 76
Curia sancte Elisabet 653
Curia sancte Elysabet 653
Cuvelier 163
Cuyk 570
Cuyk van Mierop 570
Dacië 53, 95, 114, 120
Dacknam 434
Dalmatius De Mey 454, 474, 730
Daman 343, 684
Damant 46
Damianus van Finale 106
Dammant 254, 255
Damme 91
Danaeus 256
Daneau 256, 257
Daneua 256
Daneus 668
Danhaüser 646
Daniel Alaert 148
Daniel Cornelis D'hanis 455, 474
Daniël Hoste 668
Daniel Materlijnck 263
Daniel Otto 255
Daniël Utto 667
Daniël van Zeeland 520
Danneels 680
Danniel Hoste 666
Dansaert 684
Danzas 550
Daris 531
Dathenus 248, 665
Daubermont 598
Dauchaertii 365
Daventrensis 228
David 10, 31, 124, 125, 127
David van Burgondië 136
De Apibus 59
De Arena 176
De Backer 77, 664
De Backere 150, 170, 178, 205, 221-223, 225-230, 234, 267, 270, 283
De Baenst 160
De Baets 48, 333-336, 344, 347, 372, 393, 579, 580, 631, 681, 682, 684
De Baume 85
De Beer 47
De Beka 176
De Beule 429, 432, 433, 437, 464
De Beveir 426
De Block 159
De Bode 313, 585, 586, 605
De Bosschere 632
De Briens 682
De Broglie 469, 495, 498, 728
De Brune 356
De Brunet 46
De Bruycker 675
De Bryaerde 343
De Bryarde 35
De Cabillaud 688
De Caesemaecker 631
De Card 521, 550
De Carre 286
De Chenedollé 387
De Cleef 33, 34, 36, 39, 41
De Cleerc 141
De Clercq 34, 153, 154, 197, 297, 672, 675, 737
De Clippel 322, 674, 679
De Clippele 325, 326, 328, 329, 331, 333, 334, 339, 340, 343, 347, 400
De Cock 621, 622, 729
De Coemiterio 167
De Corte 179
De Craene 507, 508
De Crayer 34-36, 39, 41, 43
De Croock 178, 179
De Croy 304, 305
De Cuenynck 262
De Damhoudere 214
De Decker 556, 651
De Eechout 658
De Egmonde 169
De Egmunda 169
De Endhovia 160
De Faijcwijs 658
De Fonte 163
De Fontijne 163
De Fracheto 54
De Geest 558
De Ghier 66
De Goesin 365, 366, 398, 406, 408, 694, 701, 710, 717
De Graet 401
De Graeve 428
De Grave 67, 68, 140
De Grise 68
De Groot 55
De Groote 69, 685
De Grootheere 124
De Gruutere 42, 357
De Gruutheere 43
De Haag 574, 575
De Haag 119
De Haan 612
De Haze 646
De Heere 229
De Herre 569
De Hertogh 744
De Hondt 263
De Jardin 372
De Jauche 624
De Joncheer 617, 618-621
De Jonckheere 369, 420
De Jonghe 11, 14, 18, 19, 27, 29-31, 33, 45, 47, 48, 53, 56, 61, 68, 76, 77, 80, 86, 97, 109, 111, 117, 125, 127-129, 131, 132, 134, 135, 139, 148, 150-153, 160-162, 165, 167, 168, 170, 171, 173, 175, 176, 178, 180, 182, 183, 186, 193, 198, 200-202, 205, 212, 225, 227, 230, 233-235, 237, 243, 245, 247-249, 251, 252, 259, 261, 263, 267, 268, 269, 272, 275, 276, 279, 281-283, 288, 290, 291, 294, 295, 296, 298, 299, 316, 318, 319, 325, 328, 330, 333, 338, 342, 344, 348, 350, 370, 400, 403-405, 407-412, 565, 578-580, 587, 588, 591, 592, 600, 602, 617, 621, 627, 630
De Keijser 675, 676
De Keirsmacker 426
De Kempenaer 411
De Kempenaere 406
De Kempenare 407, 408
De Keyser 469, 717
De Keyzer 754
De Kuiper 613
De La 101, 102
De La Brue 473, 497, 498, 728
De la Forest 38
De la Haie 294
De la Haye 171, 172, 186, 591, 592
De la Marche 123
De la Rochelle 466
De la Royère 420, 439
De Lalaing 318, 587-591
De Laroyère 433
De Laude 109, 125
De Laval 426
De Leghe 319, 339, 340, 343, 346, 674, 683, 684
De Lichtervelde 46, 47, 356, 687
De Liechty 70
De Liedekercke 163
De Linge 455
De Lobelle 740
De Lobkowitz 481
De Loen 728
De Loix 277, 278
De Lucques 82
De Male 68, 290
De Man 453, 469
De Marinis 324
De Marra 426
De Meester 610
De Meij 713
De Meijere 602, 603, 605, 607
De Merode 514
De Meulemeester 439, 453, 457, 469, 701
De Meulenaere 728
De Mey 449, 454, 474, 544, 632, 734, 744, 745
De Meyer 617
De Meyere 744
De Middeleere 341
De Mil 176
De Moerloose 651
De Molendino 131
De Monroy 329
De Montagne 379
De Monte-Politiano 364
De Montpellier 521
De Muteneere 658
De Muynck 461, 462
De Necker 428
De Noailles 360, 361
De Ovis 55, 56
De Pestere 666-668
De Pick 173, 183
De Ploich 15, 16
De Pottelsberge 357
De Pottelsberghe 47
De Potter 9, 30, 40, 50, 51, 102, 174, 394, 407, 408, 432
De Praetere 294, 318
De Preudhomme d'Hailly 356
De Prussia 107
De Quarouble 63
De Quinones 436
De Raet 349
De Raeve 426
De Ram 54, 166, 419
De Raymaeker 508-510, 513-515, 524, 527
De Rekenaere 668
De Rey 426
De Rijcke 254, 255, 442, 461, 462, 469, 667
De Rijder 299
De Rijkce 454
De Rissche 228
De Rode 408
De Romanis 70, 114
De Roose 39
De Rosa 147
De Roveroy 607
De Rycke 476
De Saint-Cher 71, 73, 83
De Salagnac 56
De Salviatis 170
De Scheppere 163
De Sintra 125
De Smet 400, 440, 550, 611
De Soto 222, 224
De Spiegelaere 558
De Steenhuyze 312
De Thiennes van Rumbeke 544
De Tocco 82
De Trajecto 137
De Vas 572, 574
De Vas 576
De Vaucemin 84, 85
De Vigne 41
De Vijs 453, 469
De Vilsteren 47, 357
De Vinck 737
De Vincke 435, 453, 475, 510, 730, 732, 734, 739
De Vio Cajetano 151
De Vleeschhouwer 131, 154, 156, 159, 173
De Vogelaere 733
De Volder 473
De Vos 455, 471, 497, 595
De Vriendt 41
De Vylder 428
De Waele 425, 426, 435, 438, 439, 442, 443, 452, 457, 461, 463, 474, 499, 500, 675, 730, 737, 738
De Waelheyn 655
De Waghenaere 420, 681
De Wagheneere 140
De Walle 425
De Wauters 308
De Wette 140
De Wilde 469
De Will 454
De Winter 527
De Zevecote 36
De Zijp 570
De Zuttere 67, 68
Deensche Asiatissche Compagnie 704
Deerlijk 57
Deftinge 475, 489
Deijnaert 667
Deijnoot 675, 688
Deinze 91
Dela Woestijne 680
Delebecque 45, 559
Délhallet 306
Della Faille 47, 66, 357
Della Faille Huysse 67
Delmot 225
Delrio 46
Delruelle 522
Demostenes 166
Demosthenes 254
Den Aman 63
Den Bosch 284, 589
Den Engelsman 541
Den gulden Bijbel 752
Den Haag 109, 110, 136, 151, 162, 176, 223, 229, 537, 571, 576
Den Haag 111
Den Hoorn 624
Den Keyser 719
Denderleeuw 154
Dendermonde 154, 280, 284
Dendermonde 290
Denderwindeke 154
Denemarken 110, 115, 155, 169, 704
Denicque 333
Denifle 58
Denijs 174, 175
Denijs Harduin 403
Denique 334
Dennetieresse 47
Dentergem 357
Denterghem 443
Denys 174
Département de la Lys 464
Département de L'Escaut 461, 462, 712, 713, 721, 726
Departement der Lei 464
Departement van de Lei 465
Departement van de Schelde 461
Derde-Orde van den H. Dominicus 476
Derde Orde van den H. Dominicus 520, 597
Derde Orde van den H. Franciscus 597
Derden Regel van den H. Dominicus 496
Derden Regel van Sint-Dominicus 520
Derderleeuwe 661
Derderwindeke 661
Derleka 57
Descamps 40
Desenap 628
Desmet 545, 546
Despars 139
Destelberge 390
Destelberghe 705
Destelberghen 432
Destelghem 521
Deurwaele 322
Deurwaelk 673
Deverdaghe 667
Devinck 651
Devos 722, 726, 727
Deweerdt 685
Dewilde 462
Deynze 215
Diepenbroeck 612
Dierckens 317, 592
Diercx 725
Dierickx 173
Diericx 14, 30, 650
Dierixen 370
Dierkens 327
Diest 618
Dijon 84
Dillingen 222, 224
Dinant 132
Dirk Harmensz 566
Discalsen 428, 740
Dives 167
Dixmude 91, 329
Dobbelaer 624, 625, 749-751
Dobbelaere 688, 749, 752
Dobbeleer 684
Doclon 113
Dolep 608
Dolf Jansz 566
Domincus van Soriano 337
Dominicains 15, 41, 81, 298, 306, 675-677, 679, 681, 682, 684-688, 711-713, 721, 722, 726, 734, 744, 745
Dominicanen 10, 12-14, 18, 31, 55, 66, 70, 84, 100, 103, 136, 142-144, 154, 161, 166, 168, 169, 186, 187, 192, 201, 213, 215, 217, 219, 221, 232, 245, 248, 254, 284-287, 298, 306, 308, 319, 320, 324, 343, 344, 372, 374, 389, 394, 402, 416, 439, 452, 462, 478, 479, 481, 491, 492, 503-505, 512, 516, 519, 525, 528, 532, 534, 536, 537, 542-544, 547-549, 561, 562, 588, 594, 607, 609, 619, 620, 625, 626
Dominicanenkerk 34
Dominicanessen 176, 183, 282, 283, 328, 341, 346, 351, 364, 372, 373, 389, 395, 397, 399, 400, 415-417, 420, 421, 430, 437, 551, 590, 597, 604
Dominicus 10, 12, 16, 30
Dominicus Baude 257
Dominicus de Arena 176
Dominicus De Clercq 675
Dominicus De Rijcke 454, 469
Dominicus De Rycke 476
Dominicus De Smet 400
Dominicus D'Hooge 453
Dominicus D'Hooghe 469
Dominicus Feyens 609
Dominicus Hubert 436
Dominicus Mahouden 503
Dominicus Order 719
Dominicus Segers 271
Dominicus van den Prierlé 167
Dominicus vander Ween 752
Dominicus Waghenaere 396
Dominicus Willems 452, 609, 632
Dominique 7
Dominiucs' zonen 296
Dominucus 13
Donati 425
Donatus Maximilianus Lanchals 357
Doornik 15, 18, 61-64, 90, 91, 129, 130, 135, 137, 140, 142, 143, 145, 148, 149, 170, 197, 209, 279, 285, 286, 329, 647
Dormalen 294
Dortrecht 130, 229
Dossche 462
Doverdaghe 256
Dowaai 70, 75, 109-111, 113, 115, 117, 119, 120, 133, 151, 225, 226, 231, 263, 269, 274, 278, 280, 281, 283, 288, 292, 329, 375, 441, 566
Dracho 54
Draco 54
Drapstraat 424
Drongen 207, 217, 473
Druwé 34, 35, 300-307, 309-316, 522
Druxé 308
Du Jardin 347-354, 356, 358-368, 371, 632
Du Mont 351, 363
Du Pont 97
Du Quesnoy 34
Du Ry 465
Dublioel 648
Dubois 397
Dubosch 721
Duerwaele 677, 679
Duitsch-Rijnland 401
Duitschland 52, 53, 90, 95, 107, 110, 114, 133, 155, 156, 222, 223, 353, 444, 449, 478, 587
Dujardin 522, 682
Dullaert 426
Dumery 646
Dumeus 183
Dumouriez 444
Dunaime 306
Dunckel 536, 538
Durand 313
Durock 725
Dussen 568
Duyck 740
D'Alamont 600
D'Aremberche 305
D'aubermont 333, 595, 599
D'Aubremont 597, 598, 600
D'Avelin 17
D'Enghien 339, 340, 361, 365, 374, 683
D'haes 739
D'Haese 476, 728, 729, 731, 733, 735, 739
D'Hailly 47
D'Hane ter Varent 426
D'Hanens 681
D'hanis 455, 474
D'Hondt 221, 343
D'Hooge 453, 464
D'Hooghe 469, 470, 472
Echard 56, 65, 74, 75, 77, 79, 87, 109, 120, 134, 148-150, 155, 168, 170, 171, 173, 178, 180, 183, 186, 223, 229, 232, 269, 281, 290, 291, 294, 297, 318, 323, 332-334, 338, 342, 355, 368, 369, 371, 373, 375, 388, 391, 399, 403, 412, 592, 600, 607
Edingen 154, 263, 374
Edouard Francis van Damme 731
Eduard II 44
Eduard IV 27, 74
Eduard Jacot 568
Eduardus 195
Eduwaele 681
Eecke 182
Eeckman 613, 617
Eecloo 13, 91, 188, 702
Eekhoff 611, 612
Eekloo 357
Eename 160, 368, 390
Eggermond 425
Eggermont 430, 740, 741
Egidius 79
Egidius Abeel 577
Egidius de Lalaing 587
Egidius Schaepe 122
Egmond 568
Egmont 127, 200, 201, 248
Egydius Abeel 578
Egypte 467
Eigen-Brakel 305
Eindhoven 160, 284
Elebrant Muijncken 666
Elenant van Gent 558
Eleonora Dublioel 648
Elfdijk 75
Eliaerts 688
Elias 94, 95
Elias van Toulouse 94
Elis Hebberecht 606
Elisabeth Smeys 68
Elius Raymundus van Toulouse 91
Elsas 110
Emden 248
Emerix 379
Emmanuel Ballet 66, 67, 357
Emmanuel van Hoorebeeke 469
Emmanuel Van Hoorebeke 452
Enchusen 171
Enea Silvio Piccolomini 123
Engbert Ramp 571
Engeland 9, 10, 27, 52, 74, 90, 95, 155, 156, 285, 290, 314, 327, 551
Engelberti 589
Erffelijnck 740
Erfurt 115
Ermanus Zaman 689
Ernest-Dominicus 304
Erroy 163
Ertvelde 472, 473, 476
Eschenen 154, 661
Esmonnot 464, 465
Espagne 641, 643, 644
Espane 643
Esscharen 632
Estienne 318
Et Rekenaere 668
Eton 398, 606
Euchisten 359
Eugenii Albertii d'Alamont 600
Europa 9, 105, 115, 171, 508
Europae 382
Eustachius Allaude 149
Eustachius van der Rivieren 166
Euverpoort 124, 376
Everaerd 36, 37
Everaert 395
Everart 37
Everbeke 454
Evergem 46, 461, 462
Everghem 432, 443, 455, 600
Exaerde 357, 388, 454
Exarde 702
Excuriae 120
Fabri 66, 281, 282, 294
Facon 648
Fallot de Beaumont 469, 472
Falloux 326
Fauckel 258
Feliu 542, 546, 547
Félix De Vigne 41
Fenwick 509, 527
Ferdinand 10, 14, 15
Ferdinand van Beijeren 303
Ferdinand van Portugal 9
Ferdinande-Antoni Briens 681
Ferdinando Briens 336, 681
Ferdinandus de Lobkowitz 481
Ferdinandus Philippus van Risseghem 694
Ferdinandus Theeus 453, 474
Ferdinandus Van Bevere 434, 464
Ferdinandus van Risseghem 421
Fernandez 171, 539, 542, 546, 547
Fernandinus de Briens 682
Fernandum Portugalensium 31
Fernandus en Joanna 525
Fernandus Van Bevere 416, 419
Ferrand 60
Ferrerius 110, 420
Ferrici 129
Ferrieri 536
Feyens 609, 625
Fibrandus Sixtus 568
Filips 243
Filips de Croy 304
Filips de Goede 110, 111
Filips den Goede 102, 108, 109, 125
Filips II 165
Filips IV 307, 348, 596
Fillatrius 129
Fillis van Dansaert 684
Finland 114
Flaget 508, 509
Flamochetti 107
Flandre Orientale 460, 727, 744
Flandres 516, 587, 638
Flandria 13, 134
Flandriae 13, 31, 226
Flandrie 19, 653
Flavigny 550
Fleurus 444, 448
Florence 106
Florentii 655-657
Florentinus Philippi 606
Florentius Van Peteghem 455, 469
Florus 258
Fondi 93
Fontaines 43
Fontijene 607
Foppens 56, 69, 109, 186, 228, 269, 290, 402, 414, 597
Forcade 725
Forest 36-38
Forez 737
Foucherii 172
France 7, 15, 73, 713, 728
Francicus Vande Vyver 694
Francis Constantin D'Haese 728, 731
Francis Geldolf d'Haese 476
Francis Gheldolf D'haese 741
Francis Romain 376, 385
Francis Roman 379, 387
Francis Rooman 377, 379-384, 386, 387
Francisca Helman 349
Francisca Quickenborne 488
Francisca van der Zijpe 343
Franciscanen 594, 619
Francisci 281
Francisci Romain 387
Francisci van Horenbeke 600
Franciscus-Renatus Boussen 505
Franciscus Ackerman 456, 462, 480, 482, 484, 485
Franciscus Bernardus Rosseel 471
Franciscus Boschman 369, 674, 680
Franciscus Bosmans 682
Franciscus Caproen 292, 294
Franciscus Capronius 291, 293, 599
Franciscus Colonna 307
Franciscus Constantin d'Haese 735
Franciscus De Brune 356
Franciscus de Pottelsberge 357
Franciscus De Praetere 294, 321
Franciscus d'Enghien 339, 340, 374, 683
Franciscus Franqs 263
Franciscus Heuriblock 213
Franciscus Huys 473
Franciscus Janssens 609
Franciscus Regnaut 180
Franciscus Romain 386, 685
Franciscus Romanus 377
Franciscus Rooman 376, 377
Franciscus Rosseel 714
Franciscus Rufelaert 219
Franciscus Ruffelaert 182, 183, 205, 221, 235, 247, 273, 280
Franciscus Sturtewaghen 376
Franciscus Tack 453, 460, 469
Franciscus Van de Velde 388
Franciscus Van den Driesche 631
Franciscus Van Peeteghem 452
Franciscus Van Peteghem 469
Franciscus vander Ween 752
Franciscus Villani a Gandavo 285, 286
Franck 449, 454, 469, 713
François Bourgoing 712
François Coquin 712
Francois Joseph van Deputte 740
François Mazat 582
François Romain 376
Françoise Agnes Helman 348
Francoise van der Zijpe 684
Francq 46
Frank 712, 713
Frankrijck 347
Frankrijk 10, 15, 16, 52, 70, 93, 95, 96, 109, 110, 112, 114, 115, 120, 122, 148, 150, 151, 155-157, 220, 256, 258, 301-303, 325, 349, 353, 360, 382, 383, 385, 444, 448, 457, 467, 510, 550
Franqs 263
Franquinet 377, 387, 620
Frans Bourgoing 448
Frans Coquin 448
Frans De Potter 407, 408
Frans II 444
Frans Joseph de Cabillaud 688
Frans Nieulant 680
Frans Van Peteghem 432
Fransch-Vlaanderen 148
Fraticellen 359
Fratres Praedicatores 31, 686
Frederick Jacob Schimmelpenning 568
Fredericq 63, 91, 139, 148, 164, 259
Fredericus van Poppel 613
Frederik van Witthem 123
Fredikheeren 550
Frères Précheurs 73
Friesland 224, 227, 589, 594, 603, 617
Fris 142, 404
Frisia 588
Frisiae 224, 610
Fruijt 675, 713, 727, 728
Fruyt 436, 439, 441, 449, 452, 454, 461, 462, 471, 472, 489, 497, 498
Fulco Uutenhove 18
Fumay 305
Gabriël 381, 427
Gabriël a St. Catharina 424
Gaesbeke 141
Galileesche Zee 714
Gallia 686
Gallica 228
Gallo-Flandria 11
Gambier 228
Gand 13, 14, 18, 33, 41, 45, 64, 68, 81, 218, 281, 365, 366, 404, 412, 455, 476, 522, 547, 637, 638, 650, 655, 658, 675-677, 679, 681, 682, 684, 685, 687, 688, 711-713, 721-723, 725, 726, 728, 729, 731, 734, 744, 745
Gand 727
Ganda 19, 414
Gandae 6, 365, 472, 754
Gandavensi 735
Gandavensis 473, 743
Gandavi 228, 297, 338
Gandavo 30, 31, 72, 653, 655, 657
Gandavus 386
Gandensi 655, 659
Gandensis 663
Gansberge 730
Gansberghe 49
Gaspar Florus 258
Gaultier Manilius 183
Gavere 454, 472, 474
Gaveren 124
Gaylier Manilius 228
Gebele 101, 102
Geeraard Rijm 228
Geeraardsbergen 300, 312, 313, 330, 438, 455, 475, 505, 507
Geeraerdsbergen 741
Geeselbroeders 89-91
Gelderland 227
Gembloux 330
Gemert 284
Gen 199
Gend 30, 35, 183, 424-426, 524-526, 534, 542, 560, 561, 647, 649, 650, 711, 728, 729-731, 733, 735-737, 739-742
Gend 732
Gendt 81, 142, 228, 352, 353, 366, 390, 424, 428, 429, 605, 606, 680-684, 686, 687, 688, 694, 698, 701, 702, 705-707, 710, 711, 714, 717, 720, 749
Genève 95, 257
Gent 1, 3, 6, 7, 9-11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 32, 38, 44-46, 48, 53-57, 59, 61, 63, 65, 66, 70, 71, 73, 74, 77, 79, 80, 82, 84-86, 88, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 107-111, 113, 118-120, 123, 125, 128, 130-135, 137-140, 142-148, 150-154, 157, 158, 159, 162-164, 167-173, 175-179, 181, 182, 185, 186, 188, 189, 192, 197, 201, 204, 206-215, 220, 222-227, 230-232, 234-236, 248, 249, 251, 253-258, 260, 263-266, 268, 269, 270, 273-284, 286-288, 290, 291, 294-300, 303, 308, 314, 315, 317, 318, 320, 322-324, 326-328, 330-335, 337-339, 341, 342, 343, 345, 346, 349-352, 355-358, 361, 363, 364, 366-369, 371-376, 385, 387-389, 391-402, 404-408, 410, 412, 413, 415-422, 424, 429-435, 437-443, 445, 446, 452-455, 461, 462, 463, 464, 468-471, 473-476, 480-482, 484, 489-493, 496, 499, 501, 503-511, 513, 516, 518, 521-524, 527, 530, 532, 536, 539, 541, 542, 546-551, 554, 556-558, 562, 563, 565, 566, 568, 577, 578-581, 587, 591, 592, 595, 597, 599-602, 604, 608, 609, 613, 617, 624-627, 630-633, 635, 637, 640, 647, 650, 651, 670, 691, 704, 730, 746, 748
Gent: Beiaard 635
Gent 67, 444
GentBelgië 448
Gentbrugge 256, 432
Gentil 38
Georges Sprockel 642
Georgius Hyacintus De Brune 356
Georgius Josephus Balde 357
Georgius Josephus de Gruutere 357
Gerard Rijm 276
Gerard van Zeeland 520
Gerardi van Salenson 228
Gerardus De Man 453
Gerardus Franciscus Ballet 356
Gerardus van Huffelen 262
Gerardus van Salensis 232
Gerardus van Salenson 178
Gereformeerden 250
Germaniae 361
Germaniae Inferioris 660
Gervinus Colenius 231
Gesticht der doofstommen 651
Geuzen 187, 188, 197, 201, 206, 208, 215, 221, 236, 245-247, 250, 251, 260, 261, 264-266, 269-271, 274, 276, 282, 334, 394
Gheeraert van Salenson 229
Gheldolf D'haese 741, 742
Gheluwe 503
Ghend 711
Ghendt 29, 60, 81, 139, 142, 169, 183, 228, 229, 262, 349, 365, 366, 370, 398, 399, 406, 409, 606, 607, 638, 639, 641, 643, 665, 668, 671-675, 679, 683, 689, 690, 697, 752
Ghent 84, 85, 141, 164, 165, 175, 222, 348, 349, 688
Ghijselbrecht Volckaert 667
Ghijselins 340
Ghijselinx 122
Ghilbertus de la Haie 294
Ghilbertus de la Haye 171, 172
Ghyselinc 226
Gielis Frans de Lichtervelde 687
Gilbertus de la Haye 186, 591, 592
Gilbertus de Ovis 55, 56
Gillis 352, 372, 375, 675
Gillis Borluut 254
Gillis de Clercq 197
Gillis Palijnck 667, 668
Gillis van Vaernewijk 124
Gisbertus Gram 477
Gislebert Volcaert 255
Gizelin 226
Godefridus Strijroide 166
Goemaere 503, 514
Goes 75
Goesin 373
Goethals 86, 358, 367, 397, 399, 412, 414, 534, 535
Gogaerts 348
Gonella 522, 550, 560, 561
Gonzaga 624
Gonzalvus Goossens 539
Goossens 523, 539
Gormachtig 426
Gottem 357
Govardus Gerardus van Eersel 424, 433
Graanmarkt 486
Graef Willem 642
Graet 291, 318, 352, 355, 365, 371, 398, 591, 592, 600, 605, 606
Graeve 425
Gram 477
Grand Begguinage 727
Grasbrug 424, 425
Grave 511, 628, 632
Graven-kasteel 202
Gravenkasteel 215
Grebau 713
Gregorius Barnabas Chiaramonti 467
Gregorius De Smet 440
Gregorius Hayman 400
Gregorius IX 15
Gregorius Lovel 327
Gregorius Van Driessche 433, 443
Gregorius X 47
Gregorius XI 93
Gregorius XIII 367
Gregorius XVI 539
Greifswald 119
Grenier 667, 668, 687
Gribau 712
Griekenland 53, 95
Groenen-Briele 254
Groenendaal 412
Groeninge 620
Groensel-merkt 425
Groenselmerkt 424
Grondoni 350
Groningae 224, 610, 621, 624
Groningen 119, 151, 224, 528, 588, 592-595, 613-626
Groningen: Aa 620
Groningen: Butjesstraat 620
Groningen: Carolieweg 620
Groningen: Ebbingestraat 620, 621
Groningen: Guldenstraat 620
Groningen: Heerestraat 620
Groningen: Oosterstraat 620
Groningerland 591, 615, 624
Groot-Beggijnhof 606
Groot-Begijnhof 60, 168, 176, 183, 247, 276, 282, 325, 346, 358, 368, 374, 399, 400, 402, 416, 417, 438, 470-473, 488, 489, 496-499, 505, 508, 522, 545, 562, 604
Groot-Linden 511
Groot beggijnhof 532
Groot Beggynhof 526
Groot Begijnhof 64, 65, 68, 432, 730, 740
Groot Begijnhof van Ste Elisabeth 66
Groot Begynhof 525
Grosseau 584
Groulardt 379
Guerrandes 119
Guilielmi Maroten 624
Guilielmus 130
Guillaume Jacques Van Crombrugghe 681
Guillaume van de Velde 683
Guillelmo Carnificis 661, 662
Guillelmus Poelman 687
Guillelmus Rufus 53
Gundisalvus 454
Gundisalvus Le Fer 630
Gussanvilaeus 280
Guyana 467
Guyane 463
Guyanne 458
Gwijde 60, 61, 64
Gwijde Flamochetti 107
H. Dominicus 12-15, 19, 52, 54, 65
H. Jacobus 12
H. Jozef 8
H. Kerst 455, 534
H. Kerst kerk 249, 256
H. Land 53
H. Stephanus 15
Haarlem 111, 118, 119, 135, 136, 151, 176, 232, 566-568, 578
Haarlem: Spaarn 584
Haarlem Weijts 137
Habets 430, 471
Hachicourt 587
Hadersleben 119
Haeck 426
Haeghman 665
Halle 119, 204
Hals 38, 39
Hamburg 394, 449
Hamerstraete 739
Hamme 429
Hannoniac 31
Hannonie 653
Hans Burgkmair 184
Hans van Remoortere 669
Harduin 403
Hardy 425, 426
Harlebeke 521
Harmensz 566
Harmenz 571, 573-575
Harne 390
Harney 330, 331, 374
Hasselaer 608
Hauchin 226
Haucinus 267
Hautcoeur 15
Hawkesyard 551
Hayes 522
Hayman 400
Hazaert 272
Hebbelinck 522
Hebbelynck 44, 408
Hebberecht 606
Hectorem de Waelheyn 655
Hectorem Waelheyn 657
Heere Van Olssen 357
Heerlijkhede van S. Pieters 390
Heerne 154
Heerne Hove 661
Heestert 57
Heidelberg 253
Heijlig Kerst 535
Heijnsius 275
Heilig Land 95
Heilo 569, 577, 578
Hekelghem 154, 661
Helbrandt 669
Hellemans 674
Helman 348, 349
Helmstadt 352, 365
Hembyze 235, 236, 249, 259, 665
Hemony 636-638, 641, 646
Hemsrode 348, 349
Hendricus De Waele 675
Hendrik Heyndriesen 228
Hendrik III 419
Hendrik Pauw 568
Henegouwen 9, 16, 17, 361, 401
Henneguier 329
Henno 630
Henri Duyck 740
Henri III 419
Henri Van de Putte 419
Henricus 64
Henricus Bogaerts 228
Henricus Bogard 232
Henricus Braem 61
Henricus Braet 553
Henricus De Waele 442
Henricus Erroy 163
Henricus I 54
Henricus Scraeps 383
Henricus Sonnius 592, 594
Henricus Van de Putte 417
Henricus van Gulpen 613
Henricus van Herworden 87, 90
Henricus van Son 593
Henricus Wijnen 580
Heraclea 125
Herdoopers 167, 175
Hericus Dominicus Lacordaire 550
Hericus Van Aert 550
Herleghem 394
Herman 308
Herman Moded 198, 200
Hermanni 567-577
Hermano 308
Hermans 504, 508
Hermans 507
Hermanus De Wauters 308
Hermanus Diepenbroeck 612
Hermanus Fauckel 258
Hermanus Moded 247
Hermanus Schauteet 454
Hermanus Zaman 417, 435, 445, 675
Herodes 706, 709
Herselynghe 661
Hertschap 558
Hescrud 57
Heselynghe 154
Hesselio 228
Hesselius 232
Heureblock 254
Heuriblock 213
Heusden 471
Heycruce 154, 661
Heymsbroeck 427
Heynderickx 425
Heyndriesen 228
Heynsius 233
Heynssens 547
Heyse 651
Heytmers 155-157, 661, 662
Hieronymus Fabri 294
Hieronymus Henneguier 329
Hieronymus Nempaeus 600
Hieronymus Timmermans 281, 299
Hieronymus 't Seraerts 351
Hijacinthus De Baets 681, 682, 684
Hill 509
Hilonius Ameye 463
Hinckley 551
Hispanicum 369
Hispanos 425
Hoebroeck 674
Hoei 521, 522, 562
Hof van Fiennes 557
Hof van St-Jooris 432
Holland 38, 69, 91, 110, 130, 133, 223, 233, 307, 348, 353, 401, 477, 485, 504, 507, 510, 521, 530, 547, 549, 565, 580, 583-586, 612, 623, 633, 637, 642
Hollant 348
Holstraat 45, 559
Holstraat: Predikheerenkerk 35
Holstraet 560, 561
Holstraete 740
Hondius 557
Hongarije 52, 95, 110
Honorius 525
Honorius III 7, 15
Hoobroeck 674, 675
Hoobrouck 679
Hooghewalle 254
Hooghpoort: den Bijbel 229
Hoogland 135, 137, 605, 610, 619
Hoogpoorte 697
Hoogstraat 448, 517, 556, 557, 562
Hoogstraete 357, 424, 651
Hoogstraten 127
Hoorebecke 290
Hopperus 199
Hopsomers 725
Horatianas 226
Hospitaal van Uutenhove 14
Hoste 666, 668
Hosten 558
Hôtel de ville 677
Houcke 681
Houdain 329
Hove 154
Howard 285, 307, 308
Hubert 436
Hubertus Franciscus Sersanders de Luna 357
Hubertus Mees 584
Hugenooten 618
Hughe 38, 41
Hugo 72
Hugo de Saint-Cher 71, 73, 83
Hugo de Vaucemin 84, 85
HuijtenDale 668
Huisseling 511
Huissen 628
Hulst 568
Humbertus 23, 71
Humbertus de Romanis 70, 114
Huntjes 633
Hurter 355, 366, 600
Hurtrer 334
Hussieten 148
Huys 473
Huysse 66
HuytenDale 667
Hyacinthus Billen 539, 556
Hyacinthus De Baets 48, 333-336, 344, 347, 372, 631
Hyacinthus du Mont 363
Hyacinthus Eeckman 613, 617
Hyacinthus Goossens 523
Hyacinthus Hermanni 566
Hyacinthus Maus 394
Hyacinthus Penneman 608
Hyacinthus Van Laere 437
Hyacinthus Verreycken 583
Hyacintus Du Mont 351
Hye-Schoutheer 744
Iefrynghe 154
Iettelynghe 154
Illuminaten 359
Imola 467
Indervelde 602, 603
Indianen 527
Ingelmunster 503, 514
Ingenlose 425
Innocentius III 15
Innocentius IV 58
Innocentius VIII 128
Innocentius XI 47, 360, 598
Innocentius XII 337
Innocentius XIROme 329
Isaak Bernage 342
Isabeau de Gruutere 42
Isabeau de Gruutheere 43
Isabel Rosseel 715
Isabela 318
Isabella 127, 292, 329, 648
Isabella de Grave 67, 68
Isabella Jacoba van Beveren 542
Isabella van Portugal 108, 111
Isabella Vande Vyver 694
Isabella Walquin 68
Isabelle Houcke 681
Isabelle van Houcke 334
Isabelle Ysebrandt 334
Italicum 369
Italië 9, 93, 115, 467, 512, 542, 728
Italien 347, 518
Ivo van Vaernewijck 61
Iweins 167
Jacob Bette 42
Jacob Cocx 41
Jacob de Quarouble 63
Jacob Klaesz Hulst 568
Jacob Leijdekker 365
Jacob Madder 568
Jacob Nobel 568
Jacob Van Artevelde 86
Jacob van Hoolbeke 635
Jacob van Teylingen 572
Jacob Waghemans 635
Jacob Weijdts 142
Jacob Weijts 139-141
Jacob Zeghers 667
Jacobi 594
Jacobijnen 142, 143, 516
Jacobins 658, 659
Jacobus 132, 139
Jacobus à Mark 569
Jacobus Aerden 540
Jacobus Ameye 463
Jacobus Boonen 46, 285
Jacobus Borms 373
Jacobus Bravick 122, 131
Jacobus Brouwer 626
Jacobus Carnificis 131
Jacobus de Baenst 160
Jacobus de Bode 313, 585, 605
Jacobus de Bryaerde 343
Jacobus de Jonckheere 369, 420
Jacobus de La 102
Jacobus Delrio 46
Jacobus Franciscus Ameye 463, 465
Jacobus Josephus de Vilsteren 357
Jacobus Kimedoncius 668, 670
Jacobus Kimedonck 253, 258
Jacobus le Passe 179
Jacobus Lernutius 231
Jacobus Leydekker 354, 367
Jacobus Mosens 592
Jacobus Noorthout 161
Jacobus Regius 665
Jacobus Stalens 452
Jacobus Stella 152
Jacobus van Calcar 153
Jacobus van Damme 352, 388
Jacobus Van den Heede 283, 323, 369
Jacobus van der Cruijsen 263
Jacobus van Lokeren 463
Jacobus van Maulde 91
Jacobus van Mechelen 108
Jacobus Vande Vyver 694
Jacobus Velleman-Kesteloot 542
Jacobus Weijts 135, 136, 142, 144
Jacobus Ysebrandt 334, 681
Jacomina Valcks 570
Jacop van den Weyle 147
Jacopijnen 140, 141, 143, 665-670
Jacopinen 84, 85
Jacot 568
Jacques Bette 43
Jacques de Brijaerde 684
Jacques De Groote 685
Jacques Gabriël 381
Jacques Nielandt 681
Jacques Risseghem 685
Jacques Verschueren 648
Jacques Weijns 165
Jacquier 148
Jaecob Zeghers 668
Jan 127
Jan-Baptista Van de Vijvere 400
Jan-Franciscus De Jonghe 400
Jan-Lieven Roothaese 408
Jan-Pieter van Male 407
Jan Baptiste Bral 732
Jan Baptiste De Waele 737, 738
Jan Baptiste Van Peteghem 736, 738
Jan Baudijns 334
Jan Bauduijns 681
Jan Bogaerts 228
Jan Bral 49
Jan Cnobbaert 590
Jan Colman 461
Jan De Backere 222
Jan De Waele 461
Jan Denys 174
Jan D'Hanens 681
Jan Foppens 597
Jan Francis Sierens 735, 742
Jan Gansberghe 49
Jan Grenier 687
Jan Jansz 568
Jan Kerchove 291
Jan Laurenz. Klok 574, 575
Jan Mannens 140, 143
Jan Mommaert 228
Jan Onghena 189
Jan Opstraet 366
Jan Pauwels 637
Jan Roodenpoorts-toren 584
Jan Utenhove 140
Jan Uutenhove 143
Jan van Buten 84
Jan van Coppenholle 142
Jan van Crombrugge 665
Jan van de Velde 669
Jan van de Vivere 139
Jan van den Abeele 659
Jan Van den Berghe 215
Jan van den Buendere 164
Jan van den Bundere 143, 165, 171, 228
Jan van den Buundere 659
Jan van den Spieghele 665
Jan van den Voorde 666
Jan van Gansberghe 732
Jan Van Hembyze 225, 251, 252, 265
Jan Van Ludeke 636
Jan Van Maelsaecke 728
Jan van Oostenrijk 307, 425, 428, 429
Jan Van Roesbeke 636
Jan Vincke 49
Jan Vink 567
Jan Wittendeel 568
Jan Ysebrandt 334, 681
Jan zonder Vrees 125
Jandel 521, 549, 550, 562
Jane van Buten 84
Janne Valcke 140
Jansenisme 361, 366
Jansenisten 360-362, 610, 612, 622, 623
Jansenius 218, 219
Janssens 77, 276, 277, 609
Jansz 566, 568
JanVan Oostenrijck 426
Jauregui 405
Jean De Vincke 732
Jean Molinet 659
Jean van den Bundere 165
Jean van Maelsaecke 729
Jean van Oostenrijk 425
Jean Vlaemijnck 739
Jefrynghe 661
Jehan Van den Bauder 659
Jehan Van den Baures 659
Jemappes 444
Jenne Margarite Cannis 684
Jérome Fabri 281
Jettelynghe 661
Jezuieten 610, 619
Jezuiten 225, 232, 400, 529, 611, 615, 620, 621, 626
Joachim Arsenius van Schayck 46
Joachim Petrus De Vogelaere 733
Joan Kater 576
Joan Kies 568
Joan Raephorst 568
Joan van der Meulen 586
Joan van Nordighen 570
Joanna 16, 17, 19, 64, 65, 67, 70, 526
Joanna Catharina van Hecke 730
Joanna Margaretha d'Hondt 343
Joanna van Constantinopel 9, 60, 62
Joanna van Portugal 107
Joanna Vande Vyver 694
Joannam 31
Joanne Bunderio 172
Joanne Hesselio 228
Joanne Ingenlose 425
Joanne Muteneere 655
Joannes 63, 74, 129, 134, 158, 205
Joannes-Albertus Jolly 672
Joannes-Baptist Braeckman 746
Joannes-Baptista Meuris 706
Joannes Agnus 77
Joannes Antonius d'Aubermont 595, 599
Joannes Augustinus Stevens 474
Joannes Baptist Bral 475
Joannes Baptist De Vos 497
Joannes Baptista Braeckman 490
Joannes Baptista Bral 456, 743
Joannes Baptista de Marinis 324
Joannes Baptista De Vos 455
Joannes Baptista Della Faille 66
Joannes Baptista Van Peteghem 729
Joannes Baptista Waesbergen 581
Joannes Baptiste Bral 735, 741
Joannes Baptiste van Peteghem 732
Joannes Belerus 232
Joannes Benedictus Rons 460
Joannes Berreyaus 651
Joannes Bogard 232
Joannes Bouquetius 278
Joannes Bral 462, 475, 737
Joannes Cabillau 613
Joannes Cabilliau 288
Joannes Caruin 137
Joannes Corthals zoon 45
Joannes De Block 159
Joannes de Croock 178, 179
Joannes De Hondt 263
Joannes de Liedekercke 163
Joannes de Loix 277, 278
Joannes De Muynck 461, 462
Joannes de Pick 173, 183
Joannes de Rijder 299
Joannes de Rycke 476
Joannes de Salviatis 170
Joannes De Vincke 453, 475
Joannes De Vinkce 739
Joannes De Vos 471
Joannes Denijs 174, 175
Joannes Dominici 106, 107
Joannes Dominicus Raken 479, 510, 742
Joannes Du Ry 465
Joannes Dumeus 183
Joannes D'Hondt 221
Joannes Excuria 134
Joannes Feliu 546
Joannes Francis Vander Eecken 746
Joannes Franciscus Ameye 454
Joannes Franciscus Borluut 357
Joannes Franciscus Braeckman 740
Joannes Franciscus della Faille 357
Joannes Franciscus Sierens 737, 743
Joannes Franciscus Verheirbrugge 471
Joannes Ghijselinx 122
Joannes Haucinus 267
Joannes Hesselius 232
Joannes Heytmers 155-158
Joannes Janssens 276
Joannes Kinckius 600
Joannes Lammens 75
Joannes Liccius 106, 107
Joannes Mallasijs 322
Joannes Manis 132
Joannes Mannens 143
Joannes Marchant 125, 127
Joannes Marotte 323
Joannes Mommaert 231
Joannes Nider 107
Joannes Operatoris 109
Joannes Oudenschellinck 160
Joannes Overbeke 223
Joannes Paludanus 231
Joannes Peeres 264
Joannes Poelman 391, 393, 632
Joannes Rechac 592
Joannes Rijderus 284
Joannes Roman 299
Joannes Rosenbos 136
Joannes Schillewaert 132
Joannes Sersanders 68
Joannes Steven 452
Joannes Utenhove 108, 111-113, 118, 120-122, 132, 143
Joannes van Barastre 12
Joannes Van Crombrugge 397
Joannes Van Damme 371
Joannes Van de Kerckhove 631
Joannes van den Bundere 65, 155, 164, 165, 167, 177, 320
Joannes Van der Beke 441
Joannes van der Crayen 263
Joannes Van der Does 223
Joannes Van der Haeghe 199
Joannes Van der Haeghen 202, 208, 210, 219, 221
Joannes Van der Heyden 167
Joannes van der Moere 97
Joannes Van Gansbergen 455
Joannes Van Gansberghe 475, 737
Joannes van Léaucourt 90, 91
Joannes van Loo 731
Joannes van Mechelen 125
Joannes van Navarre 12
Joannes van Oudenaarde 82
Joannes van Sleidinghen 82
Joannes Van Wale 674
Joannes Vander Beke 469
Joannes Vercelli 47
Joannes Verheirbrugghen 454
Joannes Vijncke 737
Joannes Vincke 475
Joannes Vlamynck 739
Joannes Vyncke 742
Joannes XXII 62
Joanni Anastasii Veluani 228
Joannis Antonii d'Aubermont 599
Joannis Bapitsta Praet 456
Joannis Bogardi 226, 228
Joannis Bunderii 228
Joannis Cnobbaert 592
Johan 258
Johan van Egmont 575
Johanna 14, 653
Johanna Heyse 651
Johanne De Eechout 658
Johanne De Faijcwijs 658
Johannes Antonius Daubermont 598
Johannes Bollius 665, 667-670
Johannes De Muteneere 658
Johannes Indervelde 602
Johannes Roman 591
Johannes Saven 611
Johannes Spanoghe 600
Johannes Vijncke 735
Johanni Excuriae 120
Johanni Heytmers 661, 662
Johanni Mosanck 657
Johannis Antonii D'aubermont 333
Johannis Foucherii 172
Jolly 672
Jooris de Cuenynck 262
Joos Cooman 681
Joos HuijtenDale 668
Joos HuytenDale 667
Joos Maebrandt 666
Joos Rooman 666
Joos Triest 319, 673
Joos Uutendale 665, 670
Joost Verdegem 462
Joost Verdeghem 461
Jordaen 706
Jordaens 40
Jordanus 16
Jordanus Preingué 412, 414
Jordanus van Saksen 19, 52
Jordanus Van Toert 469
Jordanus Van Tours 453
Joris Dauchaertii 365
Joseph II 435
Joseph Vande Vyver 693
Josephus Buysse 740
Josephus De Meulemeester 439, 453, 457, 469, 701
Josephus De Vijs 453, 469
Josephus Gillis 352, 372, 375, 675
Josephus II 472
Josephus Meulemeester 698
Josephus Preingué 414, 415, 435
Josephus Pringué 688
Josephus Scholtens 611
Josephus Sersanders 400
Josephus Van de Vijvere 452, 469
Josephus Van der Linden 328
Josephus vande Vyver 691, 694
Jourdan 444, 448
Jouret 361, 365
Jozef Ameije 685
Jozef Clemens van Beieren 329
Jozef II 417, 441-443
Juan van Oostenrijk 236
Judocus Bardemaeker 146
Judocus Begijn 429
Judocus Cabilliau 281, 300, 567
Judocus Cuvelier 163
Judocus De Cock 729
Judocus Deijnoot 675, 688
Judocus van Zoetend 566
Judocus Verdeghem 443
Jules Hardouin Mansard 381
Justiniani 233
Justus Billet 636
Justus Billiet 638
Kallen 536
Kamay 568
Kamerijk 31, 79, 170, 225, 303, 313, 329, 401
Kamerstraat 425
Kamerstraet 746
Karel 96, 109, 113, 125, 305
Karel Alexander 422
Karel de Stoute 112, 124
Karel den Stoute 27, 32, 125, 126
Karel Peeters 316, 522
Karel Stuart 314
Karel Uutenhove 254
Karel V 151, 169, 173, 222
Karel VII 110
Karels 162
Karle 27
Karmelieten 169, 179, 180
Karthuizers 249
Kater 576
Kaunitz 423
Keizer Karel 60
Kempen 491
Kempus 718
Kennemerland 566
Kentucky 508, 509, 527, 528
Kerchove 291
Kerckxken 444, 456
Kerfijzer 558
Kervijn de Lettenhove 165, 235
Kervijn de Volkaersbeke 500
Kervyn 744
Kervyn de Lettenhove 88, 91, 101, 124, 267
Keulen 115, 117, 119, 167, 231, 278, 303, 374, 482, 595, 600, 616, 617
Keulen: Predikheerenkerk 70
Keulenschen Dom 69
Keyser 720
Keyser Carle 60
Kiersmacker 426
Kies 568
Kimedoncius 668, 670
Kimedonck 253, 257-259
Kinchius 374
Kinckius 600
Kleef 132, 511
Kleeff 577
Klein-Begijnhof 499
Klein-Bretanje 151
Klijnen 581
Klok 575
Klokke Roeland 636
Klooster van Bethania 130
Klooster van Gallilea 557
Klooster van Sint-Jacobus 55
Knuttel 619
Kolk 574
Koninck Carel 643
Koningstraat 425
Konink 427
Koorn-merkt 425
Koornmarkt 44
Koornmerkt 647, 649
Korte-Munt 425
Kortenberg 176
Kortrijk 235, 286, 287, 294, 329, 360, 394, 396, 417, 420, 421, 436-438, 453, 454
Kortrijk: Sint-Martinuskerk 286
Kortrijksche-poort 124
Kouter 206, 425
Kulders 648
La Reveillière-Lepaux 458
La Rochelle 463
La Sarte 221, 521, 522
La Sartre 562
Lacordaire 7, 550
Laerne 357, 432, 444, 480, 482, 484
Laethem 356
Lafontaine 167
Lambert le Bégue 59
Lambertus Bertus 387
Lambertus Danaeus 256
Lambertus Daneau 258
Lambertus Daneus 668
Lambertus de Rosa 147
Lambertus Engelberti 589
Lambertus Langheraet 175, 176, 196
Lambertus Willems 136
Lambrecht 376, 377, 464
Lammens 74, 75
Lampens 685
Lanchals 47, 357
Land van Waas 368, 408, 471
Landheere 425
Landuijt 182
Lange-Munte 208
Lange Munt 425
Lange Steenstraat 534
Langemarck 503
Langermeirsch 730
Langhals 731, 732
Langhans 733, 741
Langheraet 175, 176, 196
Lareveillière-Lepeaux 463
Laroelle 427
Laurens Tonti 380
Laurent De Bruycker 675
Laurentius 68
Laurentius Clerici 153, 660
Laurentius Colman 453, 469
Laurentius Swandens 263
Laurentius van Engeland 12
Laurentius Van Mossevelde 434
Laurentius van Ripafratta 106
Lausanne 95
Lauwereijns de Waghenaere 681
Le Bégue 59
Le Fer 630
Le Groz 622, 624
Le Passe 179
Le Roy 566, 567, 569, 579, 581, 583, 585-587
Leander Albertus 80
Leclerc 232
Leclercq 397
Lede 43
Leeuwaerden 431
Leeuwarden 116, 119, 151, 185, 224, 235, 587-589, 591, 592, 594-596, 598, 600, 602, 603, 607-610, 612, 613, 625, 631, 632
Leeuwarden: Bonte-papensteeg 590
Leeuwarden: Bonte-papesteeg 612
Leeuwarden: Breedestraat 611, 612
Leeuwarden: Korenmarkt 611
Leeuwarden: Nieuwstad 596
Leeuwarden: Speelmanstraat 607, 611
Leeuwarden: Vleeschmarkt 611
Leeuwenburch 66
Leeuwenburg 357
Leeuwerck 149
Leeuwis 422
Leevergem 390
Lefrancq 232
Leghe 673
Legier 352
Lei 27, 30, 108, 192, 244, 245, 330, 445, 451, 465, 486
Leiden 152, 176, 256, 257
Leijdekker 365
Leije 681, 684, 685
Lemonnier van Rochefort 466
Leo Steven 399
Leo X 150, 151, 155-157
Leo XII 49, 475, 501
Leo XIII 562
Leonardi 302
Leonardii 598
Leonardus Marius 568
Leonis X 661
Leopold 285, 528, 650
Leopold II 443, 444
Leopoldus 542
Leovard 588
Leovardiae 588, 610
Lepante 426
Lernutius 231
Letterhautem 469
Leuecourt 637
Leuven 11, 79, 115, 152, 166-169, 224, 225, 228-232, 267-269, 274, 275, 278, 280, 283-285, 288, 289, 292-295, 300, 302, 308, 309, 316, 317, 330, 331-334, 337, 341, 349-352, 361, 365, 367, 371-375, 387, 388, 391-393, 396, 397, 402, 412, 413, 416, 418, 420-422, 429, 430, 436, 438, 439, 441, 443, 470-472, 477, 508-510, 522, 538, 549, 550, 562, 581, 583, 587, 595, 596, 598-600, 608, 632, 646
Leuven: St-Pieterskerk 596
Leuwis 79
Leydekker 354, 355, 367
Leye 335
Leyn 179
Leynaerts 302, 598
Libertus Nannens 619
Lichtervelde 428
Liefdael 514
Liège 531
Lier 278, 306, 318, 330, 361, 401, 402, 505, 514, 562
Lieve Onghena 188, 189
Lieve vrouwen broeders 534
Lieven Onghena 190
Lieven van Pottelsberghe 229
Lievin van der Schelden 666
Ligiez 510
Lijfland 120
Likerke 154, 661
Lille 15, 17, 41, 643
Lillers 329
Limoges 94
Lindanus 46
Linden 412
Linge 461, 462
Lippens 687
Lis 682
Livina van Steelant 229
Livinus Boudins 149, 150
Livinus de Backere 170
Livinus de Mil 176
Livinus Forez 737
Livinus Leclercq 397
Livinus Neijts 274
Livinus Onghena 188
Livinus van Bossche 178
Livinus Van de Velde 339, 683
Livinus Van den Bossche 195, 211, 215, 217, 222, 235
Livinus Wijckaert 455
Livinus Wyckaert 475
Lochius 232
Lodewijk 67, 96
Lodewijk de Heilige 62
Lodewijk Heureblock 254
Lodewijk Napoleon 504
Lodewijk Primo 38
Lodewijk Robijn 397
Lodewijk van der Ghruijhuize 126
Lodewijk van Hoochbrouck 297
Lodewijk van Male 60, 63-65, 95, 97, 128
Lodewijk van Nassau 197
Lodewijk XII 150, 151
Lodewijk XIII 303
Lodewijk XIV 329, 360, 375, 381-383
Lodewijk XVI 444
Loeffius 569
Loeijvelde 681
Lohmeijer 523
Loijs Van Hoebroeck 675, 676
Lokeren 417, 433, 434, 437, 440, 446, 454, 455, 462, 463, 469, 483, 702
Lombard 225
Lombardije 52
Lombardo 226
Lombeke 661
Londen 73
Londen: kerk van Sint-Paulus 91
Lorainen 637
Lotaringen 305
Lotharingen 161, 401
Louijs Van Hoobrouck 679
Louis de Male 68
Louis Meertens Pelckmans 731
Louvain 316, 419, 522
Louvre 380
Lovaniensis 509
Lovanii 228, 333, 472
Lovel 327
Loven 171, 352, 431, 607
Lovendeghem 432, 456, 673
Lowijs Hoobroeck 674
Lowijs Van Hoochbrouck 671
Lowys van Hoobroock 673
Luca 148
Lucas 568
Lucas Claeijsson 254
Lucas Claeissens 667-669
Lucas Clayessone 255
Lucas De Heere 229
Lucas van Lijden 39
Lucca 547
Lucia van Marni 107
Ludovico XIV 686
Ludovicus a Campo 159
Ludovicus De Meijere 602, 603, 607
Ludovicus Hoorebecke 290
Ludovicus Robijn 369, 397, 592
Ludovicus van de Vijvere 420
Ludovicus Van der Hostijne 627
Ludovicus Wijckhuys 176
Luduvicus Magnus 382
Luijk 536
Luik 95, 155, 170, 303, 329, 372, 378, 379, 397, 398, 448, 479, 504, 521, 550, 562
Luik Hoioux 600
Lumbeke 154, 661
Luparae 686
Lusitanus 171, 186
Lutens 669
Luther 166, 169, 170, 354, 644
Lutheranen 167, 574
Lutheri 169
Luxembourg 431
Luxemburg 330, 361, 402, 443, 735
Luycx 464
Luytens 428
Lyginaus 96
Lyncken 223
Lyncken Pieters 223
Maagdeburg 137
Maagdenburg 119
Maasbrug 377, 380
Maasbrugge 378
Maastricht 152, 268, 269, 276, 277, 280, 288, 292, 294, 295, 330, 361, 376, 377-379, 381, 384, 385, 387, 402, 436, 536, 581, 633
Macarius de Joncheer 617, 620, 621
Macarius Van den Eede 396
Macharius Van der Swalmen 421
Macontenten 254, 265
Madder 568
Madrid 285
Maebrandt 666
Maercke 154, 661
Maert Balthasar Bauters 669
Maert Helbrandt Menckijnck 669
Maert Pieter Lutens 669
Maertens Pelckmans 733
Maes 600
Maestricht 379
Magdalena Panatieri 107
Mageleinstraat 425
Magnanime 260
Mahouden 503, 514
Maillart 588
Maldegem 462, 735
Malfeson 425, 427
Mallants 318
Mallasijs 322
Malmberg 105
Malou 531
Malta 426
Malvenda 12, 13
Mamachi 52
Mande 162
Manders 460
Mandicanten 427
Mangaert 725, 727
Manilii 297
Manilius 183, 228, 231, 232, 338
Maniluis 673
Manis 132
Mannens 140, 143
Mannez 13
Mannez van Guzman 12
Mansard 381
Manseau 466
Marchant 125, 127
Marcolinus Pruymboom 478
Marcus Steercke 203
Marcus van Modena 106
Marcus van Vaernewijck 186
Marcus van Vaernewyck 179, 221, 229
Margareta 653
Margareta van Constantinopel 62
Margareta van Male 403
Margaretha 60, 64, 67, 70, 74
Margaretha Everaerd 36, 37
Margaretha van Bryaerde 343
Margaretha van Burgondië 129
Margaretha van Constantinopel 9, 32, 61
Margaretha van den Broek 597
Margaretha van Parma 427
Margaretha van Savooie 107
Margaretha van Yorck 27
Margarita 71
Margaritae Everart 37
Margriete 27
Marguerite 81
Marguerite de Brijaerde 684
Maria-Theresia 435, 436
Maria Cooman 335, 336, 681, 682
Maria de Borry 126
Maria Jacoba van Peteghem 730
Maria Lumbeke 661
Maria Mancini 107
Maria Oudensteyn 570, 574, 575
Maria Portebos 68
Maria Reniers 480
Maria Theresia 422, 423
Maria Theresia Dobbelaere 752
Maria Van Auweghem 400
Maria Van der Linden 328
Maria van Medicis 303
Maria van Oostenrijk 595
Maria Vanden Haute 67, 68
Maria Vander Linden 68
Maria Vermeiren 348
Mariae land 647
Mariakerke 181
Marie-Lumbeke 154
Marie Catharina van Oudenhove 737
Marie Jacobus Eggermont 740
Marius 568
Marius Ambrosius Capello 299
Maroten 624
Marotte 323, 621, 624
Marquette 31
Marten de Pestere 668
Marten Luther 644
Marten Moeraert 260
Martial 112
Martial Auribelli 107, 110, 111, 113
Martin 532
Martin de Pestere 666-668
Martin de Wagheneere 140
Martin de Wette 140
Martin van Bossuit 316
Martin van den Buendere 165
Martinus Bottelier 454
Martinus Harney 330, 331, 374
Martinus Livinus Bottelier 471
Martinus Petroni 312
Martinus Porré 125
Martinus Rythovius 177
Martinus Steyaert 444, 445, 453, 469
Masii 338
Masquilier 425
Mastric 385
Matheus Texte 386
Mathijs de Grootheere 124
Mathilde 9
Mattaei de Rissche 228
Matteken 68
Mattekenskamer 499
Mattheus Eeckelaere 368
Mattheus Nijs 140
Mattheus Texte 386
Mattheus van Frankrijk 12
Matthijs 331, 333, 580
Matthys 599
Maubeuge 91
Maus 393, 394, 686
Max Graet 291
Maximiliaan 125-128
Maximiliaan De Jonghe 400
Maximiliaan van Oostenrijk 126
Maximiliani 655
Maximilianus Graet 318, 592
Maximilliaen Graet 352, 591
Mazat 582
Mazele 154, 661
Mechelen 46, 128, 267, 285, 303, 306, 307, 312, 319, 323, 330, 348-350, 352, 366, 367, 372, 392, 393, 402, 413, 444, 454, 456-458, 503, 504, 518, 539, 551, 565, 580, 583, 584, 626, 632, 633, 635, 646
Mechelen: Sint-Romboutskerk 127
Meenen 329, 384, 412, 415
Meens 669
Meerbeke 154, 661
Meertens Pelckmans 731
Mees 584
Meeuws 604
Meggelen 362
Meijer 8, 697
Meijs 147
Meindaertsen 622
Melanchton 165, 254
Mell 470
Melle 455
Menckijnck 669
Mennisten 354
Menno 171
Merendre 229
Merlin 448, 458
Mesene (Waas 264
Messalianen 359
Mestach 342
Mestdagh 675, 684
Metsershuus 228
Meulemeester 698, 700
Meuri 708
Meuris 440, 706, 707, 710
Meyer 96, 105, 116, 126, 224, 234, 283, 288, 424, 479, 504, 512, 521, 531, 547, 548, 591, 595, 598, 602, 604, 606-609, 613, 621, 624-626, 630-633
Michaël 76
Michael Beuckel 440
Michael Cauwenberghe 368
Michaël Francisci 281
Michael Maes 600
Michaël Molinos 359
Michaël Pius 80
Michael van Fabra 12
Michaelem Candelaeum 226
Michaelis 386
Michel de Goesin 694
Michelen 361
Michiel De Goesin 710, 720
Michiel Vermachtelt 140
Middelburg 354, 355, 365, 367
Mierts 479, 504
Migom 558
Mijleman 337
Mijs 450
Milaan 277, 282, 289, 292
Mildert 154, 661
Milot 137
Minderbroeders 58, 59, 88, 192, 256, 441, 480, 503
Minerva 233
Minne 443
Miraeus 69, 155, 229
Moded 198, 200, 247
Moelaert 60, 471, 473
Moeraert 260
Moerbeeck 291
Moerbeke 497
Moerdijk 512
Moerkerke 496, 497
Moerloose 425, 427
Moersele 154, 661
Mol 491
Molenaarsstraat 650, 651
Molina 334
Molinet 164, 659
Molinos 359, 360
Mommaert 228, 231
Mondragon 370, 410
Mons Blandinus 414
Montmelian 119
Moreel 391, 606, 607
Moreri 102
Morin 102, 170, 179
Morlaix 119
Mortaigne 356
Mortier 26, 55, 79, 83, 84, 88, 89, 92, 97, 107, 111, 134
Mosae-Tranjectensis 686
Mosanck 657
Mosellanus 254
Mosens 592
Moulaert 64, 68, 316, 368, 374, 384, 387, 389, 399, 436, 438, 476, 521, 522, 530, 532, 537, 541-544, 546, 550, 555, 556, 607, 741, 742, 745
Moulart 399
Moullaert 536
Muide 203
Muidepoort 217
Muijncken 666
Muilkerke 348
Munster 459, 614, 615, 623
Munsterland 601
Munte 455
Musaert 390
Musée de Gand 745
Muteneere 655
Muylaerdt 688
Mys 726, 727
Mystici 359
Namèche 124, 458
Namen 303, 305, 316, 330, 361, 402, 443, 584
Namings 576
Nancy 299
Nannens 619
Nantes 119, 361, 602, 619
Napoleon 469
Napoleon Bonaparte 467, 468, 488
Nassau 260
Natalis Alexander 375
Natalis Taillepied 172
Navarre 325
Neder-lantsche provinciën 671
Nederland 106, 230, 512, 548, 632
Nederlanden 110, 115, 165, 171, 200, 220, 222, 380, 422, 436, 478, 585, 587, 619, 735
Nederlandt 197
Neekebroeck 416
Neels 268, 273
Neelsius 268, 269
Neerbosch 511, 548, 631, 632
Neercassel 597
Neerwinden 444
Neerynck 397
Neijts 274
Nempaeus 600
Neo-Cesarea 550
Neufville 356
New-Yorck 508
Neyghem 154, 661
Nicasius Rijm 276, 587
Nicea 616
Niclaijs Canis Aversoete Daman 684
Nicolaas 31
Nicolaas Brughman 122, 123, 125-128
Nicolaas Caroli 162
Nicolaas de Egmonda 169
Nicolaas Despars 139
Nicolaas d'Hondt 343
Nicolaas Jacquier 148
Nicolaas Lombard 225
Nicolaas Mande 162
Nicolaas Neels 268, 269, 273
Nicolaas Rodulphinus 283
Nicolaas Scomberg 151
Nicolaas Smits 478
Nicolaas Teylingen 573
Nicolaas van Anagni 97
Nicolaas van den Bundere 165
Nicolaas van Roye 640
Nicolaas Vermulaeus 293
Nicolaas Vernulaeus 599
Nicolae Lombardo 226
Nicolae Nieuwlant 68
Nicolai Brugman 655
Nicolao de Egmunda 169
Nicolas Rodolphinus 301
Nicolaus 31
Nicolaus Boudrij 669, 670
Nicolaus de Jardin 349
Nicolaus Neelsius 269
Nicolaus Vernulaeus 598
Nider 107
Nielandt 681
Nienove 661
Niesaert 399, 400
Niesart 415
Nieulant 680
Nieuwland 346, 351
Nieuwlant 68
Nieuwpoort 91
Nijhoff 253
Nijmegen 105, 108, 111, 119, 133, 151, 152, 371, 547, 618, 627-632
Nijmegen: Broerskerk 630
Nijmegen: Jodengas 629
Nijmeghen 283
Ninove 154
Nisaert 401
Nobel 568
Noord-Amerika 509, 525, 527, 528
Noord-Duitschland 115
Noord-Nederland 512
Noordbrabant 632
Noordelijke Nederlanden 583
Noordwijk 223
Noorthout 161
Noos 729, 731, 732, 739
Norbertus Bracke 675
Norbertus Braecke 434
Norden 119
Noteboom 612
Noyon 647
Nrussel 514
Nuneston 551
O.L.V. Broeders 533
O.L.V. Broers 534
O.L.V. Broerskerk 220
O.L.V. kerk 249, 256
O.L.V. parochie 473
Observanten 110
Oceaan 527
Oceaen 524
Oderic van Normandië 12
Odo 80
Oesdom 577, 578
Oesselgem 357
Ohio 527, 528
Okeghem 154, 661
Oldeborn 611
Oldenhove 612
Oléron 458, 463, 466, 467
Olivier Alaert 260, 667, 668
Olivier de la Marche 123
Onder Bergen 736
Onderbergen 7, 14, 164, 424, 555, 561, 670, 732, 735
Ongeschoende karmeliten 533
Onghena 188-190
Onse L.V. St-Pieters kerk 432
Oonselius 231, 279
Oordeghem 489
Oost-Eekloo 475
Oost-Vlaanderen 9, 44, 222, 300, 407, 735
Oost-Vlaenderen 731, 740
Oostacker 490, 493, 509, 705
Oostende 226, 562, 608
Oostenrijk 69, 110, 151, 436, 618
Oostenrijksche Nederlanden 436, 472, 701
Oosterzeele 461, 462
Oostindische Compagnie 582
Oostvlaanderen 160, 728
Oostvlaenderen 542, 731
Oostwinkel 702
Oostzee 115
Ooy 628
Ophoven 306
Ophovius 282
Oppein 119
Opstraet 366
Orange 260
Oranje 235, 237, 265, 405
Oranje Nassau 735
Orde der Predikheeren 15
Orde Hieronymus Xaviere 13
Orde van den H. Dominicus 7, 166, 286, 502, 603, 686
Orde van Sint-Dominicus 35, 230
Orde van St-Dominicus 547
Ordine Praedicatorum 656
Ordinis Praedicatorum 661, 662, 685, 743
Ordinis Sancti Dominici 662
Ordre de Saint Dominicque 370
Ordre de Saint Dominique 305
Ordre des Carmes 370
Ordre des Dominicains 455
Ordre des Frères-Précheurs 26, 522
Ordres Mendiants 370
Orioli 550
Orleans 256
Osnabruck 587, 591
Otho Truchesius 222
Otto 255
Otto Venius 33
Oude Begijnhof 562
Ouden Burg 66
Oudenaarde 124, 160
Oudenaerde 399
Oudenburg 129
Oudenschellinck 160
Oudensteyn 570, 574, 575
Ouderghem 421, 430
Overbeke 223
Overmeire 432, 434
Overmersch 681
Ovidio 226
Oxford 115
Oya 63
Pacificatie 237
Pacificatie van Gent 236
Païs-bas 370
Pakhuijs 649
Palijnck 667, 668
Palts 624
Pamele 154, 661
Paquot 66, 75, 150, 164, 165, 168, 171, 178, 186, 275, 281, 282, 289-291, 294, 332, 333, 349, 372, 373, 375, 387, 393, 414, 418, 420, 439
Parade plaats 425
Paredis 536-538
Paricke 735
Parijs 9-12, 14-17, 19, 53-56, 74, 79, 94, 96, 109, 115, 172, 178-180, 280, 301, 347, 360, 361, 380, 382, 383, 457, 458, 467, 468, 604, 607, 676
Parijs: Notre Dame 550
Parijs: Sint-Jacobus klooster 133
Parijs: straat St-Honoré 386
Parike 475
Paris 73, 306, 384, 458, 461
Parisiis 387
Parisiorum 386
Parma 226, 259, 265, 266, 409, 411, 427
Parochie van Sint-Nicolaas 18
Parys 526
Pasewalk 119
Patres Praedicatores 743
Pattacon 379
Pauli ad Hebraeos 472
Paulo Coyano 233
Paulus 253, 258
Paulus Constabile van Ferrare 271
Paulus Coyanus 232, 233, 264, 268
Paulus II 124, 148
Paulus III 170, 176
Paulus V 47
Paulus Van Biervliet 346
Paulus Van de Velde 295
Paulus Van der Sluys 371
Paulus van Neeren 161, 173, 182, 222
Paus Paulus den Derden 60
Pauw 568
Pauwels 338, 637
Pays-Bas 638
Peeres 264
Peeter van de Velde 683
Peeters 40, 316, 522
Penneman 608, 609
Peperstraat 515-517, 523, 556
Peperstraet 533, 540
Peperstraete 424
Percelle-poort 125
Percellepoort 124
Perisse 306
Perone 43
Pesant 427
Peter Van de Velde 339
Petitjean 729
Petrarca 9, 87
Petri 117, 601
Petro Dominico Velleman 743
Petronella van de Kerkchove 463
Petroni 312
Petronilla van Teemsche 376
Petronillia van Teemsche 377
Petrum Bacherium 224, 226, 228
Petrus 46, 253
Petrus-Adrianus Ysebrandt 681
Petrus Bacherius 172, 665
Petrus Baptista 278
Petrus Briens 335
Petrus Buens 392
Petrus Busschaert 465
Petrus Cachoir 627, 628
Petrus Capocii 106
Petrus Carolus Franck 454
Petrus Carpentier 198
Petrus Codde 621
Petrus Colman 446, 449, 454, 462, 471, 713
Petrus Colonna 307
Petrus Dathenus 248, 665
Petrus De Backer 77, 664
Petrus de Backere 178, 205, 221, 222, 229, 230, 234, 267, 270, 283
Petrus de Baume 85
Petrus de Beka 176
Petrus de Bryaerde 343
Petrus de Goesin 701, 717
Petrus de Kuiper 613
Petrus De Soto 222, 224
Petrus Dierckens 317, 592
Petrus Dierkens 327
Petrus Dominicus Velleman 736
Petrus Doverdaghe 256
Petrus Franck 449
Petrus Geremia 106
Petrus Goethals 86
Petrus Gussanvilaeus 280
Petrus Hemony 637, 638, 641
Petrus Josephus Triest 650
Petrus Jouret 365
Petrus Le Roy 585
Petrus Mallants 318
Petrus Mosellanus 254
Petrus Ragot 118
Petrus Rochin 107
Petrus Rosseel 717
Petrus Sablon 551
Petrus Sangrius 231
Petrus Strack 465
Petrus Uutermeere 124
Petrus Vallen 398
Petrus van Basel 338
Petrus van Berkel 550
Petrus Van de Keere 391
Petrus van de Kerchove 124
Petrus van de Woestijne 275, 277
Petrus van der Goes 295
Petrus van Ewijk 523, 529
Petrus van Hauselaere 544
Petrus van Hecke 263
Petrus van Hove 61, 64
Petrus Van Overloop 393, 396, 399
Petrus Van Peteghem 444
Petrus van Reims 15
Petrus van Waes 123
Petrus Ysebrandt 334
Petrus Zoltius 183
Philip-August 10
Philip Blommaert 408
Philip De Kempenare 407
Philip Triest 228
Philip van Elsas 9
Philip van Namen 9
Philippe-Ignace Hoobroeck 675
Philippe-Ignace Van Hoobroeck 674
Philippe de Brijaerde 684
Philippe de Croy 305
Philippe Deuxiesme 370
Philippe II 267
Philippe Jacobus Wagemans 732
Philippe Jacques Wagemans 737
Philippe Jacques Waghemans 735
Philippe van Herreweghe 733
Philippe van Orléans 361
Philippi 606
Philippi IV 600
Philippo du Jardin 349
Philippus 60
Philippus-Thomas Howard 307
Philippus Aerts 290
Philippus Burggrave 235, 242, 250, 263
Philippus Campanaeus 407
Philippus De Jauche 624
Philippus de Kempenaere 406
Philippus De Kempenare 408
Philippus den Stoute 412
Philippus den Stouten 403
Philippus Durand 313
Philippus Erardus van der Noot 45
Philippus Fruyt 452, 462
Philippus II 426
Philippus Jacobus Jacot 568
Philippus Jacobus Waeghemans 743
Philippus Josephus Fruyt 474
Philippus Thomas Howard 285
Philippus van Campene 257
Philippus Wannemaecker 289
Philippus Wijckaert 343
Philippus Wyckaert 638
Philippys Wyckaert 644
Philips de Stoute 101
Philips den Goede 124
Philips IV 60, 369
Philips van Campene 407
Philips van Oostenrijk 128
Phillippus II 426
Phillippus Josephus de Beer 356
Picardië 401
Piccolomini 123
Pie-Michel Fruijt 727
Pierre Devos 722, 726
Pierre Franck 713
Pierre Frank 712, 713
Pierre Mondragon 370
Piers de Raveschoot 744, 745
Pieter-Domien Velleman 49, 468
Pieter Bacherius 228
Pieter Boudrij 670
Pieter Cuyk van Mierop 570
Pieter De Backere 228
Pieter de Brijaerde 684
Pieter de Bryarde 35
Pieter Deverdaghe 667
Pieter Dominicus Velleman 542, 732
Pieter Haeghman 665
Pieter Hemony 636, 637
Pieter Jacques Dansaert 684
Pieter Jansz. Schagen 574
Pieter Lieven van der Saeren 684
Pieter Lievin van der Saeren 343
Pieter Luycx 464
Pieter Meens 669
Pieter Roemer 572
Pieter Schagen 570, 575
Pieter van de Velde 684
Pieter van der Bucht 669
Pieter van der Burcht 666
Pieter Wilmenz van Egmont 574
Pieters 223
Pietren de Cleerc 141
Pimentel 608, 632
Pio Fruyt 472
Pipia 363, 389
Pirenne 59, 81
Pius 80, 171
Pius Braeckman 468, 481, 482, 489, 490, 509
Pius de Middeleere 341
Pius den vyfden 680
Pius Dolep 608, 631
Pius Fruyt 436, 439, 441, 454, 472, 489, 497
Pius Goemaere 503
Pius Hermans 504
Pius II 123
Pius IV 367
Pius Joannes Van Waesberghe 580
Pius Michael Fruyt 471
Pius Poteau 455, 469
Pius Quintus 680
Pius V 214, 233, 325, 326, 427
Pius van der Perre 477, 478
Pius Van der Waerheden 437
Pius Vermeersch 550
Pius VI 459
Pius VII 467, 468, 488, 509
Pius XI 561
Plantijn 150
Plantin 231
Plateau 445
Plaudanus 231
Plomp 570
Plutarcus 254
Poel 424
Poele 424, 425
Poelman 387, 391-393, 395, 396, 401, 524, 632, 687
Poggy 547, 548, 550
Polen 95, 114, 119
Polen 53
Polgier 173
Pont-Chartrain 686
Pont-Chrartrain 383
Pont-Royal 381, 382
Pont Royal 686
Pontis Regalis 686
Poortacker 432
Poortakker 197
Poppel 547
Portebos 68
Portsmouth 508
Portugal 16
Portum Beata Maria 19
Possevinus 171
Poteau 455, 469
Poucques 356
Praet 444, 456
Praets 449, 452, 456, 468, 510, 517, 553-556
Praets 558
Pranciscus de Praetere 318
Predcheeren 683
Predic-Heeren 672
Predicaren 262
Predicaren ordine 228
Predicheeren 229, 379, 671, 673-677, 679, 680, 683, 684
Predick-Heeren 370, 689, 695, 714
Predick-Heeren Orden 639, 644, 715
Predickheeren 352, 379, 666, 675, 676, 679, 680, 682, 684, 687, 694, 698, 711, 730
Predickheeren brugghe 685, 687
Predik-Heeren 691, 696, 717, 749
Predik-heeren Orde 390
Predikeeren 19
Predikheere 290
Predikheeren 1, 3, 6-9, 13, 15, 17, 18, 20-24, 26, 29, 31, 34-36, 38, 41, 44, 46-48, 50, 53, 55, 57-61, 63-70, 73, 74, 79, 81, 82, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 97-100, 102, 103, 106, 108, 113, 127, 130, 132, 134, 136, 138, 140-147, 149, 151, 152, 154, 156-158, 160, 164, 165, 167, 168, 172-174, 176, 179, 181, 182, 199-201, 205, 213, 215, 217, 220, 222, 227, 232, 234, 236, 237, 243, 245-249, 251-254, 256, 257, 259-262, 264, 267, 268, 270, 272, 273, 284, 285, 291-294, 298-301, 303, 305-307, 309, 312, 316-322, 324, 326, 327-330, 333, 335, 338-340, 342, 343, 346, 347, 349, 350, 356, 362, 364, 365, 367-377, 381, 383, 384, 386, 387, 390-392, 394-397, 400, 402, 415, 417, 420, 422, 424, 426, 427, 429, 431-433, 436-438, 440-442, 444-446, 448, 449, 452, 459, 460, 464, 466, 468, 469, 474, 476, 480, 491-493, 495, 500, 502, 503, 505, 509, 510, 515-517, 521, 524-526, 528, 533-536, 538, 542, 543-545, 553-556, 558-562, 565-567, 569, 571, 577, 579, 580, 581, 587, 592, 596, 604, 607, 613, 620, 625, 627, 631, 632, 651, 666, 669, 701, 706, 709, 729, 730, 732, 735, 736, 741, 742, 745, 746
Predikheeren Order 524
Predikheerenorde 16, 47, 56, 83, 94, 151, 178, 183, 488, 506
Predikheerenrode 55, 58, 80, 472
Predikheeressen 366, 374, 432
Predikheren 325
Preeckheeren 668
Preekheeren 173, 208, 669
Preingué 412, 414, 415, 435
Prignano 93
Primo 38
Primo Gentil 36
Prinsenhof 200
Prosper Claeys 637
Prost 427
Protestanten 255, 365, 512, 613, 624
Provence 52
Prudens van Duyse 407, 411
Pruimboom 504, 508
Pruisen 422, 504
Pruissen 479
Pruymboom 478, 479, 511, 512
Ptolemeus de Lucques 82
Purdens van Duyse 403
Quaetrecht 579
Quensel 362
Quérif 290
Quesnel 360, 361, 365
Quesnell 367
Quesnellisten 367
Quétif 56, 65, 74, 77, 87, 101, 109, 120, 134, 148-150, 155, 164, 165, 168, 170, 171-173, 178, 180, 183, 186, 223, 225, 229, 230, 232, 269, 276, 291, 294, 297, 318, 323, 333, 334, 338, 342, 355, 368, 371, 373, 375, 388, 399, 403, 412, 592, 600, 607
Quétif 281, 391
Quickenborne 488, 517
Quodtbagh 385
Rabenhaupt 616
Raephorst 568
Raepsaet 561
Ragot 118
Raijmondus Tack 688
Rainaldi 90
Raken 479, 506, 508, 510, 512, 513, 515-518, 520, 523, 527-532, 535, 538, 540, 548, 742
Ramp 571
Rantsou 620
Raspali 604
Raspaliën 313
Raspaliënbosch 312, 330
Rasphuijs 432
Rasphuis 463
Ratloo 257
Ravenstein 511
Ravenstijn 132
Raymundus Audenaert 454, 469
Raymundus Cavereel 546
Raymundus De Bosschere 632
Raymundus Langermeirsch 730
Raymundus Matthijs 331
Raymundus Matthys 599
Raymundus Tack 417
Raymundus van Capua 95, 96, 98-100, 106
Raymundus Van Langermisch 455, 474
Raymundus van Zeeland 518-520
Rechac 592
Recollecten 675, 676
Recolleten 425
Recolletten 428
Recolletten-brugge 424
Redikheeren 546
Regilnaldus de Leghe 684
Reginald De Leghe 674
Reginalde Dierixen 370
Reginaldus 12
Reginaldus Cools 285, 306, 350
Reginaldus de Leghe 319, 339, 340, 343, 346, 673, 683
Reginaldus Leghe 673
Reginaldus Sylstra 625, 626
Reginalus Pimentel 608
Regius 665
Regnaut 180, 415
Reichert 54
Reijhaghe 674, 675
Reijnier 426
Reikert 272
Reims 361
Reiner Wilichius 231
Reineri Wilichii Daventrensis 228
Reinland 69
Reniers 480
Rennes 119
Reusens 600
Reussen 471
Reussens 275
Reval 119
Revaux 458
Revin 305, 306, 329
Revin 303
Reynaert 425
Rhé 458, 466, 467
Richard 111, 126, 127, 151, 329, 522
Riéti 510
Rietstap 348
Rietwijk 566
Rietwijk: Kerkstraat 566
Riga 119
Rigerman 36, 176, 235, 268
Rijcke 167
Rijckel 69
Rijderus 284, 285
Rijhove 235
Rijke-Gasthuis 416
Rijke Gasthuijs 649-651
Rijke Gasthuis 556-559, 647, 650, 651
Rijm 228, 276, 587
Rijm 283
Rijssel 11, 14-18, 57, 70, 76, 91, 109-111, 113, 116-120, 127, 133, 137, 148, 151, 180, 232, 257, 271, 274, 282, 285-287, 295, 299, 322, 329
Rimega 568
Ripoli 398
Ripoll 405
Risseghem 685, 687
Robert 67
Robert van Genève 93
Robertus du Pont 97
Robijn 60, 65, 68, 341, 369, 397, 399, 592
Robrecht 61
Rochefort 467
Rochin 107
Rockelfing 250
Rodericus de Sintra 125
Rodolphinus 301
Rodulphinus 283
Roeland 636, 637
Roelandts 464
Roels 539, 540
Roemer 572
Roermond 306, 372, 374, 397, 398, 415, 418, 429, 471, 477, 504, 630
Roermonde 431
Rolin 6
Rolle 585
Roma 414
Romae 272, 588, 735, 743
Romain 385-387, 685
Roman 299, 379, 387, 591
Romanus 376, 377
Rome 38, 52, 58, 88, 93, 95, 98, 118, 129, 138, 143, 145, 146, 157, 158, 170, 214, 225, 231, 233, 271, 274, 277, 284, 297, 299, 305, 315, 317, 332, 337, 347, 350, 351, 359, 361, 363, 367, 374, 389, 392, 420, 430, 436, 498, 506, 509, 510, 512, 513, 522, 527, 528, 531, 539-542, 546, 548, 560, 623, 658-660, 662, 663
Rome: Sint-Pieterskerk 326
Rome 276
Rons 460
Ronse 183, 185, 188, 215, 398, 729
Ronsse 739
Roode Brug 381
Rooman 376, 377, 379-387, 666
Roomen 347, 371, 427, 515, 518, 532-534, 671
Roosbeke 432, 454
Roose 33, 40
Roossel 425
Roothaese 408
Roothase 411
Rosa van Lima 324
Rosenbos 136
Rosseel 453, 471, 714, 715, 717
Rostock 115, 119, 153
Roterdam 109
Rotterdam 107, 110, 111, 119, 120, 136, 151, 185, 235, 479, 532, 586, 626
Rotterdam: Sint-Dominicuskerk 519
Rotterdam: St-Dominicuskerk 511
Rotterdam: Steygersche kerk 478
Rotterdamensis 509
Rottier 744, 745
Rouard de Card 521, 550
Rousseau 368, 399, 522, 524
Rousseau-Warrie 522
Rovenius 577
Ruardus Tapper 171
Rubens 41, 544
Ruddershove 319
Ruddershoven 673
Rufelaert 219
Ruffelaert 182, 183, 205, 210, 213, 221, 235, 247, 273, 280
Rufus 18, 53
Rupelmonde 124
Rusland 114
Russel 536
Rutgerius Velpius 231
Rutsemelis 215
Ruyskensvelt 270-273, 275, 276, 281, 289-291, 296
Ruyskenveldii 272
Ruysselede 454
Ryckwaert 505
Rygerman 159
Ryhove 225, 236, 265
Rylande 687
Rythovius 177
S. Baafs - abdij 64
S. Baefs 701
S. Bosch 424
S. Denijs 390
S. Martens laethem 702
S. Michaelis 19
S. Pieters nevens Ghendt 390
Sabbe 427
Sablon 539, 549, 551, 553, 555-557
Sachez 15
Sadolet 155
Saelens 427
Saffelaere 390
Saint Dominique 7
Saksen 69, 95, 110, 117, 119, 151
Salaert 39
Salubrië 109, 125-128, 281
Salubriensis 656
Salvo Casseta 117-119
Salzburg 624
Sanders 13, 222
Sanderus 86, 97, 101, 114, 131, 160, 161, 168, 171, 204, 270, 272, 294, 312, 345
Sandijck 455
Sangrius 231
Santander 546
Sarae de Raet 349
Saravia 254
Sarepta 128, 130
Sareptanus 130
Sarrepta 129, 130
Saven 611
Savooie 120, 151
Savoye 426
Savoyen 427
's Bosch 565
Scandinavië 115
Schaepe 122
Schagen 570, 574, 575
Schappemeer 611
Schauteet 454
Schayes 33
Schelde 729
Scheldedepartement 448
Scheldewindeke 705
Schellebelle 432
Scherpereel 550
Scheybels 592
Schiedam 479, 520, 594
Schilde 66, 356
Schillermans 584
Schillewaert 132
Schimmelpenning 568
Schmoll-Hohenfeldt 620
Scholtens 611
Schoonberge 356
Schoorl 577
Schotland 156
Schuermans 59
Sebaste 621
Sebastianus Maggi 106
Sebastianus Michaelis 386
Sebastianus Rosseel 453, 714
Segers 271
Segnier 102, 135, 600
Segovia 587
Seguier 229, 269, 279
Seignart 126
Seine 686
Selem Soliman 429
Selibria 125
Selim 426
Senensis 11
Senter Niclaeus 140
Sequier 275
Seraphinus Bovijn 542
Seraphinus Cavalii 177
Seraphinus Cavalli 233
Seraphinus Siccus 282
Serpentstraetjen 740
Sersander 47
Sersanders 68, 222, 400
Sersanders de Luna 357
Servaas Brasser 571
Servaes 426
Servatii Manilii 297
Seth 427
Seveneecke 702, 705
Seveneecken 460
Sevenhuysen 576
's Graven-Brakel 330, 351, 361, 402, 565
's Gravenhage 183, 223, 253, 348
's Hertogenbosch 46, 126, 152, 277, 284, 288, 306, 307, 319, 569, 589, 595
Siccus 282
Sierens 49, 443, 455, 475, 476, 505, 507, 508, 730, 732, 734, 735, 737, 739, 742, 743
Siffer 3
Sigerus van Aelst 68
Sigerus van Zotteghem 68
Sijnghem 674
Silezië 120
Simoens 566
Simon de Laude 109, 125
Simon den Aman 63
Simon Lefrancq 232
Simon Lucas Charité 429
Simon van Vaernewijck 63
Simon Verepaeus 225
Sinay 417, 432
Singhem 432
Sint-Amandsberg 69, 562
Sint-Baafs 203
Sint-Baafs kerk 429
Sint-Elisabeths-begijnhof 62
Sint-Jacob kerkhof 205
Sint-Jacobs 400
Sint-Jacobs kerk 209, 211
Sint-Jacobskerk 208
Sint-Jacobus kerk 205
Sint-Jacobuskerk 192
Sint-Jan kerk 207, 211
Sint-Jans kerk 203
Sint-Janskerk 215
Sint-Jan's kerk 210
Sint-Joris-Hof 204
Sint-Jorisstraat 205
Sint-Macharius 559
Sint-Michiel kerk 192, 199, 211, 397
Sint-Michiels kerk 249, 394
Sint-Michielskerk 18, 29
Sint-Nicolaas 91, 137, 421
Sint-Nicolaas kerk 192, 211, 249, 429
Sint-Nicolaaskerk 213
Sint-Omaar 79, 102, 129, 130, 151, 233, 274, 277, 329
Sint-Pharailde kerk 192
Sint-Pieter 11, 15, 17, 18
Sint-Pieters 212
Sint-Quintinus 12
Sint-Sabina 118
Sint-Vedastus klooster 278
Sint-Veerle kerk 250
Sint Michaels kerke 732
Sint Michiels straete 735
Sint Michielskerk 179
Sint Pieter abdij 389
Sint Pieter Abdij Gent 46
Sinte-Nicolaskerke 228
Sinte Dominicus ordine 171
Sinte Michaël kerke 731
Sion 437
Sion klooster 263
Sit-Pieters kerk 256
Sittard 330, 361, 368, 373, 402, 436, 536-538, 627, 628, 633
Sixtus 568
Sixtus IIII 659, 660
Sixtus IV 117, 119, 136, 144, 145
Sleeswijk 119
Sleijdinghe 432
Sleydinghe 13
Sluis 91, 123
Sluizeken 225
Sluyseken 230
Smeys 68
Smits 478
Sociëteit van Jezus 610
Societeyt Jesu 428
Soëgius 280
Soens 59, 65
Soetschoore 37
Sohier van den Bossche 124
Soissons 91
Soliman 429
Solis 216
Somergem 442, 443, 454, 455
Somerghem 431
Somerset 528
Sonneville 552
Sonnius 592-595
Sorbonne 375
Soriano 337
Sottegem 432
Souaillard 560, 561
Spagnien 426
Spaignaertscasteel 701
Spaignien 352, 365, 426
Spanien 643
Spanje 13, 52, 60, 119, 151, 222, 235, 279, 284, 292, 306, 336, 359, 369, 403, 404, 426, 542, 546, 586, 587, 618
Spanoghe 600-602
Speltinckx 8
Spiere 264
Spina 467
Spitaalpoort 124
Spitaels 59
Sprendonq 600
Sprockel 642
St.-Michaël kerk 526
St. Andries 225
St. Baafskerk 226
St. Michaelis kerke 730
St-Amandsberg 181
St-Baafs 264, 267, 455, 651
St-Baafs kerk 249, 252, 256, 400, 433, 471
St-Baafsabdij 256
St-Baefs kerk 432
St-Cornelis-Hoorebeke 455
St-Eleziusberg 383
St-Germain 380, 381, 386
St-Jacob 454
St-Jacobs 453
St-Jacobs-kerk 146
St-Jacobs kercke 432
St-Jacobs kerk 249, 432
St-Jacobus kerk 202
St-Jans hospitaal 469
St-Jans kerk 256
St-Janskerk 220
St-Lievenspoort 181
St-Martens-Lierde 455
St-Martens kerk 507
St-Michiel 453, 470
St-Michiel kerk 201
St-Michiels 435, 454
St-Michiels-kerk 501
St-Michiels kercke 432
St-Michiels kerk 432
St-Michiels kerke 730, 736, 738, 739
St-Michielskerk 26, 321
St-Nicolaas 439, 471
St-Nicolaas 453
St-Omaar 168, 264
St-Pharaïlde kerk 249
St-Pieter 46
St-Pieter abdij 393
St-Pieters 438
St-Pieters-kerk 501
St-Pieters-poort 124
St-Pietersabdij 256, 299, 369
St-Salvator kerk 432
St-Stephanus 16
Staatschen 630
Stadhuijs 432
Stadhuis 246, 249
Stadswerkhuijs 648
Staffordshire 551
Stalens 452
Stalins 318, 319, 322, 323
Stassie 394
Staten van Friesland 610
Ste-Baefs 370
Ste-Catharine kapel 249
Ste-Paharaïlde 453
Ste-Pharaïlde 454
Ste Elisabeth begijnhof 59
Ste Elisabeth - begijnhof 65
Ste Michiels kercke 676, 679
Steercke 203
Steigersche kerk 519, 520
Stella 152
Stephanum Brustinum 226
Stephanus Bandelli 106
Stephanus de Salagnac 56
Stephanus Fallot de Beaumont 469
Stephanus Tienpondt 235
Sterckx 539
Steur 593
Steven 399, 452
Stevens 474
Steyaert 444, 445, 453, 469, 711
Stobbeleire 426
Stokman 541
Strack 465
Stradivarius 646
Strijroide 166
Strijtem 154, 661
Stuart 314
Sturtewaghen 376, 377
Supplianten 711
Swandens 263
Swertius 171, 230, 270, 294
Swijnaerde 390, 701
Sylstra 625-627
Sylvio Valenti Gonzaga 624
Synaai 474
Syndicus 614
Synghem 398
Synodael 424
Syrië 102
Tack 417, 427, 453, 469, 688
Taillepied 172
Tangermünde 119
Tanghe 556
Tapper 171
Telesphorus Heynssens 547
Tempeliers 190
Temsche 489
Tendermundam 661
Ter Hoyen 684
Ter Linde 357
Ter Loo 356
Texier 107
Texte 386
Teylingen 573
't Groen Cruys 694, 710
't Groon Cruys 720
Thabor 364
Thantwerpen 172
Thedodorus Beza 257
Theeus 453, 474, 675
Theodora van Gavere 304
Theodorus De Keyser 454, 469, 717
Thérèse Waegemans 740
Theresia 427
Theresia Verhaeghen 517
Théresiaene klooster 740
Thiel 479
Thielt 454, 463-465, 471, 480, 503
Thienen 108, 383, 503, 510, 517, 521, 538, 539, 549-551, 562
Thienpont 534
Thijm 33
Thileti 463
Thomae Apostoli 30
Thomae Aquinatis 180
Thomae Du Jardin 366
Thomam de Trajecto 137
Thomas 31
Thomas à Kempis 328
Thomas Burke 551
Thomas Cantipratanus 79, 80
Thomas de Vio Cajetano 151
Thomas De Waele 438, 442, 443, 452, 457, 463, 474, 675
Thomas Dobbelaere 752
Thomas du Jardin 347, 350, 352, 358, 361, 366
Thomas Dujardin 522, 682
Thomas Howard 308
Thomas Leynaerts 302, 598
Thomas Malvenda 13
Thomas Regnaut 415
Thomas Ripoli 398
Thomas Sarria 595
Thomas Soëgius 280
Thomas Turco 323
Thomas Turcus 298, 299, 591
Thomas van Aquino 56, 83, 114, 164, 386, 413, 433
Thomas Van de Velde 339, 340, 683
Thomas van der Haeghen 499, 730
Thomas van Hauweghem 323, 325, 640, 679
Thomas Vanderhaeghen 454, 457, 473
Thomas Vrancx 539, 540, 546, 550
Thomas Waegemans 455, 730, 740
Thomas Waghemans 49, 475
Thomas Zadelaere 274, 288, 289, 291
Thym 577
Tiara 588, 595, 596, 598, 601-603
Tiarae 588
Tiberij 735
Tiel 504, 507, 520, 527
Tiel 511
Tielemans 223
Tienpondt 235
Tilly 330
Timmerman 405
Timmermans 66, 202, 281, 294, 299, 733
Timmers 536, 538
Tinga 611
Tirlemont 522, 547
Tollebeke 154, 661
Tongeren 330, 361, 402, 436
Tonti 380
Tornacensi 655
Tornacensis 31
Tornacensum 660
Toulouse 288, 292
Tournay 658
Tracië 125
Treniste 659
Trente 614, 616
Trier 153
Triest 46, 66, 228, 282, 319, 320, 500, 649-651, 673
Trinitariërs 263
Tripoli 102
Troisoeuf 725
Truchesius 222
Tryntje Namings 576
't Seraerts 351, 361
't Servran 470
Tuileriën 380, 381
Turcken 426
Turco 323
Turcus 298, 299, 591
Turken 424-427, 429
Turlupijnen 148
Turnhout 443
Tussanus Leclerc 232
Tymen Lucas 568
Ubbergen 628
Uden 520, 529, 537, 540
Uellé 563
Uijtbergen 432
Uiterschaut 439
Ulysses 691
Urbanus 82, 96, 97, 101
Urbanus VI 93-95, 98-100
Urbanus VIII 60
Urseline straete 729
Ursini 389, 390
Ursulinen 521
Utenhove 108, 109, 111-113, 118-122, 132, 134, 140, 143
Utrecht 136, 151-153, 329, 612, 627
Utto 667
Uutendale 665, 670
Uutenhove 14, 18, 143, 254
Uutermeere 124
Vaernewyck 182, 190, 192
Valcke 140
Valcks 570
Valecijn 151
Valencenia 72
Valencensis 71
Valenciennes 306
Valencijn 70, 71, 112, 117-121, 170, 288, 289, 294, 306, 329
Valerius Andreas 171, 230, 293
Vallen 398
Van Aelst 68
Van Aerschodts 646
Van Aert 550, 556
Van Anagni 97
Van Aquino 56, 83, 164, 386, 413, 433
Van Artevelde 86
Van Assche 32
Van Asti 110, 111
Van Auweghem 324, 400
Van Baden 127
Van Bambeke 744
Van Barastre 12
Van Basel 338
Van Bavegem 463, 466
Van Baveghem 458
Van Beijeren 303
Van Berkel 550
Van Bevere 416, 419, 429, 434, 452, 464, 469
Van Beveren 542
Van Biervliet 346
Van Bilsen 361
Van Bossche 178
Van Bossuit 316
Van Burgondië 123, 129, 136
Van Buten 84
Van Calcar 153
Van Campene 257, 408
Van Capua 95, 96, 98-100, 106
Van Cleef 544
Van Constantinopel 32, 61, 62
Van Coppenholle 142
Van Coyen 270
Van Crombrugge 665
Van Crombrugghe 681
Van Daele 425, 558
Van Damme 352, 388, 675, 731
Van Dansaert 684
Van de Capelle 558
Van de Casteele 465
Van de Kerchove 124, 167
Van de Kerckhove 463, 631
Van de Putte 417-419
Van de Velde 159, 295, 339, 340, 388, 400, 425, 505, 523, 593, 669, 683, 684
Van de Vijvere 400, 420, 452, 469
Van de Vivere 139, 407, 425, 426
Van de Walle 426
Van de Weeên 375
Van de Weijer 527
Van de Woestijne 275, 277, 278, 288
Van de Zijpe 572
Van den Abeele 659
Van den Abelen 577
Van den Bauder 659
Van den Baures 659
Van den Bergh 619
Van den Berghe 215, 596
Van den Bossche 124, 195, 211, 217, 222, 235
Van den Broeck 527
Van den Broek 597
Van den Broucke 642
Van den Buendere 164, 165
Van den Bundere 143, 155, 164, 165, 167, 168, 170, 172, 173, 175, 177, 228
Van den Buundere 659
Van den Driesche 631
Van den Eede 396
Van den Eycke 167
Van den Gheyn 646
Van den Hecke 428
Van den Heede 283-285, 287, 323, 369
Van den Heuvel 33, 34, 39
Van den Kethulle 225
Van den Nieuwenborg 575
Van den Poort 665
Van den Prierlé 167
Van den Spieghele 665
Van den Voorde 666
Van den Woestijne 281, 400
Van Deputte 740
Van der Beke 441
Van der Bucht 669
Van der Burcht 666
Van der Crayen 263
Van der Does 223
Van der Ghruijhuize 126
Van der Goes 295
Van der Gracht 42
Van der Haeghen 183, 186, 187, 199, 202, 203, 206, 208-213, 215, 219-221, 253, 469, 499, 730
Van der Heyden 167, 588-590
Van der Horst 581
Van der Linden 328, 426
Van der Linden-Cannoodt 49, 459
Van der Meer 568
Van der Meersch 443
Van der Meulen 586
Van der Mijle 258
Van der Moere 97
Van der Noot 45, 363, 394, 442
Van der Perre 477, 478
Van der Rivieren 166
Van der Saeren 343, 684
Van der Schelden 666
Van der Sluys 371
Van der Straeten 426
Van der Swalmen 421
Van der Waeerheden 437
Van der Ween 389, 398, 399
Van der Zijpe 343, 684
Van Doninck 308
Van Doorselen 517
Van Driessche 433, 434, 443, 444
Van Duyse 182, 403, 407, 411, 412
Van Eersel 424, 433
Van Eertborne 167
Van Egmont 574, 575
Van Engeland 12
Van Even 419
Van Ewijk 523, 529
Van Eyck 40, 167
Van Eyen 55, 56
Van Fabra 12
Van Ferrare 271
Van Franckenberg 457
Van Frankrijk 12
Van Galen 615
Van Gansbergen 455
Van Gansberghe 475, 732, 737
Van Garriga 12
Van Gavere 304
Van Gelder 425, 426
Van Gendt 428
Van Genève 93
Van Gent 558
Van Goes 227, 282
Van Gulpen 613
Van Guzman 12
Van Hannut 428
Van Hassel 350, 353, 356, 359, 362, 368
Van Hauselaere 544
Van Hauweghem 323-325, 640, 679
Van Hecke 263, 730
Van Hembyze 225, 251, 252, 265
Van Herrewege 733
Van Herreweghe 733
Van Herworden 87, 90
Van Heurne 252
Van Hoebroeck 674-676
Van Hoobroeck 674
Van Hoobroock 673
Van Hoobrouck 679
Van Hoochbrouck 297, 671
Van Hoolbeke 635
Van Hoorebeeke 469
Van Hoorebeke 452
Van Horenbeke 600
Van Houcke 334
Van Houte 223
Van Houtte 608, 632
Van Hove 61, 64
Van Huffel 734, 745
Van Huffelen 262
Van Kampen 479, 512, 520
Van Kraai 541
Van Laar 511
Van Laere 437
Van Langenhuysen 587
Van Langermisch 455, 474
Van Léaucourt 91
Van Lijden 39
Van Lima 324
Van Lokeren 36, 463
Van Lommel 588
Van Loo 426, 731, 733
Van Ludeke 636
Van Luyten 676
Van Maelsaecke 728, 729
Van Male 60, 63-65, 95, 97, 128, 407, 408
Van Marvis 15
Van Maulde 91
Van Mechelen 108, 125, 226, 510
Van Medicis 303
Van Meetkerke 256
Van Melle 744
Van Michem 517
Van Mierlo 232
Van Moll 56, 57, 69
Van Mossevelde 434
Van Myenmeersch 657
Van Nassau 197
Van Navarre 12
Van Neeren 161, 173, 182, 222
Van Nordighen 570
Van Nordinghen 571, 572
Van Normandië 12
Van Oonsel 279
Van Oostenrijck 426
Van Oostenrijk 126, 128, 236, 290, 301, 307, 425, 426, 428, 429, 595
Van Orléans 361
Van Osoris 128
Van Oudenaarde 82
Van Oudenhove 737
Van Overloop 373, 393, 396, 399
Van Overmersch 336
Van Panhuys 379
Van Papendrecht 199
Van Parijs 18
Van Parma 427
Van Peeteghem 452
Van Petegem 604
Van Peteghem 425, 432, 444, 454, 455, 469, 474, 610, 728-732, 736, 738
Van Ploich 17
Van Poppel 613
Van Portugal 108, 111, 148
Van Pottelsberghe 229
Van Remoortere 669
Van Rissegem 604
Van Risseghem 421, 604, 694
Van Rochefort 466
Van Roermond 537, 538
Van Roesbeke 636
Van Roy 469
Van Roye 640
Van Saint-Amour 58
Van Saksen 19, 52, 127
Van Salensis 232
Van Salenson 178, 228
Van Schayck 46
Van Siena 93
Van Sleidinghen 82
Van Son 592, 593
Van Stavele 42
Van Steelant 229
Van Teemsche 376, 377
Van Teylingen 572
Van Toert 469
Van Tongeren 294
Van Toulouse 91, 94
Van Tours 453
Van Vaernewijck 61, 63, 186
Van Vaernewijk 124
Van Vaernewyck 179, 192, 195-199, 201, 205, 209-213, 215, 217, 219, 221, 224, 229, 248
Van Veen 566
Van Velzen 523, 532, 540, 541
Van Vlaenderen 425
Van Waes 123
Van Waesberghe 580
Van Wale 674
Van Witthem 123
Van Yorck 27
Van Zeeland 509, 518-521, 523, 524, 527-530, 532, 537, 538, 540, 541, 547, 548
Van Zeveren 373
Van Zoetend 566
Van Zotteghem 68
Vande Vijver 692, 693
Vande Vyer 691
Vande Vyver 693, 694
Vanden Haute 67, 68
Vander Eecken 746, 748
Vander Haeghen 248, 453
Vander Linden 68, 414
Vander Lynden 688
Vander Ween 752
Vanderelst 674
Vanderhaeghen 454, 457
Vanderheyden 534
Vanderlijnden 675
Vanderlinden 725
Vanderlinden-Cannoot 721, 722, 725
Vanlinthout 522
Vanryckegem 35
Vaticaan 659, 660
Vatikaan 129
Veerle-plaatse 425
Veerle-plaetse 424
Vegiano 348
Velleman 49, 468, 475, 515, 532, 542, 555, 558, 562, 732-734, 736, 739, 743
Velleman-Kesteloot 542
Velp 628
Velpius 231
Velt-straete 424
Veluani 228
Venendael 671
Venetië 124, 274, 426, 467
Venezuela 546
Venius 33
Venloo 284
Vercammen 558
Vercelli 47
Verdeghem 443, 455, 461, 473, 730, 737
Verdussen 232
Vereecken 399, 455, 471
Vereengide Provinciën 589
Vereenigde-Nederlanden 402
Vereenigde-Staten 508, 509
Vereenigde Nederlanden 479
Vereenigde Provinciën 330, 565
Vereenigde Staten 551
Verepaeus 225
Verhaeghen 33, 517
Verhaghen 439
Verheggen 426
Verhegghen 744
Verheirbrugge 471
Verheirbruggen 454, 730
Verheyden 559
Verleysen 397
Vermachtelt 140
Vermeersch 550
Vermeieren 428
Vermeiren 348
Vermijnen 573
Vermulaeus 293
Vernulaeus 598, 599
Verreycken 583-585
Verschueren 648
Versluys 427, 431, 442
Versmissen 392
Verwolde 594
Veurne 420, 421, 704, 711
Viane 503
Victor Blomme 627
Victor Fris 404
Victor Ghyselinc 226
Victor Gizelin 226
Viglius 199, 224
Vijncke 737
Vijt 404
Vilvoorde 330, 361, 369, 392, 393, 402, 604, 633
Vincent Bauwens 670
Vincenti Dobbelaer 749
Vincentius Aelvichs 162
Vincentius Amerlynck 397
Vincentius Clercq 298, 671
Vincentius Clerici 296
Vincentius De Clercq 672
Vincentius De Waele 435
Vincentius Dobbelaer 624
Vincentius Dobbelaere 688, 749
Vincentius Ferrerius 106, 110, 420
Vincentius Heunssens 547
Vincentius Justiniani 233
Vincentius Maria Ursini 389, 390
Vincentius Van Zeveren 373
Vinck 426
Vincke 49, 469, 475
Vinderhoute 229
Visser 568
Vitus Jacobi 594
Vivinus Boudins 148
Vlaamsch Vlaanderen 102
Vlaanderen 9, 10, 12-14, 16-18, 26, 30, 31, 46, 57, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 79, 81, 85, 88, 91, 92, 95, 96, 98, 100, 102, 110-112, 117, 120, 122, 123-125, 133, 141, 163, 173, 228, 230, 233, 235, 256, 276, 363, 367, 400, 403, 406, 469, 479, 490, 504, 579, 581, 603
Vlaandern 32
Vlaemijnck 739
Vlaenderen 82, 141, 348, 390, 422, 424, 428, 431, 443, 525, 526, 643, 701, 703-705
Vlamynck 739
Vogelsanck 576
Voisin 650
Volandre 356
Volcaert 255
Volckaert 667
Volders kapel 249
Volkegem 356
Vonck 442, 511
Vosselaere 705
Vrancken 536
Vranckx 545
Vrancx 539, 540, 544, 546, 549, 550, 742
Vrancx 745
Vranken 538
Vrankrijk 561
Vrankryk 525
Vranx 476
Vriesland 431
Vrieswijk 578
Vrijdagmarkt 123, 169, 170, 203, 208
Vrijdagsmarkt 425
Vrijdlandt 356
Vrije van Brugge 704
Vrijehoeff 349
Vrouwen-Broeders 425
Vullezeke 661
Vullezele 154
Vurre 335, 681
Vuylsteke 637
Vyncke 742
Waarschoot 438, 440
Waegemans 455, 730, 740, 745
Waeghemans 743
Waelheyn 657
Waerschoot 702
Waesbergen 581-584
Waesmunster 432
Wagemans 732, 737, 739
Wagenaerstraete 740
Waghemans 49, 475, 635, 735
Waghenaere 396
Waghevens 646
Wagtebeke 705
Walcheren 354
Walkiers 704
Walle 680
Walleus 299
Walquin 68
Walter 31, 64
Walteri 19
Wambersie 425
Wanneghem 632
Wannemaecker 289
Wapen van Zeeland 648
Wauter 64
Wauter de Ghier 66
Wauter van den Poort 665
Wauter van Marvis 15
Wauters 463
Wavrin 42
Ween 365
Weenen 99, 481, 704
Weijdts 142
Weijns 165
Weijts 135, 136, 139-142, 144, 146, 164
Wemans 536
Wervciq 531
Wespelaer 454
West-Friesland 566
West-Vlaanderen 248
Westfalen 623
Wetteren 461, 480
Wevers kapel 249
Weyle 147
Weyts 135, 142
Wight 551
Wijckaert 343, 455
Wijckhuys 176
Wijk-bij-Duurstede 283
Wijnen 580, 581
Wijngaerde 357
Wilde 614, 616
Wilhelmi Carnificis 662
Wilhelmus 11, 129, 130, 158
Wilhelmus-Henricus Sablon 551
Wilhelmus a Quercu 167
Wilhelmus Carnificis 156, 157
Wilhelmus Carnivicis 154
Wilhelmus Clement 433
Wilhelmus Coppens 436, 477
Wilhelmus De Gheest 264
Wilhelmus de Lalaing 587
Wilhelmus de Molendino 131
Wilhelmus de Ploich 15, 16
Wilhelmus De Smet 505
Wilhelmus de Tocco 82
Wilhelmus De Vincke 435
Wilhelmus de Vleeschhouwer 156
Wilhelmus Dives 167
Wilhelmus Dubois 397
Wilhelmus d'Avelin 17
Wilhelmus Joannes Kamay 568
Wilhelmus Lindanus 46
Wilhelmus Marotte 621, 624
Wilhelmus Oonselius 231
Wilhelmus Petri 601
Wilhelmus Poelman 387, 391, 395, 401
Wilhelmus Rufus 18, 53
Wilhelmus Rutsemelis 215
Wilhelmus Scheybels 592
Wilhelmus van Oonsel 279
Wilhelmus van Osoris 128
Wilhelmus van Ploich 17
Wilhelmus van Saint-Amour 58
Wilhelmus van Tongeren 294
Wilhelmus Visser 568
Wilichius 231
Willecom 356
Willem Hughe 38, 41
Willem I 260, 498, 499, 504
Willem Manders 460
Willem Polgier 173
Willem van der Meer 568
Willem van Zeeland 519, 520
Willems 136, 452, 609, 612, 613, 632, 633
William de Roscoe 155
Wilson 509
Win 150
Winckel 442
Winckius 167
Windesheim 152
Winokbergen 168
Winoksbergen 147, 151, 155, 161, 162, 176, 317, 329, 332
Winschoten 624
Wismaar 119
Witte 577-580
Wittendeel 568
Wittenhorts 568
Wolffenbuttel 352, 365
Wondelgem 181, 256, 705
Workum 594, 595
Worms 69
Wortegem 462
Wyckaert 635, 638, 640, 641, 644, 645
Yong 527, 528
Yperen 13, 70, 95, 102, 132, 151, 161, 175-177, 179, 278, 284, 286, 288, 289, 291, 329, 503, 592, 628
Ysebrandt 334, 681
Zadelaere 274, 288, 289, 291
Zaman 68, 417, 435, 445, 675, 689
Zand 249
Zandvoorde 226
Zanetti 233
Zeeland 75, 91, 227, 233, 594
Zeele 432
Zeger-Ignaas van de Vivere 407
Zeger Parijs 14
Zeger Parys 526
Zeger van Parijs 18
Zeghers 667, 668
Zele 454
Zelosissimus 613
Zeveren 356
Zichem 166
Zierikzee 151, 282, 283
Zittaert 535
Zoetken Van Houte 223
Zoltius 183
Zonen van den H. Dominicus 630
Zonen van Sint-Dominicus 562
Zonnestraat 425
Zonvelben 155
Zuid-Amerika 546
Zuidelijke Nederlanden 477, 583, 584
Zuster van den derden regel van St-Dominicus 152
Zusters der Derde Orde van den H. Dominicus 306
Zusters in den H. Dominicus 285
Zusters van de Derde-Orde 350
Zusters van Liefdadigheijd 650
Zusters van Liefde 651
Zutphen 119, 136, 151, 636, 637
Zwaben 69, 222
Zwartzusters 160
Zweden 155
Zwolle 8, 119, 122, 149, 152, 248