V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Een terugblik (1908)

In 1908 verscheen bij de Samenwerkende Volksdrukkerij "Een terugblik. Proeve eener geschiedenis der Gentsche arbeidersbeweging gedurende de XIXe eeuw" van Avanti (pseudoniem van Oscar Roelandts). Het boek start met de stichting van de eerste textielfabrieken te Gent door Lieven Bauwens en eindigt in 1906. Centraal staat de opkomst van de (socialistische) arbeidersbeweging, die uiteindelijk kristalliseert in de S.M. Vooruit. Opvallend is hoe Avanti, niettegenstaande hij deze studie in opdracht van de Vooruit schreef, een uitermate neutrale positie inneemt en ook de argumenten van de tegenstanders niet onvermeld laat. Tot de dag van vandaag blijft deze "proeve" hèt standaardwerk als men de Gentse arbeidersbeweging nader wenst te bestuderen. (842 blz., 25,25 euro - enkel te koop als ebook).

This book by Avanti (real name Oscar Roelandts) was first edited in 1908. It starts with the founding of the first Ghent textile factories by Lieven Bauwens and it ends in 1906. It describes the beginnings of the socialist workers movement at Ghent, which lead to the founcing of the cooperative society Vooruit. Avanti was very neutral while writing this book, though he wrote it in commission of Vooruit. He also gives the arguments of the adversaries of the socialist movement. Until today this book stays the most important reference for all studies about the Ghent workers movement. (842 pages, 25,25 euro - only for sale as ebook).

Ce livre d'Avanti (pseudonyme d'Oscar Roelandts) fur édité pour la prmière fois en 1908. Le livre décrit la periode de la fondation des premières usines de textile gantoises par Lievin Bauwens jusqu'à l'année 1906. Les débuts du mouvement ouvrier (socialiste) en est le thème central. Ce mouvement social a culminé en la fondation de la société coopérative "Vooruit". Le ton très neutre d'Avanti est très frappant. Bien qu'il a écrit le livre suite à un ordre de "Vooruit", il mentionne aussi les arguments des opposants aux socialistes. Jusqu'à ce jour ce livre reste la référence la plus importante pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire du mouvement ouvrier à Gand. (842 pages, 25,25 euros - seulement sur Cédé).

Inhoud - Contents - Table

Voorwoord

Eerste Deel - Van de Fransche Omwenteling tot de stichting der Broederlijke Weversmaatschappij : 1789-1857

 • De eerste jaren der Fransche overheersching 7
 • Lieven Bauwens en de invoer der mekanieke katoenspinnerijen 17
 • De eerste schermutselingen tusschen Kapitaal en Arbeid 23
 • De eerste maatschappijen der Gentsche katoenspinners 32
 • Onder Hollandsch bestuur 44
 • De Belgische Omwenteling 53
 • Gent en de Belgische Omwenteling 64
 • De ekonomische toestanden te Gent na de Belgische Omwenteling 69
 • Van 1835 tot 1845 82
 • Een gewichtig dokument 92
 • Vlaanderen's hongersnood (1846-1848) 104
 • Het ontwaken der demokratie 112
 • De Broedermin. De werkstaking van 1849 121
 • De laatste jaren zonder vereeniging 131

Tweede Deel - Van de stichting der Broederlijke Weversmaatschappij tot de stichting van Vooruit : 1857-1881

 • Het ontstaan van blijvende werkersvereenigingen 143
 • De reglementen der gestichte maatschappijen 151
 • De werkstaking van 1857 159
 • Emiel Moyson 169
 • De werkstaking van 1859 176
 • De inrichting der werkersmaatschappijen 193
 • De strijd tegen de wet op de samenspanning 201
 • De propagande der Gentsche arbeidersvereenigingen 210
 • De werkstaking in de Grasfabriek (1861) 216
 • Eenige dokumenten 228
 • De katoenkrisis van 1862-1863 237
 • Twist en scheuring 247
 • De Internationale 257
 • François Laurent 272
 • Hereeniging 283
 • De socialistische beweging 294
 • De burgerij en de socialistische beweging 303
 • De ontwikkeling der vakbeweging 312
 • De Vrije Bakkers 325

Derde Deel - Van de stichting van Vooruit tot op heden : 1881-1897

 • Stichting en ontwikkeling van Vooruit 337
 • De Gentsche socialisten en hunne tegenstrevers 346
 • De vakbeweging. De socialistische partij 355
 • De intellectueele propaganda 364
 • Vooruitgang en strijd 372
 • Het proces Anseele 382
 • Het jaar 1886 394
 • Het werkonderzoek van 1886 401
 • Anseele's vrijstelling 410
 • Stichting van het Volksbelang 420
 • De werkkring verruimt 428
 • Overal strijd 436
 • Ekonomische ontwikkelingen 448
 • Voortgezette ontwikkeling 458
 • Naijver 467
 • Onverpoosd werken 478
 • Strijd en uitbreiding 488
 • Het jaar 1891 496
 • Naar Algemeen Stemrecht 506
 • De vijand 517
 • Nieuwe magazijnen voor Vooruit 527
 • Vakbeweging. Buitenpropaganda 535
 • Tegenover afbraak, meer opbouwen 544
 • Werkstakingen 555
 • De nieuwe gemeenteraad 567
 • Het eerste halfjaar 1896 583
 • Een veldtocht tegen Vooruit 591
 • Een ongeluksjaar 605
 • De jaren 1898 en 1899 616
 • Op den drempel der 20e eeuw 626
 • Ons Huis 636
 • Nog de buitenpropaganda 643
 • Altijd ontwikkeling 652
 • Socialistische Vakaktie - Onzijdige Vakaktie 661
 • Jubelfeesten 676
 • Slotbeschouwingen 682

Aanhangsel

De plundering der fabriek Voortman op 4e April 1831 709

J. V. Beers. Zijn Zwanenzang 713

Nog over Moyson 719

S. Starogar. Het lied van de Colonne du Congres 731

Juvenis. Aan Emiel Moyson 737

De Internationale 738

Uit persoonlijke herinneringen 741

E. Van Beveren. Na twintig jaren afwezigheid 743

De zaak Ronvaux 753

Uit persoonlijke herinneringen 755

A propos van een redingote 757

E. Anseele. Naschrift 761

Index


Aalst 644
Aan wie moet het kiesrecht gegeven worden 516
Abel 702, 719, 721, 723-728, 730
Abel, G 702
Achturenwerk, Het 482
Achturige arbeidsdag 516
Aen de werklieden van Gend 78
Af-exerceeren 294
Albert van België 757
Albert - prins 758
Algemeen Socialistisch Werkliedenverbond 297
Algemeen Stemrecht 270
Algemeen stemrecht, door een werkman, Het 365
Algemeen Stemrecht, Het - propagandablad 486
Algemeen Stemrecht - propagandablad 504, 515
Algemeenen Bond der socialistische partijen 301
Alliance, L' 114
Almanak van 't Zal wel gaan 170, 250
Almanak Vooruit 488, 516, 762
Ameldonkfabriek Remy 206
Amerika 773
Amis du Progrès, Les 112, 113
Amnestie - schuilnaam 516
Amsterdam 62, 63, 262
Annoot-Braeckman 84
Annoot-Braeckman, C 84
Anseele 176, 246, 263, 282, 295, 296, 302, 307, 310, 311, 317, 320, 343, 347, 351, 354, 357, 366, 367, 370, 372, 382, 385, 386, 389, 390, 392, 404, 410, 412-414, 416, 418-420, 423, 424, 443, 446, 450, 462, 463, 469, 473, 475, 479, 482, 491, 492, 502, 508, 509, 511, 524, 548, 550, 553, 559, 579, 594-596, 598, 600-602, 605, 610, 611, 614, 628, 634, 638, 640, 642, 652, 663, 664, 666, 678, 680, 727, 742, 756, 757, 780
Anseele, E 366, 424, 742, 756, 780
Anseele, Ed 296
Anseele, Edouard 418
Anseele, Eduard 263, 302, 307, 367, 370, 385, 420
Anseele, Edward 598
Antheunis 39, 114
Anti-socialistische Werkliedenbond 518
Antwerpen 57, 58, 242, 250, 259, 298, 301, 318, 320, 361, 455, 460, 476, 620, 640, 713, 744, 779
Antwerpen 206
Antwerpsche poort 71
Arbeidsblad 662, 664, 665, 667, 685, 686
Arbeidscommissie 401, 402, 407-409, 427
Arbeidskamer 301
Arbeidsverspilling 516
Argentijnsche Republiek 454, 455
Argentina 455, 456, 472
Arkwright 48
Arkwright, Richard 48
Arnould 317, 386
Artevelde 183
Artevelde kantate 503
Artevelde - republikeinse partij 116
Artevelde - weekblad 116
Artevelden 173, 303, 773
Association démocratique 115, 116
Atheneum 568
Atlantischen Oceaan 44, 740
Auger 349
August - Eeman 548
Aux étudiants 489
Avanti 3, 293, 708, 728, 761-763, 765, 770, 776
Aveling 502
Baele 420
Baele, Jules 420
Baert 315
Baert, Lodewijk 315
Baertsoen 75, 148, 184, 186, 244, 450, 451
Baertsoen, P 148
Baertsoen-Buysse 454
Bagattenstraat 74, 586, 690
Bagattenstraat - Feestlokaal 442, 595, 618, 644
Bakkerij Vooruit 366, 372
Bakkersvereeniging 695
Bakoenine 738
Bakounine 263, 740
Bank van Vlaanderen 620
Bank van Vlaenderen 244
Bar 663
Bara 462, 484, 567
Bartels 53, 56, 79, 257, 258
Bartels, Ad 53, 56
Basel 260
Bassé 291
Batavia 78
Batavia - beluik 99, 100
Baudewijn 450
Baudewyn 755
Baudoux 383, 388
Bauwens 17-23, 25-29, 31, 39, 41, 48, 160, 685, 765
Bauwens, Lieven 17, 19, 20, 22, 23, 25-27, 31, 39, 41, 48, 160, 685, 765
Bazard 121
Bebel 502
Becker 739
Beerblock 360, 372, 420, 442, 443, 446, 542, 601, 643
Beerblock, K 542, 643
Beerblock, Karel 360, 420, 601
Beernaert 462
Begyn 32
Begyn, F 32
Bekwaamheidsstelsel 270
Belfort 66
Belgenland 122, 254
België 8, 9, 31, 44, 53, 54, 56-59, 62, 63, 67, 84, 107, 109, 115, 116, 118, 138, 139, 144, 146, 204, 205, 247, 258, 259, 278, 280, 296, 301, 302, 306, 309, 392, 394, 400, 412, 438, 448, 462, 477-480, 486, 487, 527, 563, 606, 611, 613, 640, 643, 699, 720, 743, 766, 773, 776
Belgiën 202
Belgique ouvrière, La 719, 721
Belgisch Manchester 14, 502
Belgische Akademie 105
Belgische gewesten 58
Belgische metaalbewerkers-federatie 538
Belgische Omwenteling 53, 59, 63, 64, 68, 69, 82, 112
Belgische socialistische arbeiderspartij 322, 368
Belgische Socialistische Partij 302, 360, 361
Belgische socialistische Turnbond 606
Belgische werkersvereenigingen 296
Belgische Werklieden-Partij 297, 361, 460, 499, 509, 675, 774
Belgische Werklieden-Partij en haar programma, De 363
Belgische Werklieden Partij 396, 398, 511, 595
Belgische Werkliedenpartij 653
Belgischen Moniteur 131
Belgischen Turnbond 606
Belgradestraat 326, 328, 633, 755
Belle vue 180
Bellem 105
Beluik 135
Benoit 552, 640
Bergen 8, 492
Berlijn 131
Bernaerd 153, 166
Bernaerd, J 153, 166
Bernaert 167
Bernaert, Jan 167
Berne 263, 738
Berouw 710
Bertrand 296, 317, 363, 397, 419, 438
Bertrand, L 296, 363, 438
Bertrand, Louis 296, 419
Bestormstraat 119
Bien Public 479
Bien Public, Le 569, 598, 615, 618
Bijlokevest 690
Bilen 156-158, 166-168, 170, 172-175, 178, 180, 188, 189, 195, 210, 213, 214, 219, 223-225, 237, 238, 245-247, 253, 312
Bilen, F 166, 195
Bilen, Fr 180
Bilen, Francies 157, 167, 170
Bilen, Franciscus 156
Bilen, François 178
Bilkyn 226
Bilkyn, Jan 226
Biographie Nationale 18
Birsmée 317
Bismarck 391
Blankenberge 206
Blankenberghe 244
Blanvalet 419
Bleekersvereeniging 584
Blockx 640
Bloedige herfstdagen 365
Blos 488
Blos, W 488
Boederlijke Weversmaatschappij 547
Boekdrukkersbond 347, 349, 490, 491, 500, 667-670, 672, 674
Boekerij der Wevers 777
Boen 480
Bogaert 196
Bogaerts 610
Bogaerts, A 610
Bonaparte 14
Bond Moyson 323, 434, 448, 493, 522, 539, 546, 588, 618, 619, 656, 658, 659, 695, 719
Bond Moyson - kliniek 669, 673
Bond van Werklieden en Burgers 469, 517, 547
Borains 611, 640
Borbeck 423
Borinage 373
"Borze" voor Boekdrukkers 43
Botermarkt 224, 225, 711
Bouchery 286
Bouchery, Jan 286
Boulangerie à Gand et dans les environs de 1879 à 1905, La 696
Bouquet 157
Bouquet, P 157
Brabançonne 774
Brabant 44, 117, 779
Brabantdam 214, 304
Brabantsche socialistische partij 301
Bracke 365
Brackeleire 419
Braeckelaer 445
Braeckelaere 443
Brasseur 317, 729
Brasseur, Guillaume 729
Braun 498, 568, 569, 571, 574, 663, 667, 688
Braun, Emiel 568
Brébart 64, 90
Breydel 191
Brismée 730
Brismée, Désiré 730
Britsche rijk 23
Broederlijk genootschap Leesgezelschap der wevers 254
Broederlijk Leesgezelschap der Wevers 254
Broederlijke Maatschappij der Wevers 349
Broederlijke Maetschappij der Wevers van Gent 151
Broederlijke Wevers 246, 249, 253, 290, 291, 640, 777
Broederlijke Wevers Maatschappij 320
Broederlijke Weversmaatschappij 5, 138, 141, 166, 193, 198, 220, 247, 249, 253, 255, 260, 283, 284, 291, 293, 313, 323, 329, 333, 355, 358, 450, 468, 676, 680, 695, 720, 725, 773
Broedermin 131, 725
Broedermin, De 120, 121, 123, 128, 134, 177, 308
Bronswerkers - vereniging Brussel 174
Bronswerkersvereniging - Brussel 172
Brood 190
Brousse 301
Brousse, Paul 301
Brugge 66, 206, 244, 259, 285, 518, 735
Brugsche poort 84, 330, 374, 489
Brugsche steenweg 690
Brugschepoort 377
Bruneel 754
Bruneel, O 754
Brussel 44, 57-59, 62, 90, 91, 108, 112-116, 171, 172, 175, 191, 206, 217, 224, 233, 244, 249, 250, 257, 259, 296, 301, 303, 310, 318, 361, 363, 385, 399, 410-412, 434, 455, 460, 482, 486, 492, 499, 502, 538, 563, 615, 620, 622, 638, 640, 644, 652, 722, 728, 732, 735
Brussel - Beenhouwerstraat 732
Brussel - Colonne du Congrès 733, 735
Brussel - Grasmarkt 731
Brussel - Groot eilandstraat 257
Brussel - Groote Markt 731
Brussel - Hôtel de Bordeaux 733
Brussel - Magdalenensteenweg 731
Brussel - Milles Colonnes 731, 733
Brussel - Muntplaats 732
Brussel - Nieuwstraat 733
Brussel - Noordstatie 733
Brussel - Passage 731, 732
Brussel - Porte de Cologne 733
Brussel - Rue de Ligne 731
Brussel - rue des Croisades 733
Brussel - Rue Royale 731
Brussel - Salle St-Michel 487
Brussel - Sinter Goedelen 731
Brussel - Snep 736
Brussel - Stormstraat 731
Brussel - Volkshuis 499
Brussel - Wijngaerd 736
Brusselaar, De 315, 433
Brusselaar, Den 323
Bruxelles 104
Buenos-Aires 455
Buenos Aires 456
Buls 399, 410
Buls 492
Bureel van weldadigheid 134, 241, 374
Burgerlijk Hospitaal 95
Burgersbond 617
Burnos 502
Buse 226, 696
Busé, J 696
Buysse 451
Café Belge 532
Café du Nord 143, 318, 491
Café Pierre 479
Callier 66, 121, 213, 214, 224, 232, 349, 727, 777
Callier, Frans-Bernard 66
Callier, G 232
Callier, Gustaaf 727, 777
Callier, Gustave 121
Callier - maatschappij 274
Cambier 458, 480, 490, 491, 498, 508, 511, 571, 572, 576, 578, 579, 644, 663
Campens 126, 255, 291
Campens, Jan 126
Campens, Konstant 255
Campo Formio - verdrag 8
Cannes 44
Cappart-Coppens 40
Carels 404, 406, 407, 558, 559, 563, 719
Carels, G 559
Careno 455
Carleroy 44
Casier 445
Casino 636
Catalonië 740
Catechisme voor onderlingen bijstand 516
Catechismus voor den eerlijken man 469
Cavrot 640
Centraal Comiteit 297
Centraal comiteit der werkersvereenigingen - Gent 296
Centraal Gebouw der Werkersvereenigingen 750
Centrum 640
Cercle des va-nu-pieds 360
Cercle libéral 507
Cercle philanthropique 132
Charleroi 207, 301, 382, 384, 398, 500, 776
Charleroy 8, 174, 390, 391, 401
Chartisme 776
Chartreuzen 22
Chartreuzenklooster 20
Chartreuzenstraat 423, 425, 446, 458, 464, 481, 690
Chiménée 175
Chiménée, Dalluin 175
Cigale, La 285
Cirkus 680
Citadel 88, 89
Claes-De Cock 76
Claeys 137, 270, 516
Claeys, E 516
Claeys, Prosper 137
Claeys, V 270
Clairfayt 8
Cnockaert 126
Cnockaert, Pieter 126
Cockerill 86
Cockerill, John 86
Coenen 317
Cogh 431, 495
Colenbrander 31
Colins 257, 258
Colle 226
Colonne du Progrès 731
Colson 349, 754
Colt - revolver 416
Commune 262
Commune - Parijs 613
Communistisch manifest 257
Concorde, La 710
Concordia 482, 511
Conscience 198, 731, 732
Conscience, Hendrik 198
Consience 733, 735
Continus 48
Cooperatie en socialisme 488
Cooreman 244, 572, 575, 576, 578, 580, 619, 663
Cooreman, Victor 244
Coppens 40, 66, 84, 711
Coppens, Ed 84
Coppens, Lodewijk 66
Copure 127
Costa 301
Costa, Andrea 301
Cosyn 286
Cosyn, A.J 286
Coulon 317
Coupure 132, 176, 393
Crevaels 293, 468
Crevaels, A 468
Crevals 284, 293
Crevals, A 284
Crompton 17, 48
Crompton, Samuel 17
Crusoë 767
Crusoë, Robinson 767
Damberd, Het 112, 469, 517
Dampoort 84, 690
Dampoortbrug 627
Dange 754
Dange, J 754
Dangotte 235
Daver 175
Davidsfonds 199
De Arbeiderskwestie 104
De Backer 286, 420
De Backer, Adolf 420
De Backer, Theodoor 286
De Baets 168, 578
De Barsy 640
De Bast 75, 243, 349, 502
De Bast, C 243
De Bast-Dehert 76
De Bast De Hert 82
De Belgische Omwenteling 31
De Bleecker 223
De Bleecker, Pieter 223
De Bleye 263, 516, 534, 636
De Bleye, J 516
De Bleye, Jules 263, 534, 636
De Boos 253, 256, 260, 262, 283
De Boos, Ch 256
De Boos, K 283
De Boos, Karel 253, 262
De Brouckère 588
De Bruycker 563, 754
De Bruyne 599, 686, 699
De Bruyne, René 699
De Buck 618
De Clercq 160
De Clercq, Charles 160
De Cock 232, 255, 286, 434
De Cock, Aug 232
De Cock, Lodewijk 286
De Cock, Louis 255
De Cock, V 434
De Cort 250
De Cort, F 250
De Coster 223, 227
De Cuyper 426
De Cuyper, Eugeen 426
De Dekker 305
De Dryver 168
De Gandt-Van der Schueren 87
De Greef 317
De Grendele 434
De Groote 286
De Groote, Edmond 286
De Guchtenaere 469, 559
De Guchtenaere, Eugeen 469
De Haag 263
De Haerne 58
De Haes 372
De Haes, A 372
De Herdt 709
De Kerchove 119, 176, 177, 180, 184, 186, 213, 224, 225, 232, 286, 379, 568, 724, 726, 727
De Kerchove, Ch 177, 232, 724
De Kerchove, Constant 119
De Kerchove, Oswald 180, 184, 224, 724, 726, 727
De Kerchove de Denterghem 176, 190, 224, 349, 368, 727
De Kerchove de Denterghem, Karel 727
De Kerchove de Denterghem, O 368
De Kerchove de Denterghem, Oswald 176, 727
De Kerckhove 741
De Kerckhove, Oswald 186
De Kesel 91
De Keukelaere 180, 189
De Keyser 257, 258
De Keyser, Napoleon 257
De Keyzer 768
De la révolution à faire, d'après l'experience de 62
De Landtsheere 684
De Landtsheere, Leon 684
De Langhe 291
De Lantsheerer 548
De Laveleye 53, 121
De Laveleye, E 53
De Laveleye, Emile 121
De Leu 232
De Leu, A 232
De l'industrie du coton, de la laine et de la soie 94
De Maere 216, 221, 226
De Maere, Charles 221
De Maere, K.F 226
De Maere Limnander 232
De Meulemeester 349
De Myttenaere 42, 47
De Mytttenaere 40
De Nobele 226, 349
De Paepe 113, 121, 257, 259, 260, 302, 308, 311, 317, 486, 730, 738
De Paepe, Cesar 113, 257, 259, 260, 302, 486, 730
De Paepe, P 121
De Pauw 91, 226
De Pauw, Adolf 91
De Pelsemaker 255
De Pelsemaker, Louis 255
De Potter 56, 59, 60, 62, 69, 73, 248, 257, 258, 317
De Potter, Frans 248
De Ridder 166-169, 178, 187, 214, 215, 218-221, 224, 225, 229-232, 238, 245, 246, 253, 357, 451, 453, 454, 498, 500
De Ridder, J 166, 229
De Ridder, Jan 167, 168, 187, 214, 218-221, 224, 357
De Rudder 39, 40
De Saint-Genois 18
De Saint-Genois, J 18
De Smet-De Langhe 244
De Smet de Naeyer 499, 569, 638
De Vervier 349
De Vigne 349, 350, 480, 575, 578, 580
De Vinck 610
De Vriese 286
De Vriese, Lodewijk Frans 286
De Vrij 248
De Vrij, Jan 248
De Wachter 286, 290, 291, 293, 317, 323, 357
De Wachter, P 286
De Wachter, Paul 323
De Wachter, Pol 290, 293, 323, 357
De werkersvraag 105
De werkmansbegrootingen 104
De Winne 542, 643
De Winne, Aug 542
De Witte 303, 308, 376, 596, 603, 604
De Witte, Constant 376
De Witte, Paul 603
De Witte, Pol 596
De zedelijke en stoffelijke toestand onzer jonge arbeiders 104
De Zon - S.M 644
Debreyne-Brasseur 124
Defuisseaux 415, 462, 486, 487, 500
Defuisseaux, Ch 415
Defuisseaux, L 462, 487, 500
Defuisseaux, Léon 486
Dehay 9
Dehemptinne 127, 162
Dehemptinne, Jules 162
Dehou 257
Dehou, J.H 257
Dejaegher 228, 234, 236
Delanier 562
Delcourt 181
Delcroix 160
Delcroix, L 160
Delecourt 168, 170
Delplancke 259
Delplancke, Henri 259
Delwarte 317
Demoulin 361
Demoulin, Joseph 361
Den Duitsch 283, 291
Den Haag 740
Dender 645
Dendermonde 644, 645
Dendermondsche steenweg 505
Dendermondschen steenweg 532
Denemarken 298, 502
Denis 317, 729
Denis, Hector 729
Denys 91
Denys, Pieter 91
Deprez 652
Deridder 145, 150, 153, 157
Deridder, J 153
Deridder, Jan 145, 150, 157
Dernière Heure, La 568
Des Caisses d'Eparque 51
Desphynx 391
Destanberg 709
Destanberg, D 709
Destrée 383
Dewitte 307, 375
Dhossche 88, 91, 316
Dhossche, Constant Olivier 91
Die Neue Zeit 738
Dierman 227, 349
Dierman-Seth 176, 184, 357
Dietsche Warande en Belfort 736
Diricksens 117
Diricksens, Joos Jozef 117
Discailles 78, 509
Dobbel Slot, Het 327
Dock 655
Dockbassijn 52
Dockersbond 494
Dok 628
Dokken 431, 445, 494
Dokteurke Moeïal - Brébart 64
Dom Jacobus - Potvin, Ch 733
Door Arm Vlaanderen 542, 643
Doornijk 390
Doris 627
Dorper 63
Dorper, E.M 63
Dossche 88, 119
Dossche, Constant 88, 119
Doutreboux 521
Drapier 323
Drapier, Alfons 323
Drapstraat 244
Drieghe 226
Drongen 20
Drory 244
Drubbel 426
Drubbel, Albert 426
Drubbel, Louis 426
Du Bois 186
Du Bois, Adolphe 186
Du Catillon 607
Du Moulin 349
Dubois 168, 189, 214, 490
Dubois, Adolf 189
Ducos 14
Ducos, Roger 14
Ducpétiaux 51, 104, 106-108, 113
Ducpétiaux, Ed 104, 113
Dufranne 169, 189
Dufranne, Adolf 169
Duhayon 349
Duitsche Rijk 391
Duitschland 44, 118, 146, 298, 676, 767, 776
Dullé-Plus 202, 469
Dullé-Plus, F.L 202
Dumouriez 8
Duquenne 512
Durme 645
Dutry-Colson 378
Dutry-Colson, Aug 378
D'hondt 323
D'hondt, Adolf 323
Edouard le tyran, ou les dessous d'une coopérative socialiste 602
Eeckhoute 404
Eecloo 459, 460, 648
Eecloo - Groote Markt 460
Eeman 548
Eén vijf en twintigjarige veldtocht tegen het kapitalisme 309
Eendracht, De 224
Eendragt, De 247
Eenige bladzijden uit de geschiedenis der Gentsche Wevers 248, 255, 266, 270, 283, 287, 293, 323
Eerste Mei - Feestnummer 515
Eigene Bakkers 330
Eigene Bakkers, De 346
Eischen der werklieden, De 516
Elba 31, 44
Elbers 610
Eldorado 454
Elsene 729
Elyseesche velden 246
Emancipation, L' 67
Encyclopédie populaire 94
Enfantin 121
Engel 710
Engel, Ferdinand 710
Engeland 17, 23, 44, 48, 59, 84, 143, 450, 676, 755, 767, 776
Engelandstraat 180
Engels 115, 257, 614, 739
Engels, Friedrich 614
Engelsche koloniën 29
England 72
Enquéte sur le travail et la condition physique des ouvriers 92
Esperanzia 744
Essai sur l'instruction primaire et en particulier sur les écoles gratuites de Gand 84
Estaminet du Théatre 132
Etoile Belge 735
Europa 17, 44, 118, 223, 262, 282, 611, 739, 776
Evergem 105
Eylenbosch 469
Fabri 672
Fabriekgalmen 201
Fabrikanten-Associatie 223
Facon 244
Faipoult 20, 21
Federatie der Belgische socialistische samenwerkingen 438
Federatie der Samenwerkende Maatschappijen van België 653
Federatie der werkersvereenigingen - Antwerpen 296
Federatie der wijkclubs 540
Feestlokaal 248, 605
Feestlokaal - Bagattenstraat 680
Fenixstraat 690
Fiers 183, 221, 224
Flachet 273
Flachet, C 273
Flandre Libérale, La 137, 236, 352, 386, 461, 480, 485, 510, 565, 568, 581, 684, 702, 719, 727
Flechet 622
Fleurus 8, 9
Florida, La 404, 406, 408
Fondsenblad 461, 518, 552, 565
Fortuyn 502
Foucaert 246, 322, 343, 372, 385, 420, 442, 443, 445, 450, 455, 601, 755
Foucaert, J 442
Foucaert, Jan 322, 420
Foucaert 455
Fourrier 121
Francfort 776
Francotte 663
Frankrijk 8, 9, 11, 14, 44, 54, 56, 57, 59, 118, 146, 166, 203, 241, 253, 279, 280, 308, 348, 676, 767, 773
Fransch-Duitsche oorlog 262
Fransche ratten 44, 45
Franschen schouwburg 386
Fredericq 121
Fredericq, Cesar 121
Frenay 317
Frère 114
Frère-Bara 287
Frère-Orban 114, 278, 281, 484
Frère Orban 267, 567
Frétin 112
Frétin, G 112
Furnémont 640
Galgenbergstraat 132
Galileï 660
Gand 84, 92
Gantoise, La 84, 497, 544, 684
Garenmarkt 340, 341, 343, 353, 372, 374, 376, 441, 446, 485, 532, 548, 619, 634, 644, 656, 690
Garenmarkt - Feestzaal Vooruit 395
Garenmarkt - Vooruit 391, 409
Gaubeen 291
Gavelle 91
Gavelle, Lodewijk 91
Gazette, La 121
Gazette Littéraire, La 212
Gazette van Gend 76, 78, 82, 85, 88, 89
Gazette van Gent 116, 117, 565
Gedenkbladen 118, 119
Geirnaert 61
Geldmunte 40
Gemeente Gavere - herberg 316, 318
Gemeentekerkhof - Gent 615
Gemengde Weerstandskas 492
Gend 38, 50, 86, 88, 127
Geneve 259, 263, 739
Gent 8-10, 13, 14, 18-25, 29, 32, 38, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 57, 64, 66, 68, 69, 70-72, 75, 76, 78, 80, 82-84, 87, 89, 95, 97, 99, 105, 109, 110, 111, 112, 114, 116-118, 120, 121, 123, 131, 132, 134, 137, 139, 144, 152, 154, 160, 162-167, 170-175, 177, 178, 180, 190, 202, 206, 212, 214, 219, 224, 226, 228-230, 233, 236, 238, 239, 241, 242-245, 251, 252, 257, 259, 260, 262, 263, 271, 274, 285, 286, 294, 296, 297, 301-304, 308, 309, 311, 314, 320, 325, 332, 337, 345, 347, 350, 358, 370, 372, 375, 380, 385, 388, 390, 396, 397-399, 402, 403, 406, 412, 413, 415, 418, 420, 425, 426, 433, 434, 436-438, 443, 450-453, 460, 463, 469, 470, 476, 477, 479, 480, 484, 489, 490, 494, 498, 499, 502, 504, 505, 509, 510, 512, 522, 525, 527, 528, 530, 533, 541, 547, 548, 551, 553, 558-560, 562, 564, 567, 568, 570, 581-583, 585, 586, 588, 590, 591, 592, 595, 598, 603, 613, 620-622, 624-626, 633, 637, 638, 641, 644, 645, 652, 653, 661, 662, 676, 678, 685, 687, 688, 700-703, 712, 723, 725, 727, 735, 741, 744, 751, 754, 757, 765, 767, 768, 772, 773, 778, 779
Gent-Eecloo - arrondissement 663
Gent Eekloo - arrondissement 568
Gentbrugge - Staats-Arsenaal 527
Gentenaar 552, 565
Gentenaar - dagblad 370, 371
Gentsch beluik 107
Gentsch Museum 709
Gentsch Oudheidkundig Museum 33, 49
Gentsch stadsarchief 32
Gentsche Dockers 431, 432
Gentsche Dockers, De 495
Gentsche Eerewacht 22
Gentsche Hoogeschool - boekerij 55
Gentsche Liberale vereeniging 479
Gentsche maatschappij voor Geneeskunde 117
Gentsche Sectie der Internationale Werkers-Vereeniging 261
Gentsche Stadsarchief 23
Gentsche Vlasmaatschappij 84
Gentsche Werkersmaatschappijen 203, 205
Gentsche Werkersvereenigingen 499, 516, 583, 584
Gentsche Werklieden-Partij 419
Gerechtshof 386, 631
Germinal 175, 693, 694
Géronte 605
Gerrits 172
Geschiedenis van de Fransche revolutie 488
Geschiedenis van Vooruit, De 603
Gevaerts 640
Ghuys 170, 186, 187
Gilquin 226
Goedschalck 317
Goemaere 168
Goffin 317
Gomes 91
Gomes, Jan Frans 91
Grand théatre de Gand de 1891 à 1904, Le 605
Grasfabriek 216, 219, 222-224, 227, 237, 357, 375, 392, 484, 555, 558, 559, 562
Graslei 290
Gravesend 18
Gregoire 66, 67
Greulich 301
Groene, De 314, 315
Groenenbriele 40
Grond en bodem in gemeenschappelijk bezit 309
Grondwet 59, 60
Groot complot, Het 489
Groot Seminarie 768
Groote Harmonie 166
Groote Pint, De 313
Grooten Schouwburg 22, 605
Guequier 349
Guilaume, J 739
Guillaume 738-740
Guillaume, James 740
Guillery 249, 250
Guinard 273
Gyselync 92
H. Kerst - kerk 472
Haeck 317, 420
Haeck, Gustaaf 420
Hage 347
Hallet 472
Ham 227
Hamburg 18
Hambursin 698
Hamme 645, 649
Händel 552
Handels- en Nijverheidskring 603
Handelsblad 242
Hanssens 709
Hanssens, Pieter 709
Harding 18
Hardyns 455, 492, 564, 604, 605, 607, 757, 759
Hardyns, F 564
Hardyns, Ferd 759
Harmonie 149
Harmonie, De 167, 253
Harmonie Vooruit 398, 552
Hasselman 365
Hautpré 250
Hayez 104
Hebbelynck 22, 86
Hebbelynck, Ferd. - vader 86
Heilig Romeinsche Rijk 38
Heins 607
Hellebaut 80
Helmet Schaerbeek 569
Henegouwen 460
Henri 291
Heremans 731, 733, 735
Herman 317
Hermans 732
Hertog van Nemours 59
Hertogstraat 313
Het Aardsch Paradijs 114
Heusmans 99
Heuvelpoort 252
Heyman 92, 102, 104, 123, 159, 288, 402
Heyman, J 92
Heynderyckx 491
Hippodroom 351
Histoire de la démocratie de du socialisme 438
Histoire des Syndicats Bronziers 175
Histoire socialiste 740
Historie van België, of Kronijke der Nederlandsche Oudheid 17
Holland 31, 44, 65, 73, 80, 340, 343, 475, 613, 742
Hoofdwacht 66
Hoogeschool 272, 350, 354, 768
Hoogeschool - Bibliotheek 95, 101
Hoogeschool - boekerij 32, 71, 78
Hoogpoort 88, 469, 633, 635, 639
Hoogstraat 47
Hoogstraeten 352
Hooreman 161, 162
Hooreman-Cambier 144, 160, 179
Hoppestraat 690
Hoste 286, 565
Hoste, Ad 565
Hoste, Adolf 286
Houdeng 638
Houtbewerker, De 317
Houtlei 291, 350, 351
Houzeau 492
Hublet 469
Hublet, J 469
Huet 121, 308, 725
Huis van Nassau 66
Huis van Oostenrijk 8
Huis van Oranje-Nassau 58
Hulde aan Vooruit ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubelfeest 329, 333, 337, 343, 660, 704
Hullboot 628
Hulpfonds 620
Huy 301
Huys van Oostenrijk 9
Huyshauwer 559
Huytens-Kerremans 48
Huyttens 31
Hye 286
Hye, Gustaaf 286
Hymans 121
Hymans, Louis 121
Iglesias 502
Ihrer 502
In de Schoone Wandeling 132
In den Oranjeboom 126
Indépendance Belge, L' 757, 758
Indépendant, l' 565
Inrichting der Damen der heilige familie 569
Inrichting der maatschappij Vooruit 488
Internationaal werkliedenverbond 322
Internationaal Werkverbond 332
Internationale 222, 256, 257, 260, 262-264, 266, 280, 283, 286, 294, 301, 310, 312, 315, 319, 372, 613, 680, 720, 730, 738-740, 773, 774
Internationale, L' 739
Internationale Werkersvereeniging 285, 294
Internationale - lied 681
Internationele 259
Invaliedenfonds 588
Iris 627, 628
Italië 8, 502, 639, 771
Jacobs 286, 291
Jacobs, H 286
Jacoby 436
Jacoby, Johann 436
Jahrbuch fûr Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 302
Janson 317, 386, 387, 492
Janssens de Bisthoven 599
Jaurès 740
Java 80
Jemmappes 8
Jezuietenklooster 20, 119
Jezus 60
Joey 349
Johann 516
Jolimont 440, 460
Jonge socialisten 320
Joost ten Noorde 188
Joski 149
Joski, F 149
Jottrand 112
Journal de Gand 480, 617
Journal de Gand, Le 524
Journal Franklin 425
Julius 170, 250
Jumet 383
Juvenis 737
Kaleitje 149
Kanaal van Terneuzen 429
Kanailje 680
Kanailje, Het 774
Kapneus - Bilen, Francies 157
Karel V 70
Karel X 57
Karton 308
Kathelijnestraat 328
Katholieke Vereeniging 696
Katholieken Kring - Gent 168
Katholieken Turnbond 606
Katoen-spinders der Stad Gent 33
Katoenbewerkers-vereeniging - socialistische 667
Kats 112, 113, 123
Kats, Jacob 113
Kats, Jakob 123
Keetje 162
Keizerin, De 167
Keizerpoort 84
Kelderrat, De 311, 313
Kempen 779
Ketels 150, 153, 167
Ketels, Jan 150
Ketels, L 153
Ketels, Lodewijk 167
Keurvels 727
Kindt 94
Kindt, Jules 94
Kistemaekers 317
Klauwaarts 191
Klauwaarts, De 285
Klein Turkije 314
Kleine Botermarkt 178, 230
Kleine Burger, De 472
Kleinen Dok 627, 628
Kloosterman 193
Kloosterman, N 193
Knudsen 502
Koetsiers-vereeniging 584
Kohn 184, 186, 187
Kohn, M.P.F 184
Kohn, P 187
Kohn, Petrus 184, 186
Koninksken, Het 253
Koornmarkt 84, 112, 212, 469, 485, 517, 518
Korte statistieke beschrijving van België 239
Kortrijk 166, 731, 735
Kortrijksche Poort 586
Kortrijksche steenweg 440
Kouter 67, 119, 710
Kraambedfonds 620
Kritiek Salon Casino 516
Krommen Elleboog 120
Kropotkine 301
Kuiperskaai 524
Kuiperstraatje 176
Kunstkritiek over het Salon te Gent 489
Labusquière 740
Labusquière, John 740
Lacquet 243
Lacroix-Verboeckhoven 171
Laeken 303
Laeken - Kasteel 487
Lagasse 407, 427
Lagasse, Ch 407, 427
Lagragne 226
Lampens 318
Lampens, Jan 318
Lanckman 160, 413
Land, Het 461
Land van Aalst 648
Land van Waes 648
Landbouwer, De 542, 543
Landwacht, De 517
Lange Steenstraete 40
Langemunt 710
Langestraat 690
Langewyngaerdstraet 125
Laurent 53, 256, 271-274, 276-280, 282, 287, 325, 326, 728
Laurent, F 53, 256, 271-274, 277, 278
Laurent, François 272
Le Bégue 349
Lebrocquy 64, 90
Lebrocquy, P 64
Ledeberg 166, 331, 332, 345, 420, 510
Leege-Pol - Leopold I 72
Leeleken Pier - Cnockaert, Pieter 126
Leelijke Pier 127, 128
Leelijke Pier - Cnockaert, Pieter 126
Leesgezelschap der wevers 198, 199, 209, 228, 230, 305
Leesgezelschap - wevers 229, 253-255
Leeskabinet der Maatschappij - wevers 256
Leeuw, De 358
Leger 168, 226
Legioen van Eer 22
Lei 119
Leie 91
Leipzig 31
Leirens 121
Leirens, Constant 121
Lekeu 757
Lenaert 166
Lenaert, Victor 166
Leo XIII 520
Leopold 69, 88
Leopold den eersten 137
Leopold I 59, 65, 146, 214
Leopold II 303, 754
Leopold van Saxen Coburg Gotha 59
Leopoldsorde 213, 305
Leroux 730
Leroux, Pierre 730
Les Flandres et la Révolution belge 53
Les salaires dans l'industrie gantoise 81
Lettres d'un retardataire libéral à un progressiste catholique 280
Leuven 476, 480, 640
Levison 349
Liberaal Congres 114
Liberale Associatie 480, 581, 582, 617
Liberale beroepsvereenging der katoenbewerkers 664
Liberale Vereeniging 498, 567, 568
Liberale werkersverdediging 526, 544, 546, 547
Liberale Werkersverdediging, De 701
Liberalen dokwerkersbond 627
Libertad 418, 504
Lichtstraal, De 469, 475-477
Liebknecht 301, 365
Liedjes en andere verzen 182, 720
Liefdadigheidswerkhuis 72, 84, 252
Liéve, La 314
Lieven Bauwens of de oorsprong der katoenspinnerij in België 21
Ligny 44
Limburg 305
Linière gantoise 236
Lion de Flandre, Le 315
Lippens 286, 369, 379, 392, 443, 446, 480, 484, 507, 508, 510, 511, 546, 567-569, 575, 622, 754
Lippens, Boudewyn 286
Lippens, H 446, 754
Lodewijk-Philips 57, 118
Lodewijk XVIII 44
Lokeren 85, 219, 224, 645
Londen 18, 259, 759, 773
Londen - Sint Martin's Hall 259
Lootens 469, 470, 472
Lootens, Aug 469
Lot van den fabriekwerker, Het 365
Loteling, De 488, 515
Loth 219
Louisiane, La 404, 406, 408
Lousberghe 127
Lousbergs 404, 406, 408
Lousbergs, Ferd 404
Luik 8, 48, 114, 250, 286, 360, 361, 382, 388, 398, 419, 521, 548, 776
Luthersche Gemeente 309
Luyk 86
Lys 236, 287
Lys, La 85
L'Epine 306
Maastricht 11, 48, 58
Maatschappij der Noodlijdende Broeders 154
Maatschappij der Vereenigde Werklieden 133
Maatschappij Guillaume Tell 507
Maatschappij Tot Bevordering voor Nijverheid en Wetenschappen 294
Madame L'Impératrice 308
Maerlier 229, 230
Maerlier, L 229, 230
Maetschappij der Gentsche Werktuigmakers 246
Maetschappij der Noodlijdende broeders 156
Maetschappij der Spinders 210
Maetschappij der Spinders van Gent 194
Maetschappij der vereenigde werklieden tot aenkoop van levensmiddelen 132
Maetschappij der Werklieden-Werktuigmakers 201
Maetschappij der Wevers 211, 215
Magherman 308
Maghermans 303, 317
Maldegem 628
Malou 444
Mammelokker 710
Manchester 17, 18, 202, 755
Manchester - Memorial Hall 553
Manifestation en l'honneur de M. le professeur F. Laurent 274
Manilius 162
Marcel 773
Marcel, Etienne 773
Mareska 92, 101, 102, 104, 288, 402
Mareska, H 101
Mareska, J 92
Marlier 221, 225, 226, 291
Marlier, Louis 221, 225, 226
Maroille 640
Marseillaise 419, 460, 462, 503, 756
Marx 115, 257, 263, 739
Marx, Karl 115
Marx Aveling 502
Massart 317
Mechelen 297, 385
Mechelynck 168
Meetjesland 648
Mehring 738
Mehring, Franz 738
Meifeest 222, 479, 482-484, 496-499, 510, 534, 539, 545, 550, 552, 557, 561, 571, 588, 589, 590, 594, 606, 616
Meirhem 251
Melomanen 586
Mémoire sur le paupérisme dans les Flandres 104
Mémorial Belge 425
Memorie over de ellende in Vlaanderen 104
Mendelssohn 552
Menschlievende Kring 132
Merelstraat 690
Messager 119
Messager de Gand 102
Messager de Gand, Le 64, 65, 75, 83, 712
Messager des sciences historiques 22
Mestdagh 349
Metaalbewerkersbond 314, 359, 695
Metaalbewerkersvereeniging 314
Metdepenningen 64, 71, 77, 89, 90, 114
Metdepenningen, H 64, 77
Metdepenningen, Hippolyte 64, 71
Metsersvereeniging 316, 584
Meulestede 690
Meulestedebrug 627
Mexico 308
Michel 350-352, 354, 365, 463
Michel, Louise 350-352, 354, 365, 463
Middellandsche Zee 44
Midden-Afrika 308
Miele Zoetekoek - Braun, Emiel 568
Mijnheer Luchtervelde 118
Mijnwerkersfederatie 499
Mille 502
Millio 431, 455, 495
Millord 270
Millord, Ed 270
Minimum van dagloon 516
Moed en volharding 268
Moke 121
Moniteur Belge 426
Monniez 317
Montald 341
Montald, Constant 341
Moreels 150, 153, 166, 167
Moreels, F 153
Moreels, Ferd 166
Moreels, Ferdinand 150, 167
Morel 176, 585
Morel, Jozef 585
Most 365
Mouscron 166
Moyson 161, 169-171, 174, 175, 180-183, 185, 187, 189-191, 206, 208, 222, 246, 249, 250, 251, 284, 285, 289, 295, 323, 361, 719-725, 728, 730-733, 735-737, 768, 771
Moyson, Augustinus Charles 175
Moyson, E 208, 251
Moyson, Emiel 161, 169, 170, 175, 180-182, 191, 206, 246, 249, 250, 285, 289, 323, 724, 732, 737, 768, 771
Moyson, Emiel Charles Auguste 175
Moyson, Emil 189
Moyson, Emile 189, 222, 295
Moyson, Octaaf 250
Moyson - ziekenbeurs 433
Moyson's-Vereeniging 323
Moyson's Vereeniging 433, 434
Mozart 552
Muide 251, 494
Mull-jenny 18, 30, 48
Multatuli'skring 323
Myerbeer 552
Namen 413, 640, 753, 754
Napoleon 22, 23, 31, 44, 60
Nationaal Congres 58-60
National 174, 181
National, Le 175
Natuer-regt, Het 257
Natuurrecht 768
Nederbrakel 105
Nederland 44, 53, 54, 64, 66, 309, 502, 592, 676
Nederlandsche koloniën 48
Neerwinden 8
Nelis 148
Nellie 394
Neptunus 91
New-York 457, 738, 739
Neyt 244
Neyt, A 244
Nieuwe Broodfabriek 464
Nieuwe Kaai 628
Nieuwe Sasschepoortstraat 509, 532
Nieuwe Wandeling 144
Nieuwen Kaai 627
Nieuwenbosch-school 569
Nieuwenhuis 309, 365, 591, 592, 742
Nieuwenhuis, Domela 309, 365, 591, 592
Nieuwen utilen Almanach en wegwijzer der Stad Gent voor het jaer 1814 40
Nieuwland 17
Nieuwpoortje 13, 74, 687
Nieuws van den dag, Het 461
Nijverheidskring 244
Nijverheidslaan 446, 460, 464, 683, 690
Nijverheidslaan - Bakkerij Vooruit 465
Nijverheidslaan - bakkerij 459
Nijverheidslaan - Bakkerij Vooruit 473
Nijverheidsraad 453, 454, 491, 501, 531, 547, 558, 560, 562, 588
Noord-Amerika 298
Noordkaai 160
Noordstraat 532, 690
Normaalschool 464
Notes et Souveniers 137
Nothomb 92
Notice Biographique de Bakounine 740
Nyssens 528, 553
Oceaan 743
Octors 610
Omwenteling 121
Omwenteling van 1830 53
Ondereet 21
Ondereet, K 21
Onderreet 13
Onderstraat 318
Onghena 244
Onghena, E 244
Ons Huis 194, 319, 636, 639, 641, 642, 652
Ons Huis - boekerij 309
Oost-Vlaanderen 80, 146, 228, 233, 643, 712
Oosten 29
Oostende 492, 649
Oostende - Volkhotel 649
Oostenrijk 8, 59, 118, 298, 767
Oosterzeele 105
Op voor 't algemeen stemrecht 480
Oproep aan alle ware Belgen door de Volksvrienden van Vlaenderen 116
Opstand, De 470, 472
Opstandeling, De 548
Ottevaere 159, 170
Oudburg 518, 546
Oude Beestenmarkt 260
Oude en nieuwe liedjes 45
Oude Sleutel, De 314
Pain 611
Pakhuis 212
Pancock 601
Pankock 601
Papegaaistraat 112
Pareyn 160
Pareyn, Gustaaf 160
Parijs 20, 31, 44, 60, 121, 258, 280, 419, 478, 532, 735, 740, 742, 773
Parijs - Bastille 7
Parijs - Commune 773
Parijs - Conservatoire des Arts et Métiers 20
Parijs - Museum Carnavalet 11, 129
Parijs - Nationale Bibliotheek 15
Parmentier 217, 220, 222-226, 230, 235, 243, 480
Parmentier, Van Hoegaerden en C 230
Parmentier- Van Hoegaerden 560
Parmentier-Van Hoegaerden en Cie 375, 376
Parmentier-Vanhoegaerden 484, 560
Parmentier en Cie 217
Parmentier en C 223, 224
Parmentier en Komp 237
Parmentier Van Hoegaerde 226
Parmentier Van Hoegaerden 283, 288, 376
Parmentier Van Hoegaerden en Cie 219, 235
Parmentier Van Hoegaerden en C 216, 223
Parnassus 118, 226, 291, 293, 297, 308, 310, 319, 320, 350-352, 357, 512
Passage Vanderdonckt 304
Passy 20
Patijntje 119
Patriote, Le 517
Peelman 516
Peltzer 393
Pensioenfonds 606, 620
Pensioenkas 604
Peper en Zout 206, 285
Peuple, Le 113, 419, 698, 729, 730, 757
Philippe, graaf de Lens 39
Phoenix 48, 109, 563
Pickaert 349
Piétte 317
Poel 512
Poelman 39
Poelman-Vervaercke 76
Poelman en Comp 40
Polak 591
Polak, Henri 591
Polka 260
Potelsberg 259
Potvin 733
Potvin, Ch 733
Pourbaix 223, 462
Prayon 349
Pré aux Clercs 196
Pré aux Clercs, Le 314
Predikheerenlei 315
Princenhof 40
Prins, De 238, 264
Prins van Napels 189
Prins van Oranje 31, 55, 67
Procureur 456, 482, 516
Procureur, L 482
Procureur, Leopold 456
Propagandaclub 489, 531
Proudhon 121, 730
Provoost 712
Pruissen 59
Pruke Dhossche - Dhossche, Constant 91
Pruke Dossche 119
Pruke Dossche - Dhossche, Constant 91
Puinhopen, De 488
Pycke 442, 443
Pycke, B 442
Quatre colonnes, Les 112
Raapstraatje 167
Rabenstein 627, 628, 633
Ram 189, 238, 264
Razende dweper - Anseele 548
Recht voor Allen 591, 594-596, 603
Redingote 757
Reep 358
Referendum of volksstemming 516
Réforme, La 387, 461
Rerum novarum 520, 521
Retsin 463
Reyneart 296
Richmond 238, 435
Ridders van den Arbeid 500
Rijke Gasthuis 47
Rijssel 207
Ring 286
Ring, Nap 286
Rio 744
Rio-Janeiro 743
Robermont 286
Robert 317
Robert van Valois te Gent 248
Rochdale 325
Roche 419
Roels 291
Roepstem 547
Roepstem, De 544
Roets 420
Roets, August 420
Rogghé 118, 119, 349
Rogghé, W 118, 119
Rogier 78, 776
Rogier, Charles 78
Rogierstraat 99
Roidot 1
Roidot, Prosper 1
Rolin 244, 268, 480
Rolin, A 244
Romen 735
Ronse 105, 442, 469
Ronse, Herman 469
Ronvaux 413, 753, 754
Roode Koningstraat 253, 316, 318
Roode Paschen 461
Rosseel 39, 40
Rosseel en C 29
Roubaix 164, 207
Rousseau 223
Rubens 764
Rumenië 502
Rusland 31, 59
Rutten 698, 700
Sadowa - veldslag 436
Saint-Imier 740
Saint-Simon 121
Saint Simon 257
Saksen Coburg Gotha 303
Salaires dans l'industrie gantoise 288
Saliestraat 175
Salvatorstraat 315, 323
Samenwerkende Sigarenfabriek 438
Samenwerkende Smis 481
Samenwerkende Volksdrukkerij 226, 488, 634, 637, 639
Samenwerkende Weverij 657, 659, 677, 692
Samenwerking der Bouwwerklieden 694
Samenwerking der metaalbewerkers 488
Samyn 91
Samyn, Lieven 91
Sas van Gent 20, 429
Sassche poort 252
Sasschepoort 71
Schaerbeek 296
Schalekamp 63
Schanddaden van het cijnskiesstelsel, De 487
Schanddaden van het cynskiesstelsel 415
Schanddaden van het cynskiesstelsel, De 462, 500
Schelde 11, 91, 645
Schelde-departement 29
Scheldedepartement 21, 27
Schepenhuysstraetjen 88
Schermbeek 310
Schets van Belgies toestand, met betrekking tot de staetkunde 134
Schildersbond 492, 695
Schildersvereeniging 262, 315, 489
Schoenmakersbond 438, 695
Schoenmakersmaatschappij 318
Schoenmakersvereeniging 489
Schollaert 308
Schrijnwerkersvereeniging 318
Secessie-oorlog 238, 239
Sedeyn 157, 166-169, 181
Sedeyn, Leopold 166-168
Sedeyn, Pol 157, 166
Seffers 420, 443, 601
Seffers, Frans 420
Seghers 113
Seraing 86, 301, 306, 383, 388
Seranne 253, 259, 286
Seranne, Jan 253, 286
Seriacops 91
Seriacops, Laurent 91
Serranne 255, 256
Serranne, J 256
Serranne, Jan 255
Serwy 610
Seveneeke 85
Shakespeare 764
Sieyès 14
Sigarenfabriek 449, 694
Sigarenmakersbond 695
Singer 502
Sinia 253
Sinia, Frans 253
Sint Arnaut 118
Sint Joost ten Oode 180
Skating-Ring 485
Sleydinge 105, 257
Slijpstraat 162, 323, 710
Slock 709
Slock, Jozef 709
Smeesters 230, 232
Smeesters, I 229, 230
Smet-Guequier 414
Smol 355
Smol, Eduard 355
Snellaert 45
Socialisme en Belgique, Le 383, 724
Socialisten te Eecloo, De 488
Socialistisch Liederenboek 488
Socialistische Dokwerkers 695
Socialistische Metsersvereeniging 586, 633
Socialistische Partij 355, 358, 606, 702
Socialistische Sigarenfabriek 633
Socialistische vakvereeniging der katoenbewerkers 666
Socialistische Vakvereeniging van het Boek 675
Socialistische volksdrukkerij en hare vijanden 667, 672
Socialistische Vrouwenvereeniging 458
Socialistische Werklieden-Partij 622, 773
Socialistische Werklieden-vereenigingen 450
Socialistischen propagandaclub voor vrouwen 399
Société générale, La 479
Societeit Catoen Spinders 32
Sociétés ouvriéres 282
Sociétés ouvrières de Gand 273, 277, 287
Sociétés ouvrières de Gand, Les 326
Soir, Le 757
Sorge 739
Sottegem 105
Soudan 226
Souvenirs d'un ex-journaliste 64, 90
Spaarbank van Gend 50
Spanjaardskasteel 70, 87
Spanje 502, 740
Speldenstraat 420
Speliers 710
Speliers, Constant 710
Spiegelhof 264
Spiegelhove 144, 196, 202, 226
Spilthoor, Ch. Lodewijk 66
Spilthoorn 66, 80, 83, 112, 115
Spilthoorn, Charles Louis 80, 83
Spinmaatschappij 357
Spinners-Maatschappij 157
Spinners van Gent, De 312
Spinnersmaatschappij 170, 194, 195, 201, 217, 285, 312, 355
Spinnersvereeniging 246
St.-Pieters 166
St. Helena 44
St-Amandstraat 351
St-Baafskerk 524, 772
St-Baefs 128
St-Barbarakerk 294
St-Gillis 486, 506
St-Gillis - park 486
St-Gillisbrug 710
St-Gillisstraat 329
St-Gillisstraatje 187
St-Hubertstraat 99, 149, 633
St-Jacobs - herberg 178
St-Jacobus 230
St-Jans Molenbeek 735
St-Lievenspoort 156
St-Lievensstraat 433
St-Lievenstraat 126, 166, 423, 690
St-Margarethastraat 315
St-Pieters 149
St-Pieters - kazerne 71
St-Pieterskerk 76
St-Pietersnieuwstraat 87, 99
St-Pietersnieuwstraete 40
St-Pietersplein 160, 238
St-Pietersvrouwstraat 99, 224, 497, 532, 690
St-Pieterswijk 99
St Michiel of Vrouwe str 180
St Michielsplaats 212
Stadhuis 224, 590
Stadhuis 66, 225
Stadhuize - Gent 39
Stadsarchief 80
Standaert 317
Stant den lange - Speliers, Constant 710
Stapelhuis 429, 441
Starogar 736
Starogar, D 736
Statiestraat 304
Steens 222, 317, 730
Steens, Eugeen 222
Steens, Eugène 730
Steurs 492
Steven 712
Stevens 323
Stevens, Jules 323
Steyaert 70
Steyaert, J.J 70
Storme-Brasseur 243
Stormklok, De 515
Stormloop voor algemeen stemrecht, De 516
Story 125
Straatsburg - herberg 315
Stroobant 731, 732, 736
Stuttgart 740
Sudan 323
Sudan, Paul 323
Sue 364
Sue, Eugeen 364
Swissen 317
Sylvia 488
Syndicats neutres, Les 702
Taccamburo 308
Tack - verkoopzaal 318
Tak 614
Tannhäuser 605
Teirlinck 259
Temmerman 431, 495
Ten Strijde 183, 188
Terneuzen 48
Terplaeten 160
Terugblik, Een 728
Terwagne 640
Tesch 121
Tessens 201
Tessens, D 201
Textielarbeider, De 724, 726, 727
Textielbewerker, De 700, 701
Textielbewerkersbond 664
Thielt 59, 645, 649
Thonap 317
Thonissen 443
Thrivier 502
Throstles 48
Thys 172, 173, 244
Thys, Frederik 172, 244
Timmermans- en schrijnwerkersbond 316
Tinel 552
Tivoli 118
Toekomst 371, 395
Toekomst, De 320, 346, 351, 352, 357, 366, 368, 370, 488, 648, 646, 748
Toekomststraat 690
Toestand der dokwerkers 488
Tolhuis 219
Tonneken 156
Torati 502
Tot aanval en verdediging 365
Trade-Unions 552
Trade Unions 258
Tremerie 291
Trensenmaaksters 592, 594-596
Tribune du Peuple 259
Tribune du Peuple, La 222, 285, 728-730
Trique, La 281
Turnclub Vooruit 606
Twee Goddeloozen 248
Typographe, Le 347
Tyrannie van Vooruit. Ed. Anseele, De 602
't Zal wel gaan 463
Universiteit - Gent 273
Uyttendaele 532
Vaart van Gent naar Terneuzen 48
Vaderland 552, 565, 664, 727
Vaderland, Het 544
Vaderland - dagblad 370
Vakvereeniging der Dokwerkers 626
Vakvereeniging der Katoenbewerkers 158
Vakvereeniging der letterzetters 319
Vakvereeniging der Metaalbewerkers 314, 416
Vakvereeniging der Vlasbewerkers 315, 416
Vakvereeniging der Vlasbewerkers en -bewerksters 701
Vakvereeniging van het Boek 695
Vakvereenigingen en de werkersbeweging, De 564
Valentino 482, 485, 493, 511, 524, 556
Van Acker 168, 217-221, 563
Van Acker, Jacobus Joannes 217
Van Aken 120
Van Beers 718
Van Beers, Jan 718
Van Beren 295
Van Beveren 246, 260-262, 284, 296, 307, 310, 317, 321, 340, 343, 354, 357, 365, 385, 420, 424, 480, 482, 483, 488, 492, 524, 544, 599, 601-603, 608, 609, 611, 614, 615, 617, 619, 676, 743, 752, 759
Van Beveren, E 424
Van Beveren, Edm 261, 296, 365, 480, 752, 759
Van Beveren, Edmond 260, 262, 284, 307, 321, 343, 420, 599, 603, 608, 614, 676
Van Beversluys 91
Van Beversluys, August 91
Van Biervliet 569
Van Biesbrieck, jr 651
Van Biesbroeck 537, 589, 607, 615, 639, 677
Van Biesbroeck, J 607
Van Biesbroeck, Jules 537, 615, 639
Van Biesbroeck Jr 4, 275, 336, 367, 519, 523, 529
Van Biesbroeck sr 321
Van Caubergh 317
Van Crombrugghe 70, 213
Van Crombrugghe's genootschap 268, 269
Van Daele 426
Van Daele, Charles 426
Van Damme 284, 291
Van Damme, Louis 284
Van de Grampel 63
Van de Poele 711
Van de Winckel 323
Van de Zande 709
Van den Kerchove 263
Van den Kerckhove 558
Van den Peereboom 621
Van der Meeren 90
Van Doosselaere 318
Van Duyse 286
Van Duyse, Herman 286
Van Gendt 168
Van Goethem 212
Van Goethem, E 212
Van Guize 323
Van Guize, Frans 323
Van Gysegem 420
Van Gysegem, Frans 420
Van Gyseghem 246, 372, 385, 386, 601
Van Gyzeghem 291
Van Hauweghem 426
Van Hauweghem, Jan 426
Van Herzeele 426
Van Herzeele, Jan 426
Van Hoegaerden 217
Van Hollebeke 349
Van Hoobrouck-de Friennes 84
Van Hove 80, 176
Van Huffel 55
Van Huffel, P 55
Van Imschoot 244
Van Imschoot, C 244
Van Kerckhoven 248
Van Kerckhoven, P.F 248
Van Kol 394
Van Langendonck 640
Van Loo 39, 40, 144, 162, 196, 202, 224, 238, 291, 611, 640
Van Loo, J 162
Van Loo, P 144, 196
Van Loo, Pol 144, 202
Van Maanen 56
Van Maldeghem 393
Van Nerum 84
Van Nerum, C.J 84
Van Offel 380
Van Offel, Hendrik 380
Van Oost 226
Van Orlée 291
Van Orlez 323
Van Orlez, Frans 323
Van Peene 137
Van Rullen 244
Van Rullen, E 244
Van Strydonck 291
Van Thienen 304, 306
Van Thienen, Lodewijk 304
Van Thienen 307
Van Vaernewyck 17
Van Vaernewyck, Marcus 17
Van Waes 168
Van Werveke 386
Van Zantvoorde 711, 712
Van Zantvoorde, Willem 711
Vande Winckel, Emiel 323
Vanden Abeele 263
Vanden Berghe 291
Vanden Bossche 369
Vanden Bossche, Dom 369
Vanden Kerckhove 559, 562, 563
Vanden Peereboom 622
Vandenberghe 253, 443
Vandenhove 162, 184
Vandenhove, F 162
Vandenkerckhove 556
Vandenpeereboom 233
Vandenpeereboom, Alp 233
Vander Haeghen 420
Vander Haeghen, Gust 420
Vander Meersch 349
Vander Meulen 516, 605, 680
Vanderhaeghe 442, 443
Vandermeulen 552, 640
Vandersmissen 383, 389, 398
Vanderstegen 509
Vandervelde 383, 719, 722-725, 727
Vandervelde, Emile 719
Vanderwerf 243
Vandewalle 134
Vandewalle, L 134
Vandrom 311
Vanhoegaerde 243
Vanschaflingen 259
Vanthienen 303, 308
Varlez 81, 288
Veldbloem 285
Venetië 771
Venloo 11
Verbaere 559, 604
Verbaere, A 559
Verbaere, Alfred 604
Verbauwen 248, 255, 266, 270, 283, 286, 287, 290, 291, 293, 307, 308, 317, 323, 326, 327, 328, 342, 516, 536, 544, 741, 755
Verbauwen, P 255, 266, 270, 283, 286, 287, 290, 293, 741
Verbauwen, Paul 266, 283, 307, 308, 323, 327
Verbauwen, Pol 248, 291, 326, 328, 544
Verbeken 126
Verborgenheden des volks 365
Verborgenheden des Volks, De 320, 364
Verbroedering, De 112
Vercruysse-Bracq 604
Vercruysse-Bracq, A 604
Verder Meulen, J 516
Vereengide Katoenbewerkers 695
Vereengide Staten van Amerika 407
Vereenigde Dockers 494
Vereenigde Katoenbewerkers 313, 375, 376, 450
Vereenigde Kleermakers 43
Vereenigde loodgieters 584
Vereenigde Metsers 695
Vereenigde Staten 238
Vereenigde Vlasbewerkers 428
Vereenigde wevers 228, 229, 233-235, 291, 323
Vereenigde Wevers - S.M 652, 654
Vereeniging der beeldhouwers in hout - Brussel 174
Vereeniging der beeldhouwers in plaaster - Brussel 174
Vereeniging der Constructeurs-mecaniciens 264
Vereeniging der dokwerkers 627
Vereeniging der katoenbewerkers 357
Vereeniging der mekaniekmakers 201
Vereeniging der Werktuigmakers en ijzergieters 558
Verfrisschingshuis nr. 3 744
Verhaegen 518, 619
Verhaegen, Arthur 518
Verhaelebeek 317
Verhulst 126, 244
Verhulst, Ferd 244
Vermandel 349
Veronika 721
Verraert 226
Verrycken 317, 486
Verrycken, Laurent 486
Verslag over de Christene Vakvereenigingen in België 698, 700
Verslycke 710
Verslycke, Nikolaas 710
Verviers 263, 301, 738
Verzekeringsfonds 620
Vier Kolommen 132
Vischmarkt 97
Vispoel 79
Vispoel, Bernard 79
Vlaamsch-België 532
Vlaamsch België 368
Vlaamsche Kunstverbond 285
Vlaamsche Lantaarn, De 322
Vlaamsche Leeuw, De 774
Vlaamsche Socialistische Arbeiderspartij 298, 301, 322
Vlaamschen Broederbond 206
Vlaanderen 56, 79, 104, 106, 108, 109, 116, 172, 207, 257, 348, 371, 459, 533, 540, 541, 644, 645, 648, 649, 692, 719, 720, 722, 723, 725, 735, 748, 762, 767, 768, 778, 779
Vlaandren 182
Vlaandrenland 183
Vlackenaere 206
Vlamingen Vooruit 175
Vlamingen Vooruit - vereniging Brussel 174
Vlasbewerker, De 360
Vleeschhuisbrug 314
Vliegen 502
Voetweg 148
Vogelstruis, De 326
Voglet 317, 730
Voglet, Prosper 730
Voituron 250, 754
Voituron, P 754
Volcke 426
Volcke, Jan 426
Volders 486
Volk, Het 544
Volk, Het - Amsterdam 591, 614
Volk, Het - dagblad 518, 522, 524, 525, 569, 586, 608, 668, 674, 698, 701
Volk, Het - S.M 547, 696
Volk, Het - weekblad 518
Volksalmanak 322
Volksalmanak Vooruit 261
Volksapotheek 374, 377, 379, 423, 433, 448
Volksapotheek van Vooruit 373
Volksbank 620
Volksbelang 198, 236, 420
Volksbelang - S.M 424-427
Volksblad 565
Volksblad - dagblad 370
Volksdrukkerij 400, 635, 639, 661, 667-672, 674, 692-694, 704, 751
Volksdrukkerij en hare vijanden 674
Volkshuis 610
Volkshuis, Het 611
Volkskinderen 618
Volkspaleis 546
Volkspark 440, 441
Volksstemming, De 515
Volksverbond, Het 285
Volkswacht, De 515
Volkswil, De 318, 320, 322, 330, 331, 368, 516
Volledige beschrijving van Gent 70
Vollmar 361, 365
Volney 488
Voor 't volk geofferd 176, 366, 367
Voorloopig Bewind 58
Voormuide 690
Voortman 67, 68, 709-712, 771
Voortman, Jan 711
Vooruit 141, 194, 199, 272, 285, 329, 757
Vooruit! Volksalmanak voor Noord- en Zuid Nederland 743
Vooruit- Turnclub 458
Vooruit - .S.M 337
Vooruit - S.M 473
Vooruit nr. I 420
Vooruit - Bakkerij 475, 545, 661, 665
Vooruit - broodmaatschappij 383
Vooruit - dagblad 246, 282, 360, 365, 367, 370, 371, 373, 378, 380, 383, 385, 386, 395, 398, 400, 404-406, 408, 413, 419, 424, 428, 437, 438, 440, 441, 443, 444, 446, 450, 454-456, 458-460, 463, 470, 473, 475, 477, 479, 484, 488, 497, 498, 503, 508, 515, 518, 522, 525, 526, 528, 530-532, 534, 536-539, 544, 551, 556, 584, 588, 590, 591, 594, 600, 601, 603-606, 613, 616, 621, 623, 632, 633, 635, 636, 640, 652, 658, 665, 669, 680, 692, 694, 707, 725, 741, 742, 751, 754, 755, 757
Vooruit - drinkzaal 441
Vooruit - drukkerij 488
Vooruit - estaminet-koffiehuis 407
Vooruit - Feestlokaal Bagattenstraat 577, 583
Vooruit - Feestlokaal Bagatttenstraat 573
Vooruit - harmonie 516
Vooruit - hoofdboekerij 231
Vooruit - jubelfeest 679, 689, 693, 697, 703
Vooruit - koffiehuis 550
Vooruit - Kruidenierswinkel nr. 9 683
Vooruit - Lotelingskring 399
Vooruit - Maatschappij 158
Vooruit - magazijnen 527, 536, 537, 676
Vooruit - magazijnen Vrijdagmarkt 513, 607
Vooruit - S.M 335, 339-343, 345, 347, 353, 358, 372, 374, 376, 380, 385, 392, 393, 400, 404, 406, 407, 413, 415, 418, 425, 427, 428, 432, 434, 435, 437, 440, 441, 446, 448, 455, 460, 463, 464, 466, 467, 469, 470, 472, 475-479, 485, 489, 494, 502, 511, 522, 525, 527, 531, 532, 541, 544, 546-548, 550, 553, 586-588, 591, 592, 594, 595, 596-608, 610, 613, 614, 616, 618-620, 626, 629, 633, 638, 639, 640, 642, 648, 655, 672, 676-678, 680, 682, 684, 690, 704, 724, 742, 743, 758, 759
Vooruit - Turnclub 399
Vooruit - weversmaatschappij 256, 265, 284, 286, 290, 293
Vooruit -S.M 623
Vooruitstrevende Kring 581
Vooruitstrevende Liberale Partij 504, 506
Vooruitstrevenden Kring 610
Vooruitstrevenden liberalen 485
Vooruitziende Bakkers 330
Vooruitziende Bakkers, De 345, 346
Vooruit's roem 640
Voorzieningskas, De 132
Vorwârts 456
Vossestaart 342
Vossestaart, De 328, 331
Vrede 474
Vriend der Waarheid 150, 157, 159, 167, 170, 196, 198, 213, 224, 225, 227, 241, 244, 245, 253
Vriend der waarheid, Een 144, 146, 187, 194, 200, 726, 727
Vrienden van den dok 630
Vrij Bakkers 327
Vrijdagmarkt 67, 74, 88, 113, 116, 119, 137, 144, 318, 469, 491, 514, 532, 545, 550, 607, 639, 641, 678, 689, 690, 710, 771
Vrijdagmarkt - brand magazijnen 593
Vrijdagmarkt - magazijnen 620
Vrijdagmarkt - nieuwe magazijnen 623, 629
Vrijdagmarkt - Volkshuis 585
Vrijdagmerkt 117
Vrijdagsmarkt 87
Vrije Bakker 435
Vrije Bakkers 325, 328-330, 333, 337, 345, 346, 436, 644
Vrije Boekdrukkersbond 565
Vrije Kiezersbond, De 468
Vrijen Kiezerbond 517
Vrijen Kiezersbond, Den 469
Vrijen Schildersbond 500
Vrijheid, De 547, 618
Vrijheidsvlag, De 253
Vrijzinnige Werkmansbibliotheek 319
Vrouw in de maatschappij, De 488
Vrouwenstemrecht, Het 516
Vrouwstraat 178
Vrujdagmarkt 642
Vuylsteke 201, 226, 239, 286, 287
Vuylsteke, J 239
Vuylsteke, Julius 201, 286
Vyt 741
Waaistraat 433, 639
Waalsch Pruisen 11
Waalsche provinciën 54
Waarheid, De 610
Waarheid over de grieven in de socialistische Volksdrukkerij Voooruit 667, 668
Waarheid over de grieven in de Volksdrukkerij Vooruit van Gent 671
Waelbroeck 168, 232
Waelbroeck, C 232
Waerie 360, 420
Waerie, Frans 360, 420
Waerschoot 105
Wagener 254, 267, 349
Wagner 605
Wagner, Richard 605
Walenland 250, 259, 383, 384, 395, 397, 440, 462, 779
Wanweiler 509
Warie 442
Warie, F 442
Wasmes 306
Waterduivel, De 327
Waterloo 44
Watlington 429, 439
Weener Congres 53
Weg met de sociaal democraten 365
Weldadigheidsbureel 134, 240
Wereldsch Requiem 516
Wereldtentoonstelling - 1862 259
Werkbeurs 498
Werkbons Maatschappijen 214
Werker, De 259-263, 284, 285, 293-295, 303, 308, 320, 323, 368
Werkers-Unie 172
Werkersblad 211
Werkersbond 196, 260, 319
Werkerskamer - Brussel 296
Werkerspartij 297, 299
Werklieden-Partij 293, 346, 361, 400, 410, 412, 414, 420, 485, 506, 510, 511, 527, 528, 534, 572, 583, 584, 606, 607, 610, 632, 636
Werklieden Partij 435, 448, 456, 478, 486, 504, 524, 613, 638
Werkliedenpartij 370, 581
Werkman, De 262, 345, 346, 420
Werkman, De - S.M 331
Werkmans Raadhuis 749
Werkmansalmanak voor 261
Werkmansgenootschap 326
Werkmansgenootschap tot aankoop van levensmiddelen 325
Werkmanswoningen te Gent, De 686
Werkraad 453, 454, 491, 501, 531, 547, 558, 560, 562, 588
Werkrechtersraad 40, 43, 76, 214, 286, 287, 319, 357, 370, 371, 376, 378, 379, 442, 446, 468, 469, 478, 492, 517, 532, 533, 544, 606
Werkstaking bij den weeffabrikant Beernaerts te Wetteren, De 699
Werkstaking der Gentsche wevers in 1859 368
Werkstaking der Gentsche wevers in 1859, De 190
Werkverbond 196-198, 201, 202, 210, 213, 214, 222-224, 226, 238, 244-247, 725, 772
Werkverbond, Het 325
West-Vlaanderen 68, 643, 649, 711
Westminster Abbey 759
Wet op de Samenspanning in de katoen-nijverheid 202
Wetteren 645
Weversmaatschappij 159, 167, 194, 198, 201, 214, 223, 230, 232, 246, 256, 285, 355, 357
Weversmaatschappij Vooruit 241, 249, 253, 260, 283, 326, 329, 773
Weversmaetschappij 229
Weversvereeniging 233
Widauwe 314
Wijkclubs 541
Willem 88
Willem I 44, 46, 49
Willem Tell - zaal 509
Willems 184, 733
Willems, Alphonse 733
Willemsfonds 198, 199, 236, 294, 350, 533
Willequet 226
Witte Leeuw 290
Witte Mauw, De 260
Wollestraat 652
Wondelgemstraat 690
Woord over de Cholera, Eeen 516
Würth 121, 581
Wurth, Georges 581
Wygmael 206
Wynants 87
XXe Siècle, Le 602
Zacheus 329, 339, 342
Zal wel Gaan, 't 170
Zang- en toneelclub 322
Zedelijke hervorming der arbeidende klasse 277
Zedelijke hervorming der arbeidende klassen 273, 274, 278
Zeeuwsch-Vlaanderen 11
Zele 644, 645, 649
Zele - De Koning van Spanje 644
Zes maanden in Argentina 456, 489
Zetternam 111, 117, 118, 713, 768
Zetternam, Eug 713
Zetternam, Eugeen 117, 118, 768
Ziekenbeurs Moyson 725
Ziekenbeurzenbond 492
Ziekenbond Moyson 474
Zoete Miel - Braun, Emiel 568
Zon, De 648, 649
Zonder Naamstraat 329
Zuid-Amerikaansche Staten 743
Zuid-Frankrijk 44
Zuidelijke Nederlanden 8, 53
Zuivelbrug 710
Zurich 700
Zwart Hondeken, Het 183, 187
Zwarte Kat, De 323, 468, 469
Zwarten Hond, den 188
Zweden 298
Zwijgerke, Het 148
Zwijnaarde 585, 701
Zwijnaarde - Klokke, De 585