V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Ons Vaderland tijdens de Fransche Overheersching (1892)

Een korte geschiedenis door Theodoor Sevens over deze woelige periode in onze geschiedenis. De nadruk ligt op West-Vlaanderen. (205 blz., 6,25 euro - enkel te koop als ebook)

A short history by Theodoor Sevens about this very troubled period in our history. The emphasis is on the province of West-Flanders. (205 pages, 6,25 euro - only for sale as ebook)

Une sommaire histoire par Theodoor Sevens concernant cette période tres mouvementée de notre histoire. L'accent est sur la province de la Flandre-Occidentale. (205 pages, 6,25 euros - seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Contents - Table

Toestand van Frankrijk op het einde der XVIIIe eeuw - Zedelijk verval. Wankelmoedigheid van Lodewijk XIV en zijnen opvolger. Opheffing van het Gezelschap van Jezus. Invloed der goddelooze schrijvers, bijzonder van Voltaire. Werking der vrijmetselarij. Regeering van Lodewijk XVI. Geschillen tusschen Engeland en Amerika. Frankrijk neemt ook de wapens op. De vergadering dr notabelen. Inrichting der eerste clubs. De winter van 1788. Kiezing in 1789. Vijandelijke betoogingen. De burgers scheiden zich af van de edelen en de geestelijken. Rooverijen en plunderingen. 5

Toestand van België op het einde der XVIIIe eeuw - De godsdienst in het leven onzer voorvaderen. Bloeiende toestand des lands. Regeering van Jozef II. Hervormingszucht van dezen vorst. Vele burgers verlaten het land. De Brabantsche omwenteling is niet onrechtvaardig. De veldslag van Turnhout. Opstand in de andere deelen des lands. Verdeeldheid tusschen van der Noot en Vonck. Verdeeldheid des volks. Leopold II. Frans II. Frankrijk verklaart den oorlog aan Oostenrijk. Veldslagen van Jemmappes, Neerwinden en Fleurus. 11

De Omwenteling in Frankrijk - Bloeddorst van het volk. Afkondiging der rechten van den mensch en den burger. De constituëerende vergadering. Bloedige woelingen in Parijs. Ophitsingen der wetgevers. Vlucht van Lodewijk XVI en zijn aanhouding. De wetgevende vergadering. Aanhitsingen van Robespierre, Huguenin en Legendre. Men bestormt het paleis des konings. De Jacobijnen dringen in de Tuilerieën. De koning wordt van zijne rechten beroofd. De Conventie schaft het koningdom af. Moorderijen in het "Hôtel de la Forcé" te Reims, te Meaux, te Lyon, te Orleans en te Versailles. De Conventie veroordeelt den koning ter dood. De guillotien, de noyade, de fusillade en de mitraillade. Het Directorium. 18

Republikeinsche instellingen - Wet tegen de geestelijkheid. Afschaffing van den Gregoriaanschen almanak. De lijfstraffelijke rechtbank. Veroordeling van priesters en edelen. De nieuwe almanak. Republikeinsche feesten. 26

Eerste verovering van België - Proclamatie van Dumourier. De Belgen zijn wantrouwig. De Franschen treden in Bergen, Doornik, Brussel, Leuven, Luik en Antwerpen. De vrijheidsboomen. Wat er gebeurde te Brussel, te Kortrijk, te Loo, te Diksmuide en te Tielt. Alle gezag hield op te bestaan. De clubs. Kiezing van vertegenwoordigers te Brussel, te Kortrijk, te Brugge en elders. Hier en daar vraagt men de aanhechting van België bij Frankrijk. Listen en geweld der Jacobijnsgezinden. 30

Wandaden der Jacobijnen in 1792 en 1793 - Nieuwe staatsinrichting in België. Fransche commissarissen. Verzet der Belgen. Plundering van onze kerken, vooral in het Zuiden van Vlaanderen. Tegenstand te Brugge. Opschorsing van vele godsdienstige plechrigheden. Plundering van kloosters en bijzondere huizen. Verwoesting van wijken, dorpen en steden. De assignaten en de eerste gedwongen leening. 39

Fransche priesters in België - De paus verzet zich tegen "la constitution civile du clergé". De Conventie vervolgt de onbeëdigde geestelijken. Vele priesters zoeken ene schuilplaats in Vlaanderen. 50

Tweede verovering van België - Gevolgen van den slag van Neerwinden. Veldslag van Fleurus. Nieuwe inrichting van ons land. Baldadigheden. 54

Stoffelijk verval van België - Plundering van Meenen, Kortrijk, Veurne, Nieuwpoort, Oost-Duinkerke, Passchendale, Hoogstade, Stavele, enz. Besluit van het Brugsche magistraat. Rooverijen der Fransche beambten. Belastingen. Gijzelaars. Bedreigingen der representanten. Vrijgeleibrieven. Men verbeurt de goederen der kerken en kloosters. Assignaten. Oneerlijke lieden. Opvorderingen voor het leger. 58

Armoede in België - Algemeene ellende. Vaste prijs, op eet- en winkelwaren gesteld. Samenscholingen. Men poogt te vergeefs het medelijden van de overweldigers op te wekken. 72

Godsdiensthaat der Republikeinen - Invoering van het christendom in België. Heiligschennende te Stavele, te Wervik, te Voormezele, te Vlamertinge, te Antwerpen, te Veurne, te Leisele, te Beernem, te Haasdonk, te Mechelen, te Gent en te Brussel. Vernietiging der klokken en sieraden. Bedreigingen der commissarissen. De openbare oefeningen van den godsdienst worden verboden. Afschaffing der Belgische kloosters. De goederen der kloosters worden aangeslagen. Kloostergemeenten in België. Moed van sommige kloosterlingen. Verontwaardiging des volks. De kruisen en beelden moeten verdwijnen. Afkeer onzer vaderen. De republikeinsche rustdag. Het vieren der decadis. Verbod van handel te drijven. Baldadigheden in den tempel der Rede. 76

Vervolging tegen de Belgische geestelijkheid - De grondwet van het Jaar III. Eed der ambtenaren van den staat. Briefwisseling van den E.H. Duthoit. Beëedigde en niet-beëedigde priesters. Naamlijsten. Beloken tijd. Listen en huiszoekingen, aanklachten en beloften. Bespieders en verraders. Het volk herbergt vele priesters. Martelaars in België. Moed en zelfopoffering van sommige geestelijken. Gebeden. 93

Herinrichting van het onderwijs - Inrichting en regeling van het onderwijs door de katholieke Kerk. Kloosterscholen in België. Sluiting dier scholen. Eed der lagere onderwijzers. Nieuwe scholen. De ouders houden hunne kinderen te huis. Het feest der Jeugd. 104

De Republikeinen maken zich meester van het goed der armen - Liefdadigheid der katholieken. Tafels van den H. Geest. Men seculariseert de disschen. Wet van het jaar VI. Armoede. Alle oude gestichten van liefdadigheid worden aangeslagen en verkocht. De Bergen van barmhartigheid worden gesloten. 111

Rooversbenden in België - Algemeene wanorde en ellende. Samenscholingen in de bosschen. Binders of branders. Benden in Brabant, Oost- en West-Vlaanderen 115

Republikeinsche feesten - Eerediensten der Jacobijnen. Herplanting der vrijheidsboomen. Het feest van den landbouw. Het feest van de opperheerschappij des volks. Het feest van den ouderdom. Het feest van den moord, op Lodewijk XVI gepleegd. Het verjaarfeest van den vrede tusschen Frankrijk en Oostenrijk. Omzendbrieven der commissarissen. Rouwfeesten. Verplichte feesten. Onverschilligheid des volks. 118

Andere nieuwigheden, ingevoerd in België - Oude teekens der huizen. Elke woning wordt met een nummer gemerkt. Verschuiving der marktdagen en kermissen. De gendarmerie. Het tientallig stelsel. De burgerlijke stand. Ontbinden der gilden en neringen. 126

Toestand der volkstaal en der schoone kunsten onder het Fransch bewind - Gebruik onzer moedertaal in vroegere eeuwen. Rederijkkamers. Gedwongen gebruik der Fransche taal. Terugwerking te Brussel. De dichters de Borggraeve, van Daele, Pauwels, Boone, enz. Rooverijen van kunstwerken te Veurne, te Kortrijk, te Diksmuide, te Brugge, te Antwerpen en elders. Verzet van het magistraat van Brugge. 132

Herinrichting van den krijgsdienst - Vroegere werving van het leger. Wet van 1798. Men roept 200,000 jongelingen onder de wapen. Wederstand des volks. Huiszoekingen. Wanhoop der huisgezinnen. De eerste loting. Klopjachten om de wederspannigen te achterhalen. Een woord van Digneffe. 140

De Boerenkrijg - Verbittering der bevolking. De troebelen beginnen te Overmere. Woelingen in de gemeenten Kruibeke, Melsele, Bazel, Sas-van-Gent, Zele, Assenede. Opstand in het land van Aalst. Woelingen en botsingen in het Zuiden van Oost- en West-Vlaanderen. De Boerenkrijg in Luxemburg, Brabant en Antwerpen. Aanval op Leuven. Gevechten te Herenthals, te Bornem, te Diest, te Mol, te Meerhout en te Hasselt. Brandschattingen en gevangennemingen. De verborgen priesters. Buitenlandsche invloeden. Weerlegging. 146

Einde der omwenteling - Val van het Directorium. Het Consulaat. Toegevingen van Napoleon Bonaparte. Vreugde des volks. De omwenteling beoordeeld door Fransche en Belgische schrijvers. Misdadige pogingen der socialisten. 158

Bijlagen - Kortrijksche wethouders in 1793. Republikeinsche almanak voor het jaar 1794. Motiën, gedaan in den club der stad Gent door den borger Pierlala. Verzet tegen de vereeniging van België en Frankrijk, in 1797. De Boerenkrijg in de omstreken van Kortrijk. Brief van de E.H. de Neve. Een republikeinsch feest te Harelbeke 164

Index


Aalst 62, 66, 90, 148
Aarschot 66
Aartselaar 145
Abbaye de Groeninghe 87
Abdij der Duinen 62, 138
Abdij van Affligem 83
Abdij van Antwerpen 84
Abdij van Aulne 84
Abdij van Averbode 84, 102
Abdij van Baudeloo 83
Abdij van Boneffe 84
Abdij van Bonne-Espérance 84
Abdij van Dilegem 84
Abdij van Drongen 83
Abdij van Floreffe 84
Abdij van Florenne 83, 84
Abdij van Geeraardsbergen 83
Abdij van Gembloers 84
Abdij van Grimbergen 84
Abdij van Groeninge 86
Abdij van Heilissem 84
Abdij van Loo 83
Abdij van Malmedy 84
Abdij van Ninove 83
Abdij van Orval 84
Abdij van Oudenburg 88
Abdij van Park 84
Abdij van Postel 53, 84, 86
Abdij van St-Bernard 84
Abdij van Stavele 83
Abdij van Stavelo 84
Abdij van Tongerloo 84
Abdij van Villers 84
Abdij van Voormezeele 77, 83
Abdij van Waarschoot 83
Abdij van Waasten 83
Abdij van Waulsort 84
Abdij van Wevelgem 44
Abdij van Zonnebeke 83
Abesulbosch 172
Abraham 53
Adan 98
Aken 40, 104
Akkergem 80
Alison 164
Allemagne 156
Amandus 76
Amelot 100
Amerika 8
Amérique 8
Ameye 101, 149
Anderlecht 66
Angillis 105
Angleterre 156
Anneet 61
Annes 147
Antheunis 57
Antwerpen 7, 31, 34, 40, 62, 64, 67, 73, 78-80, 88, 97, 106, 122, 132-134, 136, 138, 144, 145, 150, 155
Antwerpen : Groote Merkt 121
Antwerpen : Kerk van O.-L.Vrouw 66
Antwerpen : Kerk van St-Jacob 66
Antwerpen : St-Joriskerk 78
Anvers 38
Armée des Ardennes 61
Armée du Nord 61
Arrondissement de Bruges 85
Arzfeld 150
Asbroek 116
Assebroek 85
Assenede 40, 148, 154
Ath 62
Atrecht 53
Augustijnen 105
Avelgem 61, 149
Avelghem 171
Avesnes 64
Baasrode 63
Baekeland 117
Bal 67
Barbier 139
Baret 41, 99
Barnave 9, 18
Barras 25
Bassenge 86
Bastille 10, 29
Bavo 76
Bayonnaise (schip) 173
Bazel 102, 147, 148, 154
Beernem 78, 98
Beerst 37
Begyn 45
België 11, 13, 14, 16, 17, 30, 31, 34, 39-42, 48, 50, 51, 54, 56, 58, 72,75, 77, 79, 89, 95, 104, 115, 119, 122, 126, 127, 137, 153, 158, 159,161, 168
Belgique 13, 40, 42, 87, 95, 134, 156, 168
Belgis 70
Bellegem 171
Belleghem 170
Bergen 16, 31, 34, 35, 41, 62, 64
Berghman 98
Berlamont 150
Berthier de Sauvigny 18
Bets 15, 99, 116, 150
Beugels 85, 86
Beveren 44, 148
Beyaert 3
Bilsen 37
Bissegem 94
Blieck 150
Blyau 164
Bodart 98
Boeienhove 47
Boerenkrijg 150, 155, 156, 162
Bogaerts 145
Bohême 16
Bologne 53
Bonaparte 158, 159
Bonner 123
Boone 12, 136, 137
Borgloon 37
Borgnet 14, 38, 40, 43, 49, 71, 73
Borluut 154
Bornem 147, 151
Bornhem 59
Bosée 102
Bourdonnaye 39, 48
Bourloton 24
Braband 55
Brabant 14, 40, 43, 59, 70, 76, 132, 133, 144, 150
Brabantsche Omwenteling 13, 15
Breedene 85
Breidel 15
Brenart 52
Breslau 141
Brest 21
Breuvart 53
Brisson 67
Broeckaert 90, 148
Bruges 38, 79, 86, 95, 170
Brugge 40, 41, 44, 45, 48, 52, 59-66, 70, 80, 85, 99, 105, 116, 119,120, 138, 139, 141, 144
Brugge : Abdij 83
Brugge : Abdij der Duinen 84
Brugge : Abdij ter Duinen 83
Brugge : Abdij van den Eekhoute 83
Brugge : Burg 60
Brugge : Cisterciënserabdij 83
Brugge : Gesticht van Spermalie 83
Brugge : Hoogstraat 45
Brugge : Kartuizerklooster 83
Brugge : Kerk van O.-L.-Vrouw 34, 66, 138
Brugge : Kerk van St-Donaas 66
Brugge : Kerk van St-Salvator 66
Brugge : Klooster der Predikheeren 84
Brugge : Predikheerenklooster 83
Brugge : St-Donaaskerk 78
Brugghe 44
Brugsche Vrije 62
Brussel 31, 33, 35, 39-41, 43, 54, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 72, 94, 106,132, 134, 135, 150-152
Brussel : Berg van Bermhertigheid 61
Brussel : Groote-Markt 31
Brussel : Groote Markt 54
Brussel : Klooster der Minderbroeders 31
Brussel : Leuvensche poort 154
Brussel : Parochiale kerke van de HH. Michaël ende Gudula 79
Brussel : Schaarbeeksche poort 154
Brussel : Ste-Gudulakerk 79
Brusthem 47
Bruxelles 38, 43, 106, 133
Bruxelles : Maison ds Brasseurs 43
Brys 147
Bulletin maçonnique 7
Burcht 148
Bylaert 147
Cachtem 171
Caïenne 95, 99, 172, 173
Campo-Formio 55
Camus 40
Capet 24
Carpentier 154
Castelnaudary 10
Cayenne 174
Caytan 64
Châlon 20
Chalons 53
Chapelier 9
Charleroi 40
Charles 43
Chaumette 118
Chepy 33, 43
Ciney 37
Clemskerke 85
Clervaux 150
Clovis 76, 160
Coburg 16
Colaud 151, 152
Collaertshille 59
Conamana 173
Condorcet 6
Conscience 6, 15, 55, 151, 153, 157, 161
Constantijn-den-Groote 76
Corbeels 150, 151
Corday 27
Corselis 94
Cortryck 44
Cortryk 34, 69, 96, 141, 171
Cortryk : Kerke van O.-L.-Vrouwe 138
Coubout 111
Coucke 59
Courtens 98
Courtois 36, 40
Courtrai 47, 81, 95, 160, 170
Courtrai : Capucins 82
Courtrai : Notre-Dame 82
Courtrai : Porte de Bruges 170
Courtrai : St-Eloy 82
Courtrai : St-Martin 81, 82
Courtrai : St-Michel 82
Courtray 74, 84, 87, 99, 159, 160, 169-171
Craeyer 138, 139
Cremmery 59
Cremmery-Coucke 94
Cuerne 172
Cumeel 43
Curne 170
Damme 74, 78, 109, 110, 116
Dargonne 88
Dautzenberg 24, 135, 142
David 76, 77
De Bast 154
De Belcastel 6
De Bien 164
De Bin 164
De Blanchelande 27
De Borggraeve 135, 136
De Bot 59, 69
De Brier 151
De Clerck 69, 101
De Clinchamp 27
De Coninc 15, 16
De Graeve 66
De Kever 40, 96
De Keysere 138
De Kolly 27
De Kulberg 98
De la Fare 9
De Laere 63
De Laet 147
De Laetere 63
De Lorraine 43
De Mazu 27
De Merlin 40
De Meyere 149
De Mulié 164
De Neve 40, 148
De Potter 12, 13, 25, 29, 31, 35, 36, 40-42, 46, 53, 57, 65, 66, 79,80, 90, 91, 96, 100-102, 108, 113, 114, 116, 122, 124, 125, 142, 147,148, 154
De Rode 69
De Roi 99
De Ryckere 164
De Schryver 98
De Simpel 135
De Smet 97, 98, 101
De Wailly 137
De Weyls 98
Decade (schip) 173
Deerlijk 114
Deinze 59, 154
Delcmabre 63
Delebecque 102
Delille 137
Delneufcourt 41
Demery 80
Democraten 15, 32, 33
Denderleeuw 148
Dendermonde 66, 147, 148
Denderwindeke 149
Deneve 172
Dentergem 52
Département de la Dyle 106
Département de la Lys 74, 85, 88, 109, 141
Departement der Beide-Nethen 96
Departement der Dijle 112, 133
Departement der Leie 66, 81, 86, 106, 122, 129, 133
Departement der Schelde 19, 65, 67, 92, 107, 116, 133
Departement der Twee Nethen 133
Departement der Wouden 150
Departement van de Dyle 70
Departement van de Leye 70
Departement van de Schelde 70
Departement van de Twee Nethen 70
Departement van Gemappes 70
Des Huttes 20
Detilly 79
Deviry 105
Diest 106, 150, 152, 154
Digneffe 145
Diksmude 52, 54, 114
Dinant 37, 38
Dixmude 32, 36, 40, 45, 138
Doel 41
Donton 39
Doornaert 164
Doornik 31, 34, 35, 40, 41, 48, 52, 66, 90, 106
Doornik : St-Martenskerk 94
Doornyk 55
Dottignies 170
Dowaai 64
Dreysen 154
Du Barry 27
Du Cimetière 87
Duclos 161
Dudzele 70, 85, 141, 142
Dufayt 164
Duffel 145, 153
Duinkerke 78
Duitschland 52
Dumon 99
Dumont 99
Dumourier 16, 30, 39, 45, 90
Dupont 98
Dupuis 53
Duruth 151
Duthoit 94, 95, 99, 103
D'Auch 10
D'Haene 154
Echternach 150
Eekloo 148, 154
Eelen 152
Eename 116
Eesen 37, 78
Egijpte 158
Eindhout 155
Eine 61, 66
Eligius 76
Elverdinge 69
Emelgem 149, 171
Engeland 8, 15, 156
Ernst 95
Estienne 43
Europa 10, 12
Europe 16
Fabre d'Eglantine 28
Feignaux 41
Ferrand 70
Finet 139
Fleurus 17, 54
Florennes 35
Florian 137
Fortin 61
Foulon 18
France 8, 13, 16, 23, 47, 51, 73, 94, 124, 160, 168
Franckenberg 94, 95
François I 16
Frankeryk 57
Frankrijk 5-8, 13, 15-20, 22, 23, 25, 31, 34, 36, 37, 41, 42, 51, 53,55, 56, 63, 71, 79, 115, 117, 119, 122, 124, 133, 137, 158-160, 168
Frankryk 38, 67, 69
Frans I 24
Frans II 16, 55, 132
Fransche Guyane 51
Fransche Republiek 35
Fransche republique 57
Froyen 99
Furnes 78
Gabourd 6, 8, 18, 21, 26, 42, 47-49, 77, 105, 118, 124, 137, 158
Gadolle 36, 40
Galle 154
Gambard 123
Gantier 164
Garibaldi 7
Gazette van Antwerpen 152
Gazette van Dixmude 32
Gazette van Gent 36, 124
Geel 67, 155
Geeraardsbergen 90
Geeraerdsbergen 55
Geldenaken 67, 152
Gelderen 55
Geluwe 47, 58, 98
Gemin 99
Gent 12, 36, 38, 40, 41, 45, 48, 57, 59, 62, 65-68, 70, 74, 79, 80, 89,90, 102, 106, 122, 124, 125, 134, 147, 154, 166, 167
Gent : Abdij van Sint-Pieter 83
Gent : Abdij van St-Bavo 83
Gent : Abdij van St-Pieter 124
Gent : St-Baafskerk 35, 122, 124
Gent : Vrijdagsmarkt 122, 124
Geuzen 118
Gheel 152
Gijzegem 148
Gillon 87
Gistel 67
Gits 117
Glorieux 164
Goethals 27, 32, 38, 42, 46, 47, 77, 90, 139, 147, 154, 164, 168, 169,171, 172
Gossuin 40
Grauwe-Zusters 114
Graven 98
Grégoire 23, 139
Guiane 172
Gullegem 47, 58
Guyane 106
Haaltert 148
Haasdonk 40, 78-80, 101, 147
Hacquart 154
Haesdonck 57
Hal 90
Halle 33, 47, 116, 150
Halmaal 47
Hamme 97
Hammerstein 60
Hansbeke 100
Harelbeke 67, 97, 98, 100, 123, 128, 141, 149, 171, 174
Harlebeke 170
Hasselt 37, 152, 153, 154
Havelange 106
Heindryckx 98
Heist 85
Heist-op-den-Berg 145
Helias 154
Hendrik III 24
Hendrik IV 24
Henegouw 14, 16, 40, 55, 70
Henegouwen 35
Hennissart 78
Herdersem 148
Heremijten van Ste-Anna 114
Herenthals 151
Hersecap 98
Heule 58, 149, 171
Heulebeke 172
Hoche 123
Hoei 37
Hofstade 148
Holland 14, 15, 155
Hongrie 16
Hooglede 59
Hoogstade 59, 78
Hoogstraten 67
Hôtel de la Force 23
Houtave 85
Huguenin 21
Huleu 95
Hulst 166
Hulste 172
Huys 117
Ichtegem 117
Ieperen 59, 67, 101, 136
Ieperen : Abdij van Nonnenbossche 83
Ieperen : Benedictijnerabdij 83
Ingelmunster 114, 149, 150, 170, 171
Ingheman 147
Ingooigem 61
Innocens III 104
Isegem 171, 172
Iseghem 170
Izegem 47, 52, 59, 63, 70, 73, 81, 101, 111, 149
Izegem : Gesticht der Penitenten 84
Jabbeke 85
Jacobijnen 17, 22, 23, 26, 35, 39, 47, 48, 53, 77, 79, 85, 88, 90, 93, 96,98, 105, 109, 113, 115, 118, 131, 137, 139
Jardon 152
Jarry 46
Jemmappes 16, 30
Jezuïeten 6
Jordaens 137, 138
Joseph II 14
Jourdan 17, 54
Journal de Bruxelles 64
Jozef II 13, 15
Jozef II 56
Kachtem 63, 149
Kamerijk 53
Kapucijnen 84
Karel-Lodewijk 16
Karel den Stoute 81
Karel X 24
Kassel 53
Kaster 61
Keersse 98
Keiem 37
Kempen 150, 152
Kervyn de Lettenhove 34, 45
Kleit 102
Klerken 37, 117
Knocke 169
Knokke 85, 169
Komen 47
Koninkrijk der Nederlanden 135
Kontich 145
Kortrijk 3, 12, 13, 27, 29-32, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46-49, 52,57, 58, 62, 63, 68, 69, 73, 79, 81, 85, 89-92, 94, 96, 98, 101, 107, 113,114, 117, 120, 123, 124, 126, 127, 130, 134, 136, 138, 139, 141, 149,154, 164, 169, 172
Kortrijk : Abdij van Groeninge 83
Kortrijk : Afspanning De Blaasbalg 46
Kortrijk : Afspanning La Nouvelle Aventure 46
Kortrijk : Bidplaats van Ste-Magdalena 82
Kortrijk : Brugsche Weg 154
Kortrijk : Brugschen weg 172
Kortrijk : Doorniksche Poort 46
Kortrijk : Gentsche Poort 46
Kortrijk : Grauwe-Zusters 113
Kortrijk : Halle 33, 37
Kortrijk : Herberg Den Hert 171
Kortrijk : Herberg het Kruisken 46
Kortrijk : Hoogwacht 32
Kortrijk : Hospitaal van O.-L.-Vrouw 85
Kortrijk : Huis Bethlehem 126
Kortrijk : Huis De Ark van Noë 126
Kortrijk : Huis De drie Koningen 126
Kortrijk : Huis De Helle 126
Kortrijk : Huis Het Hemelryk 126
Kortrijk : Huis Het Kruys in 't Herte 126
Kortrijk : Huis Het Paradys 126
Kortrijk : Huis Het Vagevuer 126
Kortrijk : Huis St Crispijn 126
Kortrijk : Huis St Michiel 126
Kortrijk : Huis St Sebastiaan 126
Kortrijk : Kerk van O.-L.-Vrouw 82
Kortrijk : Kerk van Sion 138
Kortrijk : Klooster der Recolletten 84
Kortrijk : Marckebeke-brugge 171
Kortrijk : Markt 54
Kortrijk : Meenensche Poorte 31
Kortrijk : Oude Halle 32
Kortrijk : Overleye 44
Kortrijk : Palfynstraat 3
Kortrijk : Proosdij van St-Amand 83
Kortrijk : Recollettenklooster 44
Kortrijk : Rijselsche Poort 46
Kortrijk : Rysselschen wyk 171
Kortrijk : St-Amandsproosdij 82
Kortrijk : St-Janspoort 46
Kortrijk : St-Maertens 90
Kortrijk : St-Martenskerk 33
Kortrijk : St-Michielskerk 81
Kortrijk : St-Nicolaasgasthuis 84
Kortrijk : Stadhuys 34
Kortrijk : Voorpleyn der Recolletten 31
Kortryk 52
Kortryk : Rysselpoorte 171
Kruibeke 41, 148
Kruisheeren 84
Kruishoutem 61
Kuurne 141
La Harpe 137
La Reveillère-Lepeaux 25
La Royère 164
La Violette 164
Lacroix 39, 152
Lafaye 43
Land van Waas 41, 89, 96, 115, 142, 146
Langemark 117
Langenaeken 116
Lapschure 63, 85
Latranen 104
Laurent 40, 64
Lauwe 114
Le Bien Public 6
Leblonc 137
Lebon 27
Lede 61, 148
Ledegem 117
Ledoux 98
Leffinge 102
Legendre 21
Leger van het Noorden 139
Leisele 78
Lendelede 58, 117, 172
Leo XIII 131
Leopold II 15, 16
Les Révolutions de Paris 21
Leuven 31, 34, 40, 41, 62, 64, 67, 106, 133, 134, 151
Leuven : Hoogeschool 106
Liége 38, 40
Lier 62, 151
Lille 61, 170
Limburg 14, 37, 70, 132, 133, 144, 150
Lissewege 85
Livinus 76
Lodewijk XIV 5
Lodewijk XV 24
Lodewijk XVI 7, 8, 20-22, 24, 25, 29, 122
Lodewijk XVII 27
Lodwijk-den-Groote 24
Logne 55
Lonchienne 155
Loo 32, 45, 78
Lorenzo 43
Loth 19, 160
Louvain 38, 64, 106, 133
Lovendegem : Eeksken 100
Loven 94
Luik 14, 31, 37, 39, 41, 70, 74, 77, 79, 150, 156
Luik : Kerk van St-Lambert 67
Luik : Kerk van St-Remi 67
Luxembourg 23
Luxemburg 70, 150
Luyk 55
Lyon 23
Lyssens 147
Maas 16
Maaseik 145
Maastricht 70
Maertens 154
Maestricht 152
Maillard 20
Maldegem 102
Malines 94-96
Malmedy 55
Marat 27
Margareta van Parma 161
Maria-Antoinette 27
Maria-Theresia 13
Maria van Burgondië 81, 132
Marigny 27
Marke 58
Martin 7, 53
Masquelier 87
Mathot 86, 122, 153
Matthys 74
Maubeuge 64, 65
Maury 49
Meaux 23
Mechelen 34, 40, 62, 79, 94, 95, 152, 154
Mechelen : Kerk van O.-L.-Vrouw 67
Mechelen : Kerk van St-Rombaut 67
Meenen 14, 44, 47, 58, 60, 98
Meerhout 152
Meesen 67
Meldert 148
Melsele 41, 102, 148
Merkem 117
Merlin 25, 145
Messeyne 149
Meulebeke 52
Meyer 36, 124, 156, 168
Miaczinski 27
Michel-Angelo Buonnotti 138
Miniemen 84
Mirabeau 9, 18
Mittre 141
Moen 169
Moerbeke 148
Moere 102
Moerkerke 85
Mol 152
Monastère de Groeninghe 87
Mondet 154
Mons 38, 40, 65
Montmartre 27
Montmédy 20
Mooregem 61
Moorseele 47, 58, 171
Moorsele 149
Moorslede 171
Moortsel 148
Moschroen 44
Mounier 9
Munsterbilsen 37
Namen 34, 35, 39-41, 55, 62, 70
Namur 38
Nancy 9
Napoleon 138, 142, 158
Napoléon 158
Nederland 38, 83, 103, 161
Neerwinden 16, 47, 54
Neyrinck 150
Neyts 101
Nieuport 66
Nieuwkerke 44
Nieuwmunster 85
Nieuwpoort 45, 59
Nijvel 67, 90
Ninove 62, 148
Nokere 61
Nolf 38, 138, 141
Nonnenklooster Spermalie 62
Noord-Brabant 14
Ocket 106
Oedelem 85
Oeselgem 52
Oléron 95, 97, 99
Onraed 94
Onraet 95
Oost-Duinkerke 59
Oost-Vlaanderen 53, 65, 70, 78, 83, 132, 149, 150, 154
Oost-Vlaenderen 42
Oostcamp 66
Oostende 48, 59
Oostenrijk 6, 16, 61, 119, 122, 147
Oostenrijksche Nederlanden 55
Ootegem 61, 78
Orléans 23
Orts 156
Oudenaarde 59, 62, 68, 80, 83, 116, 154
Oudenaarde : Riddersput 80
Oudenaerde 57
Oudenburg 63
Oudenburg : Benedictijnerabdij 83
Oudiette 133
Overmeire 147
Overmere 147
Overpelt 144
O'Donnoghe 45
Paal 145
Paapsgezinden 15
Paeldynck 111
Parijs 7, 9, 10, 18, 20, 22, 23, 42, 43, 53, 56, 58, 64, 104, 139, 158,160
Parijs : Kapucijnenklooster 10
Paris 21-23, 26, 38, 65
Parmentier 150
Parys 42, 139, 147, 154
Passchendale 59
Patriotten 15, 151, 152, 157
Pauwels 136
Peetermans 47, 155
Pellaert 53
Penitenten 84
Péronne 64
Petegem 61
Petermans 155
Péthion 23
Philip-den-Schoone 24
Piston 152
Pittem 52, 117, 148
Pius VI 50, 159
Pius VII 159
Planquaert 68, 117
Poelkapelle 117
Poperinge 47, 69, 101
Portugal 6
Postel 84
Poullet 11
Priorij van Coudenberg 83
Priorij van Elzegem 83
Priorij van Loven 83
Pruisen 15
Ramskapelle 85
Raoux 12
Raynal 20
Ré 95, 97-99
Recolletten 84, 106
Rederijkkamer de Fontein 134
Rederijkkamer de Kruisbroeders 134
Rederijkkamer de Olijftak 134
Rederijkkamer de Wijngaard 134
Rederijkkamer het Kersouwken 134
Reims 23
Rekhem 47
Remich 150
Renier 150
Rennes 18
Republikeinen 35, 55, 76, 111
Reveillon 9
Revellière-Lépéaux 118
Ridders van Maltha 62
Rijn 99
Rijsel 45, 47, 64, 99
Roberjot 123
Robespierre 9, 21, 25, 27, 29, 118, 142
Robyn 164
Rochefort 173
Roede van Tielt 52
Roesbrugge 44
Roeselare 59, 105, 114, 117, 133, 149
Roeselare : Klooster van Augustijnen 83
Rolduc 95
Rollegem 149
Rollegem-Kapelle 114
Rollier 151
Rome 6, 159, 162
Ronse 61, 67, 141, 154
Roosbeke 117
Rosselle 149
Rotthier 147
Roulers 105
Rowaan 18
Rubens 138, 139
Ruddervoorde 65
Rupel 151
Rupelmonde : Klooster 84
Rysel 44
Ryssel 164
Saffelare 65
Samyn 32, 34, 52, 59, 63, 81, 90, 101, 110, 112, 128, 144
Sans-Culotten 49, 54, 77
Sans-Culottes 49
Santerre 24
Sas-van-Gent 148
Savery 97
Schelde 73, 147, 149, 151, 171
Scherpenheuvel 152, 154
Schroeder 14
Sevens 3
Sichem 102
Siffer 12
Sinamary 173
Sleidinge 148
Slype 102
Smiles 5
Snellegem 85
Snieders 155
Snyers 102
Spa 38, 70
Spanje 6, 147
St-Amands 151
St-Andries : Benedictijnerabdij 83
St-Denijs 81, 149
St-Denijs-Boekel 80
St-Denys 171
St-Elooi-Winkel 47
St-Genois 170
St-Jacobs 80
St-Kruis 85
St-Malo 18
St-Martin 154
St-Nicolaas 102
St-Pieters-op-den-Dijk 85
St-Truiden 37, 47, 116
Sta 48
Stablo 150
Stade 47
Staden 116, 117
Stalhille 85
Stallaert 151
Staten van Brabant 13, 33
Stavele 59, 77
Stavelot 55
Ste-Menehould 20
Steene 102
Stekene 53
Stepman 101, 142
Sterkendries 99
Steyt 164
Storme 150
Straatsburg 18
Swevegem 171
Sweveghem 170
Tanghe 47, 52, 101, 141
Target 9
Temsche 79, 101, 102, 113
Termonde 147
Theresianen 84
Thielt 32, 34
Thiers 67
Thorhout 52, 59, 67, 117
Thorn 145
Thys 147, 153
Tiegem 61
Tielt 32, 34, 52, 59, 62, 63, 70, 81, 90, 106, 112, 114, 128, 148, 154
Tienen 31, 106, 150
Tongeren 37, 67
Tongerloo 152
Tournai 38, 52, 95
Tournay 170
Trautmansdorff 13
Treilhard 40
Trouille 65
Tuilerieën 22
Turnhout 14, 67, 150
Uitkerke 85, 102
Uitkerke : Hofstede "Rozenwale" 102
Ursulinnen 84
Vaison 104
Valence 104
Valencijn 16, 53
Van Bavegem 99
Van Braeck 147
Van Caloen 45
Van Daele 136
Van Dale 107, 164
Van Damme 58, 69
Van de Putte 32, 36, 37, 45, 47, 52, 58, 82, 94, 95, 149
Van de Velde 78, 94
Van den Bulcke 149, 171
Van der Boenten 97
Van der Haegen 155
Van der Haeghen 66
Van der Meersch 14, 15
Van der Noot 14, 15
Van der Straeten 154
Van Duyse 24, 135, 142
Van Dyck 138, 139
Van Gansen 151
Van Haesendonck 94
Van Hove 154
Van Humbeeck 7
Van Kersbulck 97
Van Maldegem 102
Van Oudenaerde 102
Van Ruckelingen 33, 39, 79
Van Tieghem 164
Van Tours 154
Van Veldriel 164
Varicourt 20
Verbiest 99
Vercruysse 32, 38, 42, 46, 47, 77, 90, 139, 147, 154, 164, 171
Vereenigde-Staten 8
Verhulst 147, 149
Vermandel 154
Verrue 164
Versailles 9, 20, 23, 160
Versele 99
Verspiegel 166
Verviers 37
Veurne 44, 45, 58, 67
Veurne : Abdij van St-Nicolaas 83
Veurne : Klok Het Bomken 78
Veurne : Norbertijnerabdij 83
Veurne : St-Walburgakerk 78
Veurne : Ste-Walburgakerk 137
Vienne 16
Vijgen 15
Visé 37
Vlaamsch-België 134
Vlaanderen 14, 15, 19, 31, 34-36, 40, 42, 43, 48, 49, 51, 52, 57-59,65, 66, 76, 79-81, 90, 92, 100-102, 108, 110-112, 117, 119, 122, 124,128, 133, 141, 142, 144, 147, 158-160, 163
Vladsloo 37
Vlaenderen 55, 132
Vlamertinge 78
Voisin 164
Voltaire 6, 7, 105
Vonck 14
Vonckisten 15, 32
Vrijbosch 117
Vrye van Brugge 69
Waarmaarde 61
Waarschoot 100
Waas 97
Waasten 102
Waegebaert 149
Waeregem 159
Waeyaert 63
Wakken 135
Walle 92, 170, 172
Walleyn 144
Wandalen 77
Waregem 159, 160
Weenen 14, 16
Welle 148
Welvaarts 85
Werken 37
Wervik 47, 77
West-Roosbeke 59
West-Vlaanderen 79, 83, 116, 132, 150
West-Vlaenderen 42, 59
West-Vleteren 69
Westerloo 151
Westkapelle 85, 172
Wevelgem 58
Wielsbeke 52
Wilderen 47
Willaert 99
Willebroek 152
Willems 53, 78, 135, 164
Wingene 52
Woesten 59, 69
Wolverdingen 150
Wortegem 61
Woumen 37, 54, 117
Yper 55
Yperen 98
Zaffelare 65
Zande 102
Zarren 37, 117
Zeeuwsch-Vlaanderen 146
Zele 148
Zerkegem 85
Zingem 61
Zoersel 155
Zoutleeuw 47, 67, 99, 116, 144, 150
Zuienkerke 63, 66, 69, 85, 123, 129, 144
Zulte 47
Zusters van Groeninge 87
Zwevegem 149, 169
Zwevezele 52
Zwijndrecht 148