V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Het Socialismus in België (1895)


In dit pamflet door de Katholiek Theodoor Sevens kan U lezen waarom het socialisme zo slecht is. Hij haalt er alle mogelijke zinnige en onzinnige argumenten bij om zijn gelijk te bewijzen. Een interessant studieobject. (133 blz., 4,- euro - enkel te koop als ebook).


This book by the Catholic Theodoor Sevens was written in 1895. It tries to show with all kinds of sensefull and senseless arguments why socialism is bad. (133 pages, 4,- euros - only for sale as ebook)


Ce livre a été écrit par le catholique Theodoor Sevens. Il essaye de prouver avec toute sorte d'arguments avec ou sans sens pourquoi le socialisme est mal. (133 pages, 4,- euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

I. België vóór de Fransche Omwenteling. Heerschzucht van Lodewijk XIV. Maria-Theresia en Jozef II. Levenskracht der Belgen. Onze voorouders waren godsdienstig en menschlievend : zij beminden hun vaderland, hunne moedertaal en hunne vorsten. Godsdienstzin der overheden. Gilden en neringen. Keuren en verordeningen dier genootschappen. 5

II. De Fransche omwenteling en hare gevolgen. Veldslag van Jemmappes. Knevelarijen der Jacobijnen. De omwenteling was goddeloos. Invloed van J.-J. Rousseau op zijne tijdgenooten. Valschheid der onsterfelijke beginselen. De vrijheid van godsdienst. Het huwelijk is één en onverbreekbaar. Het onderwijs. De ontbinding der gilden. De ontvoogding van den arbeid. De leer der Kerk. 13

III. De verschillende standen. Verscheidenheid in de natuur. De mensch bestaat uit twee deelen. Gelijkheid en ongelijkheden der menschelijke natuur. De edelen, de arbeiders en de burgers. Bemin uwe naasten gelijk u zelven. Kapitaal en arbeid zijn onscheidbare gezellen. Voorschriften der Kerk. 23

IV. Het Socialismus. Het liberalismus en zijne beginselen. Het liberalismus baarde het Socialismus. Een woord van M. Rolin. La Flandre libérale. Waarschuwing van Mgr de Haerne. Oordeel van Leo XIII. Fransche voorstanders van het Socialismus : Baboef, Saint-Simon, Bazard, Enfantin, Fourrier, Proudhon, L. Blanc. Duitsche voorstanders : K. Rodbertus, K. Marx, A. Schäffle, F. Lassalle, Bebel, Liebknecht, Grillenberger, Stern. Eischen der Socialisten, vooral in België. Voortgang van het Socialismus. Oorzaken van dien voortgang. 29

V. Het Socialismus en de godsdienst. Het Socialismus is noodzakelijk goddeloos. Woorden van Bebel, Dietzgen, Vooruit, la Commune, het Volksrecht, enz. Valschheid van sommige Socialisten. De godsdienst is de steun der maatschappij. Overheden en onderdanen. De goddeloosheid veroorzaakt rampen. De Parijsche commune, enz. De leer der Kerk. 40

VI. Het Socialismus en het huisgezin. De Familie. Het vaderlijk gezag. Het kind. Een lied van Tollens. De leer der Socialisten, inzonderheid van Bebel. Vrije liefde. De Staat moet de kinderen onderwijzen en opvoeden. Dit stelsel is onzedelijk, onnatuurlijk, onmenschelijk en onzinnig. Verschillende stelsels. De leer der Kerk. 50

VII. Het Socialismus en de eigendom. De mensch heeft het recht goederen te bezitten. De Zaligmaker heeft dit recht erkend. De Socialisten willen alle goederen aan den Staat geven. Bedreigingen van l'Avenir, qui vive ! en Vooruit; van Bertrand en Gerhard. Het algemeen stemrecht. Dagorde der Socialisten in 1893. Snoeverij van Bebel. De leer der Kerk. Nathan en David. 58

VIII. Het Socialismus en het Vaderland. Het Vaderland. Schoonheid van België. De Socialisten vragen den vrijen staat. Anarchisten en nihillisten, collectivisten en communisten. Bedreigingen van Vooruit, Anseele en Volders. De roode vaan en de Marseillaise. Ons vaderlandsch lied. De Kerk beschermt de vaderlandsliefde. 65

IX. De Socialistische staat. Het stelsel van Bebel. Onmogelijkheid van dit stelsel. 73

X. De strijd tegen het Socialismus. De maatschappelijke strijd is dreigend. Plichten van iedereen. Invloed van den godsdienst. De wereldbrief Rerum novarum. Plichten van den Staat. De openbare veiligheid. De lichamelijke ontwikkeling der kinderen. De zedelijke ontwikkeling der jeugd. Het onderhoud des levens. De welvaart des volks. Het eigendomsrecht. Ongezonde woningen. Duur van den arbeid. Duur der rusturen. De arbeid der kinderen. De arbeid der vrouwen. De zondagsrust. Groote opeenhopingen van rijkdommen. De geldleeningen, de pachten en de woeker. De landbouw. Het werkloon. Eene algemeene pensioenkas. Geestelijke belangen der werklieden. De vrije liefdadigheid. Ongeoorloofde baatzucht van sommige nijveraars. Aandeel der werkers in de winst. Een woord om te eindigen. 79

XI. Gilden en vereenigingen. De geest van vereeniging. De oude neringen. Wensch van Z. H. Leo XIII. Wensch van het Luiksch congres. De wereldbrief Rerum novarum. Patroonschappen en werkmanskringen. Het St-Pietersgilde, te Loven. De antisocialistische bond, te Gent. De werkmanskringen, te Brussel. De Vrede, te Antwerpen. De Boerenbonden. Raadgevingen van Mgr Doutreloux. 96

XII. De Vlaamsche Beweging en het Socialismus. Het doel der Vlaamsche beweging. De Vlaamsche beweging goedgekeurd door Mgr de Montpellier, Mgr Mermillod, l'Univers, Mgr Rutten en Dr Claeys. De hoogere standen zijn verplicht de moedertaal te spreken. Het verschil van taal heeft schadelijke gevolgen. Wensch van het Luiksch congres. Mgr Foppens en de mijnwerkers van Trélazé. 108

XIII. Een woord tot de werklieden. Spaarzaamheid en zedelijkheid. Samuel Drew. Zijne getuigenissen. Vele menschen zijn ongelukkig door hunne eigen schuld. Verkwisters. Verklaring van M. Beernaert over de dronkenschap. Rampzalige gevolgen dier ondeugd. Een woord van Cobden. Vlijt en spaarzaamheid lijden tot een onafhankelijk bestaan. De waarde der stuivers. Een welbestuurd gezin. De opvoeding der kinderen. De mensch heeft drie opvoeders. Deze moeten samenwerken. Het maatschappelijk welzijn steunt op het godsdienstig onderwijs. Een woord van Anseele. Gaat naar de kerk. 115

XIV. Hoop. Zal de Kerk zegepralen ? Ketterijen en vervolgingen in de eerste eeuwen. De Hervorming in de middeleeuwen. De Fransche omwenteling. De Kerk zegepraalt door kruis en lijden. Woorden van Dr Schaepman en van Z. H. den Paus. De liefde en de vrede zijn telgen des hemels. 123

Index


Albrecht en Izabella 5
Angers 114
Anneesens 66
Anseele 69, 121
Antwerpen 12, 99, 105, 109
Artevelde 18, 66
Augustus 47
Baboef 33
Barrau 121
Bazard 34
Bebel 35, 41, 51-53, 55, 56, 62, 67, 73
Beernaert 117
België 3, 5, 47, 71, 108, 110, 119
Berlijn 52
Bertrand 61
Beyaert 3
Blanc 12, 35, 56
Borluut 11
Breidel 66
Broeckaert 105
Brugge 12, 99
Brussel 29, 42, 60, 69, 70, 86, 99, 104
Bruxelles 70
Caïenne 14
Caïn 76
Claeys 71, 109, 110, 113
Cobden 117
Conscience 66
Cornouailles 95
Cornwallis 115
Darboy 47
Darwin 38
David 64
Davidsfonds 3
De Coninc 66
De Gryse 11, 77
De Haerne 31, 32
De Laveleye 35, 68
De Montpellier 109
De Paepe 36
De Potter 12, 105
Dietzgen 41
Dodoens 66
Doutreloux 99
Drew 115, 116
Dryvers 88, 92
Duitschland 35, 108
Dupont 85
Duquesnoy 66
Egypte 40
Enfantin 34
Engeland 46, 95, 108
Engels 67
Europa 16, 47
Fourrier 34, 56
France 47
Frankrijk 16, 21, 33, 108
Freppel 114
Furnes 105
Gambetta 17
Gaver 12
Geneve 14
Gent 8, 10, 12, 42, 43, 61, 69, 99, 103, 109, 121
Gerhard 61
Griekenland 40
Grillenberger 35
Groeninge 12
Guesde 52
Helleputte 96
Henegouw 39
Het Volk 104
Hobbes 18
Holland 108
Immerzeel 45
Italië 46, 108
Jacobijnen 13, 20, 124
Jemmappes 13
Jottrand 17
Jozef II 5
Kortrijk 6-8, 10, 99
Kortrijk : Palfynstraat 3
Kortrijk : Vlaeminckstraete 10
Kurth 22
La Commune 41
La Flandre libérale 31
La Gazette 39
La Maison du Peuple 104
La Meuse 77, 78
Lassalle 35
Le National 70
Le Peuple 42, 52, 69
Leo XIII 19, 21, 33, 37, 87, 89, 97, 103, 115
Leroux 79
Liebknecht 35
Lodewijk XIV 5
Loots 44
Loven 99, 100, 102, 111
Luik 36, 39, 52, 77, 97, 99, 106, 112
Luther 123
L'Univers 109
Maelfaict 6
Maerlant 18
Maria-Theresia 5
Martens 66
Marx 35
Mechelen 105, 109, 110, 113
Mercator 66
Mermillod 109
Moyson 61
Napoleon 124
Napoleon III 47
Nathan 64
Nyssens 61
Palfyn 66
Parijs 47, 60, 77, 109
Paris 78
Proudhon 20, 35
Reclus 67, 68
Renard 55
Reulig 42
Rodbertus 35
Rolin 31
Rome 40
Rousseau 13, 14, 16, 18, 21, 77
Rubens 18, 66
Rusland 67
Rutten 36, 38, 45, 108, 109, 112
Saint-Simon 33, 34
Schaepman 124
Schaffle 35
Scherpenheuvel 6
Schrewsbury 38
Sevens 3
Smeets 52
Smiles 116
St-Austell 115
St-Nicolaas 99
Stern 35
Stevin 66
Stuart Mill 95
Taine 46
Tiberius 47
Tollens 51, 66
Trélazé 114
Van der Palm 118
Van der Velde 43
Van Dyck 66
Van Haesbrouck 7
Van Maerlant 66
Verbist 104
Verhaegen 103
Vlaanderen 66, 105
Vlaandren 71
Volders 69
Vooruit 41-43, 54, 60, 69, 73, 74, 103, 104
Walsh 12
Willems 111
Winterer 68
Zusters van Liefde 83