V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De Brabantsche Omwenteling (1894)


Een goede beschrijving door L. Mathot (Van Ruckelingen) van de pogingen van de Belgische Provincieën om het Oostenrijkse juk af te schudden, de Brabantse omwenteling. (195 bladzijden, 6,- euro - enkel te koop als ebook).


A good description about the Belgian revolution against the Austrians in 1790. The writer, mister L. Mathot (Van Ruckelingen) wrote several books about this period. (195 pages, 6,- euros - only for sale as ebook).


Une bonne description par L. Mathot (Van Ruckelingen) de la révolution dite Brabançonne contre les Autrichiens en 1790. (195 pages, 6,- euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table


Voorbericht 5

Hoofdstuk I. - Kolonel Van der Mersch - Inval der Patriotten in Brabant - Manifest van de Staten en het Volk van Brabant - Slag van Thurnhout - Krijgsverrichtingen van het Patriotsche en Keizerlijk leger - Ontbinding des legers der Patriotten - Wederwraak der Oostenrijkers op burgerij en geestelijkheid - De Staten vanNoord-Nederland weigeren de Belgische Patriotten van hunnen bodem te verdrijven - Nieuwe inval der Patriotten in Vlaanderen - Gent besprongen en bemeesterd - Vlaanderen in opstand - IJdele pogingen van Trautmansdorff om de uitbreiding van den opstante bestrijden - Jozef II wordt door de Staten vanVlaanderen van het graafschap vervallen verklaard - Van der Mersch valt op nieuw Brabant aan - Henegouw en andere gewesten vallen de Omwenteling bij - Diest en Tienen door de opstandelingen bemeesterd - Wapenschorsing te Zoutleeuw getekend 7

Hoofdstuk II. - Graaf van Cobentzl, met volmacht om de Staatsgeschillen te beslissen, naar België gezonden - Alton doet Brussel versterken; Trauttmansdorff deze krijgswerken slechten - Woelingen in de voornaamste steden - Het Comité van Breda weigert de tiendaagsche wapenschorsing te verlengen - Opstand van Brussel en vlucht van het Oostenrijksche Staatsbestuur - Ontmoediging des keizerlijken legers bij het hernemen der vijandelijkheden - De Oostenrijksche troepen zoeken eene schuilplaats in Luxemburg - Zegepralende intocht der Staten te Brussel - Volksgunst van Hendrik van der Noot - Bondgenootschap tusschen Vlaanderen en Brabant gezworen - De Staten der Provinciën eigenen zicht het wetgevende en uitvoerende gezag toe - Afgevaardigden van al de Provinciën te Brussel beroepen - Unie der Zuidnederlandsche gewesten - Van Eupen en Van der Noot - Handelingen om de Belgische Republiek door Pruisen, Engeland en de Vereenigde Provinciën te doen erkennen - Staatkunde der Mogendheden - Pogingen van toenadering tusschen België en het land van Luik 35

Hoofdstuk III. - Jozef II zoekt door schoone beloften de Belgen te bevredigen - Zending van generaal Ferraris - Ontslag en dood van den veldtuigmeester Alton - Poging door graaf Cobentzl aangewend om de gemoederen te bedaren - Vaderlijke vermaning van Pius VI aan de Bisschoppen - Antwoord van Kardinaal Franckenberg - Krijgsverrichtingen van generaal Van der Mersch : gevecht te Nassogne; de Patriotten verschansen zich bij Namen; het keizerlijk leger in Luxemburg - Worsteling der Staatspartijen - Advocaat Vonck en zijn ontwerp van Staatsinrichting - Verklaring der Staten over de samenstelling van den Derden Staat - Vergelijking tusschen de stelsels van Vonck en Van der Noot - Van der Mersch zegepralend te Brussel ontvangen - De Pruisische generaal Baron von Schoenfeld bij het Belgische leger aangeworven - Vastenbrief des Aartsbisschops van Mechelen - Beruct vertoot der Statengezinden - Keizer Jozefs dood - Toestand der monarchie van Oostenrijk 59

Hoofdstuk IV. - Leopold, groothertog van Toskanen, volgt Jozef II als vorst der Oosten rijksche erflanden op - Verklaringen van den nieuwen vorst - De Staten weigeren alle onderhandeling tot toenadering aan te knoopen - Wettige redenen van wantrouwen der Belgen - De Keizersgezinden en de Vonckisten zijn genegen om het land met den Vorst te verzoenen - Woeling der Staatspartijen - De burgerwachten weigeren den eed aan de Staten te plegen - Onlusten te Brussel op 25 Februari - Verklaring over de vorstelijkheid des Volks - De vrijwilligers zweren trouw aan het Volk en aan de Staten - Vertoogschrift der Vonckisten - Onrust onder de bevolking door dit geschrift veroorzaakt - Woelingen van 16, 17 en 18 Maart - Verklaring der Staten-Generaal betrekkelijk de gewestelijke vertegenwoordiging - Toestand van het leger - Stout vertoog schrift van de officieren - Muiterij in het leger - Van der Mersch aarzelt den burgeroorlog aan te steken, vertoont zich voor de Algemeene Staten, om zich te verantwoorden, en wordt in het kasteel van Antwerpen opgesloten 80

Hoofdstuk V. - De Pruisische baron von Schoenfeld, opperbevelhebber van het vader landsch leger - Gevechten van 23 en 24 Mei - Samenzwering der Vonckisten om de regeering te veranderen - Mislukte poging van opstand in Vlaanderen - Pogingen van toenadering der Staatspartijen - Geweldige oproep tot opstand - Geheime onderhandelingen der Vonckisten met het Weener hof - Vredeshandelingen te Reichenbach tusschen Pruisen, de Zeemogendheden en Oostenrijk - Benarde toestand van het geldwezen der Republiek - Vrijwillige inschrijving voor kanonnen - Geweldige onderdrukking der wederstrevende Staatspartijen - Pruisen, Engeland en Holland weigeren de Republiek te ondersteunen - Hopelooze toestand des Bondgenootschaps 106

Hoofdstuk VI. - De Republiek besluit hare onafhankelijkheid tot het uiterste te verdedi gen - Belgische munt - Buitengewone vergadering der Staten met het Congres - Geestdrift der bevolking - Het versterkt Congres - Vrijwillige offergiften voor het Vaderland - Kruisvaart van September - Limburg door de Oostenrijkers veroverd - Gevecht bij Andoye - Pogingen bij de Mogendheden aangewend om hunne bescherming te verkrijgen - Pruisen en de Zeemogendheden weigeren onderstand aan de Staten te verleenen - Het Congres raadpleegt de veldoversten over den Krijgstoestand - Oostenrijks ultimatum - Leopolds verklaring - Buitensporigheden van het grauw - Mislukte pogingen van het Staatsbestuur om vrijwilligers aan te werven - Ontmoediging van het patriotsche leger - Schoenfeld dient zijn ontslag als krijgsbevelhebber bij de Staten in - Aartshertog Karel door de Algemeene Staten tot erfelijk Groothertog van België uitgeroepen 132

Hoofdstuk VII. - Leopold II weigert de benoeming van aartshertog Karel te bekrachtigen - Voortrukkende beweging des vijands - Namen geeft zich over aan de Oostenrijkers - Oproep van het Congres aan het volk tot eene algemeene wapening - Koehler tot algemeen krijgsbevelhebber benoemd - Brussel door maarschalk Bender opgeëischt - Ontbinding van het patriotsche leger - Plechtige intrede der Oostenrijkers in Brussel - Onderwerping der Belgische Provinciën aan de macht des Keizers - Vergunningen van Leopold II - Overeenkomst te 's Hage tusschen Engeland, Pruisen, Holland en Oostenrijk gesloten - Herstelling der Oostenrijksche regeering in België - Nawoord 161

Index


Aalst 24, 26, 43, 112, 168
Aarschot 30
Abdij van Afflighem 70
Abdij van Dielegem 71
Abdij van Everbode 71
Abdij van Gembloux 154
Abdij van Grimberge 70
Abdij van Helissem 71
Abdij van Park 70
Abdij van St. Bernaarts 9, 10, 154
Abdij van St. Bernard 70
Abdij van St. Gertruda 71
Abdij van St. Michiel 70
Abdij van Tongerloo 9, 10, 71, 121, 122
Abdij van Villers 47, 70
Abdij van Vlierbeeck 47, 70
Albert en Christina 81
Albert en Isabella 160
Algemeene Staten 47, 55, 75, 83, 85, 92, 96, 98, 155
Allemagne 55
Alphen 11
Alsace 55
Alton 8, 15, 18-21, 24, 26, 27, 30-32, 35, 36, 39, 42, 59, 60, 83
Amsterdam 53
Anderlecht 165
Andoye 107, 132, 141, 142
Anseremme 145
Antwerpen 22, 24, 37, 38, 41, 44, 46, 52, 53, 69-71, 80, 102, 105, 112, 136, 137, 140, 145, 166, 168, 177
Anvers 105
Arberg 22, 25, 26
Ardennen 62
Arenberg 65, 66
Arnoldi 29
Assche 43
Assesse 143, 161
Balsa 71
Bastille 150
Beckerzeel 8, 9
Belgica 65
België 14, 25, 27, 35, 54, 55, 64, 65, 78, 81, 86, 108, 113, 114, 124, 125, 127-129, 131, 132, 147-150, 159-161, 169, 171-173
Belgique 55, 57, 150
Belgische omwenteling 58
Belgische Republiek 35, 150
Belgrado 20
Bender 40, 83, 158, 160, 161, 163, 167, 168
Bergen 29, 114, 115, 150, 166
Bergen-Henegouw 66, 113, 162
Bergen-op-Zoom 19, 20
Berlijn 54, 55, 118, 126, 128, 129, 132, 149, 150
Bondgenootschap 143
Bonn 83, 120
Borgnet 58, 119
Bouvignes 142, 143, 145
Bouvines 162
Braband 91
Brabant 5, 7, 10, 13, 14, 19, 21-23, 26, 29, 32, 35, 38, 39, 43, 44, 46-49, 53, 67-69, 71, 72, 88, 90-92, 96, 101, 114, 123, 125, 126, 136, 138, 140, 153, 164, 167, 173
Brabantsche Omwenteling 3, 5, 55, 65, 125, 175
Breda 10, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 56
Bredaasch Comiteit 46
Bredasch Comiteit 33, 35
Bredasche Comité 21
Breeden Raad van Brussel 71
Broëta 30
Brogniez 144
Brugge 26, 136
Brussel 5, 8, 9, 21-23, 26-29, 31, 35, 36, 38, 40-44, 47, 59, 65, 66, 69, 71, 74, 75, 77, 80, 86, 87, 92-94, 98, 99, 102, 104, 110, 114, 122, 124, 131, 134, 136, 140, 148, 153-155, 158, 160-162, 164-166, 168, 170-172
Brussel : Berg van het Hof 40
Brussel : Broodhuis 22
Brussel : Groote Markt 36, 89, 90, 93, 153, 154, 167
Brussel : Jezuïeten-kerk 89
Brussel : Kerk van Sinter Goelen 171
Brussel : Leuvenschen Steenweg 74
Brussel : Naamsche Poort 167
Brussel : Sinter Goelen 38, 47, 76, 88
Brussel : Sinter Goelen kerk 44, 74
Bruxelle 71
Bruxelles 39, 41, 42, 56, 58, 85, 87, 95, 104
Carra 57
Castelein 111
Charleroi 162
Cicero 74
Ciney 29, 62, 107
Cobentzl 27, 36, 59, 60, 82, 85
Coloma 22
Comité der Patriotten te Breda 38
Comité te Breda 27
Comité van Breda 8, 14, 19, 35, 43, 56
Comité van Rijsel 115
Comiteit van Breda 32
Conferentie van den Haag 147
Congres 63, 64
Conseil de Brabant 61
Cornet de Grez 83, 96, 112
Crumpipen 23
Dadizeele 7, 9
Dalton 60
Dantzig 55, 125
Dave 107
De Baillet 158
De Baillet-Latour 30
De Beaunoir 114
De Belgique 159
De Bellem 40
De Bousies 158
De Braine 157
De Brou 32
De Cernay 65
De Coninck 138
De Duras 22
De Feller 67, 92, 172
De Gerlache 13
De Grave 158
De Haecke 109, 110
De Hoen 54
De Lannoy 22
De Lesnonville 86
De Ligne 22, 24, 25, 77
De Mecklenbourg-Strelitz 57
De Merode-Westerloo 148
De Mirabeau 56
De Nelis 52, 137
De Prez 158
De Proli 112
De Schoenfeld 166
De Setter 22
De Smet 109, 112
De Thiennes 112, 156
De Wildt 117
Della Faille 22, 28
Delvoie 110
Den Haag 55, 150, 158, 160, 171
Dender 166
Dendermonde 26, 43, 109
Desmet 26
Devaux 24, 25
Di Martinelli 30
Diest 7, 15, 21, 29-31, 43
Diest : Sichemsche poort 30
Dinant 29, 107, 142
Dinne 13, 18
Dirix 102
Dolomieu 29
Donau 20, 142
Doornik 47, 48, 111, 114, 148-150, 155
Doorniksche 47, 48
Douai 112
Dragonders van Tongerloo 122
Du Chastel 157
Duc Dalve 60
Duitschland 55
Dumouriez 130
Duvivier 113, 114
D'Alton 22, 26, 36
D'Arenberg 56
D'Arneth 56
D'Aubremez 108, 112
D'Hayden 38
D'Hooge 8, 9
D'Orléans 56
D'Outrepont 64
D'Ursel 66, 101
Eedgenootschap Pro aris et focis 8, 31
Elzas 55
Engeland 35, 53-56, 106, 120, 124, 125, 130, 147-150, 152, 161, 169
Erasmus 69
Etats-Généraux 92
Etats Belgiques 107
Etats Belgiques unis 52
Etats de Brabant 93
Etats Généraux 93
Europa 50, 121, 157, 173
Ewart 56
Feller 55, 61, 67, 142
Ferraris 43, 59, 60, 83
Fisco 8, 9
Flandre 56, 119
Florente 81
Forée 145
France 56, 66
Francfort 80
Franckenberg 4, 22, 23, 59, 61, 113, 114, 171
Frankrijk 25, 55, 56, 65-67, 72, 86, 88, 104, 112, 113, 116, 118, 130, 147, 148, 150, 169, 176
Fransche Omwenteling 65
Fransche Revolutie 66
Frederik-Hendrik-schans 24
Frederik-Wilhelm 53, 130
Frederik Augustus III 27
Gachard 46, 75, 121, 122, 126, 155
Gand 26
Gaveaux 105
Gazette van Antwerpen 63, 84, 108, 140, 164, 168
Geel 15
Geldenaken 43
Gelderen 47
Gelderland 48
Gembloux 71
Genappe 43
Génard 173
Gênard 105
Gent 3, 7, 24, 26, 30, 46, 92, 109, 110, 112, 124, 136, 167, 168
Gent : Brugsche poort 24
Gent : Collatie 109
Gent : Kouter 25
Gent : Saspoort 24
Gent : Sint-Pieters 25
Gérard 34
Ghesquières 110
Givet 107, 108
Goffin 34
Gontrault 25
Groote Markt 30
Grooten Raad van Mechelen 23
Hadich 171
Hastière 143, 146
Henegouw 7, 22, 47, 48, 55, 65, 75, 115, 138, 140, 155, 157, 164
Henne 39, 41
Herberstein 156
Herentals 22
Herenthals 15
Herzberg 54, 56, 127, 128
Hingene 24
Hoboken 66
Hoei 107, 141, 142
Höhenlöhe 171
Holland 14, 22, 24, 46, 53, 54, 56, 106, 120, 124-127, 147, 152, 161, 169, 172
Hollandsche Republiek 23, 54, 125, 126, 150
Hongarië 78, 109, 116, 125, 135
Hoogstraeten 14
Hoogstraten 11, 12, 20
Hoverlant 55, 56, 65
Indiën 126
Jacobi 150
Jacobijnen 172
Jagers van Tongerloo 121
Jansenism 84
Joseph II 56, 78
Jottrand 142
Jozef den Tweede 14
Jozef II 7, 14, 27, 28, 33, 42, 49, 59-62, 66, 73, 77, 78, 80, 81, 84, 127, 147, 156, 170
Juste 73
Kales 147
Karel VI 155
Kaunitz 56, 65, 79, 120
Kempen 29, 140, 164
Kempische Jagers 122
Keulen 83
Kleinenberg 43, 62
Koehler 107, 141, 143, 145, 151, 156, 161, 162, 166-168
Kortrijk 26, 110, 111, 114
Kortrijk : Poort van Doornik 111
Kortrijk : Steenweg van Doornik 111
Kortrijk : Uitspanning Het Dambert 110
Külberg 38
La Marck 56
La Pinaut 40, 41
Lafayette 57, 86, 130
Le Quesnoy 65
Le Vrai Brabançon 140
Leopold II 113, 130, 147, 160, 161, 163, 170
Lesse 107, 145
Leuven 30, 31, 43, 44, 69, 71, 102, 114, 140, 162, 166, 169
Leuven : Seminarie-Generaal 28
Libin 62
Liefkenshoek 126
Liège 55
Lier 15
Ligne 65
Lillo 19, 126
Lilloschans 19
Limbourg 142
Limburg 47, 48, 117, 132, 141-143
Lodewijk XIV 47
Lodewijk XVI 128
Londen 55, 57, 127
Lorangeois 11, 12
Lorraine 55
Lotharingen 55
Luik 9, 29, 32, 35, 55, 57, 58, 107, 143
Luxembourg 55
Luxemburg 21, 27, 29, 35, 43, 48, 59, 60, 62, 63, 83, 103, 106, 108, 137, 138, 140, 142, 143, 160
L'ami de la Religion 113
Maas 63, 107, 141-143, 145, 146, 156, 158, 161, 162
Manifest 14
Manifest van het Brabantsch volk 13
Marannes 160
Marche 62, 63, 107, 143
Maria-Christina 27, 60, 81, 83, 84, 160, 171
Maria-Theresia 49, 71, 78, 85, 96, 152, 155, 169, 170
Marie-Christine 27, 60, 78, 81, 83, 84
Mathot 3
Mazaniello 131
Mechelen 24, 47, 48, 59, 69, 70
Meenen 7, 9, 10, 110-112
Meerhout 21, 22
Menil-St-Blaise 143
Mens 145
Mercy-Argenteau 56, 65, 78, 147, 148, 158, 162, 164, 170-172
Merode 83
Merode-Westerloo 81
Mertens 38
Meuse 119
Mirabeau 65, 66, 86, 130
Montesquieu 65
Namen 29, 43, 47, 48, 59, 62, 63, 98, 100, 103, 104, 107, 108, 138, 140-142, 144, 145, 161-163, 165, 167
Namen : Brusselsche Poort 163
Namur 104
Nassogne 59, 62, 63
Nederland 55
Nederlanden 8, 20, 35, 53, 54, 60, 65, 66, 77, 82-84, 126, 134, 148, 154, 168, 171
Nederlandsche Republiek 10
Nelis 22
Nerviaansch Legioen 121
Noord-Nederland 10, 52, 55, 176
Noord-Nederlanden 53
Oostende 26
Oostenrijk 23, 27, 33, 46, 47, 49, 53, 55, 56, 59, 67, 78, 85-87, 89, 103, 106, 108, 110, 112, 115, 117-120, 124-132, 134, 135, 140, 143, 145, 147-153, 156, 159, 161, 164, 169, 170
Oostenrijksche Nederlanden 13, 27, 81, 167
Oostenryk 159
Oranje 23, 53
Orléans 56
Orsmaal 32, 33
Osten 110
O'Hearn 54, 150
Paraguay 140
Parijs 46, 56, 67, 78, 100, 109, 130, 131, 147, 148, 150, 169
Paris 66
Patriotiek Comiteit 108
Patriotieke Maatschappij 90, 99
Patriotische Comité van Breda 11
Patriotsche Maatschappij 87
Patriotsche Volksmaatschappij 86
Pays-Bas 13, 27, 85
Philippe Egalité 56
Pieraert 111
Piot 57
Pistoja 84
Pitt 57
Pius VI 59, 61
Polen 27, 120, 126
Poppelsdorf 83
Porte 78, 126
Preudhomme d'Ailly 22
Pruisen 14, 20, 35, 53-56, 78, 106, 108, 112, 117, 120, 124-130, 132, 135, 147, 148, 150, 152, 161, 162, 169, 170
Prusse 78
Pruyssen 56
Raad van Brabant 28, 41, 74, 94
Raepsaet 28, 85, 148
Raismes 65, 108
Ransonnet 19
Regiment van Henegouw 121
Reichenbach 58, 106, 120, 127-130, 133-135, 147
Révolution brabançonne 56, 66
Revue de Bruxelles 26
Ricci 84
Rijsel 108, 109, 112, 172
Rochefort 62, 143
Rosen 66
Rosendaal 24
Rotterdam 53
's Gravenhage 127, 129, 147-149, 152, 161, 162, 170
's Hertogenbosch 22
Samber 162
Samuel 66
Sandelin 110, 112
Schans Liefkenshoek 19
Schelde 24, 26, 46, 166
Scherpenheuvel 30
Schoell 120
Schoenewalde 120
Schoenfeld 98, 99, 102-104, 106, 107, 132, 143, 145, 151, 156-158, 162, 163, 165, 166
Schroeder 15-20, 25
Schweidnitz 120
Seneca 74
Siffer 3
Sint-Nikolaas 24
Sofia-Frederika 53
Soignies 114
Souverein Congres 102
Souverein Congres der Vereenigde Nederlandsche Staten 51
Souverein Congres van België 57
Spanje 150
Spanoghe 37
Splichal 18
Spoelman 150
St. Hubert 62
Staeten van Brabant 71
Staeten van Namen 165
Staten-Generaal 71, 75, 97, 99, 100, 110, 134, 160, 165
Staten der Nederlanden 81
Staten der Vereenigde Nederlandsche Gewesten 96
Staten der Zuid-Nederlanden 81
Staten van Brabant 28, 33, 44, 46, 63, 67, 70, 74, 90, 94, 95, 100, 113, 139, 140, 166, 168
Staten van Namen 102
Staten van Noord-Nederland 7
Staten van Vlaanderen 7, 28, 33, 37, 46, 97, 101, 124, 168, 171
Stevens 111
Stips 45
't Kindt 31
Temsche 19
Thorn 55, 125
Tienen 7, 30-32, 158
Tilburg 11, 12
Tolschip "Uitligger" 20
Torfs 38, 56, 67, 130
Toskanen 80, 84
Tournai 56, 65
Trautmansdorff 23, 41
Trauttmansdorff 7, 27-29, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 42
Trauttsmansdorff 84
Turken 20
Turkije 55, 78, 125
Turnhout 7, 15, 16, 18-23, 30, 63, 74
Turnhout : Gasthuisstraat 16, 17
Unie van de Zuid-Nederlandsche gewesten 46
Unie van Utrecht 52
Ursel 66, 83, 90
Utrecht 46
Vaartkapoenen 93, 94
Valenciennes 166
Valencijn 108
Valencyn 65
Van Aremberg 22
Van Arenberg 86, 87, 108, 119
Van Cobentzl 35
Van Criekingen 153, 154
Van Crumpipen 19
Van Damme 57
Van de Leompoel 57
Van de Spiegel 129
Van den Berg 31
Van den Bosch 27
Van den Eynde 9, 69
Van der Haegen 41
Van der Marck 7, 56, 65, 66, 74, 108, 119
Van der Mark 100
Van der Meersch 174
Van der Mersch 7-13, 15-19, 21, 22, 27, 29-33, 35, 37, 38, 43, 59, 62-64, 74-76, 80, 85-87, 90, 98-106, 108-111, 113, 115, 117, 119, 131, 138, 153, 172
Van der Noot 14, 23, 34, 35, 37, 40, 41, 44-46, 53, 54, 57, 59, 63, 71-76, 86, 89, 90, 94, 101, 114, 127, 129, 131, 139-141, 143, 151, 156, 165, 166, 168, 172-174
Van der Nootisten 55
Van der Nootistes 119
Van Eupen 35, 46, 47, 53, 54, 57, 71, 105, 112-114, 117-119, 129, 131, 138, 151, 172, 174
Van Haeften 125
Van Hoensbroeck 57
Van Houte 110
Van Kleinenberg 43
Van Leempoel 148, 150, 158
Van Lichtenstein 60
Van Limminghe 95
Van Oostenrijk 160
Van Praet 140
Van Reede 129
Van Ruckelingen 3
Van Saksen-Teschen 27
Van Schoenfeld 76
Van Setter 38
Van Spangen 22
Van Ursel 22, 24, 75, 86, 90, 100, 124
Vereenigde Belgische Provincien 160
Vereenigde Nederlandsche Gewesten 133
Vereenigde Nederlandsche Staten 51, 57, 124
Vereenigde Provinciën der Nederlanden 9
Vereenigde Provinciën 35
Vereenigde Staten 52
Vereenigde Staten der Nederlanden 49, 51
Verloy 31, 108, 110, 112
Vienne 119
Vijgen 71, 85, 149
Vilain XIIII 107
Vlaanderen 10, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 33, 35, 47-49, 96, 106, 108-110, 114, 123, 126, 136, 138, 140, 155, 157, 164
Voltaire 44
Von Arneth 6
Von Bender 167, 171
Von Schoenfeld 59, 106
Vonck 8, 9, 31, 57, 59, 67-73, 76, 77, 86, 87, 90-93, 100, 103, 104, 108, 110-112, 117, 119, 120, 172, 174
Vonckisten 25, 56, 64, 66, 69, 71, 74, 76, 80, 85-87, 89, 90, 92, 94-96, 99, 106, 108, 109, 112-114, 116, 119, 120, 130, 131, 149, 153, 172
Vonckistes 73, 119
Vrechem 41
Wagenaer 23
Wagnies 143, 145
Walckiers 87, 90, 94
Waltmann van Spilbeeck 121
Washington 75
Weemaels 108, 110, 112
Weenen 6, 20, 27, 54, 56, 61, 78, 82, 105, 106, 110, 116, 117, 125, 132, 135, 148, 150, 156, 160, 171
Weener verdrag 126
Werbrouck 37
West-Vlaanderen 47, 48, 98, 104
Westvlaanderen 7
Wildt 120
Willem V 53
Willems 31
Wolf 27
Wouters 39, 41
Zeemogendheden 106, 112, 126, 129, 131, 132, 135, 152, 162, 170
Zenne 36
Zeventien Gewesten 53
Zout-leeuw 32
Zoutleeuw 7
Zuid-Nederland 52, 55, 176
Zuid-Nederlanden 5, 9, 27, 44, 53, 55, 118, 125, 130, 134, 147, 148, 168, 169
Zuid-Nederlandsche Republiek 126
Zuidelijke Nederlanden 55, 56
Zundert 11
Zutphaas 46