V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Vaderlandsche Historie - Elfde Deel.
Geschiedenis van België onder de Spaensche Heerschappy. (1866)


Dit is een historisch werk in alle betekenissen van het woord. J.-B. David (naar wie het Davidsfonds genoemd werd) schreef tussen 1842 en 1866 de eerste Nederlandstalige algemene geschiedenis van België. Vermits het over een zeer uitgebreid werk gaat, hebben wij dit enkel te koop als ebook uitgegeven. Zoals altijd kan U wel losse bladzijden kopen. (135 blz., 4,25 euro). Zoals wij vroeger reeds deden met boeken over de middeleeuwse geschiedenis, hebben wij ook hier de persoonsnamen op voornaam geklasseerd. Wij menen dat dit het gebruiksgemak van de index zal verhogen.

This is an historical work in all senses of the word. J.-B. David (who gave his name to the "Davidsfonds" - the most important cultural organisation in Flanders), wrote the first general history of Belgium which was written in Dutch. We have re-edited this important work only on CD-Rom, but as always, you can also buy loose pages of it. (135 pages, 4,25 euro). Like we did before withe books on medieval history, we have classified the names of persons by christian name. We think that this will increase your comfort while searching the index.

Ceci est un ouvrage historique dans tous les sens du mot. J.-B. David (qui a donné son nom au "Davidsfonds"), écrivait entre 1842 et 1866 la première histoire générale de Belgique en langue néerlandaise (en onze tomes). Nous avons ré-édité cet ouvrage important seulement sur CD-Rom, mais comme toujours vous pouvez aussi en acheter des pages détachées. (135 pages, 4,25 euros). Comme nous l'avons fait auparavant avec des livres d'histoire médiévale, nous avons classés les noms de personnes sur prénom. Nous espérons que cela vous facilitera res recherches.

Inhoud - Contents - Table

Voorwoord V

Zeventiende Hoofdstuk. - Des konings verlegenheid by Requesens dood - De Staetsraed belast zich met de regeering der provinciën - En wordt door den koning bevestigd - De prins van Oranje vindt daer zyne rekening in - Hy maekt eene Unie tusschen Holland en Zeeland - De Staetsraed beantwoordt niet aen Willems verwachting - Willems plan om dien omver te werpen - Geldgebrek en moedwil der Spanjaerts - Getalm des konings - Don Juan bestemd voor de algemeene landvoogdy - Zierikzee veroverd en opstand der Spanjaerts - Deze verlaten Zeeland en komen naer Brabant - Aelst door hen ingenomen - Zy worden door den Staetsraed vogelvry verklaerd - Brabant ligt krygsvolk - De Staetsraed in hechtenis gesteld - Oranjes wensch vervuld - 1576 3

Achttiende Hoofdstuk. - De Staten generael vergaderd te Brussel - Henegau bewerkt de loslating van eenige leden des Staetsraeds - De spaensche soldaten door de Staten op nieuw vogelvry verklaerd - Gevecht tegen de Spanjaerts aen de kanten van Thienen - Men besluit het kasteel van Gent te belegeren - De prins van Oranje wordt verzocht daeraen meê te helpen - Hy zendt krygsbenden en geschut naer Gent - De Staten generael magtigen zich het opperbestier des lands aen en verbinden de provinciën - Voorbereidsels tot het congres van Gent - Gentsche bevrediging of Pacificatie - Hare aert en strekking - Aenkomst van don Juan van Oostenryk - 1576 43

Negentiende Hoofdstuk. - Onverwachte aenkomst van don Juan te Luxemburg - Hy herstelt de orde in het leger - Doet gunstige voorstellen aen de generale Staten - Deze veerdigen een gezantschap tot hem uit beleefdheid - En treden met don Juan in briefwisseling - Zy doen hem voorloopige voorstellen - Die don Juan niet verwerpt - Zy zoeken intusschen de overhand te krygen in de provinciën - Nadere onderhandelingen met don Juan en dier moeijelykheden - Een akkoord wordt getroffen - Het Eeuwig Edict - Dit wordt verstooten door den prins van Oranje - Don Juan komt naer Leuven - Verwydering der vreemde krygslieden - Don Juans intrede te Brussel en bezitneming van het stadhouderschap - Kwade geruchten tegen hem verspreid - De Staten maken hem het bestier onmogelyk - Don Juan besluit zich aen hunnen invloed te onttrekken - Hy bemagtigt het kasteel van Namen en vestigt daer zyn verblyf - 1576-1577 66

Twintigste Hoofdstuk 102

Index


Abtdy van Afflighem 31
Abtdy van Grimbergen 31
Abtdy van Sint Bernaerts 63
Abtdy van Sinte Geertrui 42
Abtdy van St-Geertrui 58
Abtdy van St-Gislain 59
Abtdy van St-Pieters 58
Abtdij van Villers 42
Adriaen van Rubempré 34
Aelst 3, 31, 32, 35, 36, 48, 50, 63
Aerschot 6, 24, 31, 39, 48, 87, 98, 101, 115
Aert Vanden Dorpe 27
Albertus 114
Albrecht 114
Alonzo de Vargas 33, 49
Alpen 88
Alva 33, 106
Amersfort 40
Amsterdam III, 82
Anna Maria 114
Anna van Oostenryk 7
Antonio Perez 25
Antonis 76
Antonis van Withem 73, 74
Antwerpen 4, 30, 33-36, 50, 63, 64, 68, 89, 105, 106, 109, 110
Arnoldus Sasbout 6, 39
Arnout Sasbout 6
Artois 60
Assche 31
Atrecht 59
Auxi 51, 52
Balthazar Schetz 23
Barbara Blomberg 8
Barcelona 26
België 1, 114
Bentivoglio 32, 107
Bergen 78
Bergen-op-Zoom 30
Berlaimont 4, 5, 39
Berlaymont 46, 101
Berty 6, 39, 45
Bièvre 34, 48
Bilderdijk 16
Billy 76
Bondam 69, 72
Bor 13, 16, 17, 27, 28, 32, 33, 41, 42, 44, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 64, 72, 75, 76, 85, 87, 99, 101-107
Boussu 51
Braband 34
Brabanders 112
Brabant 3, 5, 22, 23, 29, 30, 32, 34, 38, 41, 44-48, 51, 59-61, 85, 112
Breda 21, 58, 63
Brussel III-6, 16-18, 21, 31, 33, 34, 40, 43-45, 50, 53, 58, 61, 66, 68, 71, 78, 81, 82, 87, 90, 91, 95, 98, 99, 102, 103, 109-111
Brussel : Broodhuis 39
Brussel : Coudenbergsche Poort 38
Brussel : Herberg Clein Moleken 40
Brussel : Huis van Nassau 110
Brussel : Naemsche Poort 38
Bucho Aytta 58
Buren 84, 92
Burgondië 25, 89, 95, 108
Burgondiërs 84, 88
Butler 16
Champagny 30
Champigny 30
Charlemont 108
Christina van Denemarken 9
Christoffel de Mondragon 28
Christoffel d'Assonville 5
Croy 115
David III, V
De Glymes 40, 49
De Jonge 44, 82
De Jonghe 35, 51-53, 59, 63, 106
De Roda 7, 24, 29, 33
De Tassis 6, 35, 36, 39, 40, 43, 50, 55-57, 59, 64, 68-71, 74, 76, 77, 87, 90, 92, 94, 95, 98
De Villa 30
De Wez 54
Delalaing 48
Delft 14, 15
Diego de Cuniga 67
Doornik 60
Dorothea 9
Douai 60
Du Mont 83, 85
Duitschers 18, 21, 78, 84, 88
Duitschland 39
Dyl 30
D'Assonville 24, 39, 45
D'Avila 36
Eeuwig Edict 83, 85, 86, 90-92
Elisabeth 56, 88, 89, 100
Engeland 56, 88
Eric 9
Eric van Brunswyck 9
Ernest 114
Escovedo 26
Europa 8
Fernando 7
Flandre 32
Fonck 45
Franciscus De Vleeschhoudere 42
Frankryk 4, 11, 27, 56, 67, 95, 100, 107
Frederic Perrenot 30
Friesland 75
Froimont 101
Gachard 25, 34, 37, 45, 54-56, 58, 59, 69, 70, 72, 75, 76, 78, 86, 87, 89-93, 97, 104, 107, 109-112
Gaspar de Robles 76
Gaspar Schets 102
Geeraert van Graesbeek 54
Geertruidenberg 92
Gelderland 6, 41, 69
Gent 35, 43, 50-53, 58, 59, 63, 65, 70, 76, 81, 106
Gent : Antwerpsche Poort 51
Gentsche bevrediging 75, 82, 83
Gentsche Pacificatie 68, 82, 104, 112, 113
Ghislenus Timmermans 58
Glymes 38, 48
Gorcum 16
Granvelle 9, 22, 30
Gregorius XIII 8
Grobbendonck 102
Groen 48, 51, 72, 76
Groen van Prinsterer 40, 93
Groningen 75
Guillaume le Taciturne 97
Gulik 79
Habsburg 114, 115
Haerlem 28
Halle 38
Haraeus 50, 98
Havré 101
Hendrik III 4, 56, 100
Henegau 21, 22, 41, 43, 45, 51, 59, 60
Herenthals 30
Heze 44, 98
Hieronymus de Roda 5, 14, 23, 36
Hieronymus Roda 5, 6
Holland 3, 14, 17, 22, 41, 59, 60, 85, 87, 104
Hoogduitschers 47
Hoogstraten 42, 76
Hooi 79
Hopperus 9, 11, 25
Hugenooten 56
Huguenooten 95
Huy 79
Isabella 115
Isabella van Frankryk 115
Isabelle 7
Isabelle van Frankryk 7
Italianen 47, 84
Italië 25, 88, 89, 108
Jacob de Glymes 35
Jakob de Henin 51
Jan 112
Jan Fonck 40
Jan van Burgondië 101
Jan van Croy 51
Jan Vander Linden 58
Jan Vanderlinden 42
Joachim Hopperus 9
Joannes de Escovedo 74
Joris de Lalaing 30, 76
Juan 3, 8, 25-27, 37, 43, 66-75, 77-80, 83, 86-99, 101-105, 107, 108, 110, 111, 113
Juan de Vargas 33
Juan van Oostenryk 8, 25, 43, 65
Juliaen Romero 33
Kameryk 75, 106
Karel 8
Karel IX 11
Keizer Karel 8, 51
Laeken 31
Leiden 46
Leo 96, 97
Lepanto 8
Leuven III, 38, 42, 48, 49, 58, 66, 81, 87, 94
Leyden III
Liége 54
Lier 63
Lodewyk van Nassau 109
Lorreynen 9, 89, 95
Louis del Rio 40
Luik 53, 54, 79, 100
Luis de Requesens 4
Luis del Rio 46
Luxemburg 53, 54, 66, 67, 70, 74, 77, 78, 89, 95, 105, 108
Madrid 7, 9, 68
Maelstede 116
Maes 79, 108
Maestricht 64, 89, 116
Maltha 8
Manderscheit 53
Mansfeld 4, 6, 7, 31, 39, 44, 46
Mansfelt 89
Mantua 68
Marche 78, 79, 83, 86, 93, 104
Marche-en-Famène 78
Margareet 100
Maria Stuart 88
Mariënburg 108
Martinus Rythovius 80
Matthaeus Moulart 58, 59
Matthias 114, 116, 117
Maximiliaen 114
Maximiliaen II 4, 56, 114
Mechelen III, 30, 45, 60, 99
Meiland 25, 90, 108
Middelburg 41, 52, 71, 87
Mokerheide 28, 30
Mondragon 17, 29, 57
Namen 60, 66, 78, 79, 87, 99, 100, 102, 103, 105, 108, 111
Napels 25
Navarre 100
Nederduitschers 47
Nederland 106
Nederlanden 9, 12, 14, 27, 41, 57, 67, 77, 79, 80, 83, 84, 104, 107, 113, 115, 116
Nederlanders 14, 94, 115
Noord-Holland 16
Octavio de Gonzaga 68, 74
Ommelanden 76
Oostenryk 114, 116
Oranje 3, 13-17, 27, 40, 43, 44, 46, 48, 51, 52, 57, 58, 60, 62, 66, 68, 71-73, 76, 84, 86, 89, 91, 92, 97, 98, 104, 110-112, 115
Orchies 60
Overyssche 73
Pacificatie van Gent 60, 68, 73, 75, 80, 84, 91, 96
Papendrecht 39
Parys 67
Pays-Bas 45
Philip 7-10, 15, 25, 26, 93, 100, 113
Philip Delalaing 41, 42
Philip II 11, 61
Philip van Marnix 59, 98
Philippe 4-7, 9, 10, 18, 34, 35, 67
Philippe II 115
Rasseghem 6, 102
Regensburg 8
Requesens 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 17
Reunenberg 30, 76
Rèves 34
Roda 34, 36, 39
Rodolf 79
Rodolf II 4, 56, 114
Roeulx 51
Romeinen 112
Roomen 9, 22
Rotterdam 12
Ryssel 60
Sanchio d'Avila 35
Sasbout 39, 45
Savoyë 89
Scharenberger 39, 45
Schelde 63
Schotland 88
Sint-Martens Vissenaken 49
Sint-Pol 112
Sint Aldegonde 72
Spa 100
Spanjaerts 3, 12, 21, 29, 30, 32, 35, 37, 41, 43, 48-51, 62-65, 69, 75, 81, 82, 84, 88, 89, 94, 108
Spanje 8, 12, 26, 33, 56, 86, 88, 97, 113, 115, 116
Strada 5, 8, 18, 23, 24, 29, 38, 43, 50, 55, 64, 69, 70, 73, 74, 83, 89, 90, 92, 95, 98, 101, 102
Thienen 43, 48, 49
Tholen 30
Turken 8
Unie van Brussel 81, 83
Urbanus Scharberger 39
Urbanus Scharenberger 39
Utrecht 41, 60
Utrecht : O.L.V. Kerk 40
Valencyn 60, 75
Van den Bergh 46
Van Loon 55
Vandervynckt 10, 11, 18, 24, 53, 55, 56, 69, 73, 77, 83, 87, 92, 94, 95, 98, 116
Vanlinthout III
Viglius 5, 6, 23, 24, 32, 38, 39, 46, 90, 91
Villa 30
Ville 76
Vilvoorden 30, 38
Vlaenderen 9, 22, 32, 35, 41, 50-52, 60
Waelsch-Brabant 35
Waelsch Brabant 42
Wagenaar 13, 16, 17, 41, 87
Walen 30, 47, 78
Weenen 116
Wesemale 102
Willem 3, 12, 14, 40, 41, 52, 53, 92, 93, 110, 111, 113, 117
Willem de Zwyger 17
Willem den Zwyger 86, 92, 93
Willem van Geertruidenberg 109
Willem van Heze 34
Willem van Nassau 52, 71
Willem van Oranje 12, 65, 109, 112
Yperen 58, 80
Zeeland 3, 4, 12-14, 17, 22, 41, 51, 59, 60, 71, 85, 87, 98, 104
Zeeuwsche eilanden 57
Zierikzee 3, 12, 13, 17, 27-29, 57
Zuid-Holland 16
Zuid-Nederland 37
Zuiderzee 51