V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Vaderlandsche Historie - Tiende Deel.
Geschiedenis van België onder de Spaensche Heerschappy. (1864)


Dit is een historisch werk in alle betekenissen van het woord. J.-B. David (naar wie het Davidsfonds genoemd werd) schreef tussen 1842 en 1866 de eerste Nederlandstalige algemene geschiedenis van België. Vermits het over een zeer uitgebreid werk gaat, hebben wij dit enkel te koop als ebook uitgegeven. Zoals altijd kan U wel losse bladzijden kopen. (670 blz., 20,25 euro). Zoals wij vroeger reeds deden met boeken over de middeleeuwse geschiedenis, hebben wij ook hier de persoonsnamen op voornaam geklasseerd. Wij menen dat dit het gebruiksgemak van de index zal verhogen.

This is an historical work in all senses of the word. J.-B. David (who gave his name to the "Davidsfonds" - the most important cultural organisation in Flanders), wrote the first general history of Belgium which was written in Dutch. We have re-edited this important work only on CD-Rom, but as always, you can also buy loose pages of it. (670 pages, 20,25 euro). Like we did before withe books on medieval history, we have classified the names of persons by christian name. We think that this will increase your comfort while searching the index.

Ceci est un ouvrage historique dans tous les sens du mot. J.-B. David (qui a donné son nom au "Davidsfonds"), écrivait entre 1842 et 1866 la première histoire générale de Belgique en langue néerlandaise (en onze tomes). Nous avons ré-édité cet ouvrage important seulement sur CD-Rom, mais comme toujours vous pouvez aussi en acheter des pages détachées. (670 pages, 20,25 euros). Comme nous l'avons fait auparavant avec des livres d'histoire médiévale, nous avons classés les noms de personnes sur prénom. Nous espérons que cela vous facilitera res recherches.

Inhoud - Contents - Table

Voorrede V

Eerste Hoofdstuk. - Karakterschets van Philip II - Het vyfjarig bestand van Vaucelles wordt geschonden - Moeijelykheid om van de Staten geld te krygen - Oorlog met de Franschen in Italië - De koningin van Engeland zendt hulp naer hier - Beleg van Saint-Quentin - De Konstabel van Frankryk zoekt de stad te ontzetten - Nederlaeg der Franschen - Uitslag van den kryg in Italië - Voorbereidsels tot den veldtogt van 1558 - Calais door de Franschen ingenomen - Deze vallen in het Luxemburgsche - Alsmede in West-Vlaenderen - Slag van Grevelingen - Nieuwe nederlaeg der Franschen - 1555-1558 3

Tweede Hoofdstuk. - Vrede van Cateau-Cambrésis - Dood der Koningin van Engeland - Koning Philip hertrouwt met Isabelle van Frankryk - Dood van Isabelles vader koning Hendrik II - Philip maekt gereedschap voor zyn vertrek naer Spanje - De algemeene landvoogdy door velen bekuipt - Benoeming der hertogin van Parma - De dry Collaterale Raden volledig gemaekt - Inrigting der Consulta - Aenstelling der gewestelyke stadhouders - Aenkomst van Margareet - Het laetste kapittel der ridderorde te Gent gehouden - Vergadering der Staten Generael en dier onbillyke eischen - Vertrek van koning Philip - 1558-1559 36

Derde Hoofdstuk. - Toestand der provinciën na 's konings vertrek - De godsdienstige belangen - Algemeene zucht om de Spaensche soldaten weg te krygen - Stichting eener tweede Hoogeschool te Douai, en van nieuwe leerstoelen te Leuven - Ontwerp van het getal der bisdommen te vermeerderen - Onderhandelingen met Roomen - Paus Paulus IV en Pius IV stellen veertien nieuwe bisdommen in - Algemeene wederstand daeromtrent - Granvelle wordt aertsbisschop van Mechelen en kardinael - 1559-1561 77

Vierde Hoofdstuk. - Onlusten te Doornik en te Valencyn - Oneenigheid in den Staetsraed - Oranje en Egmont doen klagten aen den koning - Nare toestand en verzoeken van Frankryk - Vergadering der Vliesridders en Stadhouders te Brussel - Zending van Montigny tot den koning - Samenspanning der edellieden tegen Granvelle - Oranje, Egmont en Hoorn vragen des kardinaels verwydering - Des konings antwoord - De dry misnoegde heeren verlaten den Staetsraed - Hun tweede brief aen Philip - Diens aerzeling - Vertrek van Granvelle op 's konings bevel - 1561-1564 108

Vyfde Hoofdstuk. - Gedrag des adels na het vertrek van Granvelle - De Staetsraed verzet zich tegen de afkondiging van het Concilie van Trenten - Verregaende wanorde in de provinciën - Zending van Egmont naer Spanje en zyne instructiën - Zyne onderhandelingen met den koning - Des graven wederkomst en verslag in den Staetsraed - Benoeming eener geestelyke Commissie - Dier voorstellen nopens de strafwetten en de Inquisitie - Wat, toen ter tyd, de Inquisitie eigentlyk was - 1564-1565 152

Zesde Hoofdstuk. - Snelle vorderingen der kettery - Het Concilie van Trenten wordt afgekondigd - De koning wil de Inquisitie en de strafwetten gehandhaefd - Gevoelens daeromtrent van de leden des Staetsraeds - De gouvernante doet des konings bevelen uitvoeren - Maer vele stadhouders weigeren - Verbittering der gemoederen en algemeene tegenstand - Het verbond der edelen en hun Compromis - Samenkomsten te Breda en te Hoogstraten - De bondgenooten vergaderen te Brussel - Hun request by de gouvernante ingediend - Antwoord van Margareet - Aerzeling der bondgenooten - Hun feestmael in het huis van Kuilenburg - 1565-1566 195

Zevende Hoofdstuk. - Ontwerp van moderatie der strafwetten tot den koning gezonden - De baron de Montigny en de markgraef van Bergen naer Spanje afgeveerdigd - Valsche berigten door de verbonden edellieden verspreid - Groote vorderingen der kettery - Vergadering van Sint-Truijen - De openbare preken - Toestand van Antwerpen - De prins van Oranje derwaert gezonden - Gesprek te Duffel tusschen Oranje met Egmont en de afgeveerdigden van Sint-Truijen - Dier nieuwe verzoeken te Brussel - Wederzydsch mistrouwen en wapening - Wat intusschen de koning in Spanje deed - Gevoelens van zynen Staetsraed - Verordeningen des konings - Diens brieven van 31 July - 1566 248

Achtste Hoofdstuk. - Beroeping der Vliesridders naer Brussel - De sectarissen slaen aen 't woelen - Eerste kerkverwoestingen - Margareets kloekmoedigheid - Beeldenstorm en plondery te Antwerpen - Nagevolgd in de steden van Vlaenderen en elders - Bedreiging der sectarissen van de hoofdstad aen te randen - Beraedslaging met de Vliesridders - Margareet bedacht om naer Bergen te vlugten - Verzekeringsbrieven aen de bondgenooten gegeven - De preken toegelaten op zekere voorwaerden - Gedrag van Oranje, Egmont, Hoorn en Hoogstraten - Dier byeenkomst te Dendermonde - Eene politieke omwenteling te voorzien - Aendrang van Margareet by den koning tot diens overkomst - 1566 293

Negende Hoofdstuk. - Des konings verontweerdiging by 't vernemen van het gebeurde - Hy belooft zyne overkomst - Maekt voorbereidselen - Benoemt den hertog van Alva - Margareets gedrag hier te lande - Tegenwerking der nieuwsgezinden - Inzonderheid van Valencyn en Doornik - De heer van Noircarmes verslaet vyandlyke benden. Doornik onderworpen - Egmonts bekeering - Mislukt opzet sommiger edellieden om Zeeland op hunne hand te brengen - Gevecht van Austruweel - Valencyn belegerd en veroverd - De nieuwe eed van getrouwigheid - Door eenigen gedaen, door anderen geweigerd - Oranje verwerpt hem en ruimt het land - Toestand der provinciën - Aenkomst des hertogs van Alva - 1566-1567 333

Tiende Hoofdstuk. - Alva, zeer vermaerd als krygsman - Wat hy hier te lande hadde moeten doen - Zyn eerste bezoek aen de landvoogdes - Zyne magt veel grooter dan die van Margareet - Gevangenneming van Egmont en Hoorn - Ontslag en vertrek des hertogin van Parma - De Raed der Beroerten door Alva ingesteld - Diens wettigheid en bevoegdheid onderzocht - Opkomst der Boschgeuzen - 1567-1568 383

Elfde Hoofdstuk. - Oranjes krygsplan tegen de Nederlanden - Mislukt in 't Zuiden - En in 't Oosten - Lodewyk van Nassau verslaet de Spaenschen in 't Noorden - Veroordeling en dood van Egmont en Hoorn - Alva trekt naer 't Noorden - Veldslag van Jemmingen - Worsteling met den prins van Oranje - Diens krygstogt mislukt - 1568 413

Twaelfde Hoofdstuk. - Alva's wederkomst te Brussel - Feestviering over den uitslag van den kryg - Bemoeijingen van keizer Maximiliaen II - Des hertogs standbeeld opgerigt te Antwerpen - Groote verbeteringen aen het strafregt toegebragt - De belastingen van den honderdsten, den tienden en de twintigsten penning - Tegenstand der provinciën - Opschorting der lasting - Dood des heeren van Montigny - 1569-1570 450

Dertiende Hoofdstuk. - Oranje ontwerpt een nieuwen inval - Opkomst der Watergeuzen -Raed van Coligny - Ondernemingen te water - Nieuwe invordering van den tienden penning - Tegenstand der provinciën en der steden - Verrassing van den Briel - Mislukte pooging des graven van Bossu om de stad te hernemen - Algemeene opstand daeruit gevolgd - Bergen verrast door Lodewyk van Nassau - Aenkomst des hertogs van Medina-Celi - Bergen belegerd door Frederik van Toledo - Oranje erkend tot stadhouder van Holland, Zeeland en Westfriesland - Alva trekt naer Bergen - Oranje komt weder in het land - Sommige steden vallen hem toe - Hy trekt zyn broeder ter hulp - Maer verliest het spel - Bergen heroverd - 1571-1572 481

Veertiende Hoofdstuk. - Oranjes aftogt - Uitslag zyner onderneming - Alva's strafoefening tegen Mechelen - Die stad geplonderd en verwoest - Klagten tegen hem by den koning gedaen - De Leuvensche Hoogeschool vraegt zyne verwydering - De koning luistert, en besluit Alva te vervangen - Hy slaet het oog op don Luis de Requesens - Diens aenkomst te Brussel en Alva's vertrek - Ellendige toestand des lands en der krygszaken - Verregaend geldgebrek - 1572-1573 519

Vyftiende Hoofdstuk. - Alva's standbeeld geweerd - Val van Middelburg - Leiden belegerd - Oranje bereidt een nieuwen krygstogt - Het beleg van Leiden onderbroken - Victorie van Mokerheide - Oproer der spaensche soldaten te Antwerpen - Algemeen pardon door Requesens afgekondigd - Verstooten in de noordelyke provinciën - Het beleg van Leiden hernomen - Standvastigheid der burgers - Leiden ontzet - 1573-1574 550

Zestiende Hoofdstuk. - Nieuwe muitery in het koninklyk leger - Requesens helt over tot vrede - De koning toont zich mede daertoe geneigd - Zoowel als de oproerige provinciën - Voorloopige poogingen te dien einde gedaen - Vredehandelingen te Breda aengeknoopt - Wederzydsche eischen en voorstellen - Tegenstribbelingen der prinsgezinden - Vruchtelooze afloop der gesprekken - De kryg wordt hernomen - Requesens wil Zeeland onderwerpen - Beschryving van den watertogt - Duiveland en Schouwen veroverd - Beleg van Zierikzee - Dood van Requesens - 1574-1576 586

Index


À Tileto 178
Aa 33, 34
Abtdy van Anchin 531
Abtdy van Cercamp 39
Abtdy van Egmont 319
Abtdy van Espinlieu 505
Abtdy van Hastière 444
Abtdy van Heiligerlee 423
Abtdy van Sint Hubertus 443
Abtdy van St. Bernards aen de Schelde 222
Adolf 422, 564
Adolf van Nassau 422, 424
Adriaen van Bergen 219
Adriaen VI 186
Aelst 164, 298, 343
Aerschot 43, 205, 229, 273, 311, 363, 366, 389, 394, 523
Aert Vanden Dorpe 510
Afflighem 317
Aken 438, 439
Alba 460, 471
Albe 437
Albertus en Isabella 427
Albigenzen 184
Albornoz 544
Alexander Farnèse 182
Alkmaer 547
Alonso del Canto 211, 233, 255, 260, 262, 268
Alonzo del Canto 340
Alpen 15, 26
Alpische bergen 341
Alva 14, 27, 39, 43, 44, 56, 144, 145, 149, 333, 339, 340, 350-352, 373, 382-385, 387-398, 400, 401, 405, 408-414, 418, 419, 422, 425, 428, 431, 432, 434-437, 439, 441, 442, 444, 445, 447, 451-453, 456-458, 460-462, 464-470, 472, 475, 478, 479, 481, 486-491, 493-495, 498-503, 505-507, 511-513, 515-525, 527-530, 532-540, 542, 547, 548, 550, 568, 589, 598
Alva de Tormes 383
Amboise 86
Ambroos Corneille 348
Amsterdam III, IV, 161, 227, 267, 343, 356, 497
Anabaptisten 181
Ancona VII
Anderlecht 222
Andreas Vesalius 47
Andries Bourlette 440
Andries van Anderlecht 219
Anna 83, 455, 456, 590
Anna van Egmont 12, 53, 375
Anne de Montmorency 20
Annibal 385
Antonio Perez 342
Antonis de Lalain 66
Antonis de Lalaing 320
Antonis Perrenot 39
Antonis van Burgondië 551
Antonis Van Straelen 388, 389
Antonis van Stralen 393
Antonius de Meulenaere 178
Antonius Havet 177
Antwerpen VI, VIII, IX, 12, 93, 94, 99, 101, 102, 104, 163, 191, 197, 203, 210, 248, 255, 256, 258, 267-271, 273, 293, 294, 299-301, 304, 305, 319-321, 323, 325, 328, 343, 347, 354, 356-360, 362, 363, 365, 370, 373, 375, 388, 392-394, 416, 450, 456, 458, 459, 463, 465, 467, 527, 528, 542, 545, 546, 550, 552, 554, 556, 565, 567, 575, 595, 607, 612
Antwerpen : Burg 270
Antwerpen : Herberg den Rooden Leeuw 255
Antwerpen : Hessenhuis VII
Antwerpen : In den Gulden Passer 463
Antwerpen : O.L.V. Kerk 307
Antwerpen : Oostershuis VIII
Antwerpen : Peerdenmarkt VII
Antwerpen : Steen 270, 304
Antwerpenaers 550
Ardennen-Woud 443
Aremberg 280, 336, 346
Arenberg 62, 112, 227, 310, 394, 421-424
Arias Montanus 461
Arië 343
Armenteros 147, 148, 161, 342
Arnout Sasbout 595
Arnout Smet 191
Arragon 4
Arragonners 4
Artois 61
Ath 343
Atrecht 38, 39, 54, 57, 58, 61, 66, 70, 93, 96, 100, 208, 212, 221, 250, 260, 266, 306, 327, 343, 412, 418, 419, 490, 522, 525, 531, 570, 573
Audenaerde 266, 295, 305, 511, 512, 530
Audenaerden 322
Audenarde 266, 295
Augsburg 70, 271, 345
August van Saxen 327
Austruweel 333, 358, 359, 362, 363
Authie 37
Avignon 12
Avila 562
Azevedo 529
Azincourt 23
Backerzeel 221
Backerzele 273, 322, 393
Baldes 577
Barcelona 537
Baronnius 219
Barrahuys 59
Batenburg 221
Beatrix van Baden 50
Beaumont 43
Beauvoir 360, 362
Beijeren 50, 397, 591
Belgen X, 4, 6, 7, 10, 11, 70
België V, X, XII, 1, 3, 4, 47, 54, 79, 175, 211, 387, 428
Belgique 238
Belle 323
Bentivoglio 158, 160, 167, 178, 260
Bergen 18, 110, 111, 126, 154, 206, 208, 223, 227, 248, 251, 252, 284, 288, 293, 304, 311, 312, 314, 333, 340, 347, 476, 479, 481, 501-503, 505-507, 512, 516, 517, 519, 533, 539
Bergen-op-Zoom 63, 311, 347, 456, 478, 542, 552, 553, 608
Bergen : Scholieren-Dal 187
Bergen in Henegau 266, 283, 311, 343, 500
Berlaymont 58, 61, 62, 80, 125, 129, 205, 229, 245, 310, 346, 351, 366, 401, 405, 410, 487, 570
Bernardus de Jonghe 258
Bernart van Merode 221, 510, 519
Berty 228, 230, 231, 237, 238, 240, 249, 251, 252, 267, 309-311, 373
Besançon 70, 149, 151
Bethlehem 191
Bethune 343
Beuvrages 363
Beza 109, 212
Bierbeek 43
Bilderdijk 5, 8, 71, 130, 214, 404, 407, 409, 463
Binche 212, 516
Boisot 553
Bommel 592
Bommelerweerd 561
Bommenede 611
Bonte 593
Bor 220, 348, 408, 425, 426, 437, 445, 451, 459, 466, 469, 470, 472-475, 477, 482, 483, 485, 489, 492, 494, 495, 497, 499, 501, 504, 505, 508, 520, 530, 539, 540, 545, 548, 551, 554, 576-578, 580, 583, 584, 589, 594-596, 598, 603, 604, 611
Bordey 173
Borluut 69
Bornisse 496, 497
Borselen 554
Boschgeuzen 383, 412, 484
Bossu 481
Bouchout 275
Boussu 495, 497, 557
Brabant VI, 16, 43, 45, 58, 64, 67, 93, 104, 115, 116, 178, 185, 187, 189, 190, 210, 270, 306, 327, 346, 365, 399, 400, 403, 418, 432, 433, 435, 442, 443, 445, 463, 476, 490, 509, 512, 519, 521, 537, 560, 568, 569, 573
Breda 12, 110, 195, 208, 213, 214, 223, 226, 353, 375, 376, 593, 595, 596, 605
Bréda 213
Brederode 127, 154, 220, 232, 234-237, 240, 242, 244, 248, 255, 256, 258, 260, 262, 269, 273, 274, 278, 280, 327, 354, 356, 367-369
Bremont 60
Briel 493, 496, 497
Britz 403
Brouwershaven 611
Brugge VI, 93, 99, 101, 102, 162, 259, 267, 295, 343, 402
Bruggelingen 512
Brugondië 95
Brunswyck 397
Brussel III-6, 11, 13, 15, 16, 18, 26, 29, 44, 47, 50, 51, 54, 57, 60, 63, 64, 66, 68, 79, 83, 94, 97, 108, 112, 114, 116, 119, 120, 125, 135, 136, 148, 151, 153, 162, 165, 173, 176, 177, 179, 182, 195, 201, 202, 207, 212, 225, 226, 228, 231, 232, 238, 243, 248, 252, 255, 257, 262, 264, 265, 274, 283, 284, 289, 293-295, 297, 299, 300, 306, 308, 310-313, 318, 319, 329, 332, 340, 343, 346, 360, 370, 385, 388, 391, 392, 395, 396, 400, 408, 409, 420, 422, 428, 430, 433, 435, 442, 450, 451, 463, 464, 467, 472, 476, 487, 489, 498, 502, 504, 507, 512, 519, 528, 535-537, 553, 567, 592
Brussel : Broodhal 428
Brussel : Broodhuis 428
Brussel : Groote Markt 428, 451
Brussel : Huis van Atrecht 151
Brussel : Huis van Hoogstraten 389
Brussel : Huis van Jauche 389
Brussel : Huis van Kuilenburg 195, 202, 212, 232, 233, 244, 246, 389, 393, 394, 426
Brussel : Huis van Nassau 11, 246
Brussel : Kapelle-Kerk 432
Brussel : Kardinaelshuis 151
Brussel : Konings Huis 428
Brussel : Naemsche Straet 389
Brussel : Paleis van Arenberg 202
Brussel : Place Royale 389
Bruxelles 15, 29, 57, 59, 71, 86, 116, 119-121, 320, 389, 469, 473, 476, 488, 489
Buchon 25, 26, 28, 31, 35
Burburg 31
Buren 12, 53, 375, 414, 415, 606
Burgondië 155, 210, 341, 414, 461
Burgundus 54, 71, 104, 161, 162, 167, 168, 171, 172, 178, 180, 211, 219, 221, 224, 233, 243, 245, 260, 262, 274-277, 294, 295, 297, 298, 303, 306, 312, 313, 320, 322, 325, 329, 331, 335, 337-339, 347, 348, 359, 361, 368, 374
Butkens 43, 178, 186
Cahors 109
Calais 3, 18, 27, 28, 30, 33, 40-42, 50
Calvinismus 202
Calvinisten 44, 49, 86, 108, 109, 117, 121, 123, 163, 181, 265, 321, 362, 502
Calvyn 109, 112, 212
Caraffa 14
Cardinalisten 156
Carlos 52, 335, 454
Carmelieten 324, 427
Carthagena 384
Casenbroot 394
Castelet 25
Castielje 4, 18, 19, 339, 533
Castiljanen 4
Cateau-Cambrésis 36, 42, 45, 53
Catharina 455
Catharina de Medicis 117, 279
Catharina van Nassau 203, 591
Catholicismus 326
Catholieken 440, 603
Cercamp-sur-Canche 39
Cesa 533
Champagne 19
Charlemont 15
Charles-Quint 6
Château-Porcean 43
Chauny 25
Chimai 205
Chimay 43
Chotin 266, 306
Christien van Denemarken 53
Christina 53
Christoffel d'Assonville 255, 275
Christoffel Fabricius 163
Christoffel Mondragon 542, 544, 551, 607, 612
Christoffel Plantyn 461, 463
Christoffel van Beijeren 560, 563
Christoffel van Leefdael 219
Cisca van Luxemburg 49, 50
Claessens 93, 95
Claude de l'Aubespine 39
Claudia 53
Cleef 562
Clemens Marot 109, 259
Clemens VII 187
Cocqueville 418, 419
Coligny 21, 25, 44, 279, 481, 484, 513-515
Condé 22, 123, 279, 466
Cornelis Suys 595
Cornelis van Ghistelles 219
Cornelius Janssens 178
Cottische Alpen 384
Courrières 63, 298
Crespy 39
Dahlen 420
Datheen 259
Dauphiné 385
David III, IV
De Bavay 332, 355, 404, 433, 434
De Coligny 451
De Cotereau 221
De Genlis 443
De Gerlache 295, 323, 325, 480, 514
De Jonghe 266, 305, 318, 322, 323
De la Chastre 28
De la Roche 583
De Lalaing 324, 370
De Maistre 194
De Montmorency 38
De Ram IV, 97, 105, 179, 188, 197, 532
De Smet 59, 163
De Tassis 531, 544, 559
De Thou 23, 501
De Villenfagne 78
De Wez 238, 465
Delannoi 111
Delft 343, 578, 583
Delftshaven 582
Delrio 411
Den Berg 232, 238, 248, 263, 408, 416, 569
Den Bosch 485
Den Briel 481, 492, 493, 495, 533
Den Haeg 477, 584
Den Klundert 12
Den Zwyger 510
Dendermonde 293, 328, 329, 331, 343, 428, 511, 530
Denemarken VII, 112, 204
Deventer 99, 100, 102
Deynze 323
Diedenhove 30, 382
Diedenhoven 31, 387
Diederik Sonoy 222, 498
Diercxens 302
Diest 12, 115, 391, 509
Dietrichstein 452
Dille 11
Dillenburg 11, 376, 409, 422, 507
Dirk van Bronckhorst 221
Doevere 492
Dolhain 219
Dollart 436
Doornik 63, 93, 100, 108-111, 194, 266, 305, 306, 318, 320, 323, 333, 347, 349
Dordrecht 343, 504
Dorothea 53
Dortrecht 594
Douai 63, 77, 90, 91, 208, 490
Douay 343, 595
Doulens 37
Drenthe 94, 99
Dreux 123
Driutius 188, 190
Du Mont 39, 42, 43, 456
Duffel 221, 248, 273, 274
Duinkerken 32, 35, 482
Duitschers 57, 69, 346, 442, 450, 503, 527, 600, 605, 608
Duitschland VII, XII, 49, 81, 110, 203, 204, 278, 290, 327, 334, 344, 345, 355, 364, 366, 370, 373, 375, 376, 379, 396, 414, 415, 437, 446, 448, 450, 499, 507, 540, 559, 563
Duiveland 586, 607-610
D'Assonleville 571, 592
D'Avila 546, 552, 554, 562
Eboli 339, 340
Eems 421, 435, 436, 484, 491
Egmont 22, 32-35, 43, 50, 51, 54, 59, 61, 78, 80, 88, 108, 112, 113, 121, 126, 127, 129, 130, 133, 135, 142, 143, 146, 152, 154, 159, 167, 171, 173, 175, 177, 179, 182, 198-200, 202, 204, 219, 221, 223, 224, 226, 229, 237, 245, 247, 248, 250, 257, 269, 272, 273, 275, 276, 281, 286, 293-295, 308, 310, 314, 320, 322, 327, 328, 331-333, 337, 353-355, 363, 366, 367, 373, 374, 377, 383, 389, 392-397, 401, 404, 413, 426-428, 431-435, 451, 478
Eindhoven 96
Elbertus Leoninus 592, 594, 595
Elisabeth 41, 466
Embden 421, 436, 491
Emmanuel-Philibert 17, 20, 40, 47
Emmanuël-Philibert 66
Emmanuel van Meteren 74
Enckhuizen 343
Engeland VIII, XII, 3, 18, 28, 36, 39, 42, 81, 82, 163, 258, 399, 418, 491, 514, 559
Engelbert van Nassau 11
Engelschen 19, 26, 41, 466, 600
Enkhuizen 188, 485, 499, 541
Enkuizen 492
Erasso 528
Eric van Brunswyck 280, 281, 435
Eric van Brunswyck-Calenberg 211
Eric van Brunswyck-Göttingen 53
Erkelenz 420
Escaubecque 222
Espaignols 45
Esquerdes 221, 569
Esschembeeck 222
Europa VI, 200, 301, 435, 449, 585, 588
Eustache de Fiennes 221, 569
Eustache van Fiennes 242
Everaerd Spierinck 446
Everstein 387
Fabio Lembo 253
Ferdinand 150, 457
Ferdinand Alvarez van Toledo 383, 460
Ferdinand I 3, 36, 108, 152, 279
Ferdinand II 452
Ferdinand van Toledo 503
Fernando de Lannoy 578
Fiennes 50
Flandre 193
Flandre Occidentale 259
Floris 12, 114, 126, 320
Floris de Montmorency 477
Floris van Montmorency 63, 66, 110
Floris van Pallant 202, 222
Foppens 227, 593
Franche-Comté 62, 149, 202, 341, 385
Franché-Comté 60
Francisca 50
Francisco Baldes 559, 560, 576, 579, 584, 589
Franciscus Sonnius 96, 528
Franciscus Vander Hulst 185
François de Alava 330
François Richardot 570
Frankryk VIII, XII, 3, 13, 14, 17, 23, 28, 30, 36, 39, 40, 42, 44, 54, 5, 82, 85-87, 108, 109, 117, 121, 152, 168, 174, 184, 254, 258, 279, 327, 339, 345, 347, 352, 399, 419, 448, 450, 499, 501-503, 513, 514, 550, 559, 600
Frans I 82
Frans II 36, 53, 86, 108, 117
Fransch-Vlaenderen 99, 208, 348
Fransch Vlaenderen 63, 93, 296, 298
Franschen 3, 18-20, 22, 31-35, 40, 501, 506
Frederik 503, 505, 539, 547, 558
Frederik van Toledo 481, 505, 506
Friesland 59, 62, 94, 99, 112, 159, 222, 306, 326, 346, 421, 425, 435, 436, 446, 474, 482, 483
Friezen 474
Gachard 6, 15-18, 29, 30, 36, 48, 54, 57, 58, 60, 61, 66, 68, 69, 71-73, 78, 79, 83, 84, 86, 87, 89, 93, 94, 96, 100, 104, 106, 113, 114, 116, 19, 121-123, 126-128, 130, 133, 135, 137, 145, 148, 150, 161, 164, 175, 183, 186, 188-190, 192, 198-200, 204-206, 208-211, 213, 219, 222, 226, 228, 230-232, 237-240, 245, 246, 249-257, 261, 264, 267, 271-273, 275, 279, 281, 283, 284, 289, 291, 294, 295, 297, 298, 300, 301, 305, 307-310, 312, 314-317, 321, 324-327, 329-333, 336, 338-340, 342-347, 349, 351, 353-364, 366-375, 379, 387, 389, 392, 395-397, 399, 400, 402, 406, 410, 425, 437, 440, 444, 445, 447, 448, 454, 461, 469, 473, 476-479, 488, 490, 495, 507, 509-512, 514, 517, 520, 532, 536, 545, 557, 593
Gaesbeek 433
Gaesbeke 50
Gaillard 193
Gaspar de Coligny 20
Gaveren 50, 328
Geeraert van Groesbeck 263
Geeraert van Groesbeek 439, 441
Geertruidenberg 12, 593, 596
Geertsbergen 298, 322
Geldenaken 444
Gelder 49, 510, 606
Gelderland 63, 93, 99, 202, 209, 221, 248, 263, 280, 306, 327, 346, 418, 423, 464, 474, 508, 539, 592, 595
Gelderschen 475
Geneve 109, 202, 212
Genlis 444, 500
Gent 36, 63, 64, 66, 68, 69, 93, 99, 101, 103, 178, 193, 266, 283, 295, 298, 304, 305, 318, 322, 332, 343, 354, 355, 378, 391, 395, 427, 428, 433, 456
Gent : Sint Baefs kerk 65
Gentenaers 512
Genua VII, 384, 537
Genueezen 465
Gérard d'Haméricourt 178
Geuzen 244-246, 257, 258, 268, 271, 302, 323, 437, 445, 448, 457, 493, 496, 509, 542, 545
Ghislenus de Fiennes 485
Giberchies 219
Gielis 346
Gielis Le Clercq 318
Givet 346
Glabbeek 221
Gladbach 420
Glayon 59, 127
Goes 541-544
Gonçalo Perez 144, 173, 175
Gonçalo Pérez 149
Gorcum 248
Gouda 329, 578, 583
Granvelle 11, 18, 54, 65, 69, 70, 73, 77, 80, 84-86, 88, 89, 104-106, 108, 113-118, 122-129, 131, 132, 140, 144, 146-152, 154-156, 158, 159, 161, 162, 164-167, 173, 195, 204, 210, 211, 252, 255, 286, 331, 338-340, 381, 396, 415, 431, 472
Grave 561
Gregorius XIII 263, 570
Grevelingen 3, 31-33, 49, 482
Grimbergen 12
Groen 12, 13, 53, 79, 83, 84, 127, 130, 151, 156, 160, 162, 167, 173, 174, 176, 203, 204, 206, 208, 210-213, 218, 220, 223-225, 230, 232, 235, 237, 240-244, 256, 258, 259, 262-265, 269, 270, 274, 275, 277-280, 299, 319, 326-332, 334, 341, 346, 358, 369, 372, 375, 388, 389, 397, 416, 420, 422, 424, 426, 431, 432, 434, 438, 451, 498, 506, 508, 509, 513, 515, 517, 523, 533, 534, 548, 551, 556, 557, 563, 564, 576, 591, 594
Groen van Prinsterer 6, 11, 51, 60, 78, 81, 105, 128
Groesbeck 263
Groesbeeck 422
Groesbeek 441
Groningen 62, 94, 99, 100, 392, 418, 422-424, 435, 436
Guicciardini VIII
Guillaume 135, 141, 148, 153, 177, 227, 237, 273, 310, 355, 356, 372-375, 379, 517, 520
Guillaume de Nassau 207
Guillaume le Taciturne 30, 48, 54, 62, 89, 133, 267, 271, 305, 361
Guines 28
Guise 14, 20, 26-28, 30, 32, 37, 38, 121
Guizen 86
Gulikerland 420
Gunther 203
Gunther van Schwarzburg 203, 591, 594, 598
Gysbrecht van Bronckhorst 221
Haarlem 540
Hachicourt 275
Haerlebeke 323
Haerlem 99, 100, 102, 127, 159, 267, 540, 541, 547, 558, 565
Halle 54, 222
Ham 25
Hames 28
Hanover 62, 421, 436
Haraeus 91
Harmignies 516
Haspengau 263
Hastière 444
Hautrage 505, 506
Héfelé 194
Heiligerlee 424, 425, 564
Helmont 221
Hemricourt 178
Hendrik 14, 15, 27, 29, 30, 36, 42-44, 47, 127, 559
Hendrik I 538
Hendrik II 3, 13, 18, 26, 36, 37, 39, 42, 47, 53, 82
Hendrik III 550, 600
Hendrik van Brederode 223, 231, 408
Hendrik van Nassau 559, 563
Henegau 50, 58, 62, 66, 84, 93, 187, 208, 212, 221, 250, 260, 306, 327, 346, 347, 360, 412, 476, 489, 495, 502, 506, 509, 512, 539, 573
Henne 389
Herman de Ruyter 485
Herman Modet 300, 303
Herman Stuyker 300
Herman van Nuenar 354
Herman van Westerholt 223
Hessen 151, 278
Heverlé 43
Hierges 346
Hieronyma Perrenot 11
Hippoliet Persyn 178
Hohenlohe 53
Holland 16, 62, 99, 127, 177, 179, 187, 258, 259, 319, 325, 327, 357, 38, 481, 483, 492, 493, 495, 497, 499, 504, 507, 508, 510, 539, 540, 558, 565, 576, 578, 582, 589, 590, 593-595, 598, 601, 606, 607
Honte 552
Hooft 507, 517
Hoogstraeten 66, 154, 310
Hoogstraten 127, 195, 223, 224, 247, 293, 320, 321, 324, 329, 354, 355, 357, 362, 369, 370, 395, 408, 416, 418, 419, 426, 444
Hooi 447
Hoorn 78, 108, 114, 126, 130, 133, 135, 179, 182, 204, 223, 226, 227, 25-247, 275, 276, 293, 294, 300, 304, 308, 310, 312, 314, 320, 323, 328, 354, 366, 369-371, 383, 392, 394-397, 401, 404, 405, 413, 416, 426, 427, 431, 435, 451, 477, 478
Hoorne 74
Hopper 245
Hoppers 264
Hopperus 60, 64, 103, 104, 115, 130, 154, 157, 159-161, 167, 169, 175, 187, 190, 198, 199, 205, 207, 209, 225, 227, 231, 233, 237, 240, 250, 257, 260, 265, 269, 277, 285, 286, 288, 297, 302, 306, 310, 313, 325, 329, 332-334, 336, 338, 351, 456
Hoynck 59
Hoynck van Papendrecht 58, 60, 92, 172
Hugenooten 279, 418, 443, 450, 466, 484, 505, 513, 514
Hugenoten 44, 85, 117, 122
Hugo Bonte 593
Hugo Grotius 161, 192
Humbercourt 63, 127
Innocentius III 184
Isabella-Clara-Eugenia 335, 455
Isabelle 36, 42, 46, 455
Isabelle van Frankryk 36, 46, 335, 455
Italië VI, 3, 14, 15, 19, 26, 27, 40, 42, 43, 89, 252, 339, 384, 400
Jacob Blommaert 530
Jacob Cats 611
Jacob De la Torre 368
Jacob Jongelincx 460
Jacob Martens 178
Jacques d'Alban de Saint-André 39
Jakob Blommaert 512
Jan 212
Jan Borner 597
Jan Casenbroot 273, 393
Jan de Cortenbach 221
Jan de Croy 512
Jan de Glymes 62, 477
Jan de Hornes 221
Jan de Lannoy 360
Jan Delannoi 109
Jan Says 323
Jan Soreau 349
Jan van Casembroot 221
Jan van Croy 346
Jan van Immerseel 304
Jan van Immerseele 256
Jan van Lannoy 62
Jan van Ligne 62
Jan van Marnix 202, 212, 218, 219, 358, 359
Jan van Montigny 419
Jan van Nassau 278, 563, 564, 591
Jan van Over-Embden 62
Jan van Montmorency 63
Jansenius 178
Jauche 444
Jean de Morvilliers 39
Jean le Sauvage 222
Jemmingen 413, 436, 457
Jengum 436
Joachim Hoppers 159
Joachim Hopperus 60, 106, 172, 285
Joannes Baldesius 559
Joannes Molanus 532
Jodoigne 444
Joost Claerbout 523
Joost Courteville 18
Joost de Courtewille 156
Joost Lauwereys 185
Joost van Courteville 285
Joost van Courtewille 285
Joost van Thielt 178, 190
Joris van Holl 203, 204, 223
Joris van Schoonhoven 221
Joseph Vorit 191
Juan de la Cerda 502
Juan de Vargas 402
Juliaen Romero 516, 524, 552, 554
Juste 12, 24, 60, 66, 70, 73, 82, 85, 87, 111, 151, 213, 224, 275, 283, 342, 366, 402, 412, 509, 510, 515
Kameryk 24, 62, 93, 94, 100, 103, 174, 570
Kampen 540
Kapellen 510, 582
Kapellen op den Yssel 582
Karel 4, 5, 7-9, 53, 55, 64, 83, 95, 190, 192, 229, 346, 452-455
Karel de Brimeu 63, 127
Karel de Lannoy 578
Karel den Vyfde 4
Karel III 40
Karel IX 108, 117, 152, 279, 339, 419, 450, 513, 550, 600
Karel V 13, 82, 166, 332
Karel van Berlaymont 58
Karel van Bronckhorst 221
Karel van Lorreynen den Groote 54
Karel van Malsen 221
Karel van Mansfelt 220, 264, 346
Karel van Meghem 423
Karel van Tisnacq 285
Katholieken 117
Keizer Karel V, 8, 12, 13, 24, 47, 50, 52, 56, 62, 70, 78, 95, 174, 178, 185, 188, 193, 200, 202, 209, 320, 376, 404, 467, 474, 475, 556, 599
Kervyn 317
Kervyn de Lettenhove 305
Keulen 93, 438, 563
Kleef 327, 418
Kleine Ghete 444
Klooster van Bethanië 522
Klooster van Blydenberg 522
Klooster van Hanswyck 324
Klooster van Leliëndael 324
Klooster van Sint Gielis 448
Klooster van Sint Laurentius 448
Klooster van Thabor 522
Kortryk 343
Kuilenburg 202, 222, 232, 238, 248, 260, 273, 377, 408, 416, 569
La Hamaïde 50
La Marck 494
La Roche 578
La Tour 221
Lalaing 223, 320
Lamorael van Egmont 49, 430
Land van Waes 510
Languedoc 184
Lannoy 349, 361, 579
Laxroix 44
Le Blas 110
Le Castelet 25
Le Câtelet 25
Le Petit 220, 256, 274, 277, 282, 316, 317, 330, 581
Le Plat 197, 198
Leeuwarden 59, 99, 100
Leiden 550, 558-560, 576, 579, 581-583, 585-587, 589
Leidenaers 579, 585
Leo 147, 203, 212, 330
Léon 383
Leoninus 593, 594
Leuven III, XVI, 12, 77, 90, 91, 93, 94, 96, 103, 159, 178, 187, 188, 190, 191, 197, 343, 368, 376, 414, 442, 445, 476, 509, 513, 519, 532, 592, 594
Leuven : Sint-Pieters 187
Leyden III, IV, 106, 259, 432
Lier 263, 273, 343, 347
Limburg 62, 222, 440
Lindanus 511
Lingen 62
Lissabon 538
Llorente 194
Lodewyk 230, 231, 275, 278, 319, 327, 330, 416, 421, 422, 424, 425, 435-437, 446, 499-501, 513-515, 517, 559, 561-564, 570
Lodewyk van Boisot 553
Lodewyk van Nassau 78, 151, 203, 220, 223, 231, 232, 234, 244, 256, 258, 262-264, 270, 274, 277, 280, 299, 316, 318, 319, 329, 355, 361, 377, 408, 413, 418, 422-424, 426, 437, 481, 499, 501, 513, 517, 559-561
Lodewyk vn Nassau 269
Lodewyk XIV XIV
Lodron 341, 387, 388
Loevestein 485
Lokeren 221
Lombardye 341
Lorenço de Villavicencio 255
Lorreynen 13, 38, 39, 52, 151, 327, 341, 385
Lothrop Motley 68, 84
Louis del-Rio 402
Louvain 91
Loverval 221
Luik 78, 92-94, 100, 111, 114, 188, 263, 264, 315, 365, 439-441, 446-448, 458, 464, 492, 561
Luis 599, 604
Luis de Requesens 519, 533, 536, 560, 594, 603, 605
Luis de Reqyesens y Zuniga 533
Lumbres 221, 485
Lumei 553
Lummen 221, 440, 569
Luter 81
Luther 83, 181
Lutheranen 265, 321, 378
Lutheranismus 112, 326, 454
Luxemburg 3, 12, 19, 30, 32, 62, 94, 99, 151, 182, 209, 221, 260, 264, 306, 341, 343, 347, 352, 382, 385, 400, 443
Lyfland VII
Madrid XI, 104, 123, 135, 137, 149, 174, 175, 201, 253, 254, 285, 286, 335, 351, 415, 453, 477, 489, 490
Maes 418, 438, 440, 444, 446, 492, 493, 509, 561, 562, 582
Maeskant 441, 520
Maessluis 492, 493, 495, 556
Maestricht 343, 364, 420, 439, 440, 561
Magdalena van Nassau 594
Malmedy 12
Maltha 174
Manche 37
Mansfeld 62
Mansfelt 182, 183, 209, 227, 229, 246, 257, 279, 310, 313, 319, 336, 346, 366, 370, 371, 373, 389, 394, 400, 404, 405
Margareet 36, 47, 54, 55, 66, 73, 78, 87, 111, 113, 120-123, 125, 127, 133, 135-137, 146-148, 153, 169, 171, 173, 182, 183, 187, 195, 197, 198, 202, 204, 205, 207, 208, 211, 225-228, 230-233, 237, 238, 242, 243, 245, 250, 251, 254-257, 260-262, 265-270, 272, 273, 275-282, 293-295, 298, 302, 307, 308, 310-315, 317, 319-321, 325, 327, 329, 331-333, 336, 342-345, 347, 349-351, 353, 354, 356, 357, 360, 364-367, 370-372, 380, 381, 383, 388-390, 398-400
Margareet van Constantinopelen 505
Margareet van Frankryk 43
Margareet van Oostenryk 186, 320
Margareet van Parma 54, 64, 117, 159, 190, 284, 326, 385, 397, 495
Marguerite 113, 120, 199, 208, 250, 253, 260, 275, 279, 298, 331, 346, 354, 370, 432, 495
Marguerite d'Autriche 63, 84
Maria 18, 41, 53, 55, 67, 178, 590
Maria van Burgondië 63
Maria van Engeland 335
Maria van Montmorency 405
Maria van Portugael 182, 454
Marie van Nassau 376
Marnix 219, 360, 361, 556, 557
Martinus Rythovius 177, 428, 432
Maximiliaen 345, 424, 454, 456
Maximiliaen de Hénin-Liétard 495
Maximiliaen I 6
Maximiliaen II 152, 279, 397, 450, 452, 550, 590, 598
Maximiliaen van Buren 12
Maximiliaen Vilain 298
Mechelaers 106, 521, 528
Mechelen III, IV, 64, 68, 77, 93, 99-102, 104-106, 116, 126, 154, 159, 178, 186, 197, 273, 320, 324, 364, 371, 373, 398, 400, 410, 442, 510, 511, 519, 521-523, 526, 529-531, 539
Mechelen : Beggynhof 522
Mechelen : Gasthuis 526
Mechelen : Leuvensche Poort 523
Mechelen : Sint Rombouts 526
Mechelen : Sint Rombouts kerk 523
Medina-Celi 481, 502, 507
Meenen 323
Megen 127
Meghem 63, 127, 154, 204, 206, 209, 219, 223, 224, 226, 229, 280, 281, 283, 336, 346, 357, 366, 423, 424
Meiland 384, 400
Meinserius 219
Melito 18, 39, 339
Merode 299, 510, 522, 523
Mertens 268, 358
Merxem 358
Metz 14, 94
Meurs 354
Michael Bayus 190
Michael Drieux 188
Middelburg 73, 99, 100, 103, 202, 266, 356, 359, 415, 497, 541, 542, 544, 546, 547, 550-552, 554, 555, 593
Middellandsche Zee 384
Milanen VII, 533, 534
Minderbroeders 324
Miraeus 91-93, 96-98, 100-102, 104, 106, 178
Moesel 30
Mokerheide 550, 562-564, 575, 587
Molanus 92, 187, 190, 532
Molembais 62
Mondragon 542, 543, 551, 555-557, 610
Mons 324, 370
Mons : Val-des-Ecliers 187
Mont-Cénis 385
Mont-Ste-Aldegonde 212
Montferrat 384
Montgomery 46
Montigny 63, 108, 120, 123, 125, 154, 206, 227, 248, 251, 253, 254, 284, 285, 288, 333, 340, 450, 477-479, 568
Montmorency 21, 39
Montpellier 184
Mook 562
Moreri 74
Moréri 63
Morillon 154, 161, 162, 331, 431
Motley 74, 110, 160, 364, 413, 444, 451, 494, 497
Munster 94
Murcie 384
Muysen 522-524, 530
Naerden 539
Namen 19, 58, 62, 63, 93, 99, 100, 103, 151, 177, 187, 211, 250, 260, 306, 343, 443, 444, 458, 522, 525, 531, 573
Napels VII, 14, 26, 341, 400, 578
Nassa 71
Nassau 11, 13, 120, 213, 232, 376, 415, 422, 436, 451, 499
Nassauwers 563
Neder-Languedoc 184
Nederland 306, 414, 417
Nederlanden V, XI, XIII, 40, 44, 52, 57, 62, 74, 79, 92, 94, 98, 100, 102, 114, 120, 121, 128, 200, 214, 215, 220, 225, 236, 255, 258, 279, 285, 287, 288, 294, 325, 334, 336-338, 340, 345, 369, 374, 376, 383, 389, 413, 438, 448, 452, 453, 456, 463, 465, 468, 472, 482, 538, 591, 601
Nederlanders X, 4, 6, 70, 87, 124, 210, 570
Nicolaes Coppin 187
Nicolaes Housseau 187
Nicolaes van Hames 219, 221, 222
Nieupoort 32, 482
Nieuwenaer 354, 416
Nimwegen 544
Noircarmes 206, 333, 347-350, 362, 364, 394, 401, 410, 476, 487, 488
Noord-Brabant 96
Noord-Holland 188, 547
Noord-Nederland 520
Noordbrabant 12, 99, 127
Noordholland 62
Noordmannen 297
Noordnederland 50, 107, 502
Noordzee 33, 491, 581
Normandye 123
Noyon 25
Nymegen 456
Nymwegen 561, 562
Nypels 464
Nyvel 513, 515, 519
Octavio Farnese 54
Oirschot 96
Oise 25
Olivier Buydens 187
Ommelanden 425
Oostende 482
Oostenryk 454
Ooster-Schelde 546, 552
Oosterbant 63, 531
Oosterhout 12, 596
Oostfriesland 62, 421
Opper-Languedoc 184
Orange 12
Orange-Nassau 6
Oranje IX, X, XII, XV, 11, 12, 17, 39, 43, 45, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 62, 65, 68, 69, 71, 74, 75, 78, 80, 83, 84, 88, 108, 110, 112, 113, 115, 118, 121, 122, 125, 126, 128-130, 133, 135, 136, 151, 153, 154, 156, 158, 166, 170-173, 177, 179, 182, 192, 204-206, 208, 212, 213, 221-224, 226, 229-233, 235, 237, 245, 248, 269-273, 276, 293, 294, 299, 300, 304, 308, 310, 313, 314, 320, 322, 323, 325-328, 330, 333, 341, 342, 351, 353, 354, 357-359, 362-364, 371, 372, 374, 376-379, 387, 388, 396, 408, 409, 413, 416, 419-421, 425-427, 435, 437-439, 441-445, 447, 448, 450, 452, 453, 456, 459, 481, 482, 484-486, 492-495, 497-499, 507, 508, 510, 512, 513, 515-517, 519-522, 550, 553, 555, 556, 559, 561, 566, 569, 574-578, 581, 582, 587, 588, 590-593, 595, 596, 601, 603
Orchies 63, 208, 595
Orleans 39
Orp-le-Petit 444
Ortona 400
Osnabrug 94
Oud-Castielje 502
Oudewater 606
Over-Yssel 94, 327
Overrhyn 417
Overyssel 62, 99, 474, 475, 539
Paderbron 94
Papebrochius 302, 357
Papendrecht 60, 159, 161, 207, 285, 312
Parma 36, 54, 67, 291, 383, 390
Parys 20, 23, 25, 27, 43, 46, 47, 69, 330, 499, 514
Pasquier de Le Barre 323
Paul de la Barthe 30
Paulus III 187
Paulus IV 14, 26, 77, 90, 91, 96, 99, 103
Pays-Bas 12, 24, 49, 50, 58, 59, 82, 162
Pero Lopez 174
Péronnes 516
Petrus Dathenus 259
Petrus den Athener 259
Petrus Montanus 259
Petrus Trigosius 528
Petrus van Athenen 259
Philibert 79, 467
Philibert van Brussel 16, 467
Philibert van Savoyë 16, 32
Philip XIV, XV, 5-7, 9-11, 13, 16-19, 23, 24, 26, 30, 36, 38-44, 46-48, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 64-66, 68, 72-77, 79, 82, 85, 86, 88-90, 92, 100, 104, 106, 108, 115, 122-126, 128, 135, 142-145, 147, 149, 155, 156, 160, 165, 174, 175, 177, 194, 196, 197, 199, 201, 202, 211, 218, 226, 279, 283-285, 287-289, 291, 297, 310, 327, 330, 334, 335, 337, 339-341, 345, 350, 351, 380, 381, 396, 398, 402, 405, 432, 434, 452-456, 462, 465, 478-480, 521, 533, 535, 538, 575, 590, 602
Philip-Willem 53, 375
Philip de Goede 95
Philip de Grootmoedige 278
Philip de Marbais 221
Philip de Marnix van Sint-Aldegonde 556
Philip den Goede 607
Philip Gachard 62
Philip II XI, 3, 15, 24, 37, 40, 44, 80, 190, 365, 432, 513
Philip III van Croy 43
Philip van Croy 205
Philip van Lannoy 360
Philip van Marnix 212, 218, 219, 358
Philip van Montmorency 114, 275
Philip van Noircarmes 212
Philip van Sint Aldegonde 347
Philip van Spangen 222
Philip van Stavele 59
Philippe 78, 89, 93, 96, 104, 106, 122, 123, 125, 126, 128, 134-137, 143, 145, 147-150, 153, 155, 159, 162, 165, 166, 169, 171, 173-177, 183, 186, 188, 190, 192, 198, 200, 205, 207-211, 219, 222, 226, 230-232, 239, 245, 250-257, 260, 261, 264, 267, 268, 274, 275, 279-281, 283, 284, 289, 291, 294, 295, 297-300, 307-310, 312, 314, 316, 317, 325, 327, 329-333, 336, 338-340, 342-346, 349, 351, 353-355, 364, 367, 369-371, 380, 387, 389, 390, 392, 394-402, 405, 406, 409, 414, 415, 417, 431, 452-456, 458, 462, 465, 466, 472, 477-480, 486, 488-491, 495, 497-499, 503, 507, 511, 516, 518, 521, 529, 532, 534-536, 539, 540, 544-548, 551, 554, 555, 557, 560, 561, 563, 565, 566, 568-570, 585, 588, 589, 591, 595, 596, 598, 600
Philippe II 5, 6, 12, 18, 24, 62, 82, 162, 464
Philippeville 15
Philippus Nigri 96
Philipsland 607, 608
Picardyë 20, 29, 37, 40
Piémont 384
Pieter-Ernest 62
Pieter Adriaenszoon van der Werve 580
Pius 105
Pius IV 77, 91, 102, 104, 105, 166
Pius V 166, 381
Plaisance 400
Plantyn 463
Plymouth 466
Polen VII
Polinchove 18
Pontus Heuterus 14, 162-164, 172, 233, 235, 249
Poperinghen 259
Portugael VIII, 538
Poullet 403
Predikheeren 177
Prescott 5, 41, 44, 71, 74, 160, 161, 163, 275, 352, 402
Protestanten 49
Provence 12
Provinces-Unies 68
Pruissen 11
Putte 496
Quaderebbe 368
Rabutin 24, 26, 31, 35
Raemsdonk 510
Rasseghem 298, 349
Rassenghien 298, 475, 595
Rassinghen 597
Ravesteyn 178
Raynal 385
Reiffenberg 56, 62, 63, 65, 66, 74, 84, 113, 120, 127, 199, 204, 208, 250, 253, 261, 262, 265, 267-269, 273, 275, 276, 279-281, 283, 284, 290, 292, 294, 297, 298, 302, 304, 306, 307, 309-315, 317, 318, 320, 331, 336, 339, 341, 346, 350, 351, 354, 355, 370, 371, 432, 495
Rekelinghuizen 369
Remunt 420
René 71
René van Nassau 11
Requesens 536, 538, 546, 550, 551, 554, 556, 557, 560, 561, 565-568, 570-575, 578, 583, 584, 586-589, 592, 593, 595, 604-612
Rheims 93
Rhodus 174
Rhyn 418, 508, 520, 540, 582, 591
Ridders van Sint-Jan van Jerusalem 174
Robrecht van Bergen 111, 263
Robrecht van Longueval 221
Roerdehuysen 59
Roermond 99, 101, 102, 133, 508, 561
Roermonde 420, 508
Roeulx 346, 512
Romero 552, 553
Romerswael 553
Roomen 27, 77, 96, 98, 155, 165, 252, 291, 339, 341, 342, 396
Roozendael 12
Rotselaer 43
Rotterdam 582, 583
Ruardus Tapper 188
Rummen 221, 510
Rumoldus Vergheest 526
Ruy-Gomez 39
Ruy Gomez 340, 398
Ruy Gomez da Silva 18, 339
Ryssel 63, 109, 208, 266, 298, 343, 347-349, 475, 490, 573, 595
Ryswyck 595
Rythovius 431
Sabina 50
Sabina van Beijeren 50
Saint-Quentin 3, 20, 24, 25, 49
Saksen 83, 258
Sanchio d'Avila 542, 545, 552, 561, 610
Sancho de Londogno 420
Sancho d'Avila 394
Santander 575
Sardinië 341
Sas van Gent 73
Savoyë 19, 22, 25, 40, 43, 47, 79, 202
Saxen 54, 345
Scaldia 607
Schauwburg 387
Schelde 358, 361, 482, 510
Schiedam 582
Schiller 162, 203, 221, 230, 313
Schoonhoven 606
Schotten 600
Schouwen 586, 607, 610, 611
Schwarzburg 223, 594, 597, 602
Schwarzburg-Rudolstadt 203
Schwarzburg-Sondershausen 203
Segovia 335, 478, 479
Sepmeries 370
Seraing 440
Sicielje 89, 341
Sicilië VII
Siegenbeck 259
Simancas 479
Simmeren 50
Simon Renard 60, 127
Sint-Anna-land 608
Sint-Baefs 304
Sint-Bartholomeus-nacht 514, 515
Sint-Bernaerds abtdy 303
Sint-Omaers 99, 100, 103, 177, 178, 206, 343, 485
Sint-Pieters 188
Sint-Truiden 263, 264, 273
Sint-Truijen 248, 264, 265, 272, 274, 276, 281, 442, 443
Sint-Winoxbergen 31
Sint Jakob in Castielje 534
Smetius 163
Smets 163
Sneek 159
Snoy 222, 498, 553
Somme 21, 37
Son 96
Sonnius 96-98, 101, 102, 267
Spaenschen 606, 610
Spanjaerts 45, 69, 84-88, 352, 355, 356, 374, 395, 402, 420, 423, 436, 437, 440, 442, 448, 466, 484, 485, 496, 497, 503, 506, 516, 523, 527, 545, 556, 562, 564, 565, 576, 578, 584, 587, 589, 599, 600, 605, 608
Spanje VIII, X, 4, 5, 7, 14, 18, 19, 26, 36, 38, 46, 47, 51, 52, 58, 67, 70, 72, 74, 82, 98, 114, 120, 123, 130, 134, 136, 138, 142, 145, 152, 167-169, 176, 200, 248, 250, 252-254, 284-286, 288, 293, 297, 320, 338, 339, 345, 377, 381, 383, 396, 405, 415, 427, 449, 452, 456, 462, 464, 465, 471, 478, 491, 498, 503, 509, 533, 537, 539, 544, 558, 560, 567, 575, 588
Spier 210
St.-Pol 39
St.-Quentin 21, 25
St. Amands by Condé 348
St. Ghislain 506
St. Joost-ten-Noode 151
St. Joost-ten-Noode : Het Kasteeltje 151
St. Quentin 24, 43
St. Vith 12
St-Bertin 178
Ste Aldegonde 212
Steenbergen 12
Stockhem 440
Strada 53, 55, 61, 63, 64, 66, 84, 85, 87, 89, 105, 109, 111, 115, 116, 119, 120, 122-124, 126, 127, 147, 156, 163, 165, 183, 210, 211, 213, 218-220, 222, 225-233, 238, 242, 243, 245, 246, 251, 254, 256-258, 260, 263-265, 269, 271, 272, 274, 294, 295, 297, 298, 302, 303, 306-308, 312, 313, 315, 321, 323-325, 327, 331, 332, 335, 336, 345, 347-350, 352, 354, 361, 363-366, 370, 373-376, 378-380, 382, 385, 387-390, 393, 396, 398, 399, 404, 418, 424, 427, 429, 432, 437-439, 451, 466, 482, 492, 494, 506, 508, 510, 529, 538-540, 544, 551, 554, 556, 563, 565, 577, 585, 607, 611
Tapperus 188, 190
Tarragona 384
Te Water 202, 212, 219-222, 275, 419, 420, 485, 510, 553
Tekelenburg 62
Temsche 510
Tergoes 541
Terneuzen 554, 556
Teruanen 92, 93
Thermes 30-32, 35, 38
Theruanen 40
Thielt 323, 410
Thienen 393, 442, 445, 509
Tholen 558, 607, 608, 610
Thomas Armenteros 145, 299
Thomas van Thielt 222
Tilburg 221
Tiletanus 178
Tirol 341
Tomas Armenteros 175
Tongeren 441, 442
Tongerloo 317
Torfs 268, 358
Tormes 383
Toulouse 184, 202, 358, 360
Tournai 266, 306
Tournay 324
Tournésis 93
Trente 179
Trenten 45, 152, 156, 158, 167, 172, 179, 180, 195-197, 341
Trier 94, 100, 438
Trigosius 529
Turenne 24
Turken 174, 175, 211
Turnhout 267
Turyn 109
Utrecht 50, 62, 93, 96, 100, 102, 107, 178, 319, 343, 356, 357, 474, 475, 495, 504, 556, 565, 578, 606
Utrechtenaers 475
Valencyn 25, 62, 108-112, 266, 306, 333, 347, 348, 350, 360, 362-365, 392, 410, 500
Valencyners 348, 363
Valerius Andreas 91
Valkenisse 543
Van den Bergh 432
Van den Berghe 259
Van den Velde 96
Van der Haer 12, 13, 45, 53, 54, 56, 64, 71, 100, 102, 368
Van der Marck 493
Van Grobbendonck 472
Van Hames 223
Van Loon 126, 175, 178, 245, 451, 459, 460
Van Meenen 44
Van Papendrecht 59
Van Rassinghen 595
Van Stralen 394
Van Wyn 424
Vanden Dorpe 510, 511
Vandenesse 24
Vander Haer 104, 111, 171-174, 180, 210, 223-225, 229, 231, 233, 249, 260, 261, 274, 297, 303, 312, 348, 349
Vander Hulst 186, 187
Vander Meersch 266, 295, 305
Vander Vynckt 44, 219, 220
Vandermeersch 261
Vandervynckt 75, 78, 79, 212, 318, 418, 424, 484
Vanlinthout III
Vargas 411
Vaucelles 3, 13
Veluwe 539
Venetië VI
Vergy 341
Vermandois 20, 40
Vernulaeus 92
Verona 184
Vervins 20
Veurne 343
Vianden 12
Vianen 248, 256, 367
Vier-Ambachten 343
Vigilius 58
Viglius 18, 59, 61, 80, 96, 101, 106, 119, 120, 125, 128, 155, 156, 159, 162, 167, 171, 172, 204-206, 227, 231, 250, 298, 308, 311, 313, 369, 402, 404, 406, 456, 463, 472, 473, 487, 489, 551
Viglius van Aytta 58
Viglius van Aytta van Zuichem 59
Viglius van Zuichem 39
Viglius Zuichemus 59
Villers 419, 420
Vilvoorden 191, 225, 299, 319
Vlaenderen VI, 16, 29-31, 58, 61, 64, 93, 99, 178, 187, 250, 293, 294, 298, 318, 320, 322, 327, 367, 377, 399, 412, 476, 482, 484, 487, 490, 512, 521, 535, 537, 556, 573
Vlamingen 210, 410, 433
Vlissingen 73, 101, 356, 359, 545, 553, 554
Voorne 496
Vredenburg 556
Waal 561
Waerde 543
Wagenaar 62, 369, 395, 419, 475, 497, 498, 553, 555, 556, 564, 585, 590, 594, 608, 611
Walcheren 356, 358, 541, 545, 546, 548
Walen 419, 442, 503, 605, 608
Watergeuzen 481, 484, 490, 491, 493, 497
Waulsor 444
Wauters 389
Waver 221
Wedde 421, 424
Weenen 279
Weert 133, 226, 294, 392
West-Vlaenderen 3, 178
West Vlaenderen 296
Wester-Schelde 552
Westfalen 112, 369, 421
Westfriesland 62, 481, 504
Westvlaenderen 18
Willebroek 373
Willem X, XV, 11-13, 44, 45, 49, 65, 115, 129, 203, 204, 207, 221, 223, 224, 246, 270, 274, 278, 329, 330, 359, 362, 366, 374-376, 408, 413-418, 432, 436, 438-440, 443, 444, 446, 448, 484, 502, 504, 509-511, 513-516, 555, 556, 560, 563, 564, 583, 585, 591, 593, 594
Willem de Zwyger 438
Willem den Zwyger X, 327, 377, 387, 391, 393, 593
Willem I 11
Willem van den Berg 221, 262, 377, 408
Willem van der Marck 492
Willem van Merode 221
Willem van Nassau IX, 51, 277
Willem van Oranje 352, 407, 540
Willem Vander Marck 221, 440
Willems 524, 529, 530
Wilmaer Bernaerts 178
Winschoten 421, 423
Wirdum 59
Witthem 439
Woensdrecht 542
Woerden 329
Wolfgang van Hohenlohe 594
Ximenès 194
Yper 431
Yperen 99, 101, 103, 177, 267, 295, 428, 488, 531
Yperen : Sint-Martens 187
Yssel 582
Ysseldyk 582
Ysselstein 12
Zaltbommel 592
Zeeland 62, 73, 78, 86, 87, 99, 101, 325, 352, 356, 359, 481, 482, 492, 495, 497, 504, 541, 544, 546, 547, 553, 558, 578, 583, 586, 589, 590, 593-595, 598, 601, 607
Zeeuwen 545, 554, 607, 609
Zegher van Groysbeeck 422
Zeventien Provinciën 92, 93, 222
Zierikzee 73, 267, 586, 607, 611
Zon 96
Zuid-Frankryk 12
Zuid-Holland 582
Zuidbeveland 541, 543, 558
Zuidbrabant 99
Zuidburg 73
Zuidebeveland 553
Zuiderzee 485, 492, 539, 540, 557
Zuidholland 492, 493
Zuidnederland 50
Zutphen 63, 539
Zweden VII, 82, 204
Zwitserland 82, 345, 385, 400, 560
Zwolle 300
's Hertogenbosch 99, 101-103, 197, 267, 343, 356, 364, 485