V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Vaderlandsche Historie - Achtste Deel.
Geschiedenis van België onder de Burgondische Heerschappy. (1860)


Dit is een historisch werk in alle betekenissen van het woord. J.-B. David (naar wie het Davidsfonds genoemd werd) schreef tussen 1842 en 1866 de eerste Nederlandstalige algemene geschiedenis van België. Vermits het over een zeer uitgebreid werk gaat, hebben wij dit enkel te koop als ebook uitgegeven. Zoals altijd kan U wel losse bladzijden kopen. (743 blz., 22,50 euro). Zoals wij vroeger reeds deden met boeken over de middeleeuwse geschiedenis, hebben wij ook hier de persoonsnamen op voornaam geklasseerd. Wij menen dat dit het gebruiksgemak van de index zal verhogen.

This is an historical work in all senses of the word. J.-B. David (who gave his name to the "Davidsfonds" - the most important cultural organisation in Flanders), wrote the first general history of Belgium which was written in Dutch. We have re-edited this important work only on CD-Rom, but as always, you can also buy loose pages of it. (743 pages, 22,50 euro). Like we did before withe books on medieval history, we have classified the names of persons by christian name. We think that this will increase your comfort while searching the index.

Ceci est un ouvrage historique dans tous les sens du mot. J.-B. David (qui a donné son nom au "Davidsfonds"), écrivait entre 1842 et 1866 la première histoire générale de Belgique en langue néerlandaise (en onze tomes). Nous avons ré-édité cet ouvrage important seulement sur CD-Rom, mais comme toujours vous pouvez aussi en acheter des pages détachées. (743 pages, 22,50 euros). Comme nous l'avons fait auparavant avec des livres d'histoire médiévale, nous avons classés les noms de personnes sur prénom. Nous espérons que cela vous facilitera res recherches.

Inhoud - Contents - Table

Voorrede..........V

Eerste Hoofdstuk. - Regering van hertog Philip den Goede - Hy neemt de wapens op om zyns vaders dood te wreken - Lykdienst te Atrecht - Verbonden met de Engelschen tegen den Dolfyn - Het Tractaet van Troyes - Onterving en verbanning des Dolfyns - Dood van koning Hendrik V van Engeland - Dood van Koning Karel VI van Frankryk - Kryg tegen diens opvolger Karel VII - Beleg van Orleans - De stad verlost door Jeanne d'Arc - Des hertogs tweede en derde huwelyk - Instelling der orde van het Gulden-Vlies - 1419-1430..........3

Tweede Hoofdstuk. - Herneming van den kryg met Frankryk - De Maegd van Orleans wordt gevangen en verbrand - Kryg met Luik - Vredeverdrag van 1430 - Opschudding te Gent gestild - De vriendschap met Engeland verkoelt - Eerste voorslagen van verzoening met koning Karel - De Atrechtsche vrede - Kryg met de Engelschen - Beleg van Calais en diens moeijelykheden - De hertog verlaten van de Vlamingen - 1430-1436..........37

Derde Hoofdstuk. - Gevolgen der ontzetting van Calais - De Vlaemsche zeekusten verwoest - Groote onlusten in het Land - Vyandschap tusschen Brugge en Sluis - Oproer in de eerste dier steden - Het volk vermoordt den Schout - Vlugt der hertogin - Verlegenheid van Philip - De rust oogenblikkelyk hersteld - Wordt andermael gestoord - Nieuwe doodslagen - De hertog trekt naer Brugge met krygsvolk - Maer delft er het onderspit, en moet vlugten - De Brugsche handel gestremd - Het volk zoekt vrede en verzoening - Des hertogs voorwaerden en straffen - Onderwerping der Bruggelingen - 1436-1438..........80

Vierde Hoofdstuk. - Graef Karels eerste huwelyk - De hertog bezoekt Brugge - Onlusten in Holland - Philip vraegt te Gent eenen last op het zout, die hem geweigerd wordt - Hy raekt met de Gentenaers in geschil, ter gelegenheid van den jaerlykschen keus hunner Wethouders - Gent begint te woelen - De hertog maekt gereedschap om zyne onderdanen te doen zwichten - De kryg breekt uit - Beleg van Audenaerden en neêrlaeg der Gentenaers - Vruchtelooze tusschenkomst des Franschen konings - De kryg wordt hernomen - Slag van Gaveren door de Gentenaers verloren - Straffen en boeten - De vrede hersteld - 1438-1453..........122

Vyfde Hoofdstuk. - Vervolg..........160

Zesde Hoofdstuk. - De Engelschen uit Frankryk gedreven - Ondergang van het Grieksche Ryk - Het Faisant-feest van Ryssel - 1453-1454..........200

Zevende Hoofdstuk. - Philip gaet naer den Ryksdag van Regensburg - Instelling van den Grooten Raed - De Dolfyn van Frankryk in twist met zyn' vader - Komt gevlugt naer deze landen - Zyn verblyf in het Burgslot van Genappe - Oneenigheid tusschen den hertog en zyn' zoon Karel - Verzoening - Philips omwandeling in Vlaenderen - Feesten te Brugge - De hertog bezoekt Gent - Zyne blyde Inkomst aldaer - 1454-1458..........226

Achtste Hoofdstuk. - Aenleg tot den Kruistogt - Dood van koning Karel VII - Troonbeklimming en zalving van Lodewyk XI - Hy vleit den graef van Charolais - Philips ziekte en zyne herstelling - Afkoop, door Lodewyk, van de steden der Somme - Misnoegen van graef Karel daeruit ontstaen - Zyne verzoening met den vader - Aenmaning van Paus Pius II tot den Kruistogt - Eene Burgondische vloot vertrekt naer Italië - Des Pauzen dood en staking des Kruistogts - Aenslag op Karels leven - Nieuwe ziekte des hertogs - Val der Croys - Karel neemt het bewind der Landen - 1458-1465..........265

Negende Hoofdstuk. - Inwendige staet van Frankryk - Bondgenootschap voor het welzyn des Ryks - Graef Karel stelt zich aen 't hoofd van dit Bondgenootschap - En gaet kryg voeren tegen Lodewyk XI - Deze schudt de Luikenaers op tegen Burgondië - Slag van Montlhéry - De Luikenaers verklaren den oorlog aen onze vorsten - Zy worden verslagen te Montenaken - Uitzinnig gedrag der inwoonders van Dinant - Vrede van Sint-Truijen - Waer die van Dinant uitgesloten blyven - Nieuw gewoel te Luik - Vergeefsche onderhandelingen met Dinant - De stad wordt belegerd, veroverd en verwoest - Nieuwe opbruisching der Luikenaers - De vrede wordt hersteld - Dood van hertog Philip - 1465-1467..........306

Tiende Hoofdstuk. - Hertog Karel-de-Stoute volgt zyn' vader op - Neemt bezit van het Graefschap Vlaenderen - Doet zynen intrede te Gent - Oproep aldaer - 1467..........365

Elfde Hoofdstuk. - Karel neemt bezit van zyne andere erflanden - Bezending der Gentenaers - Nieuwe opschudding in hunne stad - De Luikenaers volgen dit voorbeeld na - Maer worden verslagen te Brusthem - En onderwerpen zich - Karels derde huwelyk met Margareet van Yorck - Zyne omwandeling in Zeeland en Holland - Vredebreuk met Lodewyk XI - Gesprek der beide vorsten te Péronne - Nieuwe opstand der Luikenaers door den koning verwekt - Karels woede tegen Lodewyk - Beide trekken naer Luik - De stad veroverd, geplunderd en verbrand - 1467-1468..........395

Twaelfde Hoofdstuk. - Verzoening der Gentenaers - Oostenryksche bezittingen op den Boven-Rhyn aen Karel verpand - Nieuwe twist met Frankryk - De kryg der Twee Roozen in Engeland - Karels verwyten aen de Vlamingen - Gevechten en bestanden met Lodewyk XI - Aenwinst van Gelderland en Zutphen - Karel heult naer de Konings-kroon - Zyne samenkomst te Trier met keizer Frederik III - Toebereidselen voor de Krooning - Karel te leur gesteld door den Keizer - 1468-1473..........444

Dertiende Hoofdstuk. - De Groote Raed te Mechelen gevestigd - Dwingelandy van Hachenbach in de verpande Landen - Karels omwandeling aldaer - Afval van Ferrette en van de Elzaszer steden - Hachenbach gevangen, veroordeeld en onthalsd - Karel verbindt zich met den koning Eduard van Engeland tegen dien van Frankryk - Omwenteling in het Bisdom van Keulen - Karel neemt party voor den verjaegden bisschop - Beleg van Neuss - De Zwitsers en hunne bondgenooten verklaren den oorlog aen Karel - Zoo doet ook hertog René van Lorreynen, en keizer Frederik - Gevecht met het keizerlyk leger - Bestand van negen maenden tusschen Karel en Frederik - Het beleg van Neuss wordt opgebroken - Aenkomst der Engelschen in Frankryk - Ongereedheid van Karel om hen by te staen - Zyn wrevel tegen de Vlamingen - Eduard sluit een zevenjarig bestand met Lodewyk XI, en trekt naer huis - Karel, op zyne beurt, verdraegt met Lodewyk - Het bestand van Soleuvre - Verovering van Lorreynen -Statenvergadering te Nancy - 1473-1475..........490

Veertiende Hoofdstuk. - Karels krygstogt naer Zwitserland - Stryd van Granson - Des hertogs nederlaeg en verlies van al zyne schatten - Herstel van Karels leger - Onbereidwilligheid der Belgische onderdanen - Veldslag van Murten, en nieuwe nederlaeg - Lorreynen herwonnen door hertog René - Nancy gaet over aen René, en wordt door Karel op nieuw gelegerd - Slag van Nancy - Karels dood - 1476-1477..........533

Vyftiende Hoofdstuk. - Maria van Burgondië volgt haer vader op - Akelige toestand der zaken - Vyandig gedrag van koning Lodewyk - Eischen der Vlamingen, en inschikkelykheid der hertogin - Onlusten in de steden - Dood van Hugonet en Humbercourt - Vorderingen der Franschen - Maria trouwt met aertshertog Maximiliaen van Oostenryk - 1477..........591

Zestiende Hoofdstuk. - Politieke toestand - Beleg en verlies van Condé - De Franschen in Westvlaenderen - Geboorte van Philip-den-Schoone - Bestand met koning Lodewyk - Veldslag van Guinegate - Aengelegenheden van Gelderland - Nieuwe vyandlykheden en nieuw bestand met Frankryk - Geboorte van Margareet van Oostenryk - Dood der hertogin Maria - Einde der Burgondische heerschappy - 1477-1482..........639

Index


's Hage 422
's Hertogen-Bosch 124
's Hertogenbosch 627, 666
Aa 78
Aare 565
Abbeville 57, 278, 283
Abtdy van Drongen 189, 197, 198
Abtdy van Eechoute 114
Abtdy van Oudenburg 114
Abtdy van Sint-Baefs 375, 377
Abtdy van Sint Andries 114
Abtdy van Sint Baefs 168, 189
Abtdy van Sint Maximinus 485
Abtdy van Sint Michiel 290
Abtdy van St. Denis 684
Abtdy van ter Doest 114
Achaia 269
Adalhard 683
Adelheid 684
Adolf 115, 126, 470-473, 478, 479, 631, 634, 664
Adolf II 114, 208
Adolf II van Kleef 470
Adolf van Gelder 631, 633, 638
Adolf van Kleef 7, 208, 213, 214, 596
Adriaen van Bubenberg 563, 569
Adrianus 326, 339-342, 347, 351, 353, 354, 356, 358, 359, 441
Adrianus de veteri Busco 315, 339, 343, 415, 431
Adrianus van Oudenbosch 323, 436, 442
Adriatisch Meir 296
Aelst 32, 67, 153, 160, 191, 377
Aeneas Sylvius 280
Aeneas Sylvius Piccolomini 269
Aergau 542
Aerschot 42
Agnes van Burgondië 229, 317
Aire 277, 480
Aken 132, 441
Akeren 169
Albert 683
Albrecht 5
Albrecht II van Oostenryk 80, 122, 132
Alençon 265-267
Alkmaar 465
Alpen 536, 542
Alpisch gebergte 455
Alsemberg 252
Altkirch 456
Amboise 276
Amiens 10, 42, 57, 283, 523
Amsterdam 134, 135, 208, 602
Ancone 296
Andenne 686
Angelus de Curribus Sabinis 440
Angleterre 687
Anna 50
Anna van Burgondië 14, 50
Anna van Engeland 670
Anseghem 646
Antoing 66, 650
Antonis 42, 281, 284, 298, 478, 565, 586
Antonis Raulin 250
Antonis van Burgondië 448, 472, 536
Antonis van Croy 42, 176
Antoon 214, 282
Antoon de Croy 298
Antoon van Burgondië 213, 294, 297, 298, 421, 525, 577
Antwerpen 43, 104, 124, 238, 255, 290, 326, 399, 400, 407, 482, 486, 561, 627, 675, 687
Antwerpenaers 124
Appenzel 542
Aquitanië 200
Ardeensche woud 218
Ardennen-Woud 440
Ardres 61, 82
Argonauten 30
Argovie 542
Arië 657, 659, 663
Arleux 57
Arlon 526
Armagnac 5, 8, 16
Armentières 67
Arno 543, 545
Arnout 470-475, 477, 478, 665
Arnout van der Speeten 178
Arnout van Gelder 470, 665
Arragon 204
Arras 312, 513, 619, 654, 657
Artevelde 150
Artevelt 150
Artois VI, 4, 16, 49, 206, 266, 273, 275, 284, 517, 595, 607, 608
Asquerdes 610
Ath 161, 169
Atrecht 3, 7-9, 11, 16, 37, 42, 53, 59, 60, 84, 105, 106, 112-114, 120, 121, 171, 182, 214, 232, 277, 282, 283, 285, 454, 480, 485, 550, 568, 597, 598, 607-610, 613, 617, 619, 628, 648-650, 652-654, 664, 667
Atrecht : Sint Vedastus kerk 9, 10
Audenaerde 91, 101, 122, 153, 156, 157, 160, 162, 164, 165, 191, 193, 196, 198, 643
Audenaerden 254, 646, 683
Aulne 332
Autriche 455
Auxerre 57
Auxonne 493
Avenches 570
Avesnes 630, 648
Avignon 298
Azincourt 4, 8, 126
Baden 456, 457, 535
Bailleul 83, 251, 647
Bapeaume 430
Bar-sur-Seine 57
Barante 17, 23, 27, 54, 243, 244, 256, 270, 282, 308, 313, 349, 351, 355, 423, 426, 430, 452, 454, 455, 466, 467, 469, 493, 494, 497, 499, 504-506, 508, 514, 521, 524, 530, 532, 534, 537, 540, 541, 547, 551, 554, 563-565, 571-575, 580, 582, 587, 589, 594, 595, 607, 608, 611, 621, 625, 628-631, 633, 640-643, 650, 655, 656, 665-669
Bartholomees Trotin 620
Basel 280, 451, 456, 496, 498, 542, 583
Bastaert van Blankstain 167
Beane 215
Beatrix 214
Beatrix van Coïmbra 213
Beaufort 41
Beaune 215
Bedford 14, 23, 26, 50-52, 54
Beggynen 261
Beijeren 227, 501, 502, 632
Belfort 456
België 1, 3, 233, 237, 241, 609, 612
Belle 83, 251, 647, 652
Beneden-Rhyn 480
Benoît XIII 688
Berchem 646
Berchtold 563
Berg-op-Zoom 269
Bergen 289, 290, 304, 312, 421, 525, 627, 644, 645, 648, 684
Bern 540, 545, 555, 563-565, 567
Bernhart van Italië 683
Berri 307, 309, 310, 328
Besançon 20, 132, 133, 493, 507, 536, 539
Bethune 480, 608
Béthune 652
Beunen 285, 329, 597, 598, 609
Biel 547
Biervliet 156, 192
Bilderdijk 133, 208, 475, 550, 593, 688
Biolay 562
Blandenberg 683
Blandinusberg 683
Blangy 657
Blangy-sur-Ternoise 657
Blankenberg 89
Blommaert 145, 148, 177
Bohemen 44, 257
Bolsay 414
Bonn 508
Bonne van Artois 27
Bordeaux 200, 214
Borgnet 319, 331, 332, 343-345, 348, 351, 355
Borselen 464
Bouchain 629, 649
Boudewyn 684
Boudewyn IV 684
Boudewyn Rym 392
Boudewyn VIII 232
Boudry 543
Bouille 439
Boulogne 285
Boulogne : O.L.V. Kerk 199
Bourbon 59, 213, 229, 310-312
Bourgogne 17, 36, 272, 349
Bourgondië 266, 432
Bournonville 568
Boussu 648
Bouvignes 45, 318, 327, 331, 348, 349, 354, 356, 361
Boven-Rhyn 444, 451, 481
Brabanders 158, 324, 325, 652, 687
Brabant VIII, 4, 7, 20, 42, 43, 59, 71, 123, 130, 168, 206, 225, 238, 290, 315-317, 323, 338, 360, 361, 396-399, 421, 442, 461, 463, 491, 518, 550, 558, 598, 600, 602, 668, 687
Braine-l'Alleu 252
Breda 158, 323
Breisgau 456, 498
Bremen 124
Bremgarten 542
Bretagne 299, 309, 310, 312, 328, 423, 673
Briel 602
Brienne 51
Brimeu 6
Brisach 498, 499
Brittanje 23
Brugge VI, 28, 37, 63, 67, 80, 85, 88, 90-93, 95, 96, 99-103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 121, 128, 129, 134, 140, 153, 167, 196, 226, 232, 235, 241, 254, 255, 257, 260, 288, 289, 291, 315, 361, 362, 366, 369, 393, 416, 421, 422, 457, 513, 515, 516, 589, 603, 605, 606, 626, 632, 633, 641, 643-645, 647, 651, 652, 674
Brugge : Bouverie-poort 106, 107, 109, 116
Brugge : Bouverie-poorte 115, 167
Brugge : Kerk van Sint Donaes 86, 362
Brugge : Kruispoort 94
Brugge : O.L.V. Kerk 589, 675
Brugge : Vrydag-markt 108
Bruggelingen VIII, 82, 88-92, 96-98, 100, 104, 106, 111, 113, 114, 116, 127, 128, 167, 239, 258, 604, 633, 635, 636
Brugghe 97, 98, 115-117, 119
Brugghe : Bouverie-poorte 119
Brugghe : Godtshuyse van Sint Jans 118
Brugghe : Kercke van Sint Donaes 118
Brugghelingen 117
Brunengeruz 685
Brussel III, IV, 29, 30, 85, 124, 129, 131, 132, 135, 153-156, 158, 244-246, 248, 252-254, 267, 268, 276, 277, 302, 311-313, 318, 321, 322, 326, 333, 336, 337, 340-342, 344, 347, 361, 362, 365, 375, 399-405, 417, 430, 447, 449, 458, 472, 495, 513, 559, 560, 589, 603, 611, 616, 627, 635, 637, 653, 673
Brussel : Coudenberg 130, 447
Brussel : Kerk van Sinter Goedelen 130
Brussel : Koninklijk paleis 130
Brussel : Paleis der hertogen van Brabant 130
Brussel : Paleis van Coudenberg 672, 673
Brussel : Park 130
Brussel : Place Royale 130
Brussel : Sinter Goedelen 673
Brussel : Warande 130, 251
Brusselaers 168, 169, 398
Brusthem 395, 408, 412
Bruxelles 130, 132, 166, 399, 518, 627, 668
Bubenberg 564
Buchon 4, 6, 17, 18, 29, 59, 132, 155, 157, 272, 314, 418
Bugnicourt 133
Burburg 66, 67
Buren 471
Burgondië VI, X, XI, 4, 9, 13, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 29, 30, 40, 41, 46, 49, 54, 55, 57, 59, 60, 68, 76, 83, 85, 90, 123, 126, 128, 159, 163, 170, 177, 184, 186, 197, 206, 210, 213-215, 221, 224, 227, 228, 235, 238, 239, 244, 245, 247-249, 253, 273-276, 280, 281, 287, 292, 299-303, 306, 311-315, 317, 318, 321, 324, 327, 330, 331, 339, 360, 361, 392, 397, 405, 414, 418, 421-424, 427, 438, 451, 453-456, 458, 461, 462, 465, 466, 469, 481, 486, 487, 493, 496, 497, 501, 502, 507, 512, 513, 515, 526, 529, 558, 571, 573, 589, 594, 595, 597, 609, 612, 623, 641, 644, 654, 665
Burgondiër 44
Burgondiers 433
Burgondiërs XI, 38, 42, 178, 182, 185, 187, 357, 409, 412, 437, 438, 506, 509, 511, 529, 539, 540, 544-547, 556, 563, 568, 585, 666
Butkens 42, 71, 130, 133, 158, 231, 237, 239, 240, 242, 246, 262, 315, 323, 360, 418, 480, 491, 519, 575, 592, 599, 673
Butler 375
Calais 37, 61-63, 65, 67-70, 74, 75, 79, 80, 83, 84, 86, 88, 104, 140, 170, 200, 256, 281, 515, 521, 525
Calfsvel 98, 603, 604, 611, 617, 622
Calixtus III 269, 317
Campo-Bassa 495
Campo-Basso 525, 581, 585
Campo Basse 495
Canche 283
Canton de Vaud 539
Carpentier 216
Cassel 47, 66, 643
Casteel ter Walle 480
Castielje 24
Catharina 12, 22, 125, 277, 664, 665
Catharina van Frankryk 12, 125, 229
Catharina van Gelder 671
Châlons 35, 641
Champagne 16, 57, 500, 521, 684
Chapeauville 46, 407, 410
Charles 418
Charles-le-Hardi 365
Charles-le-Téméraire 365
Charles VI 17
Charlotte 243
Charlotte van Savoyë 256
Charny 213
Charolais VI, 4, 57, 85, 153, 183, 214, 229, 244, 248, 249, 253, 257, 265, 272, 276, 281, 285, 288, 289, 291, 292, 301, 304, 309, 310, 321, 326, 327, 329, 332, 337, 348, 351, 607, 670
Chartier 263
Chastellain 6-9, 11, 16-19, 22, 36, 133, 155, 177, 204, 248, 253, 272- 290, 291, 296-302, 307-309, 311, 364, 368, 371, 378-380, 382-384, 386, 388-390, 394, 398-402, 405, 418, 419, 421-424, 466
Château-Guyon 544
Château-Thierry 684
Chièvres 42, 281, 282, 287
Chimai 638, 673
Chimay 158, 282, 303, 478, 577, 581, 586, 648
Chmel 632, 633, 637
Christenen 201
Christiaen I 505
Cicero 261
Claes Utenhove 92
Clarence 630
Cleven 115
Clugny 618
Colaert Van der Clyten 137, 139, 148
Colchis 30
Colmar 496, 498, 499, 583
Coloveniers 342
Commines 312-314, 319, 320, 328, 355, 359, 367, 406, 407, 409, 410, 413, 420, 426, 428-430, 433, 436, 440-442, 445, 449, 455, 458, 460, 465, 466, 468, 469, 472, 474, 480, 496, 497, 500, 502, 507-509, 513-515, 521-525, 527-530, 535, 541, 548, 551, 561, 570, 579, 582-585, 589, 595, 611, 615-619, 623, 625, 628, 633, 634, 639, 671, 673
Compagnons de la Verte-Tente 166
Compiègne 37, 39, 43, 276, 309
Condé 639, 644, 645, 648, 649
Condrost 323
Conflans 328, 329, 430, 607
Conflans l'Archevêque 328
Constantinopelen 200, 202, 203, 438
Constantyn 201
Constantyn IX 201
Conversano 51
Corbeil 320
Corbyë 57
Cornelius Zantfliet 44
Couleuvriers 342
Courgevaux 565
Craon 594
Crecuy 220
Crépin 648
Crespy 16, 648
Crevecoeur 57
Crèvecoeur 611, 628, 658-660, 662, 663
Crouy 42
Croy 42, 79, 249-251, 257, 262, 265, 281, 282, 284, 287-289, 291, 292, 298, 301-305, 478
Cyprus 297
Dadizeele 646, 661
Dammartin 243, 629
Damme 94, 97, 99-101, 422
Daneel Sersanders 146
Daniel 64
Daniël 180
Dauphiné 243
David III, IV
David van Burgondië 244
De Barante 228, 240
De Beures 214
De Coucy 188
De Coussy 159, 163, 166, 173, 178, 181, 182, 194, 225, 226, 228, 229, 245-247, 256, 268-271
De Gerlache 331, 342, 426
De Gingins la Sarra 507
De Hornes 214
De la Rivière 315
De la Roche 512
De Lalaing 163, 204
De Latain 155
De Los 440
De Pottere 148
De Ram IV, 318, 326, 327, 333, 342, 347, 411
De Rapin-Thoyras 687
De Rogissart 687
De Saint-Génois 166
De Smet 62, 84, 231, 370, 373, 592, 683, 684
De Wielant 231
Delalaing 177
Delewarde 686
Delft 602
Delpierre 653
Den Haeg 466
Den Vrye 117
Dender 161, 176
Dendermonde 67, 147, 148, 153, 168, 191, 237, 251, 394, 396, 420, 513, 608, 619, 637, 643, 656, 684
Denemarken 450, 505, 506
Der Leck 323
Der Marck 159
Desmet 66
Despars 86, 89, 93, 94, 97, 99, 101-103, 105, 106, 110, 112, 114, 120, 121, 125, 138, 156, 167-169, 371, 387, 391, 392, 403, 404, 430, 455, 494, 529, 603-605, 626, 632, 635, 637, 638, 640, 645, 646, 648, 650, 652, 655, 656, 663, 672
Deutschland 551
Deynze 67, 369, 370
Didot 202
Diedenhove 490, 491, 577
Diercxsens 326
Diericx 48, 92, 141-144, 149, 151, 190, 193, 231, 234, 237, 262, 371, 373, 376, 618
Diest 512
Dijon 4, 10, 56, 85, 228, 276, 362, 493, 494, 573
Dijon : Karthuizer-klooster 494
Dijon : Kerk der Karthuizers 363
Dinant 40, 45, 196, 306, 318, 319, 326, 327, 331, 332, 334, 335, 341, 343-345, 347, 352-354, 356, 357
Dinant : O.L.V. kerk 356
Divaeus 398, 627
Dôle 20
Dolin van Thielt 92
Donau 227
Doornik 5, 28, 188, 297, 371, 485, 606, 628, 629, 633, 634, 637, 645, 646, 650, 673, 685
Douai 232, 235, 285, 598, 636, 652
Douay 133
Dourlens 57
Douvres 74, 514
Drincham 67
Drongen 168, 194
Du Cange 29, 106, 216
Du Clercq 155, 159, 163, 166, 172-178, 182, 183, 187, 188, 193, 194, 198, 228-230, 244, 246-248, 250-252, 254-257, 262, 266, 267, 269- 280, 283, 285, 287-289, 291, 293, 295, 299-301, 303-305, 307-314, 316, 320-322, 325-331, 340, 348-351, 356, 359, 361, 363
Du Mont 420, 508, 528, 641, 655, 670
Duitsche Ryk 655
Duitschers 484, 509, 511, 512, 529, 575, 576, 587
Duitschland VI, 61, 203, 226, 227, 229, 268, 270, 280, 455, 481, 500, 504, 550
Dumont 477, 479, 524
Durand 44
Dusseldorp 502, 505
D'Outreman 478
Eckenbach 451
Eduard 293, 419, 420, 458, 459, 465, 466, 468, 469, 489, 500, 514, 521-525, 643, 670, 687
Eduard III 70
Eduard IV 419, 458, 669
Eduard van Yorck 459
Eecke 186
Eecloo 260
Egypte 515
Elisabeth 150, 523, 670
Elisabeth Woodwille 514
Elsasz 453, 454, 456, 489, 492, 496, 529, 629
Elsaszer 504
Elzassers 576, 580, 583
Engeland IX, 3, 4, 11, 12, 15, 17, 20-23, 27, 37, 50, 53, 61, 70, 123, 125, 126, 169, 243, 256, 270, 278, 281, 289, 309, 361, 444, 460, 464, 469, 489, 500, 523, 525, 533, 643
Engelbert van Nassau 158
Engelschen 3, 8, 24-26, 37, 39, 54, 58, 60, 62, 68-73, 76, 82, 85, 123, 171, 200, 228, 266, 292, 469, 489, 515, 522, 524, 568, 578, 686
Enghien 161
Ensisheim 498, 583
Epinal 530
Erft 502, 503, 508
Ermesinde 684
Ernst 686, 688
Espierres 162
Esschen 375
Estavayer 562
Etampes 153, 158, 161, 162, 197, 208, 213, 214, 222, 262, 272, 396
Eu 27
Europa VI, 201, 202, 204, 363, 454
Everaert Bottelare 156
Exeter 465
Ezon 30
Faong 563
Ferrette 456, 481, 489, 492, 498, 505, 529
Ferrettenaers 529
Ferry 606
Ferry de Clugny 673
Fiennes 214
Fisen 40, 42, 45, 46, 317, 321-323, 334, 337, 339-342, 347, 353, 412, 413, 415, 432, 437, 441, 550
Flamengs 463
Flandre 64, 83, 231, 239, 370, 486, 684
Flandre Occidentale 92
Florennes 332, 334
Florentyner 550, 551
Foe 563
France 247
Franche-Comté 4, 20, 49, 159, 456, 492, 506, 536, 539, 552, 654, 655
Franchimont 434, 441
Franciscus 673
Frank van Borselen 52, 133
Frankfort 132, 268, 492
Frankryk V, VI, IX, 3, 8, 13, 17, 19-24, 37, 40, 49, 51-54, 60, 67, 69, 80, 122, 169-171, 200, 204, 221, 226, 228, 232, 234, 238, 242, 253, 255, 258, 266, 267, 270, 278, 283, 289, 292, 298, 299, 306, 316, 318, 321, 324, 326, 327, 330, 336, 346, 361, 365, 408, 423, 425, 428, 444, 451, 458-460, 462, 466, 489, 500, 516, 521-523, 536, 571, 577, 594, 609, 619, 628, 639, 642, 647, 648, 651, 655, 670, 673
Frans II 299, 423, 424, 673
Fransch-Vlaenderen 84, 162, 636
Franschen 25, 38, 49, 408, 513, 514, 517, 591, 632-635, 639, 641, 643-650, 652, 653, 656, 657, 660-662, 664, 666-668, 686
Frederik 227, 268, 279, 451, 455, 471, 481, 483, 486, 487, 489, 502, 505, 508, 510, 511, 538, 636, 650
Frederik III 132, 203, 451, 452, 481, 482, 593, 655
Frederik III van Oostenryk 122, 365
Frederik van Tarenten 552
Freiburg 456
Freyburg 537, 542, 555, 562, 565
Friesland 238, 518
Friezen 518
Gachard 28, 38, 150, 154, 164, 172, 175, 176, 194, 199, 272, 304, 305, 311-313, 316, 319, 327-329, 331-347, 351, 357, 359-361, 371- 373, 382, 392-394, 402, 407, 408, 410, 411, 416, 417, 420, 421, 425, 427, 430, 440, 447-449, 460, 461, 464, 478, 487, 503, 512, 517, 519, 520, 526, 559, 560, 577, 601, 602, 619, 622, 645, 688
Gaillard 684
Galeotta 587
Galiotto 495
Galliot 45, 348, 349, 684
Gand 48, 92, 141, 231, 371
Gaspar Hertenstein 567
Gaver 208, 377, 389, 393
Gaveren 122, 156, 177, 178, 181, 184, 186, 188, 189, 194, 197-199, 367, 368, 374, 603
Geer 358
Geeraert van Ghistele 148
Geert van Gulik 479
Geertsbergen 66, 67, 153, 157, 161, 163, 169, 175, 375
Gelder 61, 323, 472, 475, 478, 482
Gelderland 444, 470, 472, 474-476, 479, 480, 502, 525, 631, 639, 664, 665, 667, 671
Gelderschen 323, 666, 667
Geldersmannen 557
Gembloux 45
Genap 253
Genappe 226, 246, 248, 252, 256, 271, 277
Geneve 553
Geneven 507, 571
Gent VI, 5, 6, 21, 32, 37, 38, 46-48, 62-64, 66-69, 85, 87, 88, 91, 95- 97, 101, 104, 111, 122, 134, 137-141, 144, 146, 148, 149, 151, 153, 154, 156, 157, 159, 161, 163-165, 168-170, 172-174, 178, 181, 187, 188, 190, 192, 194-199, 226, 229, 232, 234-237, 241, 257-260, 262-265, 291, 315, 338, 362, 365, 366, 369, 370, 372, 373, 375, 377-379, 381, 382, 386, 389, 392-394, 396, 399-405, 447-449, 457, 480, 513, 517, 558, 592, 596-598, 602-604, 606, 611, 612, 616, 617, 620, 622-628, 631, 633, 635, 637, 646, 663, 667, 684
Gent : Abtdy van Sint-Pieter 372
Gent : Antwerpsche poort 193
Gent : Brugsche poort 260, 262
Gent : Caljoot-huis 380, 393
Gent : Castelet 149
Gent : Collatie 62
Gent : Collatie-Zolder 62, 446, 449, 603
Gent : Corenaert 149, 380
Gent : Dendermondsche poort 172
Gent : Euverpoort 193
Gent : Hof ter Wallen 262, 263, 374, 381, 383, 389, 391, 392, 625, 637, 663
Gent : Hoofdbrug 151
Gent : Hooghuis 380, 384, 389, 392, 624
Gent : Hooghuys 373
Gent : Hospitael-poort 193
Gent : Kerk van Sint Jan 373
Gent : Klokke Roelant 150, 179
Gent : Klooster der Predikheeren 403
Gent : Korenmarkt 149
Gent : Kortryksche poort 193
Gent : O.L.V. ter Fremineuren 155
Gent : Overpoort 193
Gent : Pakhuis 149
Gent : Percelle-poort 372
Gent : Petercelle poort 193
Gent : Petercellepoort 193
Gent : Plein van Sint Pharaïldis 151, 617
Gent : Princen-Hof 262
Gent : Saestelet 149
Gent : Schepenenhuis 624, 625
Gent : Sint-Baefs 373
Gent : Sint-Baefs kerk 376
Gent : Sint-Jacobs kerk 380
Gent : Sint-Jans 155
Gent : Sint-Pieters poort 193
Gent : Sint Anna Gasthuis 193
Gent : Sint Baefs 155
Gent : Sint Lievens fiertere 155
Gent : Sinte Verle plaets 617
Gent : Spitaelpoort 193, 393
Gent : Veldstraet 171, 380
Gent : Vischmarkt 151
Gent : Vriendachmaert 623
Gent : Vrydag-markt 96, 150, 373, 380, 382, 384, 391
Gent : Vrydagmarkt 389, 622, 624-626
Gent : Walpoort 260, 261
Gent : Witte-Kaproenen 65
Gent : Ziekhuis 371
Gentenaers VIII, 21, 46, 63, 66, 68, 69, 78, 82, 104, 111, 122, 140, 145, 149, 152, 154, 155, 157, 161-163, 165-168, 170, 171, 173, 175- 177, 179, 181, 183-188, 191-193, 195, 197, 198, 200, 201, 213, 239, 257, 258, 264, 366, 367, 369, 372, 381, 386, 390, 395, 400, 444, 445, 448, 450, 457, 557, 559, 617, 622, 624, 631, 633, 634, 636, 646, 668
Gentenaren 48
Gerlache 341
Germole 215
Germolles 215
Geuzen 376
Gex 571, 573
Gezellen der Groene Tent 166, 168, 169
Gheldolf 142
Ghendt 150
Ghent 145, 258, 618-620
Ghesquière 117, 259, 415
Ghysbrecht Pateel 104
Gibraltar 295
Gielis de Metz 333, 343
Glarus 542
Glocester 26, 75, 76, 83, 84
Godefroy 430
Godevaert Roelants 560
Golzinne 45
Gorkum 284, 299
Gosnay 480
Gothen 486
Gozewyn de Wilde 135
Gramaye 131, 156
Granson 533, 539, 540, 542, 543, 545, 546, 553, 556, 557, 563, 572, 586
Grave 472, 473, 479, 671
Gravelines 67
Graven-steen 619
Gremelichousen 512
Grenade 219
Grevelichausen 512
Grevelingen 67, 78, 82, 125, 126
Grevenmacher 483
Grieken 269
Griekenland 269
Grimbergen 323, 568
Groene-Tentenaers 174, 342
Groenetenten-broeders 351
Grouw-zusters 251
Gruthuze 92, 158, 182, 382-384, 388, 390, 391, 606
Guicciardini 608
Guinegate 639, 658, 663
Guines 61, 79, 200, 282
Guise 69
Gulik 476
Gulikerland 512
Gummingen 565
Guy de Brimeu 360
Guyenne 500
Guynes 329
Haarlem 134, 135
Habsburg 639, 685
Hachenbach 456, 489, 493, 496-499
Haerlem 602
Hainaut 684, 686
Halewyn 158
Halle 199, 252
Halluin 158
Hallwyl 567
Ham 425
Hamburg 124
Hans Indergrub 545
Hans Waldmann 567
Haraeus 461
Haspengau 324, 357, 413
Hasselt 334, 359, 411, 512
Haubourdin 223, 335
Haviksberg 685
Havre 465
Hazebroeck 67
Heers 315, 342
Heilig Land 470
Heinsberg 39, 41
Hendrik 12-14, 17, 18, 21, 61, 169, 460, 466
Hendrik de Berghes 673
Hendrik Goldli 542
Hendrik II 685, 686, 688
Hendrik III 685, 686, 688
Hendrik IV 685-688
Hendrik V 3, 9, 11, 12, 20, 22, 685, 687, 688
Hendrik van Borselen 124, 465
Hendrik van Schwarzenberg 665
Hendrik VI 22, 53, 61, 200, 459, 466, 468, 469
Henegau VIII, 5, 7, 26, 42, 123, 157, 158, 161, 169, 176, 238, 250, 277, 290, 316, 332, 421, 461, 463, 527, 560, 577, 598, 627, 629, 636, 644, 646, 654, 674, 684
Henegauwers 161, 182, 557
Henne 124, 130, 398
Henricus de Merica 327, 358, 440
Henry 455
Henry d'Oultremont 357
Herman 501, 502
Herman van Hessen 501
Herstenstein 569
Herter 586
Hesdin 283, 284, 287, 298, 300, 472, 657
Hessen 501, 640
Het Vrye 67, 91, 92, 101, 153, 235, 241
Het Vryë 604, 605, 647
Heuterus 475
Hocquetoy 550
Hoekschen 106, 133, 135, 136, 627, 667
Holland VIII, 61, 69, 75, 105, 106, 122, 123, 132, 133, 135, 136, 158, 238, 244, 282, 286, 289, 298, 361, 395, 422, 458, 462, 465, 481, 513, 514, 518, 598, 602, 627, 643, 666, 667
Honfleur 465
Hongarye 203
Hongaryë 561
Hongaryën 257
Hooge-Elsasz 451
Hoogen-Elsasz 451, 456
Hoogen Elsasz 498
Hooi 41, 334, 336, 405
Hoorn 214, 323, 332, 513
Hornes 74
Hossart 684
Hoste Bruneel 387, 388, 404
Houthem 375-379, 450
Hoynck van Papendrecht 235, 592
Hugonet 558, 560, 575, 591, 606, 607, 619, 621, 622, 624
Huig van Châlons-Arlay 545
Huig van Lannoy 133
Huig van Longueval 224
Hulst 85, 174
Humber 468
Humbercourt 360, 406, 417, 431, 591, 597, 606, 607, 616, 618, 620, 621, 624, 625
Humfried van Glocester 23
Hussche 683
Hussiten 44
Huy 334
Huysse 683
Imbercourt 360
Innsprück 453
Iolchos 30
Isabelle 27, 28, 85, 113, 114, 118, 229, 251, 268, 685
Isabelle van Bourbon 326
Isabelle van Hornes 71
Isabelle van Portugael 480
Israël 401
Italianen 546
Italië 203, 265, 294, 495
Jacob Galcotta 584
Jacob Masius 568
Jacob van Artevelde 91
Jacob van Savoyë 537, 553
Jacqueline 687, 688
Jakob 103
Jakob de Lalaing 133, 204
Jakob De Zaghere 104
Jakob Galeotta 495, 525
Jakob I 214, 243
Jakob Neyts van Hardoye 109
Jakob van Artevelde 142
Jakob van Lalaing 177
Jakob van Raveschoot 392
Jakob van Sint-Pol 182
Jakoba 20, 24, 89, 105, 106, 136, 284
Jakoba van Beijeren 52
Jan VIII, 4-7, 9, 10, 14, 19, 56, 98, 115, 213, 237, 282, 397, 398, 478
Jan-den-Onversaegde V
Jan Beudant 206
Jan Carondelet 667
Jan de Goede 595
Jan de Hornes 86, 94
Jan de Onversaegde 397
Jan de Stoppelaere 258
Jan de Wyze 23
Jan Germain 35
Jan Hibert 35
Jan Hus 44
Jan I 631
Jan I den Groote 28
Jan II 235, 631, 641
Jan II de Goede 310
Jan II van Nassau-Dillenburg 323
Jan IV 7
Jan IV van Rotselaer 71
Jan Lefebvre 29, 36
Jan l'Orfèvre 267
Jan Petitpas 382, 392
Jan Sobieski 202
Jan van Baden 484
Jan van Beijeren 7
Jan van Bluusen 171, 172
Jan van Châlons 673
Jan van Coïmbra 214
Jan van Croy 158, 161, 204, 249, 250, 267, 269, 303
Jan van Dixmude 62, 66, 84, 86, 89, 93, 94, 96, 97, 99, 101, 103, 105, 106, 110, 114, 118, 120, 121
Jan Van Eyck 28
Jan van Gruthuze 92, 97
Jan van Heinsberg 39, 317
Jan van Hornes 70, 71, 73, 75
Jan van Kleef 114, 159, 213, 222, 666
Jan van Lannoy 206, 282, 287
Jan van Loe 392
Jan van Luxemburg 223, 335, 538
Jan van Melle 619, 625
Jan van Melun 66
Jan van Mil 92
Jan van Nassau 323, 324
Jan van Nevers 153, 397
Jan Van Poucke 618
Jan van Roubaix 28
Jan van Rubempré 577, 578, 586
Jan van Steenhuyze 89
Jan van Villers 118
Jan van Villiers 109
Jan van Waesberghe 176
Jan Willaey 156
Jan Yoens 46
Jargeau 25
Jason 30, 217
Jean Chartier 263
Jean de Hennin 349, 351, 355, 356
Jean de Stavelot 46
Jean de Troyes 314, 319, 458, 588, 589
Jeanne d'Arc 3, 25, 27, 39
Joachim 256
Joanna 282, 685
Joanna van Bourbon 673
Joanna van Luxemburg 43, 51
Joannes de Los 342, 347, 414
Joannes Stabulaus 46
Joost de Lalain 584
Joost van Halewyn 606
Joost van Lalain 587
Joris van Stein 540
Jougne 539, 552
Jura 539, 543, 547, 571
Juvenal des Ursins 17
Kabiljauwschen 106, 134, 136, 628, 667
Kameryk 276, 313, 430, 485, 525, 629, 650, 673, 687
Kanael 295
Kanoot 277, 430, 629, 630, 649
Karel X-13, 15-19, 27, 37-40, 49, 50, 52, 55, 58-60, 94, 114, 122, 125, 132, 153, 159, 170, 171, 173, 183, 186, 197, 226-229, 244, 246-251, 254, 256, 262, 265, 267, 270, 271, 276, 277, 280, 283, 284, 286, 289-291, 299-301, 303, 304, 306, 311-313, 316, 319, 320, 326, 328-331, 334, 335, 337, 340-342, 344-354, 356, 358-362, 365, 366, 369, 370, 372, 374, 375, 378, 381-386, 388-390, 392-402, 404-408, 411-414, 416-424, 426-433, 437, 439, 440, 444, 446, 447, 449-451, 453-455, 457, 458, 460, 461, 463, 464, 466, 467, 469-475, 477-486, 488-508, 510-521, 523-527, 529-531, 533-541, 543-549, 552-558, 560-563, 565-571, 575, 576, 579, 581-596, 602, 603, 607, 608, 610, 627, 630, 631, 638, 643, 664, 666
Karel-de-Stoute X
Karel de Eenvoudige 428
Karel de Stoute 85, 365, 397
Karel den Groote 481, 545
Karel den Onversaegde 365
Karel den Stoute 365
Karel I 229, 396, 397
Karel I van Bourbon 317
Karel V 90, 235
Karel van Burgondië 420, 665
Karel VI 3, 5, 12, 22
Karel VII IX, 3, 23, 24, 54, 80, 122, 200, 247, 265, 266, 271, 396
Karel VIII 610
Karthuizers 168, 189, 197, 618
Katharina 470, 631
Katharina van Bourbon 470, 631
Katharina van Kleef 470
Kervyn 83, 99, 106, 126, 161, 170, 171, 179, 248, 249, 253, 254, 258, 263, 278, 280, 460, 486, 592, 599-601, 603, 605, 606, 613, 617, 621, 622, 624, 632, 637, 638, 640, 641, 643, 648, 650, 684, 685
Kervyn de Lettenhove 115, 118, 467
Keulen 61, 426, 488, 489, 501, 502, 508-510, 637
Keulenaers 504
Kiliaen 110, 215, 596
Kleef 7, 114, 159, 197, 208, 262, 269, 272, 322, 333, 538, 631
Kleefschen 323
Kluit 116
Knekelhuis der Burgondiërs 571
Koloveniers 351
Kortryk 48, 67, 153, 162, 175-177, 191, 237, 254, 474, 635
La Haye 687
La Marche 157, 159, 163, 166, 181, 182, 187-189, 193, 198, 201-203, 208, 209, 211, 214, 216, 225, 226, 228, 245, 249, 250, 252-254, 257, 279, 311, 314, 320, 328, 349, 351, 361, 364, 405, 409, 410, 422, 455, 504, 509, 528, 552, 557, 571, 578, 587, 638, 644
La Rivière 576
La Roche 213, 214
La Roche-Nolay 224
La Sarine 565
Ladislaus 257
Lalaing 135, 158, 160, 162
Lambert 683
Lambin 131
Lancaster 459, 469
Land van Waes 64, 165, 181, 191
Landshut 227
Langobarden 486
Laon 527
Laufenburg 457
Lauffenburg 457
Lausanne 553-555, 558-560, 562, 569, 570
Le Beau 202
Lemberghe 181
Lens 613, 652
Leo X 30
Leroy 246
Lessines 169, 240
Lessingen 161, 169
Leuven III, XII, 4, 43, 45, 240, 255, 315, 318, 360, 396, 398, 627, 636, 637
Leuven : Burgt 318
Leuven : Cesars kasteel 318
Leyden III, 602
Leye 116
Liége 331, 359, 427
Lier 400, 627
Lieven Boone 156
Lieven De Pottere 146
Lieven Sneevoet 146
Lieven Willemets 152
Ligny 43, 51
Lilleadam 119
Limburg VIII, 43, 238, 317, 322, 324, 512
Limburgers 441, 442
Lincoln 468
Lisbonne 28
Lisseweghe 114
Loches 596
Lodewyk 4, 5, 242-246, 248, 255, 265, 271, 273-275, 278, 281, 282, 284-287, 293, 299-301, 308-310, 314, 316, 318, 319, 324, 328, 329, 395, 405, 423-429, 459, 460, 467, 489, 492, 495, 497, 500, 523, 524, 526, 527, 529, 530, 537, 581, 582, 590, 591, 596-598, 607-610, 613, 615, 616, 629, 630, 635, 639, 640, 642, 644-649, 652, 654, 655, 663-666, 669-672, 684, 687
Lodewyk den Goede 538
Lodewyk D'Hamere 149
Lodewyk I 501
Lodewyk van Beijeren 687
Lodewyk van Bourbon 317
Lodewyk van Châtel-Guyon 538
Lodewyk van Clievalart 225
Lodewyk van der Marck 332
Lodewyk Van der Walle 97, 102, 103, 105
Lodewyk van Gruthuze 382, 388, 465, 604, 638
Lodewyk van Luxemburg 51
Lodewyk van Schoorisse 403
Lodewyk XI X, XI, 265, 272, 276, 277, 287, 292, 298, 299, 302, 306, 314, 315, 320, 327, 330, 338, 347, 365, 395, 419, 425, 427, 429, 435, 444, 450, 459, 460, 466, 469, 487, 489, 492, 493, 495, 499, 504, 507, 521, 529, 536, 561, 576, 589, 594, 595, 606, 614, 628, 633, 640, 650, 657, 663
Loire 21, 22, 24, 25, 72
Lombardyë 269, 495
Londen 20, 22, 468, 669
Londen : Toren 460, 468
Loo 66
Loon 315, 323, 334, 336, 337, 359, 360, 411, 417
Loretto 296
Lorreynen 244, 489, 491, 492, 521, 525, 528-530, 533, 534, 537, 554, 567, 576, 577, 582, 583, 594
Lorreyners 512, 580, 586
Lotharingen 238
Lotharis I 481
Louis de Bourbon 334
Louis XI 256, 458, 480, 513, 588, 667
Louys XI 314
Lubek 124
Lucern 504
Luik X, 7, 37, 39, 41, 44-46, 61, 196, 244, 306, 314, 315, 317, 318, 321, 323, 325, 326, 329-333, 336-340, 342-344, 346, 350-352, 358- 360, 395, 406, 409, 411, 412, 414-417, 420, 426-429, 431-435, 440-442, 444, 450, 484, 485, 597
Luik : Faubourg St. Léonard 433
Luik : Kerk van Sint Lambertus 438
Luik : Sint Lambrechts kerk 343
Luik : Sint Walburgis 433
Luik : Sinte Lenaerts voorstad 433
Luikenaers 40, 42, 44, 45, 306, 314, 316-318, 322, 324, 325, 334, 336-339, 342, 357-359, 395, 405-410, 413, 415-417, 429, 431, 433, 434, 436, 437, 557, 642
Luikerland 323, 326, 328, 330, 339, 340
Luneville 583
Luxemburg 51, 131, 132, 150, 158, 176, 177, 214, 238, 244, 317, 482, 483, 497, 507, 512, 521, 525, 526, 554, 575, 577, 579, 580, 584, 588, 666-668
Luxemburgers 441
Luzern 542, 551, 567, 583
Lynn 465
Lyons 530
L'Isle-Adam 109, 182
Mâcon 57
Maerten Lem 643
Maerten vander Smissen 108
Maes 334, 338, 346, 349, 355, 439
Maestricht 323, 441, 479, 512, 515
Magistro Bartolomeo 554
Mahomet 201
Mahomet II 202, 204
Mahometanen 201
Mailly 568
Male 105, 106
Malines 602
Mantelius 359
Mantua 269
Marchantius 475
Marche 526
Marche en Famenne 526
Margareet 5, 42, 643, 669, 670, 673
Margareet de la Trémouille 71
Margareet van Beijeren 5, 10
Margareet van Berg 686
Margareet van Burgondië 7
Margareet van Male 235, 397
Margareet van Oostenryk 639
Margareet van Schotland 243
Margareet van Windeck 686
Margareet van Yorck 395, 419, 421, 422, 592, 643, 669
Margreet van Yorck 630
Maria XI, 126, 208, 248, 250, 280, 369, 390, 558, 559, 591-593, 595, 596, 598-600, 603-607, 609, 610, 612, 614-617, 622, 625, 626, 630, 632, 636-640, 643, 651, 654, 665, 666, 670, 672, 674, 675
Maria van Anjou 248
Maria van Burgondie 485
Maria van Burgondië 7, 114, 470, 591
Maria van Kleef 126
Mariekerke 260
Marle 568
Marles 538
Marne 329
Marseille 296, 297
Martène 323, 326, 339, 343, 347, 415, 431, 436, 442
Massemen 32
Mathias 561
Mathieu de Coussy 157
Mathilde 608
Mathys de Grootheere 258, 261, 372, 393
Mathys van den Kerckhove 185
Matthaeus 210
Matthieu de Coussy 314
Matthys Block 404
Matthys de Grootheere 401, 403
Maurits 103
Maurits van Neufchâtel 646
Maurits van Varsenare 102
Maximiliaen 280, 482, 485, 559, 593, 632, 633, 637, 639, 643-645, 648-650, 653, 654, 656, 658, 659, 661, 663-667, 669-674
Maximiliaen van Oostenryk 591, 630
Maximilien I 653
Mechelaers 175, 342, 351, 359, 399
Mechelen III, IV, VI, 4, 7, 44, 104, 124, 146, 164, 175, 238, 241, 313, 314, 316, 329, 334, 344, 347, 370, 396, 398, 489, 491, 512, 513, 592, 598, 599, 602, 620, 643
Meenen 67, 158, 429, 633
Meerlebeke 181
Meessen 683
Megen 360
Meghem 360
Meiland 537
Meir van Geneven 569
Meir van Neuchâtel 539
Melis Stoke 684, 685
Merghem 647
Merica 359
Merode 415
Mertène 44, 315
Mertens 124, 407, 627
Merville 647
Messen 683
Metz 487, 632
Meulan 596
Meurs 332, 333
Meurthe 583
Meyer 7, 22, 48, 81, 83-86, 110, 124, 138, 148, 161, 162, 165-169, 173, 175, 177-181, 185, 187, 247, 254-257, 262, 280, 283, 285, 295, 304, 371, 374, 403, 404, 407, 421, 455, 458, 459, 475, 480, 483, 484, 486, 492, 494, 503, 507, 513, 529, 548, 554, 576, 684
Mézières 334
Michelle 5, 6, 21
Michelle van Frankryk 5, 245
Middelburg 158, 204, 422, 461, 468
Middellandsche-Zee 204
Middellandsche zee 295
Milaen 536, 541, 548, 553
Miraeus 30, 32, 71, 214, 311, 364, 685, 686
Moesel 530
Moezel 488, 490
Molinet 502-504, 506, 508, 510-512, 524-526, 528, 530, 541, 542, 547, 548, 571, 573, 577-579, 581, 582, 587, 589, 592, 595, 606, 611, 633-635, 638, 644-646, 648-650, 652, 653, 655, 656, 658-663, 669, 672-675
Monstrelet 4, 8, 9, 11, 16-19, 22-27, 38-43, 50, 53, 54, 59, 61, 64, 66, 69, 70, 76, 79, 83, 84, 86, 88, 106, 110, 119, 121, 125-127, 129
Montagu 568
Montargis 265, 267
Montbéliard 493
Montdidier 81
Montenaken 306, 324, 325, 330
Montereau 5, 55, 56, 59, 524
Montet 562, 563
Montlhéry 306, 319, 326, 328, 329
Montorgueil 40, 45
Morat 555
Moreë 269
Moreri 606
Morges 569
Morrain 562
Morrens 562
Mörs 333
Morsee 569, 571
Mortagne 57, 649
Mostrelet 60
Moulaert 685
Mulheim 508
Munster 665
Murten 533, 555, 562-565, 567, 570, 586, 594
Namen VIII, 40-42, 158, 238, 249, 256, 313, 316, 317, 323, 324, 331, 334, 337, 346, 348, 357, 361, 416, 430, 442, 474, 525, 526, 598, 602, 684
Namur 319, 348, 684
Nancy 489, 491, 530, 531, 533, 534, 536, 576, 577, 579, 580, 583, 587, 588, 594
Nantes 23
Napels 426, 495, 538, 546, 582
Nassau 661
Neder-Elsasz 451
Neder-Lotharingen V, VIII
Neder-Rhyn 333
Nederland 627, 628, 635, 640
Nederlanden 111, 238, 240, 575, 576
Neêrlinter 315
Nény 111
Neuchâtel 535, 539, 543, 552, 570
Neuchâteller-meir 539, 543, 562
Neuf-Brisach 498
Neufchâtel 6
Neuss 489, 502, 504-508, 510-514, 516-518, 529, 533, 534, 537
Nevele 157
Nevers 4, 35, 55, 396, 397, 500
Nicolaes 491
Nicolaes Raulin 224
Nicolaes Triest 403
Nicolaes V 229
Nicolaes van Scharnachtal 544
Nicolas de Montfort 495
Nicolaus van Scharnachtal 542
Nieppe 251, 268, 480
Nieuwe-Gracht 641
Nieuwpoort 101
Nijhoff 475, 666, 671
Nijmegen 480
Nikolaes V 203
Noord-Brabant 213, 360
Noord-zee 530
Noordbrabant 472
Noordewier 119
Noordholland 513
Noordzee 513
Noorwegen 450
Norfolk 465
Normandië 464
Normandyë 9, 68, 171, 266, 277, 299, 500
Nozeroy 548, 552, 553
Nurenberg 550
Nuys 502
Nymegen 479, 665, 671
Nynove 153
Nyvel 240, 252
Oleye 358
Olivier de Grave 618
Olivier de la Marche 59, 132, 133, 155, 206, 299, 310, 418, 448
Olivier de Neckere 595, 596, 617
Olivier le Dain 596
Olivier le Diable 596
Olivier le Mauvais 596
Olivier van Dixmude 131
Onuffer 426
Oost-Vlaenderen 166
Oost-zee 667
Oostende 84, 86
Oostenryk XI, 444, 452, 453, 675
Oostenrykers 545
Opper-Elsasz 451
Oranje 538, 641, 673
Orbe 539, 553
Orchies 285, 598
Orde van het Gulden-Vlies 3
Orde van het Gulden Vlies 29, 30
Orleans 3, 4, 23-27, 37, 38, 72, 81, 126-128, 265, 267, 396
Ossuaire des Bourguignons 571
Ostende 114
Oswald van Thierstein 564
Otgina 683
Otgiva 683
Oudegherst 137, 239, 242, 313
Over-Maes 597
Panigarola 541, 542, 548, 574, 575
Papebrochius 398, 627
Paris 18, 50, 54
Parys 7-9, 13, 14, 17, 18, 22, 37, 50, 126, 234, 236-238, 242, 273- 276, 309, 319, 328, 330, 396, 430, 455, 502, 642
Parys : Hôtel d'Artois 273
Parys : Huis van Artois 18
Parys : Huis van Sint Pol 18, 19
Parys : Louvre 18
Parys : O.L.V. Kerk 310
Patay 26
Paulus II 471
Pays-Bas 256
Peronne 424-427, 430, 467, 522, 524, 606, 607, 685
Péronne 395
Peter Claes Bruggheman 372, 374
Pfirt 456
Philip V-VII, 5-7, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 26-28, 34, 37-39, 41- 43, 46, 47, 49-54, 59-61, 67, 68, 71, 80, 81, 87, 88, 94, 96, 97, 99, 102, 105, 107, 109-111, 114, 115, 121, 122, 125-129, 131-133, 135, 137, 139-141, 144-147, 149, 153, 154, 159-162, 165, 170-172, 175-177, 182, 183, 188, 194, 196, 198, 201, 204, 206-209, 213, 214, 222, 226-230, 235-239, 241, 242, 244-246, 248, 249, 251, 253, 254, 257, 259, 260, 264-271, 273-276, 278-281, 283-287, 289-293, 297, 299-303, 306, 313, 314, 316, 317, 322, 323, 328, 335, 340, 344, 347, 348, 351, 352, 357, 361, 362, 365, 367, 377, 378, 397, 418, 447, 448, 470, 479, 480, 490
Philip-den-Goede V, IX, X
Philip-den-Schoone XI, 639
Philip Auguste 141
Philip de Commines 473, 528
Philip de Crèvecoeur 610
Philip de Croy 673
Philip de Goede 3, 92, 237, 363, 397
Philip de Schoone 233, 234
Philip de Stoute 235, 397
Philip den Goede 3, 317, 396, 397
Philip den Schoone 266
Philip den Stoute 90, 91, 397
Philip Pot 224, 253
Philip van Baden 538
Philip van Commines 429
Philip van Crèvecoeur 657
Philip van Croy 250, 577
Philip van Nevers 397
Philip van Oostenryk 651, 670
Philip van Sint-Pol 397
Philip van Sint Pol 43
Philippe 6
Philippe-Auguste 648
Philippe de Commines 311
Philippine 479, 480, 638, 686
Philips 604
Philips Sersanders 618
Phryxus 30
Picardië 42, 102
Picardyë 68, 106, 123, 158, 182, 347, 517, 527
Piccolomini 412
Picquigny 524
Piémont 537
Pieter 505
Pieter Bauwins 618
Pieter Coutereel 315
Pieter de Goux 239, 448
Pieter de Rycke 392
Pieter Hueribloc 617
Pieter I 51
Pieter Tyncke 149
Pieter van Beaufremont 213
Pieter van Hachenbach 456, 492
Pipinus 545
Pise 688
Pius 269, 279, 293, 294, 296
Pius II 269
Plessis lès Tours 594
Poitiers 23, 606
Polen 202
Poligny 552
Pons 213, 214, 223
Pont-à-Wendin 652
Pontanus 471, 472, 476, 477, 479, 480, 484, 631, 665, 666, 671, 672
Pontarlier 507, 539, 576
Ponthieu 57
Pontus Heuterus 4, 7, 83-85, 102, 104, 106, 138, 185, 187, 205, 240, 247, 295, 362, 363, 365, 455, 458, 475, 478, 485, 488, 529, 548, 611, 633, 637, 638, 649, 650, 675
Poperinghe 83
Poperinghen 647
Portugael 28, 210, 213, 297
Poucke 157, 177
Praeg 257
Pycardië 250, 255, 278, 283, 284, 463, 473, 507, 606
Quiévrain 303, 304, 479, 648
Raes van Heers 315, 318, 324, 340, 353, 410, 413, 415
Raes vanHeers 405
Raes Yweins 108
Rapin-Thoyras 688
Raulin 250
Ravenspur 468
Ravenstein 197, 213, 222, 247, 253, 262, 596, 598, 607
Rederykers 136
Regensburg 203, 226, 227
Reiffenberg 17, 29-31, 54, 127, 204, 208, 214, 224, 256, 282, 349, 422, 458, 478, 479, 538, 578, 594, 596, 604, 620, 644
Reinout van Brederode 133
Renatus 492
Renatus II 491
Renatus René II 491
René 507, 529, 531, 533, 567, 579, 581, 583, 585, 588
René van Lorreynen 489, 507, 564, 576
Rennes 23
Renty 42
Reuse 543
Reuss 542
Rheims 27, 272, 274, 501, 521
Rheinfelden 457
Rhetel 4, 501
Rhyn 452, 456, 457, 482, 488, 496, 498, 501-504, 508, 510, 511, 542, 564, 588
Richard Utenhove 382
Richemont 67
Richildis 161
Rijssele 98
Robrecht 502
Robrecht van Beijeren 501
Roel van Redingen 542
Roeland 89
Roeland van Uutkerke 89, 90, 94, 96, 100, 101
Roelandt 150
Roelant van Wedergraete 618
Roelant van Wedergrate 606
Roermonde 479, 597
Roeulx 42
Romont 534, 537-539, 553, 555, 556, 562, 565, 567, 569, 570, 655, 661, 671
Roomen 505
Rotundus mons 537
Rouaen 9, 11, 39
Roubais 5
Rousselaer 106
Rousset 477
Royeghem 618
Rubempré 298, 301, 578
Rupelmonde 193
Rusland 450
Rymer 13-19, 501, 524
Ryssel 7, 27, 31, 34, 82, 99, 105, 106, 133, 158, 162, 172-175, 183, 189, 191, 200, 204-206, 212, 226, 229, 230, 232, 235, 236, 267, 285, 292, 300, 302, 313, 361, 421, 461, 474, 512, 573, 598, 613, 636, 647
Ryssel : Sint Pieters kerk 32
Saane 565
Saestelet 612
Saint-Claude 244
Saint-Quentin 57
Saint-Rémy 29, 36, 59, 60
Salins VI, 4, 573, 576
Salisbury 422
Sambre 332
Sancy 551
Sanderus 90, 262
Santes 133
Savoye 536
Savoyë 553, 554, 571
Savoyers 537
Scales 514
Schaffhausen 542
Schayes 48
Schelde 84, 156, 157, 162, 178, 184, 186, 187, 189, 617, 646, 685
Schelestat 456
Schendelbeke 157, 175, 177
Schiedam 602
Schlettstadt 456, 583
Schlettstradt 496
Schotten 426
Schwarzwald 457
Schwytz 542, 544
Seckingen 456, 457
Seclin 161, 162
Seine 329
Sempy 250
Sente Pieters 370
Sersanders 148, 149
Sicielje 248
Sictus IV 510
Siebengebirge 508
Siëna 294
Sigismond 40, 451, 452, 454-456, 481, 496-499, 504, 545, 546, 564
Sigismond van Luxemburg 3, 80, 122
Sigismond van Oostenryk 451
Silva hercynia 457
Simon De Lalaing 267, 295
Simon van Lalaing 160, 220
Sint-Gallen 542
Sint-Lieven Houthem 375
Sint-Lievens Esschen 375
Sint-Omaers 84, 125-127, 455, 636, 640, 656, 659
Sint-Pol 43, 51, 538
Sint-Truiden 418
Sint-Truijen 306, 324, 343, 358, 359, 405, 407, 411, 415
Sint-Truyen 344
Sint Baefs 371
Sint Pol 153, 158, 213, 335
Sint Truijen 333, 337, 344, 353, 357
Sint Truyen 337
Sixtus IV 673
Sluis 28, 80, 85, 88-91, 100, 101, 105, 110, 116, 120, 288, 295, 422, 464, 605, 640
Sluizenaers 88
Sneevoet 148
Soleure 542
Soleuvre 489, 526-529, 608
Solothurn 542
Somerset 568
Somme 57, 171, 265, 281, 285, 287, 329, 425, 430, 500, 521, 524, 595
Spa 434
Spanjaerts 643
Spanje 24, 295
St. Ghislain 648
St. Hubert 332
St. Nicolas 585
St. Nicolas-du-Port 583
St. Pol 657
St. Quentin 596
St. Rémy 81
St-Christ 524
St-Rémy 30, 31, 34, 47, 61, 62
St-Riquier 57
St Malo 23
Stäffis 562, 570
Stassaert Bricx 92
Steenkerken 568
Steenvoorde 647
Steven van Hachenbach 505
Stoppelaere 258
Straetsburg 451, 452, 456, 496, 542, 585, 629
Suffridus Petri 407, 410
Sundgau 456
Swynaerde 370, 371
Taillefer 686
Tarenten 538
Ter Veere 158
Ternant 160
Teruanen 51, 244, 606, 656-658, 661
Theodoricus Pauli 326, 410, 411, 431, 434
Theux 434
Thiebout van Neufchatel 262
Thiebout van Neufchâtel 214
Thiel 471
Thielt 617
Thienen 315, 357
Thienen : Klooster der Predikheeren 685
Thionville 490
Thuin 332
Tirol 451, 453, 454
Tongeren 323, 333, 359, 411
Torfs 124, 407, 627
Toscanen 294
Toul 258, 534, 579
Tours 60, 276, 277, 467
Trélon 648
Trenten 247
Tricarico 426
Trier 444, 482, 483, 485, 487, 490, 501, 534, 550, 632
Tronchiennes 168
Troyes 3, 16-18
Turken 200, 202-204, 219, 221, 225, 269, 438
Uitkerke 89
Unterwalden 542, 545, 586, 643
Uri 542, 545, 586, 643
Utrecht 244, 484
Valenciennes 478
Valencyn 240, 478, 524, 525, 629, 636
Valois 15, 22
Van Beveren 214
Van Charolais 319
Van Doren 602
Van Gestel 32, 315
Van Hoorn 214
Van Melle 619
Van Ravenstein 673
Van Thielt 92
Vander Specken 178
Vander Speeten 179, 181
Vanlinthout III
Vaumarcus 543, 544
Vaux 224
Veere 158, 468, 606, 640
Velly 247
Vendôme 267
Venetianen 296
Venlo 333
Venloo 479
Vervins 527
Veurne 66
Vianden 158
Vier-Ambachten 165, 174, 192
Vier Ambachten 64, 85
Vier Woudsteden 481
Vieux-Brisach 498
Villenfagne 359
Vilvoorden 474
Vinchant 684
Visé 323
Vlaenderen V-VII, IX, 4, 6, 16, 20, 21, 28, 37, 46-48, 62, 63, 65, 82, 91, 92, 101, 104, 109, 111, 115, 117, 123, 125, 137-139, 146, 148, 152, 153, 157, 169, 170, 178, 179, 189, 193, 194, 206, 213, 226, 230, 232-235, 241, 254, 255, 261-263, 266, 273, 280, 285, 295, 361, 365, 366, 370, 371, 373, 374, 377, 379, 386, 389, 392, 395, 397, 420, 423, 446, 454, 461, 494, 517, 518, 520, 550, 558, 560, 575, 584, 596, 598, 601, 604, 605, 607, 609, 617, 620, 628, 629, 631, 633, 635, 641-643, 651, 656, 666, 667, 683, 687
Vlaenderenlandt 150
Vlaendre 517
Vlaendren 92
Vlamingen VI, IX, 37, 62, 66, 68, 70, 71, 73-75, 77, 81, 121, 124, 129, 182, 194, 444, 462, 463, 489, 516, 517, 519, 591, 610, 634, 635, 640, 650, 652, 660, 662
Vry-Ambten 542
Vurste 181
Waatland 539, 553, 555, 562
Wagenaar 124, 133, 135-137, 423, 460, 466, 479, 513, 518, 602, 628, 640, 667
Wala 683
Walcheren 158
Waldshutt 457
Walen 46, 108
Wallis 466, 469
Walraven 685
Wandalen 486
Waremme 358
Warnkoenig 64, 95, 102, 103, 111, 144, 146, 149
Warwick 459, 460, 464-466, 468
Wastelain 609, 684
Wauters 124, 130, 398
Weenen 202, 632, 637
Wesemael 360
West-Vlaenderen 95
Westvlaenderen 568, 639, 646
Wielant 231-233, 236, 237, 242, 370, 373, 374
Willem 133, 684
Willem Herter 585
Willem Hugonet 526, 558, 597
Willem van Beijeren 284
Willem van Clugny 606
Willem van Egmont 665
Willem van Gruthuze 385, 391
Willem van Lalaing 133
Willems 216
William Coxe 455
Winox-Berghe 66
Witte-Kaproenen 166, 168, 191, 387
Witte Kaproenen 619
Wittem 441
Wolfaert van Borselen 606
Wurtemberg 227
Wynendaele 213
Wynendale 674
Wyt Guillebaut 35
Wyt van Dampierre 608
Yoens 166
Yorck 459, 468, 469
Yperen 63, 66, 67, 91, 111, 140, 153, 232, 235, 237, 241, 411, 425, 427, 430, 440, 460, 519, 626, 647, 663
Yperen : Sael-Hof 519
Yperlingen 647
Yverdun 539, 562
Zeeland VIII, 61, 105, 132, 136, 158, 238, 282, 395, 422, 458, 461, 462, 465, 468, 513, 514, 518, 598, 602, 666
Zeeuwen 61
Zeeuwsche eilanden 84
Zevengebergte 508
Zierikzee 61
Zous 508
Zug 542
Zuiderzee 513
Zurich 542, 567
Zutphen 444, 475, 478, 482, 665, 671
Zuutz 508
Zwaben 451, 452, 454
Zweden 505
Zwitserland 227, 451, 455, 457, 497, 533, 535-537, 539, 556, 557, 563, 567-569, 572, 579
Zwitsers 452-454, 489, 496, 504-507, 534, 535, 541-545, 547, 551, 553, 555, 556, 561, 562, 564-566, 568-570, 572, 575, 585-587, 641, 643
Zwyn 88, 100, 104, 110, 111, 120