V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Vaderlandsche Historie - Zesde Deel.
Geschiedenis van Henegau. (1857)


Dit is een historisch werk in alle betekenissen van het woord. J.-B. David (naar wie het Davidsfonds genoemd werd) schreef tussen 1842 en 1866 de eerste Nederlandstalige algemene geschiedenis van België. Vermits het over een zeer uitgebreid werk gaat, hebben wij dit enkel te koop als ebook uitgegeven. Zoals altijd kan U wel losse bladzijden kopen. (721 blz., 21,75 euro). Zoals wij vroeger reeds deden met boeken over de middeleeuwse geschiedenis, hebben wij ook hier de persoonsnamen op voornaam geklasseerd. Wij menen dat dit het gebruiksgemak van de index zal verhogen.

This is an historical work in all senses of the word. J.-B. David (who gave his name to the "Davidsfonds" - the most important cultural organisation in Flanders), wrote the first general history of Belgium which was written in Dutch. We have re-edited this important work only on CD-Rom, but as always, you can also buy loose pages of it. (721 pages, 21,75 euro). Like we did before withe books on medieval history, we have classified the names of persons by christian name. We think that this will increase your comfort while searching the index.

Ceci est un ouvrage historique dans tous les sens du mot. J.-B. David (qui a donné son nom au "Davidsfonds"), écrivait entre 1842 et 1866 la première histoire générale de Belgique en langue néerlandaise (en onze tomes). Nous avons ré-édité cet ouvrage important seulement sur CD-Rom, mais comme toujours vous pouvez aussi en acheter des pages détachées. (721 pages, 21,75 euros). Comme nous l'avons fait auparavant avec des livres d'histoire médiévale, nous avons classés les noms de personnes sur prénom. Nous espérons que cela vous facilitera res recherches.

Inhoud - Contents - Table

Voorrede V

Eerste Hoofdstuk. - Opkomst van het graefschap - Henegau onder de Raginers - 875-1013 3

Tweede Hoofdstuk. - Henegau onder vrouw Richildis - Aenwinst van grondgebied - Beschryving van het graefschap - Het sticht van Sinte Waldruit - Kryg met Vlaenderen - Hofstaet van Richildis - Hare dood - 1013-1083 34

Derde Hoofdstuk. - Henegau onder de Boudewyns - Regering van Boudewyn II en III - De Valencynsche Vredewet - Boudewyn IV - Doet vergeefsche poogingen om Vlaenderen te krygen - Vermeerdert zyne domeinen - Zyn zoon wordt ridder - Diens strenge geregtigheid - Hy trouwt Margareet van Elsaten - 1086-1169 72

Vierde Hoofdstuk. - Henegau onder de Boudewyns - Vervolg - Dood van Boudewyn IV - Hoffeesten en tornooijen onder Boudewyn V - Diens geworstel met Jakob van Avesnes - Boudewyn V wordt erfgenaem van Vlaenderen - Zyne dochter gehuwd aen Philip-Auguste - Krygen tegen Frankryk en Brabant - Henegau overvallen - Verzoening - Vlaenderen wordt vereenigd aen Henegau - 1169-1191 119

Vyfde Hoofdstuk. - Henegau, tydens zyne vereeniging met Vlaenderen - Slag van Noville - Peis met Brabant - Dood van Boudewyn V - Boudewyn VI - Hy neemt het kruis - Zyn landvrede - Zyne dood - Regering van Joanna en Margareet van Constantinopelen - Dood van Margareet - Henegau en Vlaenderen worden gescheiden - 1191-1279 162

Zesde Hoofdstuk. - Henegau onder Jan II van Avesnes - Diens bezitneming van het graefschap - Zyne aenspraek op Ryks-Vlaenderen - Geschil over Lessines en Flobecq - De Valencynsche oproer - De Graef erft Holland, Zeeland en Friesland - De Zeeuwsche kryg - Des graven dood - 1279-1304 191

Zevende Hoofdstuk. - Henegau onder Willem den Goede - Vergrooting van Bergen - Twist met Vlaenderen en Luik - Bevordering des koophandels - Toelating der Joden - De Groot-Baljuw van Henegau - Vrede met Vlaenderen - De huwelyken van 's graven kinderen - Onderwerping der Friezen - Willems dood - 1304-1337 247

Achtste Hoofdstuk. - Henegau onder Willem II - De Engelsche krijg - Verwoesting van Henegau - Beleg van Doornik - Bestanden - Willems spilzucht - Beleg van Utrecht - Kryg tegen de Friezen - Des graven dood - 1337-1345 303

Negende Hoofdstuk. - Henegau onder Margareet van Avesnes - Zy wordt verleid met Holland en Zeeland - Geeft daer 't bestier van aen haren zoon Willem - Staet hem de graefschappen af, maer herneemt die weêr - Opkomst der Hoeksche en Kabiljauwsche staetspartyen - Kryg tusschen moeder en zoon - Zy maken den vrede - Dood van Margareet - 1345-1356 356

Tiende Hoofdstuk. - Henegau onder het huis van Beijeren - Willem volgt zyne moeder op in Henegau - Wordt krankzinnig - Zyn broeder Albrecht bestiert de landen als ruwaerd en verbeider - Tegenwerking der Kabiljauwschen - Opstand, beleg en onderwerping van Delft - Straf der muitelingen - Kryg met den heer van Enghien - Albrecht wordt beleend met de graefschappen - Zyn echt en zyne kinderen - 1356-1377 396

Elfde Hoofdstuk. - Vervolg - Albrecht neemt deel aen den Vlaemschen oorlog - Huwelyken met het huis van Burgondië - Krygsfeiten van Willem van Oosterbant - Dood van Albrechts gemalin - Dood van Willem den Krankzinnige - Albrecht plaetst zyn jongsten zoon op de Stoel van Luik - Moord van Adelheid van Poelgeest - Willem van Oosterbants vlugt - Zyne verzoening met den Vader - Krygstogten tegen de Friezen - Albrechts dood - 1377-1404 431

Twaelfde Hoofdstuk. - Regering van Willem IV - Onlusten in de Hollandsche steden - Worsteling met het huis van Arkel - Willem steekt zich in de luiksche zaken - Slag van Othée - Vonnis der overwinnaers - Huwelyk van Willems dochter Jakoba - Zy wordt weduwe - Dood van Willem IV - 1404-1417 472

Dertiende Hoofdstuk. - Regering van vrouw Jakoba - Zy wordt gehuldigd in de dry landen - Staet der Kerk - Concilie van Constanz - Huwelyk van Jakoba met hertog Jan IV van Brabant - Tegenwerking haers ooms Jan van Beijeren - Diens aenspraek op Jakobas erfenis - Hy wordt er meê verleid door keizer Sigismond - En wil er zich indringen - Kryg, en beleg van Dordrecht - Verdrag tusschen Jan van Beijeren en vrouw Jakoba - 1417-1419 513

Veertiende Hoofdstuk. - Vervolg - Oorsprong der oneenigheeden tusschen Jan en Jakoba - De hertog verpandt Jakobas landen aen Jan van Beijeren - Jakoba verlaet het Hof van Brabant - De staten nemen party voor haer - En stellen 's hertogs broeder Jan aen tot ruwaerd - Onlusten te Brussel - Des hertogs verzoening met het land - 1419-1421 540

Vyftiende Hoofdstuk. - Vervolg - Jakoba scheidt van haren gemael - Wendt zich tot den Paus om haren echt te doen breken - Verreist naer Engeland - Tusschenkomst van de tegenpaus Benedictus XIII - Jakoba trouwt met den hertog van Glocester - Komt met hem naer Henegau, en wordt wel onthaeld - Dood van Jan van Beijeren - Kryg van Brabant tegen Henegau - Tweestryd tusschen de hertogen van Glocester en van Burgondië - Verklaring van Paus Martinus - Beleg van Bergen - Verdrag van Douai - Jakoba wordt naer Gent vervoerd - 1421-1425 559

Zestiende Hoofdstuk. - Vervolg - Overdragt van Holland en Zeeland aen hertog Philip - Vlugt van Jakoba naer Holland - Glocester zendt haer hulp - De Engelschen worden verslagen - Worsteling van Jakoba met den hertog - Deze krygt de overhand - Beleg en verovering van Zevenbergen - Nieuwe aanslag van Glocester - Dood van Jakobas gemael Jan IV - Philip gesteld in het bewind van Henegau - 1425-1427 595

Zeventiende Hoofdstuk. - Vervolg - Philip keert weêr naer Holland - De Stichtschen helpen Jakoba - Beleg van Amersfoort - Zeeslag by Wieringen - Eindelyke uitspraek van Roomen - Jakoba verdraegt met Philip, en geeft hem het beheer harer graefschappen over - Zy wykt naer Goes - Haer huwelyk met Frank van Borselen - Des hertogs gramschap - Jakoba staet hem al hare landen af - Twist met den keizer - Dood van vrouw Jakoba - 1427-1436 626

Stamtafel der graven van Henegau 660a

Index

's Gravenhage 348, 470, 580, 660
's Hage 363, 444, 648
's Hertogenbosch 413, 451, 452
Abtdy van Anchin 44
Abtdy van Aulne 5
Abtdy van Crépin 69, 321
Abtdy van Elno 4
Abtdy van Espinlieu 183
Abtdy van Fontenelle 302, 330
Abtdy van Hasnon 6, 44, 72
Abtdy van Lobes 6
Abtdy van Marchiennes 5, 73, 343
Abtdy van Maroilles 5
Abtdy van Nyvel 230
Abtdy van Sint-Vannus 37
Abtdy van Sint Jan 200
Abtdy van Sint Michiel 587
Abtdy van Sint Salvius 111
Abtdy van Sinte Bernards 307
Abtdy van Sinte Waldruit 59
Abtdy van St.-Amands 343
Abtdy van St.-Denis 70
Abtdy van St. Denis 56
Ada 363
Adelheid 25, 95, 100, 117, 188, 231, 448, 449, 451
Adelheid van Burgondië 17
Adelheid van Champagne 138
Adelheid van Holland 193, 231
Adelheid van Poelgeest 431
Adolf 210, 211
Adolf van Berg 335
Adolf van der Marck 325
Adolf van Nassau 208, 211
Adolf van Waldeck 257
Aegidius de Roya 565
Aegidius van Orval 159
Aelbrecht 424
Aelst 37, 42, 160, 196, 200, 276
Aelstenaers 200
Aerschot 209
Afflighem 520, 550
Agnes 114
Agnes de Manke 142
Aire 141, 292
Aken 41, 277
Albero 7
Albertus van Leuven 163
Albrada 10, 12
Albrecht 211, 212, 229, 231, 232, 396, 402-409, 411-413, 415-417, 419-422, 424-432, 435, 436, 438-440, 444-448, 450-453, 455-458, 460-463, 466-468, 470, 471, 473, 521, 660
Albrecht I van Oostenryk 211
Albrecht II 429, 659
Albrecht IV 429
Albrecht van Beijeren 358, 360, 402
Albrecht van Oostenryk 659
Aldegondis 5
Aldenem 290
Aleria 286
Alkmaer 253, 281, 289, 407, 473, 606
Alpen 285
Alphen 602, 608
Altena 451
Amandus 4
Amandus van Prouvi 127
Ambroos Van Herwynen 467
Amedeus VIII 610
Amersfoort 626, 628, 630, 633
Amsterdam 240, 378, 452, 463, 464, 467, 473, 476, 477, 598, 602, 614, 620, 628, 630, 631, 633
Amsterdammers 613
Andenne 47
Angelo Corrario 519
Anjou 126, 326
Anna van Burgondië 571
Annalisten 48, 73, 148, 398
Annoit 123
Ansbertus 3
Antiochië 74
Antoing 324
Antonis 518
Antonis van Brabant 526
Antonis van Croy 653
Antoon 490
Antoon van Burgondië 491, 506
Antwerpen 306, 310, 311, 361, 587, 599
Anzin 215
Aquitanië 126
Ardennen 257
Ardennenwoud 44
Arenberg 415
Arkel 469, 470, 472, 479, 480, 523, 536
Arlon 127, 128
Armagnac 501, 508
Armagnacs 500, 502, 507, 510, 511
Arnout de Klerk 433
Arnout van Egmont 466
Arnout van Gelder 639
Arnout van Hornes 445
Arnulf 12, 14, 30, 32, 61, 76
Arnulfus 60
Artesiërs 613, 628
Artois 229, 230, 577, 613
Artres 328
Ath 4, 37, 42, 45, 46, 66, 106, 107, 132, 151, 153, 272, 369, 398, 440, 592
Athenen 414
Athies-sur-Orge 254
Atrecht 96, 102, 141, 162, 320, 340, 341, 495, 502, 503, 573, 584, 613, 623, 624
Aubenton 321
Audenaerde 36, 61, 160, 205, 206, 339, 433
Aulnoy 123, 328
Aurich 287
Avenner-Woud 135
Avenners 186, 191, 194, 207
Avesnes 44, 65, 68, 69, 77, 78, 107, 130-134, 192, 229, 230, 247, 273, 324, 358, 362, 395, 623
Avignon 286, 519
Azincourt 505
Baden 520
Baisieux 416
Bajazet 455
Baldericus 21, 26
Balderik 29
Baldevinus 195
Baldewinus 195
Balthasar Cossa 520
Baluzius 145
Bapaume 141
Barante 501
Barbançon 65, 248
Barbaren 9
Bari 519
Basse-Allemaigne 305
Baudour 65
Bavai 44, 150
Bavay 65, 107, 112, 327
Beatrix 188, 189, 199, 204
Beatrix van Glogau 277
Beatrix van Lens 183
Beaufort 130
Beaujeu 167
Beaumont 107, 153, 187, 230, 320, 324
Beaurevoir 596
Beauvais 145
Bedford 571, 573, 584, 586, 600, 621, 622
Beijeren 357, 358, 366, 372, 385, 386, 396, 399, 418, 430, 438, 652
Beka 290, 365, 389, 466
Belgie 337
België 3, 7, 224, 475, 487
Belloeil 414
Benedictus 565, 568
Benedictus XIII 519, 559, 564
Benediktynen 69, 70
Berengarius 16
Bergen V, 3, 5, 6, 9, 22, 28, 30, 32, 37, 44, 46, 49, 51, 55-58, 65, 66, 68, 78, 107, 109, 122, 134, 139, 150, 151, 157, 171, 183, 189, 192, 213, 224, 247-252, 263, 264, 268, 269, 271, 272, 310, 312, 319, 320, 323, 324, 334, 345, 367, 369, 394, 397, 398, 403, 415, 419, 445, 457, 472, 475, 494, 495, 515, 559, 566, 567, 573, 574, 582, 585, 588-590, 593-596
Bergen-op-Zoom 606
Bergen : Jodenstraet 268
Bergen : Kerk van Sint Germanus 55-57
Bergen : Kerk van Sint Pieter 55, 56
Bergen : Kerk van Sinte Waldtruit 55-57, 106, 117, 122, 157, 189, 193
Bergen : Kerk van Sinte Waldtruit 623
Bergen : Parochie van Sint Germanus 57
Bergen : Parochie van Sinte Waldtruit 57
Bergen : Sinte Waldtruit 369
Berghen 394
Bethfort 532
Bethune 573
Biervliet 203, 520, 521
Bilderdijk IX, 232, 244, 279, 288, 301, 351, 354, 360, 363, 365, 409, 450, 451, 458, 465, 468, 469, 474, 480, 506, 512, 513, 537, 565, 566, 572, 578, 601, 603, 607, 635, 659
Bilderdyk 351
Binche 28, 44, 106, 107, 109, 120, 153, 296, 310, 441, 476
Blanca van Frankryk 229
Blankenheim 335
Bochardus 181
Bohemen 260, 294, 346, 370, 429, 532
Bolhuis 9, 12
Bologne 520
Bolswerd 355
Bonifacius IX 447
Borselen 261, 648, 649, 654
Bosschaert 181, 186, 188
Bosschaert van Avesnes 181, 186
Bossud 29
Bouchain 44, 102, 103, 107, 109, 153, 271, 331, 332, 512, 562, 573, 592
Boudewyn 40-42, 60, 68, 72, 73, 77, 78, 81, 93-96, 98-102, 104, 105, 109, 111, 112, 114, 116, 117, 119-123, 125, 126, 128, 129, 131-135, 137-152, 154-158, 161, 163-166, 169-171, 178-182, 185, 187, 189, 195
Boudewyn de Kloekmoedige 115
Boudewyn den Bouwer 106
Boudewyn den Yzeren 93, 96
Boudewyn Hapkin 76, 93
Boudewyn I 60, 140
Boudewyn II 70, 72, 75, 78
Boudewyn III 72, 76, 79, 93
Boudewyn IV 72, 78, 94, 103, 106, 110-112, 119, 122, 180
Boudewyn IV van Atrecht 97
Boudewyn IX 167
Boudewyn Schoonbaert 37
Boudewyn V 40, 58, 112, 119, 125, 127, 130, 142, 162, 167, 168
Boudewyn V de Kloekmoedige 122
Boudewyn van Avesnes 186, 189
Boudewyn van Bergen 59, 60, 72
Boudewyn van Luxemburg 259
Boudewyn VI 157, 162, 168
Bouillon 73, 486, 496
Boulogne 159, 628
Bouquet 8, 13
Bourbon 230, 393
Bourgogne 501
Bourgoignen 650
Bourgoingen 619
Bournonville 628
Boussoit 29
Boussu 29, 183
Bouvines 315
Brabanders 120, 152, 345, 534, 554, 581, 589, 590, 593, 597, 658
Brabant VIII, 36, 45, 47, 101, 108, 119, 120, 144, 148-150, 152, 154, 156, 157, 159, 160, 162-166, 206, 255, 294-296, 307, 309, 310, 312, 313, 335, 339, 340, 363, 369, 398, 415, 419, 436, 438-441, 467, 474, 486, 490, 513, 517, 518, 522, 527, 528, 533, 536, 540, 542, 544, 545, 548-550, 552-554, 557, 559-561, 570, 571, 576, 577, 579, 582, 586, 587, 596, 598, 610, 611, 617, 622, 658
Bracbant 45
Braine 108, 151, 188, 581
Braine-la-Villotte 108
Braine-le-Château 46, 108
Braine-le-Comte 107, 108, 153, 581
Braine l'Alleu 108
Brandenburg 358, 399
Breda 617
Breda : O.L.V. Kerk 660
Brederode 407, 466, 631, 632
Bretinghen 122
Breuvage 218
Briel 389, 516, 523, 606
Brienne 414
Brocqueroy 56, 589
Broqueroy 70
Brouwershaven 604
Brugge 102, 160, 185, 275, 338, 339, 436, 442, 483, 590, 643
Brugge : Kerk van Sint Donaes 170
Brugge : Sint Donaes 180
Bruno 20, 23-27, 55, 99
Brussel III, IV, 263, 312, 361, 379, 385, 419, 440, 503, 540-542, 548, 550, 551, 554-556, 657
Brussel : Klooster der Ryke-Klaren 379
Bucherius 203
Buchon 293, 308, 311, 313, 541, 562
Buironfosse 316
Buitenhof 450
Burbant 45, 46, 107, 133, 136
Burchardus 181, 195
Burgondië VII, 17, 125, 249, 431, 439, 441, 487, 496, 500, 501, 518, 535, 551, 559, 571, 573, 576, 582, 584-586, 594, 597, 600, 609, 613, 623, 633, 636, 649, 656, 657
Burgondiërs 489, 502, 503, 629
Butkens 17, 148, 150, 155, 159, 160, 163, 256, 258, 260, 266, 267, 295, 296, 299, 311, 339, 340, 356, 379, 414-417, 434, 482, 596
Cadsant 236
Cahors 266
Calais 368, 563, 572
Cantelberg 338
Caorsinen 266, 350
Capua 170
Carnières 120
Carpentier 58, 64, 251, 348
Cassel 293
Casterkemmersant 410
Castre 46
Castricum 407, 408
Castrikemmersand 407
Castrum Bretenghes 122
Câteau-Cambrésis 327
Catharina 421, 427, 428
Catharina van Beijeren 421
Catharina van Frankryk 567
Catsand 236
Catzenellebogen 366
Châlons 60, 125
Champagne 125, 141, 157, 291, 414
Chapeauville 62, 74, 159, 486, 495
Charleroi 44
Charolais 534
Château-le-Comte 215
Château-Thierry 180
Châtillon 139
Chièvres 42, 65, 66, 151, 248, 296, 418
Chimai 108, 248, 476
Chimay 44, 65, 319, 321, 323
Chiny 257
Christenen 266, 268
Cilicië 158
Clemens VI 370
Clemens VII 519
Clermont 135
Clignett 348
Clodio 7
Coblentz 308
Coblenz 370
Compiègne 238, 477, 509, 510
Condé 3, 4, 6, 9, 42, 69, 107, 109, 133-135, 414, 592
Constantinopelen 74
Constanz 513, 520, 522, 524-527, 529, 530
Conversano 414
Corsica 286
Coucy 114, 142
Coudenberg 547
Couvin 74, 76, 498
Crabbendyc 395
Crecy 368, 370
Crépin 69
Crispinium 69
Cuick 223
Culm 346
Curgies 328
D'Achery 97, 100, 101, 415, 418, 564
D'Escaillon 563
D'Outreman 30, 37, 38, 42, 70, 71, 82, 91, 105, 111, 180, 181, 183, 184, 189, 193, 213, 215, 216, 221, 223-225, 227, 235, 246, 282, 298, 301, 302, 305, 320, 329, 330, 395, 445
Damascus 266
Damme 442, 443
Dampierre 207, 209, 263
Dampierres 186
Daniel 312
Daniël 328, 332
Dantzig 346
Dasburg 163
Dauphiné 506
David III, IV
De Boussu 45, 51, 53, 54, 56, 57, 106, 110, 168, 183, 248-252, 268, 269, 271, 272, 397
De Bylandt 197, 236
De Dynter 267, 306, 308-311, 520, 522-530, 532-534, 538, 539, 541, 542, 545-548, 550-552, 554-556, 558, 561, 564, 569, 571, 572, 576, 577, 579, 581, 582, 585, 587-591, 595-598, 603-605, 611, 617, 618, 634, 657-659
De Fortia 23
De Gerlache 485
De Guyse 23-25, 43, 60, 78, 93, 116, 120, 122, 167, 178
De Jonge 347-350, 358, 360-363, 365-370, 372-374, 376-380, 384, 391
De Kuinder 458, 461
De Marne 257, 315
De Nangis 418
De Nény 476
De Ram IV, 490
De Saint Genois 190, 208
De Smet 43, 48, 170, 196, 237, 261
De St. Genois 204, 209
De St-Genois 203
De Villenfagne 73
Delewarde 16, 30-32, 37, 39, 40, 42, 68, 71, 95, 97, 100, 103, 108-111, 116, 122, 133-136, 139, 142-146, 149, 151-158, 165-169, 182, 183, 188, 192, 193, 205, 206, 213, 216, 220, 229, 236, 250, 251, 254, 256, 268, 270-272, 319, 323, 324, 345, 365, 368, 370, 374, 395, 397, 404, 416, 432, 444, 445, 465, 470, 473, 478, 495, 506, 512, 515, 527, 565, 574, 576, 605, 623, 625, 647
Delfland 601
Delft 253, 279, 363, 396, 406-413, 476, 607, 620, 627, 636
Delftenaers 407
Den Bosch 554
Den Briele 651
Den Haag 280
Den Haeg 238, 367, 379, 403, 408, 448, 451, 471, 478, 527, 578, 652
Den Haghe 395
Denain 44, 47, 319
Dender 37, 41
Dendermonde 37, 598
Der Marck 223
Des Roches 44, 45
Diederik 68, 77, 100-102, 104, 485
Diederik van Aelst 114
Diederik van Avesnes 68
Diederik van der Marck 445
Diederik van Elsaten 98
Diederik van Perweys 484
Diest 309
Dijon 652
Dinant 494, 498
Dintel 617
Dirk 98, 102, 363
Dirk van Elsaten 106, 117
Dirk van Walcourt 324
Dirk VII 363
Divaeus 527
Doornik 4, 46, 145, 203, 237, 262, 303, 339-343, 345, 436, 623
Dordrecht 240, 253, 279, 296, 353, 361, 363, 367, 382, 403, 473, 476, 477, 513, 515, 516, 523, 532, 534, 536, 539, 603, 618, 627
Dort 532, 533, 541
Douai 44, 80, 103, 105, 117, 185, 328, 331, 559, 590, 592, 595
Du Cange 47-50, 57, 58, 64, 90, 91, 126, 168, 172-175, 251, 285, 348-350, 443, 454, 455
Dudo 12
Duitsche Orde 346
Duitschers 152, 555
Duitschland 8, 14, 32, 35, 207, 210, 277, 290, 334, 346, 347, 358, 371, 430, 658
Duiveland 239, 242
Durand 166, 178, 187
Dusseldorp 156
Duvenvoorde 365
Dynter 520, 521, 526-528, 550, 553, 554, 557
Edingen 45
Eduard 297, 300, 301, 306-315, 317, 318, 325, 337-339, 368, 369, 372, 374, 383, 390, 400, 401, 424, 425
Eduard II 283
Eduard II van Engeland 278
Eduard III 283, 297, 305, 307, 325, 361, 420, 584
Eduard van Engeland 210
Eduard van Gelder 428
Eem 628
Eemenessen 630
Eems 628
Eenham 36
Eenhame 36, 41, 42, 45, 59
Eggert 452
Egmont 286
Eleonoor 635
Eleonora Cobham 635
Elisabeth 659
Elisabeth van Gorlitz 525, 529
Elisabeth van Vermandois 147
Elsasz 201
Embden 287
Engeland VI, 126, 129, 226, 268, 273, 278, 283, 297, 298, 305, 307, 311, 316, 318, 325, 334, 337, 360, 368, 369, 372, 383, 390, 400, 420, 422-424, 438, 505, 525, 532, 559, 560, 562, 563, 565, 567, 571, 584-586, 596, 600, 604, 605, 621, 622
Engelschen 297, 299, 316, 318, 388, 438, 507, 581, 582, 595, 597, 604, 605
Enghien 45, 65, 107, 132, 248, 396, 414-417, 420, 432, 433, 576, 596, 623
Enguerrand de Monstrelet 471
Enkhuizen 457, 458, 461, 598, 612, 631, 632
Ermengardis 95
Ermesindis 95, 147
Ernst 128
Escaudeuvre 624
Eu 328
Eugenius IV 57
Europa 117
Eustache 168
Eustache van Roeulx 127
Eustachius 168, 171
Everhart T'Serclaes 440, 546, 550, 552
Fagne 44
Famars 44, 328
Filip van Wassenaar 644
Filwater 603
Fisen 73, 223, 259, 260, 325, 445, 481-486, 489-495, 499, 525
Fitzwater 603, 605
Flandre 103, 140, 150, 168, 170, 190, 208, 368, 438
Flandria 140
Fleurchamp 355
Flobecq 43, 191, 205, 206, 274, 276
Florennes 36
Florentië 528, 529
Floris 188, 232
Floris Berthout 223
Floris IV 188, 231
Floris V 198, 199, 231, 233, 240, 255
Floris van Borselen 544
Folcuinus 8, 23
Fontaine-l'Evêque 3
Fontenelle 302, 344
Fossa Bolona 141
Fosses 498
Frameries 46
France 268
Franciscanen 184
Franckrike 393
Frank van Borselen 626, 641, 642, 645-647, 653, 654, 659
Frankfort 277, 308, 358
Frankreich 317
Frankryk VI, 8, 12, 15, 21, 22, 26, 27, 29, 31, 34, 96, 118, 119, 129, 138, 139, 143, 146, 149, 154, 155, 157-159, 167-170, 194, 210, 220, 224, 226, 229, 230, 237, 242, 253, 254, 257, 266, 268, 284, 291, 294, 295, 297, 309, 311, 314, 315, 318, 321, 323, 325, 328, 334, 345, 360, 361, 420, 436, 438-440, 452, 455, 477, 479, 488, 498, 499, 505, 507, 512, 514, 525, 532, 534, 562, 571, 586, 621, 650
Franschen 234, 235, 254, 260, 293, 300, 306, 307, 318, 320-322, 327, 329-331, 334, 337, 341, 385, 442, 503, 505
Frederik-Rossenbaerd 132
Frederik II 186, 346
Frederik van Blankenheym 458
Frederik van Oostenryk 277
Friesland VII, 9, 191, 230, 231, 234, 287, 353, 359, 367, 374, 411, 423, 430, 453, 456, 458, 463, 466, 475, 513, 544, 545, 548, 597, 637
Frieslant 392
Friezen 247, 287, 288, 290, 303, 354, 431, 454, 455, 458, 460, 463, 465, 466, 513
Froissart 283, 293, 299, 300, 306-325, 327-332, 334-345, 433-436, 440-443, 457, 459-461
Gachard 404, 599
Galliot 180, 296
Gaule Belgique 44
Geeraert 94
Geert van Stryen 616-618
Geert van Verchin 324, 345
Geert van Zevenbergen 619
Geert van Zotteghem 261
Geertruidenberg 367, 374, 381, 423, 554
Geertsbergen 42, 160, 196, 199, 200, 205, 211, 225, 260
Geervliet 239, 363
Gelder 76, 300, 428, 469, 480, 501, 639
Gelderland 475, 633
Gemblours 482
Gembloux 154, 155
Genappe 151, 267
Gent 164, 185, 237, 239, 261, 262, 275, 301, 338, 339, 368, 431, 432, 434, 435, 483, 559, 594, 599, 603
Gentenaers 431-433, 435-438, 442, 443
George Chastellain 541
Gerberga 18, 21, 23, 26, 31, 35
Geretrudis 4
Germanië 24
Gerrit 401
Gerrit van Wateringen 401
Gertrudis 60
Ghesquière 375
Ghislenus 5
Gibelienen 286
Gielis van Trazegnies 106
Gisela 39
Gislebert 16, 18, 21
Gislebertus 16, 17, 19, 21, 53, 58, 61, 73, 75, 94, 95, 105, 114, 116, 120, 122, 125, 127, 130, 142, 146, 148, 150, 154, 159, 160, 164, 165, 167, 168
Glocester 559, 560, 566-573, 575-578, 582-586, 588, 589, 593, 595, 596, 598, 600, 603, 604, 620, 621, 634, 635
Godelo 38
Godevaert 30, 32, 36, 38, 73, 95, 104, 119-121, 150, 154
Godevaert den Oude 30, 35
Godevaert II 110
Godevaert III 110
Godevaert van Brabant 209
Godevaert van Eenhame den Wyze 35
Goes 606, 626, 641, 643, 651
Gommegnies 324
Gorcum 363
Gorkum 469, 470, 479, 523, 536, 603
Gouda 363, 476, 599, 601, 602, 609, 616, 633, 636
Gouw 239, 242, 244
Gouwe 601
Gozewyn 77, 78, 100
Gozewyn Eenoog 76
Gregorius XI 519
Gregorius XII 519
Grimaldi 244
Grimm 89, 172, 179, 227, 251, 393, 454, 619
Groenendael 290
Gui Guilbant 653
Guido 181, 236, 239-242, 244, 262
Guido van Vlaenderen 262
Guienne 478
Guines 573
Guise 316
Guisia 179
Gulik 163, 223, 256, 278, 300, 302, 308, 372, 428
Guy van Avesnes 223, 234
Guyse 60, 120
Haerlem 240, 253, 279, 281, 309, 473, 476, 477, 602, 603, 606-609, 611, 614-616
Haerlemmer bosch 349
Haerlemmers 240, 613
Hagenau 201, 221
Haina 3
Hainaut 7, 16, 23, 26, 39, 118, 168, 180
Haine 3, 9, 29, 37, 44, 45
Halle 45, 46, 108, 166, 188, 307, 503, 575, 580
Hamage 4
Hamaye 4
Hanover 287
Hapkin 96
Harderwyk 633
Harwich 337
Haspres 319, 320
Hasselt 309
Hautfalise 324
Hautmont 5, 6
Havré 248, 574
Haynault 591
Hayne 3
Heda 455
Hedwigis 31
Heemskerk 408
Heilig Land 158, 346, 347
Heilige Roomsche Ryk 399
Hendrik 18, 19, 76, 102, 112, 121, 125-129, 147-149, 154, 156, 162, 163, 171, 230, 258, 259, 421, 484, 532, 560, 562, 566, 567, 571
Hendrik Beaufort 600
Hendrik de Blinde 112
Hendrik de Vogelaer 18
Hendrik den Blinde 167
Hendrik den Vogelaer 18
Hendrik den Zwarte 40
Hendrik I 159
Hendrik II 35, 37, 75, 126, 374
Hendrik III 59
Hendrik III van Brabant 266
Hendrik IV 62, 600
Hendrik IV van Luxemburg 198
Hendrik V 258, 505, 525, 566
Hendrik van Antoing 329
Hendrik van Bar 139
Hendrik van Braine 127
Hendrik van Henegau 168
Hendrik van Namen 111
Hendrik van Perweys 482-484
Hendrik VI 156, 162, 567, 571
Hendrik VII 258
Henegau V-VIII, 1, 3, 4, 7-11, 16, 17, 23, 26, 27, 30, 32-38, 41, 43-45, 47, 52, 53, 56, 58-63, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 77, 81, 93-100, 102-105, 107-112, 118-121, 124, 127, 130, 134, 136-138, 140, 142-144, 147-153, 155-158, 160, 162, 164, 167-169, 171, 175, 178-181, 186-188, 190-193, 195, 197, 198, 206, 210, 213, 221, 228-231, 234, 235, 237, 247, 249, 253, 255, 256, 258, 260, 263, 266, 270-274, 276, 280, 284, 293-295, 298, 299, 301, 303, 306, 307, 315, 316, 318, 321, 323, 324, 326, 327, 329, 331, 332, 334, 336, 339, 340, 356, 358-360, 367, 369, 375, 384-386, 395, 396, 404, 413, 415-417, 420, 426, 427, 430, 435, 438, 439, 441, 447, 448, 457, 465, 472-475, 478, 495, 496, 498, 502-504, 506, 508, 510, 511, 513, 515, 528, 530-532, 539, 544, 547, 555, 559, 562, 566, 567, 571, 573-576, 583, 588, 589, 591, 592, 595-597, 622-624, 627, 636, 638, 644
Henegauwers 209, 218, 222, 239, 321, 323, 388, 419, 432, 435, 575, 658
Heneghouwen 395
Henegouwe 393, 394, 650
Henegouwen 393
Henne 263, 547, 556
Henri 168
Herck 309, 310
Herimannus 100, 101
Herinmannus 97
Hérinnes 46
Herman 36, 37
Herman van Henegau 40
Herman van Saxen 39
Hesdin 141, 573, 585
Hessen 658
Heusden 363, 413, 554
Hoei 494
Hoeksch 640
Hoekschen 384, 389, 402, 404, 413, 453, 477, 543, 600, 602, 607, 612, 627, 632, 647
Hofland 290
Holland VII, VIII, 163, 188, 191, 198, 204, 230-233, 237, 239, 241, 252, 253, 270, 274, 280, 287, 290, 303, 345, 350, 356-358, 360-363, 366, 367, 372-374, 376, 378-382, 385, 389, 396, 399, 400, 403, 404, 409, 413, 418, 420, 423, 424, 426, 430, 435, 438, 453, 455, 457, 458, 462, 463, 468, 469, 472-476, 480, 501, 504, 513-516, 518, 523, 528, 530-533, 539, 540, 544, 545, 548, 566, 571, 576-580, 587, 588, 591, 595-597, 599-601, 603, 604, 607, 609, 611, 612, 617, 620, 626, 631-633, 636, 637, 641, 642, 645, 656
Hollanders 239, 243, 244, 260, 354, 435, 628, 658
Hollands diep 617
Hollant 392, 645, 650, 651
Hongaryë 455
Hongaryën 346
Hoorn 223, 612-614, 631
Hornu 46
Hosart 525
Hossart 180, 188, 257, 323, 343, 395, 415-417, 419, 420, 427, 504, 584, 592, 602, 607, 608, 647
Houdain 248
Hoynck van Papendrecht 638, 660
Hugo Capet 31, 34
Hugo van Dasburg en Egisheim 25, 26
Humbertus 6
Humbertus II 506
Humfried 560
Hussiten 531
Huydecoper 238, 239, 243, 322, 332, 333, 348, 349, 359, 411, 421, 429
Ida van Leuven 75
Ingheram 197, 199
Innocentius IV 186
Irmenzuil 288
Isabella 143, 145, 149, 277
Isabelle 122, 140-142, 159, 167, 229, 296
Isabelle van Avesnes 296, 302
Isabelle van Brienne 414
Isabelle van Frankryk 278
Isabelle van Henegau 140
Italië 75, 160, 284, 285, 287, 350, 596
Jacoba 472, 518
Jacqueline de Bavière 555
Jakob 131-137, 179
Jakob Cats 604
Jakob den Groote 194
Jakob van Artevelde 325, 335, 338-340
Jakob van Avesnes 119, 127, 130, 132, 150, 179, 181
Jakob van Bourbon 393
Jakob van Gaesbeeck 601
Jakob van Werchin 432
Jakoba 477, 478, 504, 512, 513, 515, 517, 518, 520, 521, 523, 524, 526-529, 531, 535-537, 539-546, 550, 551, 553-555, 559-562, 564-572, 574, 575, 577, 579, 580, 582, 585, 587-590, 592, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 606-612, 614, 616, 617, 620, 622-624, 626, 627, 630-641, 643-656, 659, 660
Jakoba van Beijeren IX, 504, 513
Jan 188, 192, 194, 196-198, 200, 201, 209, 212, 214, 215, 217, 219, 221, 223, 227-230, 232, 234, 235, 237, 238, 240, 241, 245, 250, 295, 296, 312, 319, 326, 330, 334, 393, 429, 430, 469, 470, 480, 490, 491, 502, 507, 510, 518, 520, 525-529, 532, 533, 535-542, 544-548, 550-552, 555-557, 559, 561, 569, 571, 574, 576, 578-580, 582, 586, 588, 590, 591, 596, 597, 608, 610, 611, 623, 634, 635, 657
Jan de Onversaegde 500
Jan den Blinde 260, 370
Jan den Ongenadige 494
Jan den Onversaegde 487, 492, 507, 518
Jan I 193, 195, 231
Jan I van Avesnes 231
Jan I van Vlaenderen 256
Jan II 189, 191, 194, 195, 198, 247, 250, 252, 256, 304
Jan II van Avesnes 191, 231, 258
Jan II van Brabant 255, 267
Jan II van Henegau 391
Jan III 294, 307
Jan IV 513, 518, 549, 569, 580, 582, 587, 595, 598, 606, 622, 634
Jan Lefèvre 562
Jan T'Serclaes 440, 447
Jan van Arckel 478
Jan van Arkel 373, 396, 468
Jan van Avesnes 186-188, 196, 197, 199, 238
Jan van Beaumont 283, 292, 300, 307, 312, 318, 319, 322, 352-354, 361, 367, 369, 391, 395
Jan van Beijeren 446, 447, 480, 482, 485, 487, 492, 498, 513, 515-517, 522, 524, 525, 530, 532, 534-538, 540, 542-545, 554, 555, 559, 576-578, 580, 597, 598, 638, 651, 656
Jan van Bloemenstein 406
Jan van Brabant 256, 285, 337, 524, 530, 535, 537, 560, 562, 564, 568, 574, 575, 577, 579
Jan van Burgondië 487, 490, 496, 508, 509, 511, 534
Jan van Burgondië de Onversaegde 440
Jan van Donstiennes 441
Jan van Egmont 627
Jan van Henegau 202-205, 207, 208, 211, 226
Jan van Jeumont 576
Jan van Leyden 282
Jan van Luxemburg 596, 624, 625
Jan van Montfoort 644
Jan van Namen 236, 261
Jan van Nassau 202
Jan van Nevers 455
Jan van Normandyë 326
Jan van Poelgeest 448
Jan van Renesse 233
Jan van Touraine 477, 504
Jan van Uutkerke 607, 608, 616
Jan van Valois 326
Jan van Villiers 613
Jan van Vlaenderen 223
Jan Van Vliet 577
Jan XXII 282, 284
Jan XXIII 519
Jan zonder Genade 233
Jean-sans-Merci 233
Jean-sans-Peur 492
Jean-sans-Pitié 494
Jemmapes 46
Jenmont 493
Jerusalem 75, 411
Jeumont 576
Joanna 180, 182-186, 277, 289, 295, 302, 398, 419, 428, 429, 438, 439
Joanna van Brabant 356
Joanna van Constantinopelen 162
Joanna van Valois 253, 302, 330, 343
Joannes 207
Joannes immisericors 494
Joden 266, 267
Jodoigne 482
Kabiljauwsch 640
Kabiljauwschen 384, 389, 396, 404-407, 413, 449, 453, 543, 604, 607
Kameryk 30, 44, 49, 66, 73, 76, 77, 109, 132, 188, 197, 199, 200, 202, 203, 207, 223, 230, 298, 301, 312-314, 319, 320, 327, 330, 332, 335, 439, 440, 446, 447, 562, 569, 596, 624
Kanoot 227, 315, 324, 327, 328, 378, 380, 395, 402, 416, 444, 478, 547, 550, 575
Karel 15, 17, 31, 96, 372, 475, 500, 502, 504, 511, 550, 551
Karel de Goede 95
Karel den Eenvoudige 15
Karel den Groote 47, 140, 286, 466
Karel IV 370-373, 426, 428
Karel IV van Luxemburg 423
Karel V 420
Karel V den Wyze 420
Karel van Denemarken 93
Karel van Frankryk 31
Karel van Luxemburg 278, 370
Karel van Valois 253
Karel VI 437, 441, 442, 457, 478, 506, 508, 509
Karolingers 15
Kawerzynen 350
Keizers-Vlaenderen 195
Kempenesse 290
Kennemerland 281, 363, 406, 615
Kennemers 281, 364, 606, 609, 611, 612, 614, 616
Kersten 266
Kervyn 150, 233, 369, 438
Kervyn de Lettenhove 140, 170, 190, 368, 437
Keulen 20, 150, 152, 277, 308, 347
Kiliaen 250, 251, 287, 349, 387, 640
Kleef 456, 469
Klooster van Bergen 5
Klooster van Condé 9
Klooster van Hamage 4
Klooster van Hautmont 5
Klooster van Maubeuge 5
Klooster van Sinte Waldruit V
Klooster van Soignies 5
Klooster van Wallers 4, 5
Kluit 195-199, 202, 204, 208, 212, 255, 262, 275, 363, 405-407, 412, 475, 476
Koenraet 20
Koenraet den Saliër 39
Koenraet den Wyze 19
Koenraet II 39
Koenraet van Frankenland 14
Koerland 346
Kolenwoud 151
Kortgene 653
Kortryk 160, 230, 233-235
L'Eschelle 343
L'Isle-Adam 613, 628, 633
La-Capelle 316
La Celle 343
Lambin 617
Lambrecht 25, 29, 31, 35, 36
Lambrecht van Leuven 35
Lancaster 374, 404, 438
Land van Aelst 203
Land van Geertsbergen 203
Land van Waes 160, 196, 201, 203
Landas 343
Landelinus 4, 69
Landrecies 5, 65, 179, 324
Lannoi 123
Lausitz 399
Le Glay 9, 26, 28, 103, 262
Le Petit 608, 630, 632, 633
Le Quesnoy 227
Leerdam 536
Leiden 253, 279, 281, 361, 363, 476
Lek 601
Lembeke 166
Lens 66, 141, 341, 573
Leo 37
Leo IX 41
Lesbroussart 205
Lessines 42, 43, 108, 191, 205, 206, 225, 235, 260, 274, 276
Leuven III, X, 12, 33, 38, 75, 265, 310, 482, 548-551, 572
Leuze 4, 42, 107, 133, 192, 476
Leyden III, 347, 602, 603, 620, 627, 633, 639
Liche 414
Liége 73, 448, 485, 490, 499
Lignitz 421
Ligny 391
Lille 599
Limbourg 128
Limburg 127, 128, 163, 165, 528, 658
Lincelles 343
Lincelne 343
Lincoln 298, 311
Linge 470, 536
Lintz 195
Litardus 18
Lithau 346
Lithauers 350
Lithauwers 346
Lithuania 346
Lodewyk 21, 76, 129, 138-140, 230, 274, 275, 277, 284-286, 291, 292, 295, 308, 347, 356, 358, 360, 366, 370, 372, 375, 380, 398, 399, 402, 432-434, 436, 437, 439, 478, 506, 511
Lodewyk de Dikke 98
Lodewyk de Romein 358, 360
Lodewyk den Dikke 96
Lodewyk den Romein 357, 380, 399, 406
Lodewyk het Kind 14
Lodewyk III van Beijeren 277
Lodewyk IX 187, 191, 230
Lodewyk van Beijeren 275, 277-279, 284, 301, 335, 371, 624, 625
Lodewyk van Creci 273
Lodewyk van Frasnes 133
Lodewyk van Male 417, 431
Lodewyk van Oranje 594
Lodewyk van Over-Zee 31
Lodewyk van Overzee 21
Lodewyk van Vlaenderen 417
Lodewyk VII 129, 138, 140, 142
Lodewyk VIII 159, 229
Lombarden 349, 350
Lombardyë 286, 465
Londen 283
Longueville 65
Loon 18, 309, 496
Lorreynen 360
Lotharingen 8, 12-20, 27, 29, 55, 99, 295
Lotharis 21, 27, 30-32
Lothryk 27, 41, 73, 297
Luchtmans 361
Lucius III 46
Luik X, 20, 62, 68, 73, 76, 101, 102, 118, 124, 156, 163, 207, 223, 234, 247, 257, 258, 260, 325, 431, 436, 445-448, 469, 472, 479-486, 488, 489, 494-498, 500, 501, 516, 517, 521, 522, 525, 569
Luikenaers 223, 259, 325, 481, 484, 486-492, 499, 657
Luikerland 498, 499, 650, 657
Luxembourg 26
Luxemburg 95, 112, 121, 127, 129, 148, 198, 256-258, 260, 370, 525
Maes 74, 239, 240, 389, 487, 494, 498, 535, 601
Maestricht 156, 309, 482, 484, 486, 488, 492, 552, 555
Maine 326
Mainz 24, 198
Mantelius 18
Marchantius 140
Marchiennes 4
Marchipont 224
Margareet 131, 138, 180, 185-188, 191, 193, 195, 229, 230, 277, 279, 286, 356, 358, 359, 361, 363-369, 371-378, 380, 382-384, 386, 388-390, 395, 397, 399, 400, 421, 429, 430, 440, 456
Margareet van Avesnes 265, 277, 308, 356-358
Margareet van Beijeren 440
Margareet van Burgondië 439, 518, 546, 547, 596, 644, 660
Margareet van Constantinopelen 162
Margareet van Elsaten 104, 117, 122
Margareet van Kleef 471
Margareet van Lignitz 421, 444
Margareet van Male 437, 439, 471
Margareet van Soissons 319
Margareta 141, 192, 371
Margareta van Brieg 421
Margreet van Burgondië 595
Margreet van Elsaten 72
Maria 157, 159, 230, 299, 421, 427
Maria van Burgondië 610
Maria van Champagne 171
Maria van Frankryk 427
Maria van Henegau 393
Marienbourg 74
Marquette 185
Martène 166, 178, 187
Martinus 524-526, 528, 529, 559, 561, 565, 568, 569, 587, 596
Martinus V 524, 568
Maseyck 47
Masnuy-St.-Jean 332
Masnuy-St.-Pierre 332
Masovië 346
Masselin 343
Mathilde 36, 37, 147, 158, 159, 230, 374, 405
Mathilde van Lancaster 409
Mathys van Vlaenderen 159
Matthaeus 285, 290, 291, 347, 352, 358, 365, 389, 406, 407, 466, 479, 501, 504, 608, 627
Maubeuge 5, 6, 44, 47, 68, 107, 131, 150, 153, 324, 503, 575, 576
Mechelen III, IV, 82, 172, 174, 223, 361, 366, 606
Medenblick 464
Medenblik 612
Meersen 16
Meiland 286
Melin 132
Melin-l'Evêque 132
Melis Stoke 237, 242, 244, 245, 253, 332, 429
Memel 346
Merbes-sur-Sambre 503
Merwe 451
Messines 71
Metz 121, 128, 188, 207, 223
Meyer 63, 71, 103, 105, 149, 239, 261, 262, 276, 308, 340, 368, 433-435, 599, 603, 605
Middelburg 245, 361, 388, 406, 476, 579, 606, 642, 653
Middellandsche-Zee 563, 564
Mieris 187, 196-199, 204, 221, 223, 229, 231, 232, 273, 278, 283, 284, 286-291, 296, 297, 299, 300, 306, 309, 335, 350, 353, 357-362, 364-367, 373-375, 379-383, 391, 394, 397, 399-401, 403, 405, 410, 412, 421, 423-426, 428-430, 449, 459, 463, 464, 467, 474, 479, 480, 509, 512, 515, 516, 521-523, 525-527, 529, 530, 532, 533, 535-539, 545, 546, 563, 567, 569, 576-579, 582-584, 592, 593, 598, 601-603, 606, 607, 609, 611, 616, 618-620, 622, 633, 634, 637, 638, 640-643, 645, 646, 652-654, 657, 658, 660
Mierwart 257, 258, 260
Milaen 286
Minderbroeders 183, 184
Miraeus 11, 39, 46, 56, 57, 59, 62, 66, 70, 73, 74, 111, 168, 181, 183, 184, 189, 265
Monasterium Floridi Campi 355
Monnikendam 612
Mons 51, 110, 168, 397, 555, 593
Monstrelet 478, 487, 489, 491, 492, 499, 501, 503, 505-507, 510-512, 563, 569, 572, 573, 576, 577, 582-586, 593, 594, 599, 600, 603-605, 607, 608, 613, 614, 619, 622, 623, 625, 630, 634-636
Mont-St-Guibert 155
Montay 327
Monteil 385
Montenaken 488
Montfoort 602
Monza 286
Morialmez 414
Morissart 183
Mortagne 341
Mortaigne 206
Moustier 47
Munchen 370, 374
Muratori 566
Naerden 378, 633
Namen 11, 16, 44, 47, 95, 102, 112, 121, 127, 129, 135, 142, 146-148, 154, 156, 158, 163, 164, 167, 169, 180, 256, 315, 335, 441, 487, 498, 623
Namur 26, 180, 257, 296, 315
Napels 414, 519
Naves 335
Neder-Duitschland 305, 335
Neder-Lotharingen 31, 32, 35, 38, 40, 112, 263, 441
Neder-Rhyn 309, 325
Nederland 9
Nederlanden VIII, 306, 348
Nerviërs 3
Nevers 440
Niemen 346
Nieuwe-Gracht 141
Nikolaes van Espinoi 441
Nimy 183
Ninove 37
Ninoven 42
Noord-Brabant 617
Noord-Holland 363, 364, 612
Noord-Nederland 394
Noord-Zee 631
Noordbeveland 261
Noordbrabant 535
Noordewier 619
Noordlingen 430
Noordmannen 8-10, 16, 55, 70
Noordnederland IX
Noordzee 240
Noormannen 9
Nord-Holland 287
Normandyë 126, 129, 330, 332, 336
Noville 162
Noville-sur-Mehaigne 164
Nyelle 230
Nyvel 46, 47, 54, 151, 163, 259, 312, 571, 581, 589
Oisy 314
Olivier van Dixmude 617, 619
Oost-zee 346
Oostenryk 195, 429
Oosterbant 4, 37, 42, 44, 46, 82, 102, 103, 105, 110, 111, 218, 220-222, 224, 233, 237, 253, 271, 298, 315, 331, 427, 450, 451, 465, 468, 652, 654
Oostergau 287, 463
Oosterhout 367
Oostfriesland 287, 289, 290, 373
Oostfriezen 287, 353, 366
Oranje 613, 623
Orchies 343
Orde van den Kousenband 584
Orde van het Gulden Vlies 642
Ordre de la Toison d'Or 642
Orleanisten 500
Orleans 145, 500, 501
Orwell 337
Ostrevant 37
Otbertus 73
Othée 472, 489, 499
Otto 18-20, 24, 29, 32, 35, 198, 315, 406, 468
Otto Colonna 524
Otto de Groote 24, 26
Otto den Groote 18, 29
Otto II 29, 31
Otto van Arkel 413
Otto van Beijeren 358
Otto van Brandenburg 198
Oudegherst 71, 140, 194, 205, 236, 255, 261, 262, 276, 491
Ouden-Klooster 355, 461
Ouden-Rhyn 602
Oudewater 363, 599, 602, 616
Pagus Eenhamensis 36
Pagus Fania 44
Pagus Fanomartensis 44
Pagus Ostrebannus 44
Pagus Tornacensis 341
Parys 226, 274, 311, 454, 500, 503, 508-510, 560, 586, 613, 621
Pecquencourt 107
Pedro da Luna 519, 564
Peniscola 564
Peronne 170, 314
Péronne 28
Perreusmont 109
Pertz 23, 166
Perweys 491, 494
Perwez 482
Petit Quévy 66
Philip 117, 130, 138, 143, 144, 146, 149, 154, 159, 167, 221, 226, 228, 229, 253, 291, 292, 299, 301, 307, 312, 317, 318, 323, 326, 336, 338, 439, 534, 535, 551, 557, 571, 573, 577, 582-586, 590-592, 594, 595, 598, 601-606, 612-614, 617, 621-624, 626, 627, 633, 636-642, 648, 649, 651, 652, 654, 656, 658-660
Philip-Auguste 119, 138, 140, 153, 159, 160, 169
Philip de Edele 167
Philip de Goede 570
Philip de Schoone 220, 229
Philip de Stoute 436, 437, 439
Philip de Valois 315, 316, 321, 336, 340, 344
Philip den Goede 474, 535
Philip den Schoone 210, 230, 234, 268, 278
Philip den Stoute 194, 229, 471, 610
Philip IV 506
Philip van Burgondië 436, 538, 566, 570, 588, 589, 597, 598, 659
Philip van Elsaten 137, 140, 141, 158, 169, 190
Philip van Heinsberg 150
Philip van Namen 180
Philip van Sint Pol 550, 551
Philip van Valois 284, 291, 294, 297
Philip van Vlaenderen 146
Philippe 541
Philippeville 74
Philippine 198, 226, 230, 277, 278, 311, 368, 424
Philippine van Henegau 278, 283
Philippine van Luxemburg 246, 391
Picardië 502, 613
Picardyë 316
Pieter van Bourbon 393
Pikarden 613, 628, 629
Pisa 519
Poitiers 414
Polain 499
Polen 346, 358
Ponthieu 504, 562, 585
Pontoise 146
Portugael 147
Potelles 324
Predikheeren 184
Preekheerinnen 189
Priory van O.L.V. te Argenteuil 64
Prouvy 329
Pruissen 346, 443
Purmerend 612
Quaregnon 46
Quesnoy 106, 107, 109, 151
Quévy 46, 66
Quiévrain 69, 416
Radbout 9
Raepsaet 175, 251
Raginer 3, 9-11, 13, 16, 17, 20, 22-25, 28, 29, 31, 32, 37-39, 48, 140
Raginer II 16, 17
Raginer III 17, 19, 27
Raginer IV 33, 48
Raginer Lankhals 8, 15
Raginer V 33, 35, 36, 38, 39
Raginer van Henegau 21
Raismes 109, 153
Raoul de Nesle 230
Raoux 59
Rebaix 66
Reiffenberg 26, 39, 76, 118, 122, 123, 166, 179, 190, 195, 201, 204-206, 227, 252, 253, 257, 258, 260, 501, 642, 654
Reifferscheidt 658
Reims 291
Reinier Grimaldi 242
Reinout 26, 27, 479
Reinout van Brederode 406, 407
Reinout van Gelder 335, 479
Renaix 296
Renesse 233
Reymerswale 606
Rheims 49, 102, 138, 145
Rhetel 139
Rheuss 370
Rhyn 18, 25, 399
Rhynland 601
Ricarius 26
Richard I 17
Richard II 438
Richerus 22, 23
Richildis 34, 38-43, 45, 56, 58-63, 65, 67-70, 72, 96, 98, 104, 124, 140, 495
Ridders der Duitsche Orde 443
Ridders van de Ronde Tafel 454
Riemerswale 606
Robrecht 68, 133, 229, 255, 256, 260-262, 273
Robrecht den Vries 61, 63
Robrecht II van Artois 229
Robrecht van Artois 234, 235
Robrecht van Beijeren 465
Robrecht van Bethune 206, 254, 417
Robrecht van Carnières 127
Robrecht van Chartres 132
Robrecht van Manchicourt 271
Robrecht van Namen 27, 296, 302
Robrecht van Vlaenderen 254
Rochard II 457
Rochefort 143, 493
Rocroy 74
Rodolf 195-197, 201, 204, 207, 211
Rodolf van Geertsbergen 196
Rodolf van Habsburg 195, 221, 277
Rodolf van Oostenryk 229
Roel van Clermont 139, 230
Roel van Coucy 142
Roeland 607, 642, 643
Roeland van Uutkerke 606, 616, 641, 642, 646
Roeulx 66, 76, 107, 151, 589
Rogerus 60
Rollo 9, 10, 12
Romerswale 606
Ronelle 224
Ronsse 37, 42
Roomen 278, 286, 357, 447, 519, 529, 561, 587, 590, 591, 596, 611, 626, 634
Roosebeke 437
Rosoy 414
Rotterdam 363, 403, 534, 536, 602-604, 627
Rousselare 93
Rudolf 18
Rudolf van Diepenhout 627, 640
Rudolphus 21-23
Rupelmonde 649
Rusland 346
Russen 347
Ryks-Vlaenderen 162, 191, 195-197, 200, 203, 204, 206, 209, 211, 212, 225, 262, 274
Rymer 306, 337-340, 344, 400, 401, 562, 563, 567, 622, 635
Rymerswale 651
Ryssel 122, 138, 185, 331, 341, 343, 495, 592, 619, 621
Saint-Amand 4
Saint-Denis 142
Saint-Remy 562, 574, 585, 586, 599, 605, 608, 613, 614, 619, 621, 622
Saksers 288, 466
Salle-le-Comte 111
Sambre 5, 6, 44, 258, 259, 487, 498
Savoye 610, 611
Scarpe 4, 38, 44, 105, 222, 341
Schayes 106
Schelde 9, 37, 40, 41, 44, 46, 133, 218-220, 224, 261, 302, 319, 329, 332, 335-337, 339, 341, 361, 562
Schiedam 363, 389
Schieland 601
Schmeller 348
Schmidt 317
Schoonhoven 363, 599, 601, 616, 651
Schouwen 236, 239, 242, 245, 604
Sebourg 112
Seclin 341
Selle 327
Senlis 503, 509
Sepmeries 328
Seraing 493
Sibylle 167
Sigebertus 71
Sigismond 429, 513, 514, 519, 522, 525, 529, 539, 618, 655-659
Sigismond van Luxemburg 514, 659
Silezië 421
Silly 65
Silvatier 603
Simon de Lalain 435
Sint-Amands 222
Sint-Maertensdyk 544, 641
Sint-Omaers 292, 584
Sint Omaers 141
Sint Pol 550-552, 555, 557, 559, 577, 579, 585, 597, 622
Sint Truijen 485, 486, 488, 489
Sint Vaast 320
Sluis 236
Smet 39
Smetius 53
Sneek 355
Soignies 5, 6, 66, 107, 108, 417, 472, 476, 575, 583, 589, 592
Soissons 114, 142
Spanje 563
Speyer 157
St.-Maertensdyk 653
St.-Quentin 316, 318, 326, 427, 508
St. Denis 589
St. Ghislain 29, 107
St. Hubert 257
St. Quentin 596
St. Sauve 24
St-Ghislain 5
St-Quentin 502
St-Remy 586
Stabulaus 491
Staten van Brabant 551, 559
Staten van Henegau 475, 562
Staten van Holland 475, 476
Staten van Zeeland 476
Staveren 288-290, 353, 462, 465
Staveren : Sint Odulfs klooster 461
Sticht 240, 350, 373, 459, 643
Sticht van Sinte Waldruit 34
Stichtenaers 351, 353, 396, 602, 626-629
Stichtschen 626
Stoke 238, 239, 243, 348, 349, 411, 421
Strasburg 201
Straubingen 430
Suffridus Petri 491, 494
Sweertius 565
Sylva Carbonaria 151
Symphoriana 16
Syrië 179, 266
Teruanen 573
Tervueren 542
Texel 626, 631
Theoduinus 168
Theoracia 44
Thibout van Bar 259
Thiebout van Bar 257
Thiérache 44, 316, 321
Tholen 651
Thomas van Savoye 183
Thomassinus 48, 53
Thorn 47
Thrit 123
Thuin 5, 6, 151, 258, 259, 441, 498
Thun-l'Evêque 332, 333, 335, 338
Thun-St.-Martin 332
Thuringen 39
Tongeren 488, 489
Touraine 478
Tournésis 341
Trazegnies 119, 120
Trenten 655
Trier 20, 259
Trith 329
Trith-Saint-Léger 123
Tubize 108, 151
Turken 455
Tusculum 207
Ulm 656
Urbanus VI 519
Ursidonk 5
Utrecht 114, 188, 202, 203, 223, 234, 239, 240, 287, 303, 351-353, 365, 446, 458, 459, 569, 616, 627, 628, 639, 646, 660
Utrechtsche Sticht IX, 602
Uutkerke 609, 626
Valencia 564
Valenciennes 30, 82
Valenciennes : Eglise de N. D. La Grande 70
Valencyn VI, 5, 6, 24, 37-39, 42-44, 46, 59, 70, 72, 79-82, 84, 86, 89, 91-93, 95, 107, 109-112, 114, 122-125, 127, 139, 153, 155, 180, 181, 183-185, 188, 189, 191, 200, 212, 213, 215, 218, 221, 223-228, 235, 245, 247, 249, 252, 282, 283, 298, 300-303, 313, 319, 320, 324, 328-331, 335, 338, 342, 350, 369, 395, 404, 416, 418, 445, 457, 462, 472, 495, 507, 512, 562, 574, 581, 588, 592, 595, 623
Valencyn : Huis van Beaumont 189
Valencyn : Kerk der Fremineuren 246, 301, 660
Valencyn : Kerk der Minderbroeders 246, 395
Valencyn : Kerk der Predikheeren 193
Valencyn : Kerk van O.L.V. de Meerdere 70
Valencyn : Sint Jans kerk 235
Valencyn : Sint Pieters kapel 91
Valencyners 213, 214, 217, 219, 221, 222, 224, 228, 329, 341, 342, 418
Valkenberg 324
Valkenburg 335
Van den Bergh 361, 368, 381, 383, 391, 538
Van der Marck 223
Van Hasselt 251
Van Loon 458
Van Wijn 470, 476
Van Wyn 349, 388-395, 572, 577, 578, 604, 642, 648, 654
Vanlinthout III
Veere 388
Velly 268
Venetië 286, 347
Verdun 30, 37
Vergy 324
Vermandois 74, 314, 316, 321
Vervins 321
Vianden 163
Viennois 478, 506
Vier-Ambachten 196, 201, 203
Villenfagne 482
Vilvoorden 311, 339, 542, 551-553
Vincentius 5
Vinchant 7, 8, 11, 12, 16, 27, 29, 31, 36, 38, 39, 47, 48, 51-56, 58, 63, 65, 66, 68, 69, 75, 76, 78, 95, 100, 104, 108, 110, 112, 116, 122, 133, 134, 142, 152, 166, 178, 180, 183, 185, 187-189, 192, 193, 206, 214, 216-218, 220-222, 224, 225, 227-230, 236, 246, 248, 249, 252-254, 256, 260, 265, 268-273, 276, 280, 282, 283, 293, 299-301, 304, 320, 322, 323, 331, 332, 334, 339, 340, 343, 345, 347, 355, 356, 358, 365, 368, 370, 395, 398, 415, 432, 444, 445, 447, 455, 457, 460, 462, 465, 472, 495, 506, 512, 515, 526, 527, 561, 565, 572-574, 576, 585, 590, 592-594, 600, 608, 611, 623, 624, 636, 647
Vlaenderen VI-VIII, 7, 12, 30, 34, 37, 40-43, 45, 58, 60, 63, 67, 68, 72, 76, 81, 93, 95-97, 99, 101, 103-106, 117-119, 130-132, 138, 140-142, 144-146, 149, 150, 154, 156, 158-162, 166, 167, 169, 170, 180, 182, 186, 190, 192, 194, 196, 198, 199, 202, 204-206, 208, 210, 224, 228, 229, 233, 234, 236, 238, 247, 254-256, 260-263, 265, 273, 274, 276, 291, 294, 301, 306, 307, 325, 327, 337-339, 363, 369, 398, 417, 432, 436-438, 487, 520, 533, 577, 585, 599, 601, 606, 627, 636, 642, 650
Vlaendern 225
Vlaerdingen 363, 390
Vlamingen 98, 102, 109, 152, 194, 222, 235-237, 239-241, 243, 244, 260, 292, 293, 335, 340, 417, 431, 546, 607, 613, 628
Voorne 358, 516, 651
Vossius 627, 628, 630, 643, 644, 646, 649
Vredius 104, 159
Vriesland 288, 355, 424
Vrieslant 651
Vroonakker 290
Waal 535
Waelsch Vlaenderen 123
Wagenaar IX, 232-234, 237, 239, 241, 244, 253, 256, 279, 281, 285, 287-290, 346, 351, 353-355, 358, 360, 365, 366, 369, 372, 373, 384, 390, 392, 397, 408, 413, 444, 445, 449-451, 457, 459, 464, 466, 468-471, 473, 474, 476, 477, 479, 480, 501, 513, 514, 523, 524, 529, 533, 534, 538, 543, 554, 555, 565, 572, 577, 578, 599-602, 604, 607, 608, 612-614, 635, 636, 643, 649, 659
Walaincourt 109
Walcheren 9, 236, 261, 388, 606
Waldetrudis 5, 46-48
Waldruit 46, 49-54, 61
Walen 98
Walincourt 66, 109
Wallers 5
Walraven van Brederode 466
Walraven van Ligny 391
Walraven van Luxemburg 391
Walraven van Valkenberg 324
Wargnies 328
Warnkoenig 89, 196, 207-211, 236
Wastelain 44, 45, 151, 341
Wateringen 401
Waterland 614
Waterlanders 616
Waudru 51
Wauters 263, 547, 556
Weichsel 346
Wencelyn 398, 419, 438
Wencelyn van Brabant 435
Wenceslaus 428, 429
Werden 156
Wernher 26-28
Wesemael 223
West-Voorne 651
Westergau 287, 289, 355, 464
Westfalen 156, 198, 325
Westfriesland 287, 289, 363, 612, 630
Westfriezen 253, 364, 609, 616
Widele 239
Wielant 196
Wieringen 631, 632
Wilhelmus Procurator 285, 290
Willem 76, 98, 180, 188, 196, 206, 234, 237, 238, 241, 245, 247, 252, 253, 255, 257-263, 265, 268, 269, 272, 274-279, 281-284, 286-289, 291-296, 298-301, 303-307, 313-316, 319, 320, 323, 325, 326, 331, 334, 336, 338, 342, 347, 348, 352-354, 356, 358-361, 366, 367, 373-379, 381-383, 385-388, 390-393, 395-402, 404, 405, 411, 421, 422, 424, 426-428, 430, 443-445, 447, 449, 451, 452, 454-457, 465, 469, 470, 472, 473, 476-480, 487, 493, 500-510, 512, 513, 515, 517, 521, 539, 651
Willem Berthout 234
Willem Cuser 450
Willem de Derde 253
Willem de Eerste 253
Willem de Goede 292
Willem den Goede 247, 281
Willem den Krankzinnige 431
Willem Eggert 452
Willem I 271, 335, 363
Willem I van Henegau 300
Willem II 188, 231, 303, 318, 323, 345, 351, 356, 400, 439, 443, 461
Willem III 253, 396, 445, 453
Willem IV 303, 472
Willem Nagel 611
Willem V 278, 401
Willem van Assche 542
Willem van Avesnes 223, 230, 237, 256, 270
Willem van Beijeren 358, 396, 496
Willem van Brederode 630, 644
Willem van Château-Thierry 180, 181
Willem van Duvenvoorde 365-367
Willem van Gulik 372
Willem van Henegau 312, 313, 343, 345
Willem van Normandyë 97
Willem van Oosterbant 295, 430, 431, 438, 439, 442, 449, 454, 462
Willem VI 472
Willems 178, 310
Winchester 600, 621
Winendale 239
Witte-Kaproenen 431
Witte van Haemstede 240
Woerden 616
Woeringen 391
Woerkum 535, 538
Wolfaertsdyk 261
Workum 543
Worms 201, 202, 207
Woudrichem 363, 535, 599, 651
Wouter 100, 433, 434
Wouter II 417
Wouter III 414
Wouter IV 416, 420
Wouter van Avesnes 100, 179
Wouter van Enghien 432
Wouter van Ligne 127
Wouter van Masnuy 332
Wyt 188, 194, 195, 198, 201, 204-209, 211, 223, 226, 238, 254, 256
Wyt van Dampierre 188, 190, 210
Wyt van Vlaenderen 194, 202, 207, 236, 239
Y 614
Yolendis 76, 94, 95, 109, 114, 167
Yperen 160, 275, 368, 432
Yperlingen 432
Yssel 363, 601, 602
Ysseldyk 601
Zandvoort 240
Zantvliet 491
Zeeland VII, VIII, 191, 230-233, 236, 238, 241, 245, 254, 270, 296, 350, 356-358, 360-362, 367, 372-374, 376, 380, 381, 385, 399, 400, 403, 406, 423, 424, 426, 430, 438, 457, 463, 475, 504, 513-516, 518, 528, 530-532, 539, 544, 545, 548, 566, 577-580, 588, 591, 595-597, 600, 603-605, 636, 637, 641, 642, 645, 656
Zeelanders 260
Zeelant 392, 645, 651
Zeeuwen 388, 435, 605
Zeeuwsche eilanden 162, 233, 241, 261, 274
Zeger 414-417
Zeger van Enghien 414
Zeger van Kortryk 301
Zevenbergen 595, 617-620, 625, 639
Zierikzee 237, 240-242, 245, 252, 254, 544, 588, 604, 606
Zuid-Beveland 606, 641
Zuid-Holland 255, 363, 524, 534, 536, 538, 616
Zuidbeveland 261
Zuider-Zee 457, 458, 612, 614, 628, 630, 631
Zuiderzee 287, 288, 353
Zuidholland 536
Zuilen 641
Zuydbevelant 651
Zuydmude 290
Zuylen 653
Zwaben 656
Zweder 627
Zweder van Culenburg 347, 626-628
Zwendebout 12-14
Zwitserland 520