V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Vaderlandsche Historie - Vijfde Deel.
Geschiedenis van Brabant. (1855)


Dit is een historisch werk in alle betekenissen van het woord. J.-B. David (naar wie het Davidsfonds genoemd werd) schreef tussen 1842 en 1866 de eerste Nederlandstalige algemene geschiedenis van België. Vermits het over een zeer uitgebreid werk gaat, hebben wij dit enkel te koop als ebook uitgegeven. Zoals altijd kan U wel losse bladzijden kopen. (713 blz., 21,50 euro). Zoals wij vroeger reeds deden met boeken over de middeleeuwse geschiedenis, hebben wij ook hier de persoonsnamen op voornaam geklasseerd. Wij menen dat dit het gebruiksgemak van de index zal verhogen.

This is an historical work in all senses of the word. J.-B. David (who gave his name to the "Davidsfonds" - the most important cultural organisation in Flanders), wrote the first general history of Belgium which was written in Dutch. We have re-edited this important work only on CD-Rom, but as always, you can also buy loose pages of it. (713 pages, 21,50 euro). Like we did before withe books on medieval history, we have classified the names of persons by christian name. We think that this will increase your comfort while searching the index.

Ceci est un ouvrage historique dans tous les sens du mot. J.-B. David (qui a donné son nom au "Davidsfonds"), écrivait entre 1842 et 1866 la première histoire générale de Belgique en langue néerlandaise (en onze tomes). Nous avons ré-édité cet ouvrage important seulement sur CD-Rom, mais comme toujours vous pouvez aussi en acheter des pages détachées. (713 pages, 21,50 euros). Comme nous l'avons fait auparavant avec des livres d'histoire médiévale, nous avons classés les noms de personnes sur prénom. Nous espérons que cela vous facilitera res recherches.

Inhoud - Contents - Table

Voorrede V

Eerste Hoofdstuk. - Het oude Brabant - Zyne grenzen en aengroei - Opkomst van het huis van Leuven - Opvolging der graven tot aen Godevaert, eersten hertog van Lothryk. - 994-1106 3

Tweede Hoofdstuk. - Brabant onder den eersten Godevaert - Het Markgraefschap van Antwerpen - Kryg tegen Hendrik van Limburg - Stichting van kloosters en abtdyen - Kettery van Tanchelinus - Opkomst der Orde van Premonstreit - Onlusten en scheuring in het duitsche ryk - Godevaerts hertogdom gegeven aen Waleram van Limburg - Worsteling daeruit ontstaen - Kryg met Luik, en slag van Wilderen - Herstel van den vrede en van de eenheid des ryks - Godevaert behoudt het hertogdom - Zyne dood - Verval der hertogelyke weerdigheid - 1106-1140 48

Derde Hoofdstuk. - Brabant onder de twee laetste Godevaerts - Kryg met Limburg - Hoogmoed der Berthouten - Dood des hertogs - Godevaert III heeft veel te lyden van de Berthouten - Hy trouwt met Margareet van Limburg - Een onderwerpt de Berthouten - Kryg met Namen en Henegau - Stichting van 's Hertogenbosch - Dood van Godevaert III - Beschryving van het hertogdom van Brabant - 1140-1190 86

Vierde Hoofdstuk. - Brabant onder Hendrik I - Onlusten met den hertog van Limburg - Hendriks broeder wordt bisschop van Luik gekozen - Maer door den keizer verstooten - En te Rheims vermoord - Wraekoefening van den hertog, en zyne verzoening met den keizer - Kryg met Henegau - Des hertogs kruistogt - Dood des keizers - Scheuring des ryks tusschen Welfen en Gibelienen - Hendrik heult met Otto van Brunswyck - Twist met de graven van Gelder en Holland - 1190-1203 116

Vyfde Hoofdstuk. - Vervolg - Hendrik verwikkelt zich in 's ryks twisten - Zyn kryg met Luik - De slag van Steps by Montenaken - Hendrik bezwykt met den welfschen keizer te Bouvines - Hy geeft vryheden en Keuren aen de brabantsche steden en dorpen - Begunstigt de kloosters en kerken - Zyne dood - 1203-1235 161

Zesde Hoofdstuk. - Brabant onder Hendrik II - Zyn veldtogt tegen de Stadingers - Zyne huwelyken en kinderen - Aenwinst van het graefschap Daelhem - Onlusten in het ryk - Opkomst der Keurvorsten - Des hertogs laetste verordeningen - Zyne dood - 1235-1248 211

Zevende Hoofdstuk. - Brabant onder Hendrik III - Ellendige staet des ryks - Dit verdeeld tusschen twee vreemdelingen - Hendriks dood - Afstand des oudsten erfgenaems ten voordele van Jan I - Deze erkend door Rodolf van Habsburg - 1248-1273 245

Achtste Hoofdstuk. - Brabant onder Jan I - Zyne krygshaftigheid en ridderlyke aert - Verwekt nayver - Het hertogdom van Limburg valt open - Regten van graef Adolf van Berg - Verkocht aen hertog Jan - Voorbereidsels tot den limburgschen oorlog - Des hertogs heerlykheid te Maestricht geregeld met den bisschop van Luik - Yver van adel en volk in Brabant - Medewerking der abtdyen - 1273-1283 280

Negende Hoofdstuk. - De limburgsche oorlog - Eerste krygsbedryven en bestanden - 1283-1287 320

Tiende Hoofdstuk. - De slag van Woeringen - Limburg aen Brabant vereenigd - Landkeur van 1292 - Dood van hertog Jan I - 1287-1294 350

Elfde Hoofdstuk. - Brabant onder Jan II - Beroerten in de brabantsche steden - Charter van Cortenberg - Des hertogs dood - 1294-1312 412

Twaelfde Hoofdstuk. - Brabant onder Jan III - Vooruitgang der steden - Kryg met den koning van Bohemen - Verpanding en verkoop van Mechelen - Huwelyken van 's hertogs kinderen - Zyne opvolging geregeld - Zyne dood - 1312-1355 457

Dertiende Hoofdstuk. - Vervolg 493

Veertiende Hoofdstuk. - Brabant onder Wencelyn en Joanna - Kryg met Vlaenderen - Brabant veroverd en herwonnen - Mechelen en Antwerpen afgestaen - Onlusten te Leuven - Veldslag van Basweiler - Wencelyns dood - 1356-1383 538

Vyftiende Hoofdstuk. - Brabant onder vrouw Joanna - Kryg met Gelderland - Schikkingen voor de opvolging in het hertogdom - Afstand van Joanna - Hare dood - 1383-1406 596

Zestiende Hoofdstuk. - Brabant onder hertog Antonis en diens kinderen - Zyne geschillen met het land - Zyne dood - Regering van Jan IV - Zyn huwelyk met Jacoba van Beijeren - Zyne dood - Korte regering van Philip van Sint-Pol - Brabant vereenigd aen de burgondische staten - 1406-1430 610

Stamtafel der graven van Leuven en der Hertogen van Brabant 644a

Index


's Hertogen-Bosch 106, 432, 465, 491
's Hertogen-Rade 283, 470, 516
's Hertogenbosch 9, 86, 95, 105, 111, 113, 156, 158, 159, 164, 282, 317, 409, 432, 445, 547, 569, 585, 614, 624, 626
's Hertoghen Bossche 449
Aargau 277
Abbatia de Parcho 429
Abtdy van 's Hertogendael 216
Abtdy van Afflighem 38, 82, 112, 195, 418, 515, 625
Abtdy van Arouaise 108
Abtdy van Averbode 63
Abtdy van Aywieres 112
Abtdy van Bigaerden 112
Abtdy van Brauweiler 362
Abtdy van Cambre 112
Abtdy van Caudenberg 415
Abtdy van Cornelis-Munster 291
Abtdy van Cortenberg 112
Abtdy van Dilighem 112
Abtdy van Gemblours 630
Abtdy van Gembloux 25
Abtdy van Grimbergen 112
Abtdy van Groeningen 215
Abtdy van Heylissem 62, 484
Abtdy van Nizelle 112
Abtdy van Nyvel 114
Abtdy van Park 61, 429
Abtdy van Park by Leuven 315
Abtdy van Postel 106, 114
Abtdy van Sint-Bernaerts 498
Abtdy van Sint-Jacobs 543
Abtdy van Sint-Nicasius 516
Abtdy van Sint-Truijen 73
Abtdy van Sint Baefs 4
Abtdy van Sint Cornelius 238
Abtdy van Sint Michiel 60
Abtdy van Sint Remigius te Rheims 95
Abtdy van Sinte Bernaerts 209
Abtdy van Ter Cameren 208
Abtdy van Tongerloo 63, 113, 625
Abtdy van Villers 112, 244
Abtdy van Vorst 53, 112
Abtdy van Wautier-Braine 112
Acker Stratingh 255
Adam den Kleersnyder 317
Adamieten 55
Adelbert van Mainz 67
Adelheid 35, 76, 153, 170, 260, 264, 266, 270, 271, 273, 295
Adelheid van Burgondië 265, 276
Adolf 295, 297-300, 335, 351, 369, 377, 385, 509
Adolf van Altena 145, 147
Adolf van Berg 219, 280, 295, 297, 301, 320, 335, 347, 354, 367, 368, 376, 393
Adolf Van der Marck 481, 505
Adolf van Nassau 350, 364, 385, 409, 412, 413
Adolf van Waldeck 502
Adrianus Barlandus 87
Aegidius 178, 180, 191
Aegidius van Orval 7, 20, 22, 36, 41, 76, 120, 124, 125, 127, 131, 133, 137, 169, 170, 172, 176, 187
Aelst 7, 37, 188, 543, 546
Aernout van Wemmel 91
Aerschot 109, 112, 204, 274, 417, 528
Aertselaer 50
Afflighem 37, 38, 61, 96
Agnes 68
Aisne 180
Aix 516
Aken 51, 69, 87, 115, 129, 145, 147, 148, 165, 194, 234, 246, 260, 278, 291, 304, 322, 325, 329-331, 336, 352, 409, 414, 442, 516, 517
Albericus 29, 172
Albericus Trium-Fontium 29
Albero 35
Albert 41
Albert III 41
Albertus 107, 120, 121, 126-130, 135-138
Albertus en Isabella 637
Albertus van Leuven 120, 122, 124, 130, 132
Albrecht 121, 164, 277, 278, 598, 599
Albrecht I 413, 442
Albrecht I van Oostenryk 412, 413, 442
Albrecht van Beijeren 598
Albrecht van Brunswyck 216
Albrecht van Dasburg 164
Albrecht van Rhetel 121, 122, 124
Albro 36
Aldenesch 213
Alexander 253
Alexander IV 253
Aleyn 426
Alfons X 259
Alfons X van Castielje 245, 276
Alfons X van Castielje, den Sterrekyker 259
Almelo 365
Alpen 127, 201, 225, 245, 254
Alton 235
Amboise 524
Amerika 251
Amiens 641
Andenne 177
Anderlecht 548
Angoulême 313
Anjou 640
Antonis 601, 602, 604-607, 610-615, 617-624, 626, 638, 641
Antonius Matthacus 87
Antwerpen 46, 48, 49, 51, 53-58, 60, 70, 72, 111, 113, 114, 138, 150, 159, 200, 207, 208, 252, 260, 314, 398, 399, 401, 410, 413, 425, 426, 431, 445, 449, 464, 465, 490, 495, 513, 538, 541, 547, 563, 602, 604, 607, 611, 614, 615, 624, 626, 643
Antwerpen : Kapel van Onze-Lieve-Vrouw 60
Antwerpen : Kerk van den H. Michaël 53
Antwerpen : Kerk van sint Michiel 59
Antwerpen : Steen 465
Antwerpenaers 516, 564
Aquiria 112
Aquitanië 146
Ardennen 43, 44
Are 123, 135
Arent van Hofstadt 373
Arent van Loon 422
Arent van Lummen 484
Arent van Yssche 387
Argenteau 479
Arkel 50, 366, 370
Arles 233
Arlon 118, 292
Arnauer-gau 8, 12
Arnout 170
Arnout van Diest 327, 346, 383
Arnout van Gravenrode 378
Arnout van Loon 63, 170, 214
Arnout van Wesemale 266, 274
Arnua 8
Arragon 332, 338, 340
Arscotum 113
Artevelde 524
Assche 37, 112, 418, 543, 546, 549, 622
Asten 573, 577
Ath 561
Athies 422
Atrecht 604, 606, 641
Aubel 344
Audenaerde 5
Austrië 278
Averbode 7, 63
Avignon 526
Azië 43
Azincourt 621, 622
Babylon 55
Baden 234
Baesweiler 291, 579, 582
Baldenbern 164
Balderik 19, 20, 22
Balduinus 360
Bamberg 166
Bapaume 108
Bar 27, 28, 350, 410, 482
Barenstein 132
Barlandus 88, 91, 92
Baronius 125
Basel 250
Basweiler 538
Batenburg 617
Bautershem 268
Beatrix 215
Beatrix van Brabant 215
Beatrix van Namen 121
Beatrix van Rhetel 121
Beatrix van Zwaben 194
Beaufort 554
Beaumont 482
Bedburg 362
Beijeren 45, 71, 80, 146, 239, 247
Beiruth 143
Beka 156
Belgen 58
België 15, 54, 280, 389, 516, 644
Beneden-Maes 343
Benedictus 503
Berengarius 108
Berg 219, 295, 298-300, 318, 351, 352, 359, 363, 367, 376, 377, 547-549
Berge 377
Bergen 5, 206, 507
Bergen-op-Zoom 9, 50, 113
Bergen in Henegau 5, 206
Berghe 551, 552
Bergheim 298, 362
Beringen 117
Berkmeir 256
Bernardus 79
Bertholet 397, 616
Berthout 86, 88, 91, 93, 94, 266-268, 496, 497, 499-501, 505
Besançon 502
Bethune 306
Betuwe 468
Beunen 38
Biesbosch 9
Bilderdijk 4, 16, 49, 50, 144, 282
Bilsen 117
Binche 98
Bingen 45
Blaestheim 337
Blanckaerts 267, 268
Blankenheim 408
Blydenberg 521
Bode 426
Bogaerts 207
Bohemen 234, 235, 237, 239, 247, 257, 258, 277, 457, 471, 475, 480, 508, 514, 516, 528, 596, 616
Boitsfort 416
Bollandus 9
Bologne 77
Bondam 151-154, 158, 159, 165, 215, 293, 300, 301, 321, 333, 334
Bonifacius 420
Bonn 123, 218, 290, 357, 358
Bonne van Bourbon 527
Bonne van Luxemburg 480
Boppart 164
Borch-Loon 117
Borgendael 608
Borne 482
Bornhem 7, 513
Bosschenaers 159
Bouchout 465
Boudewyn 18, 42, 98, 100-104, 108-110, 121, 139, 365, 375
Boudewyn II 35, 152
Boudewyn II van Jerusalem 35
Boudewyn IV 17, 97
Boudewyn IX 140
Boudewyn V van Henegau 107
Boudewyn van Constantinopelen 226
Boudewyn van Henegau 120
Boudewyn van Luxemburg 481
Boudewyn VI 35
Boulogne 38, 39, 43
Bourbon 527
Bouvines 161, 193, 195
Boxtel 113
Brabander 345
Brabanders 92, 98, 100, 140, 157, 174, 180, 186, 188, 195, 218, 290, 321, 323, 327-329, 337-339, 341, 360, 363, 365, 366, 369, 373, 375, 376, 378, 380, 383, 390, 452, 469, 470, 478, 484, 485, 489, 498, 506, 508, 515, 545, 546, 548, 549, 557, 559, 580, 612, 615, 625
Brabant V, VII, IX, XI, XII, 1, 3-7, 9, 14-17, 25, 29, 31, 32, 37, 38, 40-42, 48, 57, 59, 60, 62-64, 66, 72, 75, 79, 86, 88, 89, 91, 94, 96, 99-102, 104, 111, 113, 116-119, 126, 128, 129, 133, 134, 137, 138, 140, 142, 151-156, 158-165, 168, 171-173, 175, 177, 178, 180, 181, 185, 186, 188, 193, 194, 196, 198, 199, 202, 205, 206, 209, 211, 213, 217, 220, 224, 226, 228, 240, 241, 245, 246, 251, 252, 259-261, 263, 264, 266-268, 271-273, 280-283, 289-291, 297, 299-303, 305, 307, 311, 312, 324, 325, 331, 333, 336, 338-340, 342, 350, 357, 358, 362, 365, 371, 372, 383-387, 389-393, 396-401, 406-408, 411, 412, 414-420, 423, 424, 427, 433, 436, 440, 441, 444-446, 452, 454, 455, 457-465, 467, 468, 471-474, 478, 480, 481, 485, 486, 488, 490, 494, 495, 499-501, 504, 505, 507-510, 513-516, 519, 521, 523-525, 528-530, 533, 535, 536, 538, 539, 541, 543-546, 549, 551, 552, 554-556, 558, 560-564, 568, 569, 577, 581-583, 585, 587, 593, 594, 596-598, 600, 602, 604-606, 608-611, 613, 615, 616, 619-621, 623, 624, 626-632, 634-636, 638, 640, 642-644
Brabantsche Kempen 63, 113, 328
Braine-l'Alleud 112
Braine l'Alleud 584
Brandenburg 227, 234, 239, 247, 259
Breda 9, 50, 113, 150, 632
Brederode 255, 554
Brée 117
Bremen 212, 214, 250, 251
Bruessel 445
Bruessele 439
Brugeron 7, 22, 40, 41
Brugge 56, 251, 423, 543
Brühl 358
Brundusium 223
Brunengerunz 7
Bruni 134
Bruno 83, 130
Bruno van Keulen 118
Brunswyck 146, 195, 257, 258
Brunswyck-Hanover 240
Brussel III-5, 11, 30, 31, 36, 37, 53, 89, 90, 111, 112, 138, 159, 175, 188, 201, 207, 208, 210, 243, 252, 269, 270, 281, 303, 314, 316, 340, 388, 399, 401, 415, 417, 424, 425, 428, 434, 435, 440, 441, 445, 460, 465, 471, 476, 486, 490, 491, 495, 513, 518, 541, 546, 547, 550, 555, 557, 562, 565, 566, 569, 583-585, 587, 588, 590, 591, 593, 604-606, 608, 611, 614, 615, 617, 618, 622-624, 626, 633, 637, 643, 644
Brussel : Anderlechtsche Poort 548
Brussel : Bystand 30
Brussel : Coudenberg 30
Brussel : Fossé-aux-Loups 30, 556
Brussel : Gilde van den Grooten-Kruisboog 387
Brussel : Groote Markt : Broodhuis 556
Brussel : Kapellekerk 30
Brussel : Kathelyne 30
Brussel : Kerk der Ryke-Klaren 30
Brussel : Kerk van O.L.V. van Victorie 387, 388
Brussel : Kerk van Sinter Goedele 388, 456
Brussel : Kleinen-Zavel 387
Brussel : Ommeganck 388
Brussel : Oude Burgt 30
Brussel : Place des Martyrs 555
Brussel : Place Royale 608
Brussel : Sint-Gorix kapel 31
Brussel : Sint-Gorix kerk 31
Brussel : Sint-Jans Gasthuis 387
Brussel : Sint Michiels berg 30
Brussel : Sint Michiels burg 30
Brussel : Sinter Goedele 30
Brussel : Storm-straet 556
Brussel : Warmoes-Broek 555
Brussel : Wolfsgracht 30
Brussel : Zavel 388
Brusselaers 387, 436-438, 545, 547-549, 639
Brussele 448
Brusthem 73-75, 184
Bruxelle 532
Bruxelles 5, 11, 53, 95, 428, 449, 458, 460, 548, 550, 586, 617
Buchon 488, 578
Burbant 4
Burchardus 57
Buren 468
Burgondië 15, 263, 274, 313, 598-600, 604, 605, 609, 612, 627, 641-643
Butkens 6-8, 10, 12, 19, 22-24, 28, 29, 31, 34, 35, 39-41, 50, 52, 53, 60, 62, 70, 73-76, 82, 87, 88, 90, 93, 96-99, 101-105, 107, 111, 113-115, 118, 119, 123, 139-141, 148, 151, 153-160, 162, 164-166, 170-172, 174, 176, 181, 183, 187, 191, 194-198, 203, 209, 210, 214, 215, 217-221,
224, 227, 229, 243, 244, 252, 260-262, 264, 265, 268, 270-275, 278, 281-284, 287, 289, 292, 300, 301, 305, 306, 308, 310-312, 314, 321-324, 326, 327, 329-333, 338-344, 346, 351, 352, 354-357, 360, 361, 365, 367, 368, 374, 376, 381, 382, 386, 389, 390, 395, 397, 400, 408, 409, 411, 413, 414, 416, 419, 420, 422, 438, 443, 444, 449, 455, 456, 458, 459, 464, 465, 468-470, 473, 476, 478, 480, 482, 486-488, 490, 515, 516, 519, 520, 522-525, 527-530, 535-537, 541, 543, 547, 548, 550, 551, 554, 557, 559-561, 563, 564, 568, 570, 578-581, 587, 589, 595, 598-600, 603, 608
Butler 36, 58
Calixtus II 125
Campinia 8
Cantecrode 413
Canton d'Argovie 277
Capellen 445
Carmeliterssen 138
Carnières 98
Carniole 278
Carpentier 461
Caster 123
Catharina 599
Catzenellebogen 249, 408, 482, 483, 554
Celestinus 130
Celestinus III 127
Celestinus IV 225
Chapeauville 7, 20, 22, 36, 41, 73-76, 120, 121, 124, 127, 131, 133, 137, 169, 170, 172, 176, 178, 180, 187, 305, 306, 308, 365, 467, 488, 522, 536
Châtillon 313
Chaud-Fontaine 339
Clemens 526
Clemens V 506
Coblenz 80, 136, 137, 162, 165, 168, 220, 442
Colvers 267, 268
Compiègne 238, 487, 641
Condé 5
Conradino 256, 257
Constantia 121, 142, 144
Contich 50
Corbeije 204
Cornelis Zantvliet 543
Cornelius Zantvliet 390
Cornwall 258
Cortemberghe 449, 450
Cortenberg IX, 270, 272, 412, 444, 446, 455, 491, 540, 581, 582, 585
Cortenbergen 445
Coudenberg 608
Courtil 8
Coutereel 567, 568, 570, 573, 574, 577
Crainhem 465
Craon 313
Crecy 526
Cuick 110, 113-115, 150, 156, 339, 343, 366, 370
Cuik 283
Cunegondis 295
D'Achery 37
Daelhem 211, 217, 220, 221, 261, 292, 324, 327, 328, 345, 396, 479, 489
Damme 181
Daniel van Bouchout 464, 465
Dantzig 250
Dasburg 164, 170
David III, IV
De Dynter 217, 229, 236, 246, 250, 260, 263, 271-273, 383, 395, 396, 409, 411, 414, 422, 442, 443, 455, 459, 469, 470, 472-476, 478, 480, 484-486, 488, 516, 518, 519, 521, 523, 525-527, 530, 531, 547, 561, 564, 565, 569, 581, 595, 600, 603, 605, 607, 608, 611, 614, 616, 617
De Klerk 30, 31, 91
De Maistre 77
De Marne 97
De Ram IV, 13, 25, 26, 29, 35, 196, 211, 213, 262, 586, 624, 633, 635
De Reiffenberg 464
De Saint-Génois 555, 557
De Smet 92, 139, 422, 542, 546
De Vaddere 4, 9, 16, 88, 114, 419
De Vaddere 115
De Vallibus 429
Demer 8
Dender 5, 16, 200
Dendermonde 5, 7, 515, 520, 522, 524, 546
Der Marck 359, 481
Des Roches 217, 246, 261, 262, 313, 432, 458, 459, 462, 576, 614, 617, 619, 621, 622, 625-627, 630, 639, 641
Desprez 174
Desroches 5, 6, 31, 50, 210, 569
Dewez 99
Diderik van der Are 152
Diederik 220
Diederik II 218
Diederik II van Hostade 219
Diederik van Elsaten 40, 101
Diederik van Hostade 220
Diederik van Kleef 184, 284
Diederik van Walcour 184
Diercxsens 49, 54, 55, 57, 58, 60
Diest 8, 112, 207, 252, 290, 366, 464
Dijon 274
Dillenburg 631
Dinant 184, 185
Dirk 155, 159, 295, 297
Dirk V 295
Dirk van Elsaten 74
Dirk van Hostade 123
Dirk van Kleef 342
Dirk VII 153
Dirk VII van Kleef 321
Divacus 194
Divaeus 14, 87-89, 91, 92, 103, 203, 210, 267-269, 338, 400, 424, 425, 433, 458, 459, 472, 568-570, 573, 576, 577, 587-592, 603, 605, 611, 614, 615, 618, 620-622, 627, 630, 631, 637, 638, 641-643
Donau 227
Doornik 5, 39, 641
Dordrecht 33, 159
Drenthe 409
Du Cange 38, 60-62, 76, 77, 96, 150, 151, 191, 202, 214, 233, 238, 260, 282, 287, 461
Du Mont 239
Duisburg 112, 164
Duitsche Hanse 250, 251
Duitschers 142
Duitschland V, 18, 44, 67, 70, 71, 123, 127, 135, 141, 142, 161, 168, 193, 196, 212, 222, 224, 226, 233, 236, 237, 246-248, 253, 257, 259, 273, 276, 277, 288, 304, 316, 612
Durand 140, 360, 386, 543
Duras 73-75, 84
Durbui 296, 312
Durbuy 338
Duren 330, 352, 581
Durham 333
Dusseldorp 164, 219, 326
Dyl 5, 8, 11, 16, 37, 50
Dynter 583
Dynterus 29
Edinghen 98
Eduard 333, 421, 517, 529
Eduard I 288, 333
Eduard III 478, 523
Eduard van Engeland 420
Eifel 408
Eindhoven 114, 150
Elbe 146, 249
Eleonora van Engeland 410
Elisabeth 616, 619
Elisabeth van Brabant 216
Elisabeth van Gorlitz 616
Elisabeth van Hongaryë 216
Elsasz 164, 278, 577
Elsasz Lorreynen 234
Engeland 76, 146, 165, 180, 181, 210, 258, 276, 288, 333, 336, 478, 488, 516, 522, 523
Engelbert 631
Engelbert van Casterlé 63
Engelbert van Luik 554
Engelbert van Nassau 631
Engelram 524
Enghien 98
Erft 123, 337, 352, 362
Erfurt 632
Ermengardis 21, 219, 292-297, 321
Ermengardis van Limburg 295
Ermesindis 295, 296
Ernst 12, 13, 16, 26, 43-46, 51, 52, 70, 72-74, 79, 82, 85, 88, 90, 92, 93, 100, 108, 117-119, 123, 132, 137, 144, 162, 165, 169, 173, 195, 213, 218, 219, 227, 230, 237, 247, 252, 284, 289, 291-294, 297, 298, 301-303, 305, 313, 320, 321, 334-336, 338, 341-344, 346-348, 351-355, 357, 359, 360, 365, 366, 377, 381-383, 387, 389-397, 470, 528, 529, 536-538, 559, 560, 577, 578, 580-582, 584, 600, 601, 614, 619, 623
Este 71
Etampes 518
Eu 482
Eugenius III 62
Eugenius IV 635
Eupen 291
Europa 402, 642
Eustachius 42, 43
Eustachius II 39
Everaert 316
Everberg 112
Everhart T'Serclaes 555
Evreux 460
Fauquemont 289
Ferdinand 179, 181, 182, 188, 191, 192, 198
Ferdinand II 239
Ferdinand van Portugael 177
Ferraris 183
Ferri van Lorreynen 354
Fisen 22, 36, 41, 73, 74, 79, 120, 174-176, 187-190, 192, 198, 306, 308, 517, 520, 566
Flandre 251, 342, 421
Florbertus 4
Florennes 23
Floris 33, 260, 311, 504, 506
Floris Berthout 458, 505, 506, 511
Floris IV 229, 246
Floris V 260
Floris V van Holland 311
Floris van Holland 213, 342, 347
Florus XIII
Fontaine-l'Evêque 98
Forêt 53
Fraipont 339
Franchimont 186, 291
Franco 494
Franconie 3, 66, 68
Frankfort 166, 169, 173, 175, 197, 227, 234, 247, 258, 277, 442
Frankreich 332
Frankryk VI, 11, 14, 43, 103, 127, 138, 180, 181, 192, 193, 215, 226, 252, 258, 275, 282, 288, 332, 336, 419, 460, 478-480, 482, 486, 494, 510, 515, 518, 522, 523, 529, 588, 591, 600, 602, 617, 621, 641, 643
Franschen 58, 188, 366, 422, 553
Frederik 68, 108, 144, 145, 168, 169, 193, 196, 210, 222, 223, 225-228, 236, 239, 247, 258
Frederik I 108, 164
Frederik I met den Rossenbaerd 86
Frederik II 28, 143, 161, 168, 196, 211, 222, 224, 228, 231, 235, 245, 247, 258
Frederik Rossenbaerd 107
Frederik V 239
Frederik van Zwaben 68, 70
Freherus 107
Friesheim 337
Friesland 154, 214
Friezen 256, 528
Frits van Hohenstaufen 68
Froissart 488, 578-580
Fühlinger-heide 363
Gachard 541
Gaesbeeck 112
Gaesbeke 210, 264, 327
Gallië 233
Galliot 97
Galoppe 322, 342
Gaule Belgique 6, 114
Gebhard 69
Geel 50
Geer 182, 183
Geeraert 37, 159, 269, 296, 547
Geeraert Berthout 89
Geeraert IV 264
Geeraert van Loon 117, 118
Geeraert van Wesemale 91
Geert 297
Geert de Colvere 267, 268
Geert Eveloeghe 575
Geert van Berg 551, 552
Geert van Blankenheim 408
Geert van Caster 366
Geert van Diest 464
Geert van Gelder 175
Geert van Gulik 458, 547
Geert van Luxemburg 311, 312, 338
Geertruid 40, 71
Geertruidenberg 9
Geertsbergen 420
Geete 8, 72, 205
Gelasius II 57
Geldenaken 8, 112, 207, 312, 445, 484
Gelder 110, 116, 151, 152, 154, 158, 177, 220, 252, 264, 289, 292, 294, 295, 321, 333, 339, 344, 392, 474, 481, 498, 509, 511, 516, 519, 535, 563, 599, 614
Gelderland 151, 152, 157, 158, 337, 343, 378, 529, 580, 596, 617
Gelderschen 185, 329, 343-346
Gelheim 414
Gemblours 624
Gembloux 8, 25, 104, 112, 484
Gemert 113
Genappe 38, 39, 112, 198, 324, 325, 341, 433, 445, 473, 474, 575, 584, 587
Genepie 575
Gent 4-6, 181, 189, 388, 422, 423, 433, 566
Gentenaers 524, 588, 599
Gerberga 10, 11, 13, 15, 16, 26, 95
Germanen 401
Germanië 68, 84, 226, 246
Gertrudis 9, 172, 177
Gheel 63, 89
Ghesquière 510, 512, 576, 583, 590
Gibelienen 81, 116, 221, 257
Gielis 425
Gielis Berthout 503, 504
Gielis van Duffel 421, 422
Gilles d'Orval 121
Gisela 208
Gislebert 10, 62, 63, 109
Gislebertus 98, 102-104, 108-110, 122
Glimes 585
Glocester 631
Godefridus 316
Godelo 27, 29, 32
Godevaert 3, 23, 24, 26, 27, 35, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 51, 52, 56, 60, 64, 65, 70, 72-75, 78, 79, 81, 82, 84-86, 88, 90-93, 98-100, 102, 104, 107, 116, 150, 151, 189, 263, 274, 275, 281, 288, 366, 370, 391, 422, 519, 527-529, 609
Godevaert den Bultenaer 38, 39
Godevaert I 89
Godevaert II 31, 88, 97
Godevaert II den Jonge 82
Godevaert III 86, 90, 94, 97, 106, 113, 115, 265
Godevaert met den Baerd 40, 82
Godevaert van Aerschot 338
Godevaert van Bouillon 38, 42, 43, 54
Godevaert van Brabant 274, 275, 375, 376, 422
Godevaert van Eename 18
Godevaert van Eename, den Wyze 17
Godevaert van Leuven 84, 107, 210
Godevaert van Perweys 265, 267
Godevaert van Scoten 202
Goerle 113
Gorlitz 616
Gozewyn 295
Gozewyn van Borne 365, 377
Gozewyn van Edinghen 100
Gozewyn van Gotzenhove 422
Graff 4
Gramaye 113, 587
Grave 9, 114, 150, 158, 339, 340, 599
Gregorius 223
Gregorius IX 213, 223, 225
Gregorius XI 585
Grevenbrök 123
Grimbergen 62, 88, 89, 91, 92, 94, 496, 511
Grimm 78, 200, 204, 241, 308, 376, 402, 435, 439
Grobbendonck 465
Gudula 30
Guibertus 25
Guido 375
Guienne 146
Gulielmus Nepotis 633-635
Gulik 45, 123, 153, 162, 213, 346, 352, 359, 380, 421, 475, 481, 516, 547, 574, 579, 582, 599
Gulikerland 284, 291, 408, 579, 581
Gulpen 322, 332, 336, 342
Gunther 121
Habsburg 277, 278
Haelen 205
Hainaut 13, 464
Haine 5, 98
Halberstadt 166
Halbertsma 406
Halen 8, 290
Halle 7, 100, 102, 103, 108, 140, 543, 544
Hamal 196
Hamburg 250, 251
Hamont 117
Hannut 8, 112, 183, 187, 189, 445, 483
Haspengau 6, 7, 9, 12, 97, 117, 181, 417, 484
Haspengauw 93
Hasselt 290
Hasselt op den Demer 117
Heelu 322, 329, 351, 383
Heerlen 344, 470
Heeze 150
Heilig Land 223, 262, 638
Hein van Huldenberg 187
Hein van Windeck 367
Heinenburg 342
Heinsberg 297, 342, 356, 357, 375, 482
Helmont 113, 114, 196
Hendrik 17, 18, 26-29, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 51, 66, 68, 70, 71, 87, 88, 93, 97, 101-103, 105, 108-110, 116-121, 126, 128, 129, 133, 135-137, 140, 150-164, 168, 170, 171, 173, 175, 176, 179-182, 184, 186-190, 192, 194, 196-198, 203, 204, 206, 209, 210, 214, 216, 218, 220, 221, 224, 225, 227, 229, 245, 260, 262, 263, 266, 267, 270, 271, 274, 299, 371-375, 498, 519, 520, 527, 528, 609
Hendrik de Lange 162
Hendrik de Leeuw 146
Hendrik de Vette 281
Hendrik de Zwarte 32
Hendrik den Kryger 116
Hendrik den Leeuw 80, 81, 146
Hendrik den Trotschaert 71, 80
Hendrik den Vogelaer 10
Hendrik I 107, 111, 116, 208, 217, 264, 398, 414, 435
Hendrik I den Leeuw 76
Hendrik I van Brabant 304, 305
Hendrik II 16, 67, 82, 146, 211, 214, 215, 217, 221, 240, 242, 243, 479, 609
Hendrik II de Grootmoedige 211
Hendrik II de Heilige 3
Hendrik III 36, 40, 99, 245, 246, 252, 258, 259, 262, 273, 296, 410, 460
Hendrik III de Goedertieren 244
Hendrik III de Zwarte 3
Hendrik IV 3, 44, 57, 68, 219, 235, 289, 295, 296
Hendrik IV van Luxemburg 320, 334
Hendrik Raspe 211, 215, 226, 228, 236
Hendrik V 3, 46, 48, 66, 69, 125, 296, 397, 470
Hendrik van Assche 96
Hendrik van Bautershem 267, 268
Hendrik van Brabant 147-149, 216, 229, 527, 529
Hendrik van den Borchoven 575
Hendrik van Diest 91
Hendrik van Duffel 422
Hendrik van Gaesbeke 264, 329, 338
Hendrik van Gelder 305
Hendrik van Keulen 217
Hendrik van Leuven 108, 264, 305, 327
Hendrik van Leyen 90
Hendrik van Limburg 48, 51, 54, 56, 86, 93, 99
Hendrik van Luxemburg 297, 354, 364, 413, 442
Hendrik van Molenarcken 216
Hendrik van Namen 97, 104
Hendrik van Petershem 422
Hendrik van Sayn 220
Hendrik van Verdun 36
Hendrik van Westerburg 364
Hendrik VI 86, 116, 121, 122, 124, 125, 127, 131, 132, 134, 142, 143
Hendrik VII van Luxemburg 412, 457
Henegau 5-8, 10-12, 17, 23, 27, 29, 35, 57, 83, 86, 97, 98, 100-104, 108-110, 116, 117, 121, 122, 129, 138, 140, 141, 177, 296, 334, 335, 458, 468, 474, 481, 506-509, 511, 519, 528, 529, 543, 560, 561, 564, 594, 598, 599, 628, 629, 631, 641
Henegauwers 141
Henne 11, 30, 207, 252, 387, 425, 556, 608
Henri-Chapelle 341
Henri de Dinant 566
Henri Raspon 226
Henric de Vroede 575
Henschenius 5, 8
Herck 117
Hercke 290
Herenthals 113, 206, 399, 445
Herman 28, 33
Herman II 228
Hermannus Contractus 32
Herpen 150
Herstal 291, 305
Herve 328, 341
Hessen 215, 216, 228, 263, 322, 609
Heusden 156, 282, 283, 370, 560
Heverlé 417
Heylen 65, 463, 586, 597, 624, 630
Heylissem 486, 508, 509
Hildesheim 51
Hochheim 226
Hochstade 123, 217
Hocsem 306, 308, 381, 383, 390, 392, 467, 488, 489, 522, 536
Hoegaerde 62
Hoegaerden 20, 42, 495
Hoei 341
Hoesemius 305, 365
Hohenstaufen 48, 69, 81, 136, 144, 145, 222
Hohenstaufer 256
Hohenstaufers 146, 149, 167, 246
Hohenzollern 234
Holland 27, 33, 116, 151-155, 157, 159, 160, 229, 247, 254, 256, 260, 311, 506, 560, 598, 628
Hollanders 34, 156
Hollandsch Limburg 340
Hollandsche Republiek 624
Hombourg 344
Hongaryë 602
Honorius 222, 223
Honorius III 222
Hoogstraeten 50
Hoogstraten 113, 326, 339
Hooi 171, 176, 184, 189, 417, 433
Hoorn 283, 554
Horion 174
Hostade 123, 135, 217, 295
Hugo 98, 168, 170, 173, 176, 177, 180, 189, 191, 502
Hugo Capet 14
Hugo van Pierrepont 497
Huig 375
Huig IV 263
Huig van Arkel 421
Huig van Burgondië 274
Huig van Chalons 498, 499
Huig van Châlons 307
Huig van Pierrepont 168
Hüllmann 423, 424, 427
Huydecoper 404
Ida 35, 38, 41, 97
Ida van Boulogne 190
Ida van Zelleke 316
Imaina 107
Impeghem 426
Incourt 206, 207
Innocentius 148, 149, 167, 229, 236
Innocentius II 62, 64, 69, 71, 79
Innocentius III 132, 222, 223
Innocentius IV 225, 253
Isabelle 296
Isabelle van Arragon 285
Isabelle van Engeland 258
Isabelle van Henegau 520, 527
Italianen 81, 256
Italië 18, 44, 45, 71, 81, 123, 127, 142, 143, 149, 167, 201, 222, 223, 225, 233, 247
Jacoba 628, 629, 631, 641
Jacoba van Beijeren 610, 628
Jacques de Guise 29
Jacques de Hemricourt 177
Jaffa 142
Jan 258, 263, 265, 268, 271-275, 280-286, 288-291, 300, 301, 306, 311-315, 322, 323, 325, 327, 331, 333-335, 337, 340, 342-344, 346, 347, 351-358, 360, 365, 367-373, 375, 383, 385, 387, 389-392, 394-396, 398, 399, 401, 402, 408-410, 413, 414, 422, 431, 436, 438, 441, 443, 444, 446, 455, 464, 466, 467, 469, 470, 473, 475-477, 479-481, 483, 485-487, 489-491, 501-503, 505, 508, 515, 519, 522-525, 527, 530, 532, 535, 541, 544, 606, 609, 616, 627-631, 633, 638
Jan Berthout 500, 501, 503
Jan de Onversaegde 602
Jan de Vreedzame 441
Jan den Breidelmaker 317
Jan den Overwinnaer 412
Jan den Vreedzame 419
Jan I 245, 278, 280-282, 297, 299, 301, 302, 310, 318, 350, 412, 413, 430, 472, 477
Jan I van Brabant 296
Jan II 307, 412, 419, 440, 455, 457, 458, 482, 499, 506, 553
Jan II de Vreedzame 412
Jan III 443, 457, 460, 466, 472, 479, 507, 515, 517, 519, 525, 531, 538, 541, 546, 578, 584, 609
Jan III de Zeeghaftige 457
Jan IV 303, 610, 625, 626, 632, 636-638
Jan van Avennes 296, 391
Jan van Beijeren 614
Jan van Berlaer 617
Jan van Bierbeek 91
Jan van Bohemen 488
Jan van Borne 482
Jan van Brabant 278, 320, 337, 338, 356, 393, 395, 520
Jan Van Cuick 421, 432
Jan van den Calstere 591
Jan van Heelu 77, 217, 270, 281, 287, 293, 297, 364
Jan van Henegau 322, 482
Jan Van Huldenberg 316
Jan van Lewenberg 297
Jan van Luik 584
Jan van Luxemburg 470, 473, 475, 478, 616
Jan van Millen 325
Jan van Nassau-Saarbruck 464
Jan van Normandyë 527
Jan van Oostenryk 442
Jan van Raetshoven 575
Jan van Sayn 412
Jan van Vlaenderen 303
Jan Yoens 566
Jean II le Triomphant 457
Jecker 307
Jerusalem 42, 141, 143, 223
Joanna 281, 519, 528, 531, 535, 538-541, 545, 552, 553, 558, 559, 561, 563, 569, 570, 573, 580, 582, 586, 591, 596-603, 605-607, 609-611, 613, 642
Joanna van Brabant 528
Joanna van Diest 464
Joanna van Normandyë 527
Joanna van Sint Pol 615
Joanna van Vlaenderen 350
Joannes à Leidis 33, 34
Joannes Nepomucenus 603
Jodoigne 8, 112
Joost van Moravië 610
Joppe 142
Josef 452
Josef II 388
Justinus XIII
Jutta 295
Kameryk 5, 26, 37, 57, 60, 108, 208, 271-273, 391, 488, 509, 517, 598
Karel 10, 11, 13, 14, 285, 577, 588
Karel-Lodewyk 239
Karel de Eenvoudige 494
Karel de Goede 67
Karel den Groote 9, 15, 87, 235
Karel den Kale 238
Karel den Vyfde 540
Karel IV 145, 238, 530, 531, 536, 558, 574, 596, 611
Karel IV van Luxemburg 457, 538
Karel van Alençon 518
Karel van Anjou 257
Karel van Lothryk 31
Karel VI 600
Kärnthen 278
Karolingers 15
Keizer Karel 397
Kempen 8, 65
Kempenland 113, 120
Keppele 378
Kerpen 330, 337
Kervyn 421, 422
Kessele 283
Keulen 45, 56, 69, 123, 128, 130, 134, 135, 145, 147, 151, 162, 165, 193, 216, 218, 227, 232, 233, 236, 239, 276, 320, 326, 330, 337, 343, 351, 352, 357-359, 362, 367, 370, 376, 386, 387, 481, 579, 632, 636
Keulenaers 359, 360, 363, 377, 386
Keur-Hessen 299
Keynoit 629
Kiliaen 4, 202, 251, 404-406, 445, 447, 463, 532
Kleef 57, 110, 185, 213, 282, 295, 321, 359, 481
Kluit 152, 155, 159, 160, 165, 242, 282, 427, 452, 463
Koenraet 45, 68, 70, 80, 81, 88, 90, 216, 218, 219, 225, 227, 235, 245, 246, 248, 256
Koenraet I van Hostade 216
Koenraet II de Saliër 3
Koenraet III 48, 86, 115
Koenraet IV 245
Koenraet Snabbe 324, 341
Koenraet V 256
Koenraet van Franconie 68, 80
Koenraet van Hostade 258
Koenraet van Mainz 134
Königsberg 250
Kortryk 215, 275, 332, 421, 422
La Hulpe 207
La Lusace 228
La Misnie 228
Labroce 286
Lambert 12-14, 16-22, 25, 26, 32-34
Lambert-Balderik 26, 29, 30, 32, 34, 44
Lambert-le-Barbu 12
Lambert-met-den-Baerd 24
Lambert met-den-Baerd 12
Lambert met den Baerd 13, 25, 31
Lambertus 12
Land van Aelst 390, 515
Land van Waes 516
Landen 8, 112, 183, 187, 484, 515, 554
Lankhals 12
Laon 57, 58
Lausitz 228
Le Glay 19, 24, 27
Le Quesnoi 629
Le Roy 50
Léau 449
Lechenich 337
Leeuw 73, 205, 619
Leibnitz 488
Leipzig 636
Lek 468, 632
Lembeke 100, 102, 103, 140
Lens 183, 184
Lens-St.-Remy 183
Lens-St.-Servais 183
Lens-sur-Geer 183, 184
Leonys van Bautershem 330
Leopold II 68
Leuven III, V, XIV, 3, 6, 12-14, 16-18, 20, 21, 23-25, 28, 31-34, 36, 37, 40, 41, 44, 46, 61, 78, 82, 105, 106, 109-112, 133, 138, 139, 149, 159, 172, 185, 189, 203, 208, 216, 243, 266, 267, 269, 270, 273, 281, 287, 314, 392, 398, 399, 417, 418, 424, 425, 428, 429, 432-434, 441, 445, 454, 460, 465, 467, 473, 479, 490, 494, 495, 513, 530, 532-534, 536, 538, 539, 541, 547, 550, 557, 562, 566-569, 571, 572, 574, 577, 585, 587-590, 593, 594, 608, 609, 611, 614, 620, 624, 626, 630, 632-637, 639-641, 643
Leuven : Broodhuis 592
Leuven : Groote Markt 591
Leuven : Kerk der Predikheeren 262
Leuven : Kerk van de H. Gertrudis 208
Leuven : Kerk van Sinte Geertruid 209
Leuven : Kleine Markt 592
Leuven : Lakenhal 633
Leuven : Oude Markt 592
Leuven : Raedhuis 592
Leuven : Sint-Pieters kerk 31, 78, 107
Leuven : Sint-Pieters markt 592
Leuven : Sint Pieters 32, 209
Leuven : Sint Pieters Kerk 196, 210
Leuvenaers 206, 268, 433, 570, 593, 618
Leuwe 449
Lewold van Northof 543
Leyden III, 425
Liége 310, 566
Liège 171, 176
Lier 8, 50, 113, 185, 398, 411, 445, 495, 637
Lierenaers 398
Lietardus 60
Ligny 296, 320, 354, 372, 413, 601
Lillo 113
Limale 321
Limborch 407
Limbourg 43, 217
Limburg 43, 44, 74, 84-86, 93, 94, 96, 114, 116-119, 124, 129, 130, 134, 139, 150, 168, 173, 194, 217-219, 261, 280, 283, 289, 291, 292, 294-302, 312, 316, 320, 323, 324, 326-328, 335, 337, 339, 341, 342, 344, 345, 348-350, 354, 355, 358, 364, 389-392, 395, 396, 457, 470, 473, 487, 489, 516, 528, 533, 558, 596, 598, 604, 611, 623, 624, 626, 638, 642
Limburgers 195, 546, 548, 625
Lindanus 524
Linfars 578
Lippe 359
Littoyë 95
Livinus 4
Lodewijc 551
Lodewyk 275, 277, 281, 285, 510, 512-515, 522-526, 542, 544, 545, 550-553, 555, 557, 562
Lodewyk den Strenge 277
Lodewyk II 169
Lodewyk III het Kind 304
Lodewyk IV 216
Lodewyk IX 215, 282
Lodewyk V van Beijeren 457
Lodewyk Van Beijeren 215, 216, 535
Lodewyk van Loon 185, 191
Lodewyk van Male 526, 542, 598
Lodewyk van Over-Zee 11
Lodewyk van Velthem 321
Lodewyk XIII 138
Lombarden 317, 318
Lombardyë 127, 245
Lommel 328
Londen 272
Lonzen 341, 343
Loon 19, 63, 75, 107, 117, 118, 153, 169, 177, 184-186, 197, 252, 290, 295, 366, 379, 481, 554
Lorreynen 28, 168, 169, 177
Lotharingen 10, 20, 32, 304, 494
Lotharingers 83
Lotharis 69-71, 80, 123, 128
Lotharis II 217, 218
Lotharis II van Saksen 48
Lotharis van Hostade 125
Lotharis van Saksen 304
Lotharis van Suppelenburg 69
Lothrijc 407
Lothryk 3, 10, 13, 16-19, 26, 27, 29, 36, 42-46, 51, 52, 72, 73, 80, 81, 83, 84, 93, 94, 100, 108, 110, 115, 325, 601, 609
Louvain 12, 13, 92, 262, 428, 567, 633
Louvrex 305
Loven 445
Lovene 448, 490, 571
Loyens 449, 472
Lubeck 250, 251
Ludovicus 226
Luik 12, 19-22, 36, 37, 40, 41, 45, 46, 48, 63, 64, 73-76, 78, 79, 90, 116, 120, 121, 123, 126-128, 131, 151, 161, 164, 169, 171, 173-175, 177, 179-182, 184, 186, 187, 189, 191, 192, 197, 198, 217, 252, 264, 280, 302-304, 307, 322, 328, 346, 348, 391, 429, 481, 483, 494, 495, 498-501, 504-512, 517, 519, 521, 536, 543, 566, 582, 586, 593
Luik : Kerk van Sint Lambertus 137, 138
Luik : Sint Lambertus 119, 121
Luik : Sint Lambrechts kerk 192
Luikenaers 168, 169, 174, 180, 182-185, 187, 189, 515, 614
Luikerland 57, 183, 188, 484, 494
Luiksche Kempen 113
Lutgardis van Sulzbach 88
Luxembourg 397, 616
Luxemburg 45, 83, 97, 164, 289, 295, 296, 339, 344, 352, 354, 369-371, 373, 375, 379, 391, 397, 442, 471, 481, 528, 529, 531, 542, 558, 568, 574, 596, 597, 616, 627
Lybois 341
Lyons 226
Machelen 202
Maegdenburg 58, 166
Maes 8, 9, 11, 23, 24, 46, 50, 72, 86, 93, 114, 119, 156, 158, 170, 171, 174, 194, 200, 282-284, 289-291, 303, 306, 307, 317, 318, 328, 329, 331, 339, 343, 359, 397, 469, 470, 477, 479, 518, 578, 614
Maeseyck 117
Maesland 113
Maestricht 54, 114, 117, 152, 154, 163, 169, 170, 194, 196, 197, 280, 284, 289, 291, 303-305, 307, 309-311, 322, 325-327, 329, 352, 353, 356, 433, 465, 478, 546, 550, 557, 558, 579, 614
Maestricht : Kerk van Sint-Servatius 163
Maestricht : Kerk van Sint Servaes 305
Maestricht : Maesbrug 305
Maestricht : Parochie van O.-L.-V 304, 306
Maestricht : Parochie van Sint Pieters 307
Maestricht : Parochie van Sint Servatius 304, 306, 307
Maestrichtenaers 469, 474, 613
Mains 236
Mainz 44, 45, 69, 142, 210, 225, 227, 232, 233, 236, 239, 249, 257, 258, 408, 409, 482
Male 544
Malmedy 291
Mannert 67
Mansuarië 7, 12, 50
Mantelius 19, 107, 117, 170
Margareet 107, 140, 219, 275, 288, 299, 342, 410, 442, 470, 527, 597, 598, 600, 601, 641, 642
Margareet van Berg 300
Margareet van Brabant 470, 597
Margareet van Burgondië 628
Margareet van Elsaten 129
Margareet van Engeland 456
Margareet van Limburg 86, 93, 107
Margareet van Male 598, 606
Margareta van Brabant 216
Margareta van Gelder 521
Margreet 295, 397, 471, 519, 558
Margreet van Beijeren 598
Margreet van Constantinopelen 252
Margreet van Gelder 514
Margreet van Leuven 159
Margreet van Vlaenderen 333
Margriet 264, 296, 512
Margriet van Gelder 511
Maria 148, 166, 211, 215, 263, 285, 286, 295, 460, 480, 519, 524, 528, 558, 563, 598
Maria van Brabant 162, 285, 287, 460, 518
Maria van Evreux 518
Maria van Frankryk 179, 210
Maria van Leuven 195
Maria van Vlaenderen 524
Maria van Zwaben 216
Marie de Brabant 287
Marne 100
Marshall 207
Martène 140, 360, 386, 543
Martinus 634, 638
Martinus V 633
Maseyck 342
Mathilde 146, 216
Mathilde van Boulogne 101, 147
Mathilde van Brabant 215, 229, 281, 375, 479
Matthaeus 87, 88, 91, 210, 311, 365, 483, 578, 583, 600, 602, 614, 615, 638, 639, 642, 643
Mealin 312
Mechelaers 501, 504, 507, 508, 510, 512, 514, 522, 557
Mechelen III, IV, 89, 92, 112, 265, 268, 269, 305, 308, 338, 366, 383, 404, 405, 419, 431, 432, 445, 457, 459, 492-509, 511-513, 518, 520, 522, 525-528, 538, 541-545, 548, 549, 553, 554, 557, 562, 563, 566, 602, 604, 633, 643, 644
Medemblik 255
Meerhout 7
Meerman 247-250, 256
Meersen 95
Megen 158, 554
Mehaigne 171
Meiboom 543
Meijery van den Bosch 113
Meissen 228
Melis Stoke 404
Melsbroeck 202
Merchtem 445
Merseburg 636
Mertens 49, 208, 398, 399, 425, 426, 465
Messina 143
Metz 64, 73, 303, 350, 558
Metz : Sint Stephanus Kerk 35, 36
Meuse inférieure 163
Meyer 34, 56, 57, 182, 189, 404
Michaud 141
Middellandsche Zee 142, 143
Mielen 312
Mieris 230, 253, 311, 340, 342, 343, 600
Millen 325
Minderbroeders 322
Miraeus 5-7, 9, 22, 25, 26, 31, 38, 39, 53, 54, 56, 60-63, 79, 80, 95, 96, 105, 106, 110, 113, 149-151, 154, 158, 163, 206, 208, 209, 216, 243, 262, 270-274, 301, 304, 319, 388, 389, 464, 498, 531, 588, 589, 594, 612, 616, 635, 637
Moesel 119, 137
Moezel 250
Moha 164, 170-173, 176, 197
Molanus 388
Molenbeek 548
Monheim 376
Mons Jovis 219
Monstrelet 622
Mont-St.-Guilbert 484
Mont-St-Guibert 104
Montenaken 183, 184, 379
Montfaucon 287
Montjoie 219, 289, 292, 295, 297, 380, 489
Montmorenci 313
Mooren 259
Moortsel by Aelst 31
Mortsel 413
Muhlhausen 145
Mulrepas 349
Munster 359
Namen 15, 21, 23, 37, 41, 45, 83, 97, 99, 104, 107-109, 117, 139, 177-179, 343, 390, 478, 482, 488, 582
Namen : Sint Albaens kerk 110
Namur 97
Napels 257
Nassau 385, 413, 464, 631
Navarre 281
Neckerspoel 521
Neder-Duitschland 145, 165, 194, 229, 389
Neder-Germanië VI
Neder-Lotharingen 11, 15, 27, 32, 39, 43-45, 49, 51, 67, 71, 72, 80, 82, 84, 85, 87, 89, 107-110, 115, 128, 149, 156, 196, 409, 494, 523, 608
Neder-Rhyn 123, 134, 135, 138, 161, 236
Nederduitschland 162, 168, 424
Nederlanden 251
Neêr-Waver 37, 38
Neêryssche 204
Nény 623, 624
Netelare 91
Nethe 8, 50
Neuss 230, 326, 352, 359
Neustadt 343
Nicolaes 272
Nicolaes IV 397
Nideghen 581
Nikolaes V 209
Noord-Brabant 106, 150, 560, 573
Noord-Holland 254
Noordmannen 14, 131
Norbertus 57-63
Norbertynen 58, 60
Notgerus 19
Noville 139
Noville-sur-Mehaigne 139
Nuwermolen 608
Nuys 326
Nuyss 123
Nyhoff 580
Nymwegen 617
Nyvel 7, 9, 24, 25, 38, 109, 112, 163, 193, 198, 200, 314, 401, 445, 449, 465, 476, 541, 551, 562, 572, 584
Oda 29
Odo 28
Odo van Champagne 27
Oldenburg 212, 213
Olivier 133
Oost-Friezen 153
Oostenryk 15, 68, 278, 610, 616
Ooster-Schelde 9
Oosterbant 4
Oosterbeek 158
Oosterwyck 113
Oostzee 250
Opbrussel 608
Opper-Duitschland 145
Opper-Germanië VI
Opper-Lotharingen 27
Opperduitschland 424
Oranje 468
Orleans 615, 617, 632
Orneau 8
Orten 105
Orval 79, 595
Otbertus 45
Otto 3, 9, 15, 16, 29, 146-149, 153-155, 157, 159, 161-163, 165-169, 176, 193-195, 222, 246, 297
Otto de Groote 6
Otto I 25
Otto II 11
Otto III 3, 22, 304
Otto IV 148, 193
Otto IV van Brunswyck 116, 161
Otto van Barenste 132
Otto van Brunswyck 116, 146
Otto van Buren 468
Otto van Frisingen 92
Otto van Gelder 153, 215, 219, 264
Otto van Lotharingen 25
Otto van Wittelsbach 166
Ottocar van Bohemen 276, 278
Oudegherst 342
Oudenbosch 113
Over-Maes 604, 619
Over-Yssel 365
Overmaeslanders 554
Padua 636
Pagus Darnuensis 8
Palermo 142
Palestinen 142
Papebrochius 55, 446
Papen 426
Pappenheim 233, 234
Paquot 4, 6, 97, 114
Park 315, 316, 318
Parma 245
Parys 180, 281, 286, 287, 338, 340, 420, 487, 554, 588, 615, 632
Parys : Sainte-Chapelle 487
Peel 113, 114
Peelland 113, 196
Peer 117
Peeters 589
Pélerin 163
Perk 202
Peronne 108
Perweys 156, 175
Perwez 8, 107
Peteghem 554
Peter de Witte 575, 576
Petrus a Thymo 29
Petrus à Thymo 12
Petrus Caputius 229
Philip 145, 162, 163, 165, 166, 171, 179, 181, 194, 285, 287, 332, 338, 340, 394, 395, 422, 478-481, 486-489, 514, 524-527, 529, 601, 602, 604, 614, 616, 630, 631, 638, 640-644
Philip-Auguste 161, 180, 190, 193
Philip-de-Edele 177
Philip de Goede 563, 641, 644
Philip de Schoone 393
Philip den Goede 540, 604, 635, 643
Philip den Schoone 420, 421
Philip den Stoute 282, 285, 460, 598
Philip II 452
Philip III 518
Philip van Bugondië 642
Philip van Burgondië 598, 606
Philip van Elsaten 101, 208
Philip van Frankryk 332, 393
Philip van Navarre 518
Philip van Sint Pol 440, 610, 638
Philip van Valois 478, 516, 522
Philip van Vlaenderen 118
Philip van Zwaben 116, 144, 147, 161, 224, 231, 259, 304, 414, 530
Philippeville 23
Philippine 296, 420
Philippine van Vlaenderen 420
Picardië 58, 103
Pierrepont 168
Pieter 306
Pieter Coutereel 566, 577
Pieter de Labroce 285
Piot 428, 567
Pipinus 9
Pipinus van Landen 24
Pipynen 30
Pistoje 458
Pistorius 6, 24, 27, 33, 40, 47, 76, 78, 87, 91, 93, 94, 120, 131
Poitiers 146, 553
Polain 170, 310, 566
Polen 232
Pontanus 348, 365
Premonstreit 48, 58, 60, 63, 64, 106
Ptolemaïs 143
Pyreneën 259, 340
Quercetum 629
Querfurt 69
Raed van Brabant 449, 471, 472
Raed van Cortenberg 449, 472
Raepsaet 202, 204
Raes Desprez 174
Raes van Gaveren 338, 368, 372
Raginer 10, 23, 26, 27, 34
Raginer III 12
Raginer IV 12
Raginer Lankhals 10
Raginer V 23
Raginer van Henegau 26, 83
Randenrode 217
Ranst 585
Raoul de Nesle 332
Ravensberghe 552
Ravenstein 113, 150, 158, 295
Rees 442
Reiffenberg 13, 288
Reifferscheid 292, 366
Reimersdale 344
Reinier 62
Reinout 295, 298, 302, 320, 321, 334, 335, 337, 339, 343, 353, 355, 379, 392, 394, 468-470, 473, 474, 477, 489, 519, 563
Reinout I 292, 295
Reinout II 511
Reinout II de Rosse 481
Reinout van Dammartin 188, 190, 192
Reinout van Gelder 294, 296, 298, 320, 321, 323, 332, 335, 336, 342, 351, 354, 365, 369, 377, 385, 395, 520, 529, 598, 613
Reinout van Schoonvorst 568
Reinout van Valkenberg 476, 478, 481, 489
Renier de Esel 378
Renier van Visé 324
Rèves 112
Rheims 116, 130, 132, 133, 138, 516, 640
Rheinfels 249
Rhetel 121, 177
Rheuss 442
Rhyn 45, 72, 93, 108, 119, 137, 151, 158, 162, 164, 197, 216, 219, 220, 234, 239, 249, 250, 258-260, 277, 284, 289, 290, 326, 351, 352, 357-360, 367, 368, 376, 382, 408, 442, 577, 578, 603
Rhynsch-Verbond 249
Richard 146
Richildis 35
Rimburg 284
Rinberg 284
Ringelbergh 284, 342
Robrecht 21, 215, 285, 479, 613
Robrecht den Vries 35, 40
Robrecht I van Artois 479
Robrecht van Artois 215, 281, 478, 488
Robrecht van Beijeren 596, 603, 610-612
Robrecht van Bethune 434
Robrecht van Brabant 488
Robrecht van Namen 21
Rochefort 554
Rode-le-duc 283
Rodolf 277-279, 293, 301, 347
Rodolf van Habsburg 245, 277, 279, 280, 292, 302, 320, 350, 409, 413
Roel van Nyelle 332
Roel van Zeringen 119, 121
Roer 284, 489, 581
Roermonde 321
Rogier 121
Rogier van Leefdale 471, 472
Rolduc 118, 283, 284, 292, 326, 348, 352, 390, 396, 475, 517, 579
Roomen 127, 128, 149, 167, 222, 235, 253, 397, 536, 633, 638
Roomen : Kerk van Lateranen 442
Rostock 250
Rotselaer 417
Ruhr 164
Rumoldos 493
Rupel 5, 49
Rupelmonde 140
Ruysbroeck 208
Ruysbroek 107
Ryën 8, 50
Rykhart 258, 260, 272, 278
Rykhart van Cornwall 245, 276
Rymer 289, 333
Ryssel 182
S'Leeuws 425
S'Papen 426
S'Weerts 425
Saksen 3, 67, 69, 71, 132, 142, 145, 146, 227, 228, 233, 239, 247, 259
Saksers 44, 68, 69
Saksisch Pruissen 166
Salisbury 188
Sambre 23, 24
Samson 177
Santhoven 50
Santvliet 113
Saracenen 141, 223
Sartorius 250
Savoye 127
Saxen 619
Sayn 220, 482
Schaffen 7
Schavendries 349
Schelde 5, 8, 17, 49, 50, 209, 498
Scheut 548
Schinne 340
Schmidt 332
Schoonvorst 568
Schooten 150
Scoten 150
Seneffe 7
Senne 5
Ser-Roelofs 425
Serhuyghs 425
Sichem 112
Sichene 7
Sicielje 121, 142-144, 168, 257, 640
Sicilianen 142
Siegberge 290
Siegfried van Keulen 77
Sigebert 24
Sigebertus 13, 18, 29, 35, 40, 44, 52
Sigebertus Gemblacensis 6, 29
Sigerus 133
Sigismond van Luxemburg 610
Sigismundus 626
Simon van Teckelenburg 367
Sinneche 344
Sinnich 344
Sint-Pol 215, 313
Sint-Truijen 13, 73, 86, 87, 117, 433
Sint Gillis 608
Sint Peeters 633, 637
Sint Pol 375, 601, 630
Sint Stephanus 274
Sint Truijen 93, 183, 261
Sittard 170, 343
Sittart 291, 340, 469, 470
Snabbe 324
Soisson 313, 482
Soissons 180
Sombreffe 8, 112
Soniën-Bosch 11, 62, 243, 416
Soniënbosch 114
Sophia 511
Sophie van Thuringen 216, 228, 244, 609
Spa 341
Spanheim 482, 483
Spanje 259
Spier 225, 235
Spoleto 71
Sponheim 482
Spremont 341
St. Goar 249
Stadeck 408
Stadingers 211-213
Stapelen 409
Staten van Brabant 270, 400, 586, 601, 602, 604, 618, 623, 624
Staten van Holland 111
Steenbergen 113
Stephanus 304
Steps 184
Steps by Montenaken 161
Stettin 250
Steyn 170
Sticht 151-154
Stichtenaers 157
Stiermarken 278
Stockele 316
Stockhem 117
Stralsund 250
Stratford 272
Strombeke 91
Struvius 107
Stryen 159
Stryën 50
Sulzbach 88
Suppelenburg 69
Sweertius 33
Syrië 142
T'Serclaes 555-557
Tanchelinus 48, 54-57
Taxandria 8
Taxandrië 7-9
Teisterbant 4
Ter-Bank 571
Ter Bank 209, 593
Ter Hulpe 207
Ter Vueren 575, 576
Tervueren 204, 397, 436, 437, 445, 455, 550, 567, 577, 621-623, 643
Teuven 344
Thibout 504
Thibout I 177
Thibout II van Bar 350
Thibout van Bar 184, 502, 503
Thibout van Lorreynen 195
Thieldonck 269
Thielt 204
Thienen 7, 8, 20, 62, 72, 86, 96, 112, 187, 189, 243, 314, 315, 317, 318, 445, 449, 465, 483, 551, 562, 585, 618, 619
Thienen : Sint Germanus kerk 90
Thomas van Marbaix 133
Thomassinus 54
Thuringen 35, 145, 215, 226, 228
Tiel 156, 158, 468, 516
Tielenaers 468
Tielman van Lenke 330
Tielman van Schinne 340
Tilburg 113
Tilly 8, 112
Tongeren 182, 196, 304, 325, 433
Tongerloo 63
Torfs 49, 208, 398, 399, 425, 426, 465
Toruinne 182
Toscanen 71, 458
Toul 536
Trazegnies 112
Tricht 305, 331, 554
Tricht : Maesbrug 306
Trichtenaers 306
Trier 151, 232, 233, 236, 239, 258, 408, 442, 481, 482, 514, 579
Trithemius 482, 483
Tubize 102, 103
Turken 602
Turnhout 50, 63, 89, 113, 445, 468, 563
Ulm 227
Urbanus III 63
Uten-Lieminghen 267, 424, 425
Uten-Steenweghe 425
Utrecht 26, 33, 55, 56, 66, 151, 152, 155, 246
Utrechtsche Sticht 151
Valencyn 194, 514, 629
Valerius Andreas 632, 636
Valkenberg 219, 289, 292, 293, 295, 297, 321, 325-328, 344, 353, 354, 356, 380, 390, 395, 396, 468, 469, 473-475, 477, 482, 554, 579, 615
Valois 285
Van Calster 425
Van Coudenberghe 425
Van Cuick 432
Van den Steene 425
Van den Steenen 269
Van Dieren 138
Van Even 287
Van Heelu 274, 284, 288, 290, 298, 314, 321-327, 329-331, 334, 336-341, 343, 344, 346, 349, 352, 353, 355-363, 365, 367-372, 374-382, 384, 386, 388, 400, 401, 410
Van Heurn 432
Van Hoboken 426
Van Mieris 151, 250, 560
Van Redinghe 425
Van Rode 425
Van Rodenbeke 425
Van Spaan 323
Van Velthem 422
Van Yssche 417
Vandenzande 138
Vanlinthout III, 138
VanVelthem 467
Veluwe 151, 152, 154
Veluwen Zoom 158
Vendôme 313
Venlo 114
Venloo 337
Verdun 26
Vernulaeus 634-637
Verrusalem 425
Verviers 129, 291, 339, 489
Vesdre 291, 339, 345
Vianden 631
Villenfagne 171, 176, 177, 187, 198
Villers 8
Vilvoorden 5, 9, 91, 92, 112, 199, 201-203, 300, 437, 439, 445, 541, 587, 618, 620, 638
Vincennes 528
Visé 46
Vlaemsch Brabant 112
Vlaenderen V-VII, 6, 15, 17, 35, 56, 67, 74, 101, 129, 140, 177-179, 181, 188, 190, 195, 198, 208, 215, 251, 252, 254, 303, 334, 343, 354, 391, 419, 421-423, 434, 464, 492, 510-512, 514, 521, 523, 524, 527, 535, 538, 541, 542, 544, 546, 547, 550-552, 556, 557, 559-561, 563, 569, 594, 598, 600, 606, 609, 628, 641, 643
Vlamingen 18, 141, 188, 421, 513, 515, 523, 548, 549, 554-556
Vlierbeek 61
Volckaerts 426
Voorne 482
Vorst 53, 141
Vrancke vander Calsteren 576
Vrank van Wesemale 338
Vranken 316
Vranken van Wesemale 368
Vredius 351
Vronenrode 141
Vueren 445
Waal 156, 158, 468
Waelsch-Brabant 104
Waelsch Brabant 112
Waelwyk 159
Wagenaar 33, 152, 154, 156, 282
Waldburg 234
Walef 164, 171, 172, 176, 182, 197
Waleram 72, 73, 80, 81
Waleram van Gulik 297
Waleram van Limburg 48, 70, 72, 84, 142
Waleramus 173
Walhain 8
Wallis 411, 420
Walramnus 173
Walraven 173, 219, 291, 292, 296, 327, 356, 372, 380, 468
Walraven I 295
Walraven II 289, 295
Walraven III 295, 296
Walraven IV 261, 291, 295
Walraven van Gulik 366, 481
Walraven van Ligny 365
Walraven van Limburg 284
Walraven van Luxemburg 297, 354
Walraven van Sint Pol 602, 614
Walraven van Valkenberg 320, 325, 352, 357, 379, 393
Walraven van Valkenburg 365
Wancelyn 597
Wange 417
Waremme 182
Warfusée 174
Warnkoenig 251
Warsage 324
Wassenberg 292, 321, 343, 355, 357, 375
Wastelain 6-8, 114, 117
Wauters 11, 30, 207, 252, 387, 388, 425, 556, 608
Waver 112, 206, 484
Weenen 636
Weinsberg 81
Welf 71
Welf I 71
Welfen 81, 144, 221, 245
Weltene 344
Wencelyn 528, 535, 536, 538, 540-543, 545, 546, 548, 552-554, 557, 558, 560, 561, 563, 565, 569, 571, 573, 574, 577-583, 586-590, 595, 596
Wencelyn van Bohemen 531
Wenceslaus 568, 596, 602, 603, 612, 616
Wenceslaus van Bohemen 538, 596
Wennemaer van Gimmenich 326
Wesel 164
Wesemael 268
Wesemaele 267
Wesemale 266, 269, 417, 590, 605
Weser 146, 212, 213
West-Friezen 254
West-Indiën 251
Westerloo 63
Westfalen 359
Westfalers 377
Westfriezen 254
Westphalen 145
Wiblingen 81
Wichmans 388
Wildenberg 366
Wilderen 48, 75
Wilhelmus 316
Wilhenru 344
Willem 153, 215, 229, 230, 246, 247, 250, 252-254, 256, 260, 265, 391, 507, 520, 547, 560, 561, 582, 598, 599
Willem den Ardenner 371
Willem I 481, 506
Willem II 229, 519, 528
Willem Neefs 633
Willem van Avennes 391
Willem van Boxtel 409
Willem van Dampierre 215, 252
Willem van Gelder 599
Willem van Gulik 579, 581
Willem van Hemricourt 338
Willem van Henegau 486, 528, 560, 628
Willem van Holland 211, 229, 230, 236, 240, 245, 248, 254, 279
Willem van Leuven 107, 156
Willem van Namen 554, 614
Willem van Nangis 13
Willem van Perweys 173, 184
Willem van Rotselaer 306
Willem van Wilre 591
Willems 13, 77, 91, 140, 204, 206, 207, 217, 269, 270, 273, 293, 297, 298, 300-302, 314, 318, 321-323, 334, 336, 338, 341, 343, 344, 347, 348, 353, 355, 364, 368, 372, 382, 383, 385-388, 390-394, 398-401, 410, 411, 433, 434, 439, 441, 445, 486, 488, 519, 520, 523, 535, 543, 545, 550-553, 559-561, 563, 564, 569, 572-575, 577, 581, 601, 604, 605, 607, 610, 611, 613
Willemstad 9, 113
Wilmaer 426
Windeck 299
Withem 292, 342, 344
Wittelspach 166
Woeringen 77, 350, 359, 360, 363, 374, 386-390, 397, 413, 419, 430, 500
Woeronc 359
Worms 108, 124, 125, 253, 292, 293, 414
Woronc 359
Woude 344
Wouter 498
Wouter Berthout 62, 89, 265, 268, 305, 338, 346, 366, 374, 383, 496-498
Wouter Berthout VI 500
Wouter Blanckaert 267
Wouter de Colvere 269
Wouter van den Bisdomme 374
Wouter van Leyden 590
Wouter van Logne 351
Wouter van Warfusé 367
Wouter van Wilz 371
Wouter Volckaert 413
Wouter Volkaerts 317
Wratislag 235
Wülpesberg 277
Wurtemberg 81, 227
Wurzburg 226
Wyck 307, 327
Wylré 344
Wyt 323, 335, 343, 350, 390, 391, 393, 420, 421
Wyt van Châtillon 215
Wyt van Vlaenderen 275, 296, 303, 322, 342, 347, 354, 356, 390, 391, 394, 396, 411, 420, 482
Xhendermael 182
Yssche 445
Yssel 151
Zand 388
Zanten 57
Zantvliet 543, 545, 554, 564
Zecker 183
Zeeland 482, 506, 598
Zeelhem 383
Zegefried 326, 358, 359, 362, 376
Zegefried van Keulen 336, 351, 354
Zegefried van Westerbrug 359
Zegefried van Westerburg 284, 320, 356, 360, 375, 393
Zeger van den Heetvelde 550
Zeger Van der Beke 545
Zetrud-Lumay 62
Zichem 7
Zittaert-Lummen 62
Zout-Leeuw 8, 112, 187, 189, 204, 205, 398, 399, 445, 449, 465, 483, 551, 618
Zuider-Zee 255, 256
Zutphen 378
Zwaben 81, 108, 227, 247, 257
Zwitserland 127, 277