V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Vaderlandsche Historie - Vierde Deel.
Geschiedenis van Vlaenderen. (1853)


This is an historical work in all senses of the word. J.-B. David (who gave his name to the "Davidsfonds" - the most important cultural organisation in Flanders), wrote the first general history of Belgium which was written in Dutch. We have re-edited this important work only on CD-Rom, but as always, you can also buy loose pages of it. (772 blz., 23,25 euro). Zoals wij vroeger reeds deden met boeken over de middeleeuwse geschiedenis, hebben wij ook hier de persoonsnamen op voornaam geklasseerd. Wij menen dat dit het gebruiksgemak van de index zal verhogen.

This is an historical work in all senses of the word. J.-B. David (who gave his name to the "Davidsfonds" - the most important cultural organisation in Flanders), wrote the first general history of Belgium which was written in Dutch. We have re-edited this important work only on CD-Rom, but as always, you can also buy loose pages of it. (772 pages, 23,25 euro). Like we did before withe books on medieval history, we have classified the names of persons by christian name. We think that this will increase your comfort while searching the index.

Ceci est un ouvrage historique dans tous les sens du mot. J.-B. David (qui a donné son nom au "Davidsfonds"), écrivait entre 1842 et 1866 la première histoire générale de Belgique en langue néerlandaise (en onze tomes). Nous avons ré-édité cet ouvrage important seulement sur CD-Rom, mais comme toujours vous pouvez aussi en acheter des pages détachées. (772 pages, 23,25 euros). Comme nous l'avons fait auparavant avec des livres d'histoire médiévale, nous avons classés les noms de personnes sur prénom. Nous espérons que cela vous facilitera res recherches.

Inhoud - Contents - Table

Voorrede V

Eerste Hoofdstuk - Opkomst van het graefschap. Vlaenderen onder zyne dry eerste graven. 850-964. 3

Tweede Hoofdstuk - Vlaenderen in de tiende en de elfde eeuw. Aengroei van de magt der graven. Vlaenderen onder de Kroon en onder het Ryk. 961-1067. 49

Derde Hoofdstuk - Vlaenderen onder Boudewyn VI en Robrecht den Vries. Stichting van Geertsbergen. Stedelyk strafregt. Byzondere krygen en twisten. Land- en Godsvrede. Oorlog met Richildis van Henegau. 1067-1085. 101

Vierde Hoofdstuk - Vlaenderen op het einde der elfde en in 't begin der twaelfde eeuw. Reis naer Jerusalem van Robrecht den Vries. Hofstaet van Vlaenderen. Kruistogt van Robrecht den Jonge. Regering van Boudewyn Hapkin. 1085-1119. 143

Vyfde Hoofdstuk - Regering van Karel den Goede. De Erembouten. Samenzwering tegen den graef en diens moord. Opstand van adel en volk tegen de verraders. Hunne straf. 1119-1127. 182

Zesde Hoofdstuk - Vlaenderen onder Willem van Normandyë. Willem verkrygt het graefschap. Hy speelt den dwingeland. Opstand der Vlaemsche steden. Tusschenkomst van Dirk van Elsaten. Willems dood. 1127-1128. 217

Zevende Hoofdstuk - Vlaenderen onder het huis van Elsaten. Inrigting der steden door de Keuren. Begin der vyandschap met Frankryk. 1128-1191. 242

Achtste Hoofdstuk - Vlaenderen onder de laetste Boudewyns. Geworstel tegen den koning. De vierde kruistogt. Stichting van het belgisch ryk te Constantinopelen. 1191-1205. 286

Negende Hoofdstuk - Vervolg van het voorgaende. 319

Tiende Hoofdstuk - Vlaenderen onder Joanna van Constantinopelen. Haer huwelyk met Ferdinand van Portugael. Nieuwe twisten met Frankryk. Bondgenootschap tegen den koning. De slag van Bouvines. 1205-1214. 343

Elfde Hoofdstuk - Vervolg. Gevangenschap van graef Ferdinand. Margareta's echt onwettig verklaerd. Geschiedenis van den valschen Boudewyn. Ferdinands verlossing. De XXXIX van Gent. Tweede huwelyk van vrouw Joanna. Hare dood. 1214-1244. 371

Twaelfde Hoofdstuk - Vlaenderen onder Margriet van Constantinopelen. Twisten met hare voorkinderen. Scheiding van Vlaenderen en Henegau. Inrigting der vlaemsche steden. Standen der burger. Hunne regten. Hunne lasten en pligten. De Wethouderschap. De Baljuws. De Raedslieden. De Pensionarissen. Margareet staet hare graefschappen af. Zy sterft. 1244-1279 404

Dertiende Hoofdstuk - Vlaenderen onder Wyt van Dampierre. Toestand der vlaemsche steden. Karakterschets van den graef. Zyne worsteling met de wethouders van Gent en elders. Politiek van Philip den Schoone. Wyt, door hem getergt, heult met Engeland. Bondgenootschap tegen Frankryk. Kryg in Vlaenderen. Gevangenschap van den graef. 1279-1300. 441

Veertiende Hoofdstuk - Vervolg. Bezitneming van Vlaenderen door koning Philip. Opstand in Brugge. Pieter de Koning. Graef Wyts kinderen krygen voet in Vlaenderen. Slagting der Franschen te Brugge. Zy worden het land uit gedreven. 's Konings woede en wraekzucht. Inval der Franschen. Slag van Kortryk. 1301-1302. 480

Vyftiende Hoofdstuk - Vervolg. Nieuwe wapening van Frankryk. Krygstogt der Vlamingen in Zeeland en Holland. Bestand met den koning. Graef Wyts overkomst naer Vlaenderen. Zyn terugkeer naer de gevangenis. Slag van Zierikzee, gevolgd door dien van Berg in Pevele. Nieuw bestand met Philip den Schoone. Verdrag van Athies-sur-Orge. Dood van graef Wyt. 1302-1305 511

Zestiende Hoofdstuk - Vlaenderen onder Robrecht van Bethune en Lodewyk van Creci. De vrede van Athies wordt verworpen. Nieuwe eischen en nieuwe twisten. Het verdrag gematigd en eindelyk aengenomen. Verzoening met Henegau. Opstand tegen den graef. Kryg van het volk tegen 's lands adel. Het huis van Valois komt tot den troon van Frankryk. Stryd van Cassel. Onderwerping van Vlaenderen. 1305-1328. 541

Zeventiende Hoofdstuk - Vervolg. Oorsprong van den grooten kryg tusschen Frankryk en Engeland. Eduard zoekt Vlaenderen meê te hebben. Nare toestand van het graefschap. Zeger van Kortryk en Jakob van Artevelde. Vlaenderen, eenen oogenblik onzydig, verbindt zich met Engeland. Zeeslag by Sluis. Beleg van Doornik. Bestand tusschen de twee koningen. Dood van Artevelde. Slag van Creci. Dood van graef Lodewyk. 1328-1346. 580

Achttiende Hoofdstuk - Vlaenderen onder Lodewyk van Male. Moeijelykheden met zyn huwelyk. En later met dat zyner dochter. Deze trouwt den hertog van Burgondië. Zedelyk verval der Vlamingen. Jan Yoens en de Witte-Kaproenen te Gent. Oproer en burgerkryg. Tusschenkomst van Frankryk. Slag van Roosebeke. Dood van graef Lodewyk. 1346-1384. 627

Negentiende Hoofdstuk - Vlaenderen onder de eerste Burgondiërs. De Gentsche vrede. Philip de Stoute in Frankryk. Des konings krankzinnigheid. Mislukte kruistogt van 's hertogs zoon. Verdeeling der burgondische erfenis. Dood van Philip den Stoute. Heerschzucht van zyn' opvolger Jan den Onversaegde. Moord des hertogs van Orleans. Rampen van Frankryk. Moord des hertogs van Burgondië. 1384-1419. 680

Stamtafel der Graven van Vlaenderen.

Index


's Graven Kasteel 490
's Graven Steen 17, 484, 563
't Vrye 502, 503, 563, 565, 569, 575
Aa 4, 85, 93, 264
Abbeville 51, 624, 640
Abtdy van Clairvaux 285
Abtdy van Eename 100
Abtdy van Flines 405, 453, 540
Abtdy van Fosses 136
Abtdy van Groeningen 499
Abtdy van Marquette 126, 402
Abtdy van Oudenburg 146
Abtdy van Sint Andries 191
Abtdy van Sint Baefs 20, 58, 381
Abtdy van Sint Bertinus 22, 133
Abtdy van Sint Donaes 381
Abtdy van Sint Pieter 58, 59, 381
Abtdy van Sint Vaest 382
Abtdy van St Bertin 25, 28
Ackerman 681
Adalbert 40
Adalulf 25, 28, 50
Adelheid 66, 100, 160, 183
Adelheid van Holland 407
Adolf 468
Adolf van Nassau 449, 464
Adriatisch meir 323, 327
Aegidius 140
Aelst 20, 40, 74, 96, 123, 240, 241, 265, 266, 288, 292, 422, 633,
660, 666, 684
Aeltere 653
Afflighem 145
Agnes van Aquitanië 90
Agnes van Burgondië 704
Agnio 85
Aire 85, 88, 228, 271, 288, 301, 308, 309, 311, 348, 349, 354
Aken 64, 76, 78, 139, 269, 453, 534
Alberic van Coucy 124
Albrecht 477
Albrecht van Beijeren 669
Albrecht van Henegau 690
Albrecht van Namen 139
Albrecht van Oostenryk 449, 464, 468, 477
Alençon 625
Alexander 453
Alexander IV 417
Alexis 161, 324-331, 333
Alexis Comneen 158
Alfons 419
Alfons den Wyze 418
Alfonsus I 252
Alfred 25
Alfred den Groote 25
Allodiael Vlaenderen 93, 97, 693
Almeric 260
Almeric van Lusignan 316
Alpen 129, 317, 401, 517
Alphonsus 282
Alphonsus I 282
Alphonsus IX 393
Amandus 4
Amedeus VIII 695
Amiens 7, 127, 266, 274, 277, 281, 302, 305, 461, 582
Amiëns 538, 624, 628
Anchin 290
Andelys 179
Andrinopelen 339, 341
Angers 344
Angleterre 613
Anjou 344, 359
Anna van Burgondië 704
Antakiéh 164
Antiochië 164, 165
Antoing 92, 421
Antoon 693
Antwerpen 17, 31, 32, 89, 313, 432, 596, 601, 639, 694
Apennynen 517
Apulië 183
Aquila 453
Aquitanië 272, 637, 639, 640
Aquitaniërs 31
Ardenburg 6, 20, 95, 476, 477, 483, 491, 492
Ardenen 139
Ardennen 83
Ardres 308, 309
Arenburg 475
Arië 228, 267
Armagnac 699
Armagnacs 699, 701
Armentières 96
Armorikaensch Brittanje 345
Arnemuiden 262
Arnout 228, 373
Arnout van Audenaerde 372
Arnout van Denemarken 227, 234
Arnout van Hornes 668
Arnulf 25, 28-31, 34, 37-41, 48, 50-52, 54, 120, 121, 132
Arnulf de Eerste 48
Arnulf de Oude 26
Arnulf II de Jonge 49
Arnulf III de Ongelukkige 133
Arnulf van Chini 139
Arnulfus 145, 146
Arques 85, 570, 574, 576, 590
Arras 271, 308
Artesië 465
Arteveld 589, 595, 620, 673, 677
Artevelde 580, 589-593, 600, 601, 607, 610, 615-620, 652, 669, 670,
673, 675-677
Arthur 345
Artois 310, 465, 474, 496, 501, 505, 507, 559, 636, 638, 645, 693
Asië 158, 162, 316, 327
Aspremont 564, 565
Assenede 35, 36, 570
Athies 541, 544-547, 557
Athies-sur-Orge 511, 537, 539, 542
Atrecht 8, 25, 50, 51, 68, 86, 87, 93, 128, 153, 156-158, 174, 219-222,
224, 225, 229, 235, 249, 253, 258, 271, 278, 282, 288-291, 299-302, 304-306, 308-311, 363, 377, 382, 400, 510, 513, 515, 518, 519, 524, 530, 558, 574, 607, 623, 628, 637, 650, 675, 696
Auch 699
Audenaerde X, 6, 20, 68, 88, 94, 98, 120, 121, 128, 145, 154, 157,
267, 288, 358, 372, 421, 447, 457, 475, 482, 495, 516, 568, 569, 577,
578, 661, 662, 674, 677, 684
Auga 180
Aumale 507
Austrasië 21
Auvergne 161, 636-638
Auxerre 365
Avennes 316, 418, 420, 560
Avignon 586, 643
Axel 35, 36, 684
Axpoele 239
Azincourt 700
Bailleul 154
Bajazet 690-692
Baldericus 61
Balderik 61
Balduinus Ferreus 8
Balduinus Insulensis 71
Balduinus Montanus 101
Balduinus Securicula 176
Balluzius 300, 305
Baluzius 382, 388, 393, 395-397, 409
Bamberg 148
Bapaume 8, 271, 305, 310
Bar 405, 464, 693
Bar-le-Duc 464
Bar-Sur-Ornain 464
Barante 685, 689, 690, 692, 698, 700-704
Barbarava 605
Bassée 86
Baudouin-à-la-belle-Barbe 55
Baudouin-à-la-Hache 176
Baudouin-Bras-de-Fer 8
Baudouin-de-Lille 71
Baudouin-le-Barbu 55
Baudouin de Mons 101
Bavinchove 129
Beatrix 83, 452, 453
Beaumont 137, 623
Beers 156
Beiruth 258
Belgen 341
België V, 24, 29, 251, 459, 693
Belgique 32
Belle 6, 20, 94, 154, 286, 306, 469, 577
Belleghem 154
Benedictus XII 586
Berengarius 52
Berg 261
Berg-in-Pevele 525
Berg Carmelus 284
Berg in Pevele 511, 576
Bergen 81, 137, 140, 298
Bergen : Kerk van Sint Waldruit 298
Bergen in Henegau 403
Berghe 95
Bergier 118
Bernard 699
Bernard VII 699
Bernardus 251
Berri 479, 688
Bertha 135
Bertrand 391
Bertrand van Rains 392
Bertulf 190, 196, 197, 205-209
Bertulfus 198, 204
Besançon 636, 637
Bethanië 260
Bethune 156, 310, 312, 452, 538, 627
Bette 351
Betwiste landen 96
Beunen 25, 179, 291, 299, 310, 354
Biervliet 32, 37, 95, 266, 684
Bilderdijk 291
Bithynië 163
Blaeuvoet 320
Blaeuvoeten 320, 321
Blaeuvoetswal 320
Blanca 393, 396, 477, 571
Blanca van Anjou 452
Blanca van Castielje 393
Blandenberg 59
Blankenberg 95, 215
Blois 162, 173, 322, 326, 453
Boelaere 153, 157
Bonifacius 83, 472, 474
Bonifacius VIII 461
Bonne 694, 699
Bordeaux 640
Borluut 351
Bornhem 97
Bornisse 259
Borselen 65
Borziardus 190
Bosphorus 328
Bosschaert 190-194, 196, 213, 316, 317, 373-378
Bosschaert van Avennes 316, 348, 373, 413
Bouchain 141, 254
Bouchaute 35, 36
Boudewyn 8-11, 13-16, 21, 23, 24, 48, 59, 61-65, 68, 71-73, 75, 76,
78-81, 83-85, 87, 89-91, 98, 99, 103, 120, 121, 133, 136, 142, 160,
169, 174, 176, 178-180, 182-184, 220, 254, 255, 260, 282, 286, 288-
301, 303, 305-309, 311, 315-317, 320, 322, 323, 326, 336, 337, 339-
341, 346, 347, 371, 378, 382, 384-386, 388, 391, 392, 406, 412, 413, 452
Boudewyn Balzo 49
Boudewyn de Kale 24, 28
Boudewyn de VIIIste 292
Boudewyn de Yzeren 8
Boudewyn den IXste 296
Boudewyn den Yzeren VI, VIII, 221, 292
Boudewyn Hapkin 143, 176, 182, 218, 220
Boudewyn II 19, 50, 317
Boudewyn II de Kale 17, 18
Boudewyn III 45
Boudewyn III de Jongere 39, 40
Boudewyn IV 54, 70, 74, 221, 253, 254
Boudewyn IV Schoonbaerd 55
Boudewyn IX 103, 298, 302, 376
Boudewyn Schoonen-Baerd 40
Boudewyn V 75, 102, 222
Boudewyn V de Goedertieren 71
Boudewyn V van Henegau 291
Boudewyn V van Ryssel 71
Boudewyn van Avennes 406, 415, 417
Boudewyn van Bergen 101, 221
Boudewyn van Gent 148
Boudewyn van Henegau 229, 281, 287
Boudewyn van Jerusalem 252
Boudewyn VI 101, 109, 119
Boudewyn VII 174, 175
Bouille 138
Bouillon 139
Boulogne 8, 20, 25, 50-52, 58, 127, 132, 156, 184, 271, 360, 365,
368, 369, 636, 638
Bouquet 7, 10, 12, 13, 15, 20, 30, 31, 35
Bourbon 404, 694
Bourbonnais 405
Bourges 557
Bourgogne 685, 689
Bouvines 343, 364, 371, 373, 374, 525, 608, 610
Bovekerke 154
Boven-Rhyn 390
Brabanders 240, 365, 495, 496
Brabant XV, 46, 55, 60, 74, 115, 139, 145, 184, 247, 262, 292, 295,
325, 361, 387, 416, 432, 453, 459, 468, 470, 477, 537, 583, 588, 596,
597, 600, 617, 622, 631, 633, 639, 665, 668, 669, 683, 693-695
Brenneville 186
Bretigny 640, 647
Brie 173
Briel 259
Brittanje 345, 346, 613, 614, 689
Bronius 11
Broqueroi 140
Bruges : Le Sablon 226
Brugge X, 4, 6, 16, 22, 41, 58, 88, 94, 95, 110, 126, 128, 145, 146,
155, 177, 180, 187, 189, 191, 194, 198, 199, 209, 211, 215, 216, 219,
222, 226, 229, 234, 235, 239, 240, 248, 249, 252, 253, 259, 262, 266-268, 278, 288, 296, 312, 318, 350, 355, 358, 375, 380, 381, 385, 422, 430, 442, 444, 457, 471, 472, 474, 475, 480, 482-488, 491, 492, 494, 497, 511, 517, 522, 524, 537, 546, 547, 561, 562, 568, 569, 573, 574, 595, 599, 606, 607, 619, 621, 643, 650, 660, 664, 670, 671, 673, 675, 676, 680, 692
Brugge : Het Zand 226
Brugge : Kapel van den H. Basilius 252
Brugge : Kapel van Sint Christoffel 203, 212
Brugge : Kerk van den H. Donatianus 16
Brugge : Kerk van O.L. Vrouw 16
Brugge : Kerk van Sint Donaes 212
Brugge : Kerk van Sint Salvator 16
Brugge : Sint Donaes 149, 452
Brugge : Sint Donaes kerk 212
Brugge : Sint Salvator 213
Brugge : St. Donaes 158
Brugge : West-poort 205
Bruggelingen 223, 225, 234-236, 239, 240, 443, 445, 486, 488, 491,
503, 505, 533, 538, 546, 563, 564, 567, 568, 576-578, 647, 650, 652,
654, 672, 678
Brugsche Vrye 94
Brussel III, IV, 80, 110, 182, 426, 597, 600, 617, 669, 695
Buchon 573
Buk 86
Bulgaren 158, 339, 340
Bulgarië 158, 691
Burburg 41, 95, 286, 565
Burchard van Comines 148
Burchardus 190
Burgondië XV, 317, 362, 390, 480, 559, 627, 636-638, 641, 646,
662, 674, 680, 685, 692, 693, 696, 701, 704
Burgondiërs 680, 697, 699, 700
Burman 534
Butkens 105, 240
Butler 110, 146, 182, 213
Buzelini 359
Buzelinus 43, 124, 128, 135, 156, 157, 266, 350, 364, 374, 402, 538,
548
Byloke 590
Calais 42, 50, 128, 354, 515, 632, 640, 642, 643
Calkene 97
Cambridge 639, 643
Cambron 290
Canche 8, 51
Cantelberg 606
Canutus 160, 182
Capet 53, 236, 272, 273, 369
Capetingers 66
Caprycke 401
Carpentier 151, 265, 534
Carton 189, 190, 239
Casletum 42
Cassel 6, 20, 42, 95, 128, 129, 131, 140, 159, 215, 228, 286, 306, 355,
359, 372, 380, 469, 475, 495, 519, 538, 541, 547, 556, 575, 578
Castellum Morinorum 128
Castielje 393, 418
Catharina 694
Catharina van Burgondië 704
Catzant 587
Cenomannia 344
Cesaréë 166
Châlons 81, 412
Champagne 173, 238, 285, 317, 362, 391, 405, 464, 557, 694
Chapeauville 138-140, 251
Charleroi 83, 137, 415
Charles-le-Bon 189
Charolais 692
Charolles 693
Chartres 173, 640
Château-neuf 37
Châteaudun 452
Châtillon 486, 487, 489-492, 494, 495
Cherbourg 622, 623
Chieti 453
Chinon 479
Chotin 88, 91, 304, 305
Christenen 258, 260, 284
Clemens V 586
Clementia 552
Clementia van Hongaryë 551
Clermont 161, 275
Clermont-Ferrand 161, 637
Coblenz 596
Comines 95
Compiègne 299, 401, 479, 521
Cono van Montaigu 139
Constantinopelen XVI, 158, 162, 163, 169, 286, 324, 326-328, 334,
337-339, 341, 691
Constantinopelen : Kerk der H. Sofia 337, 338
Contantinopelen : Paleis der Blachernen 330
Coomen 20
Coomene 317, 675
Corbeije 461, 462
Corfou 327
Coucy 125
Creci 580, 624, 626-628, 632, 639, 700
Crépy 277
Cyprus 164
Cysoing 157
Cysoing in Pevele 157
D'Achery 221, 267, 549
D'Outreman 330, 333, 338
Dalmatië 323
Damme 95, 266, 278, 356, 357, 422, 474-476, 483, 491, 492, 561,
562, 578, 660, 681
Dampierre 404-407
Daniël 235, 240
Daniël van Dendermonde 201, 232
Dardanellen 328
Dartmouth 252
David III, IV, 168
De Bast 102, 267, 430
De Bylandt 4, 35, 86, 94-97, 157
De Duinen by Veurne 158
De Guines 291
De Hesdin 80
De Mersseman 392
De Nangis 549
De Ram IV
De Saint-Chéron 353
De Saint-Genois 677
De Smet 5, 9, 14, 16, 17, 29, 36, 37, 39, 43, 54, 61, 65, 75, 77, 93,
119, 121, 123, 124, 127-129, 131, 132, 135, 145, 150, 156, 176, 178,
180, 183, 184, 213, 215, 227, 257-259, 262, 267, 273, 276-278, 296, 435, 507, 512, 514, 515, 517, 519, 524-526, 529, 533, 534, 545, 546, 563, 565, 571, 578, 587-589, 593, 599, 615, 633
De Wez 64, 80
De Wielant 435
Dender 74, 78, 312
Denderbelle 97
Dendermonde 32, 33, 97, 312, 411, 422, 452, 615, 622, 660, 661,
666, 684
Denemarken 160, 194, 228
Despars 561, 562, 635, 657, 662
Deule 364, 524
Deynze 94, 225, 475, 476, 569, 593, 650, 651, 660, 684
Diederik 264, 265
Diederik II 40
Diederik III 40
Diederik IV 72
Diederik van den Elsasz 160, 215
Diederik van Dixmude 201
Diederik VI 202
Dieppe 180
Diericx 269, 352, 381, 398, 399, 422, 437, 591, 674
Dijon 636, 646, 690
Dirk 220, 234, 237, 239, 240, 243, 248, 250-256, 258, 259, 261
Dirk van Elsaten 217, 219-221, 234, 241, 242
Dirk van Holland 73
Disdir 190
Disdir Haket 204, 214
Ditmarus 62
Dixmude 41, 95, 154, 201, 207, 286, 320, 471, 676
Doaui 540
Doevere 642
Donau 158, 691
Doncheri 557
Doornik 20, 29, 77, 87, 91, 128, 157, 168, 212, 300, 304, 358, 359,
363, 364, 375, 384, 385, 387, 421, 482, 515, 519, 520, 525, 530, 580, 593, 607-609, 611, 644, 662, 669, 670, 683
Doornikerland 92
Dordrecht 522, 592
Douai 50, 51, 86, 87, 128, 171, 254, 286, 350, 358, 394, 396, 405,
421, 471, 475, 482, 509, 510, 513, 537, 538, 547, 548, 553, 559, 635, 644, 646
Douay 96
Douzy 694
Dreux 365
Drongen 6, 587
Du Cange 5, 36, 80, 115, 117, 137, 138, 151, 154, 155, 157, 176, 212,
265, 297, 429, 508, 534, 549, 636
Du Chasteler 138
Du Chesne 25
Ducas 333
Duchesne 232, 265, 266, 291
Duinkerken 50, 95, 266, 556
Duisburg 269
Duitschers 283, 315
Duitschland 30, 34, 46, 64, 77, 88, 89, 118, 162, 193, 269, 284, 324,
362, 419
Dulle Griet 674
Durand 162, 170, 406, 682
Durham 459, 473
Ebo 9, 16
Ecluse 394
Edelwulf 10
Edmond 639
Edmond van Cambridge 643
Eduard 460, 463-465, 467, 471, 473, 476, 545, 580, 582-586, 588,
592, 594, 596-603, 605-609, 611-614, 617, 618, 621-624, 627-632,
634, 639, 641-643, 647, 648
Eduard I 459, 583
Eduard III 581
Eecloo 95, 199, 401, 475, 653
Eename 421
Eenham 60, 74
Eenhame 6, 20
Egeïsche-Zee 328
Eilbodo 56
Eligius 4
Elisabeth 257, 265, 274, 276
Elsasz 76
Elsaten 242
Elstrudis 24
Emmaüs 166
Engeland XI, XIII, 58, 98, 118, 127, 172, 173, 179, 222, 229, 230,
235, 237, 238, 250, 256, 283, 303, 308, 316, 343-345, 347, 352, 353, 355, 356, 359, 360, 362, 363, 369, 374, 375, 387, 401, 418, 441, 442, 459, 460, 462, 463, 473, 545, 580, 581, 585, 587, 588, 596, 597, 601, 603, 610, 613, 629, 630, 632, 637, 640-642, 647, 678, 685, 688-690
Engelbert 168
Engelram 7, 8
Engelschen 252, 356, 357, 359, 365, 460, 587, 594, 604, 623, 625,
626, 632, 678, 700
Erembald 190
Eremboldus 189
Erembout 194
Erembouten 182, 189-191, 193-195, 198, 204-207, 210, 211, 214, 215,
217, 218, 222
Eremboutsche party 200
Ermengardis 40
Ermesinde van Namen 254
Ertvelde 589
Escaut 32
Estaires 95
Etaples 8
Eu 180, 507
Europa 63, 103, 109, 118, 160, 224, 246, 253, 322, 327, 402, 638,
646
Europesch Turkeije 158
Ferdinand 348-352, 354-356, 359, 360, 362, 365, 366, 369,
371, 373, 379, 393-397, 399
Ferdinand van Portugael 343, 348, 371, 373, 393, 461
Filip I 101, 127, 143
Fisen 668
Flandre 4, 7, 22, 93, 150
Flandre allodiale 93
Flandre flamingante 93
Flandre gallicante 94
Flandre impériale 93
Flandre sous la couronne 92
Flandrensis Marchio 149
Flandria Generosa 41, 121, 123, 130, 132, 176, 178, 180, 258
Flandria Imperialis 36
Flandria proprietaria 93
Flandria teutonica 93
Flobecq 96, 446
Floreffe 465
Floris 259-263, 266, 269
Floris I 98, 135
Floris II 202
Floris III 259
Floris IV 407
Floris V 417, 453
Fontenelle 609
Fossa Bolona 85, 93
Fossa Nova 85
Fossa Ottoniana 37
Fosse Othonienne 37
Fosses 136, 140
France 481, 604
Franche-Comté 559, 636, 638
Franchen 373
Franciscus van Assisi 383
Franconatus 267
Franconatus Brugensis 94
Franconie 186
Franken 246, 331, 336, 338-340
Frankenstein 17
Frankfort 269, 413, 414
Frankreich 272, 346, 460, 582
Frankryk X, XII, XIII, 3, 9, 10, 29, 30, 34, 46, 49, 53, 54, 61, 66,
80, 90, 92, 96, 97, 101, 115, 118, 121, 123, 127, 129, 134, 143, 157,
159, 162, 169, 179, 182, 184, 185, 191, 209, 217-219, 230, 238, 242,
251, 269, 272, 273, 278, 281, 283, 286, 292, 298, 299, 303, 304, 316, 343-346, 348, 354, 359-362, 371, 374, 388, 392, 394-396, 399, 401, 404, 407, 441-443, 454, 458, 462, 466, 473, 474, 480, 483, 497, 502, 508, 511, 518, 526, 535, 541, 549, 553, 554, 556-558, 561, 565, 572, 577, 580, 581, 583, 585, 586, 596, 598, 600, 602, 613, 617, 618, 621, 622, 627, 631, 632, 634, 637-640, 642, 646-648, 674, 678, 680, 685, 688, 689, 696, 700
Frans Ackerman 668, 677
Fransch-Vlaenderen 524, 548
Fransch Vlaenderen 394
Franschen 229, 236, 357, 359, 360, 368, 369, 396, 411, 465, 469,
471, 475, 480, 487, 491, 493-495, 499, 500, 503, 505, 507, 509, 513-
515, 518, 519, 524, 527-529, 535, 550, 551, 572, 574-576, 593, 598,
605, 616, 624, 639, 675-678, 700
Franschmans 564
Frederik 54, 89, 281, 283, 409
Frederik den Tweede 360
Frederik I 54, 259, 264, 269
Frederik II 361, 362, 406
Frederik III 646
Friesland 35, 98
Friezen 417, 521
Froissard 682
Froissart 573, 597, 598, 601, 606, 609, 617-619, 621, 629, 630, 633,
652, 654, 655, 657, 659, 660, 663, 665, 668-671, 673, 677, 685, 686, 689-691
Fulco 252, 316
Fulco van Anjou 251
Fulco van Neuilly 316
Fulda 414
Galata 328, 331
Galatië 161
Galbertus 186-188, 190-194, 198-207, 209, 211-216, 219, 220, 223,
224, 226, 228, 230-236, 238-241, 249, 250
Galbertus van Aelst 233
Galland 481
Gallo-Flandria 94
Gand 269, 352, 381, 422, 591
Gasconje 699
Gaule-Belgique 6
Gavere 153
Gedericus 144
Geeraert 98, 316
Geeraert de Moor 533
Geeraert van Sotteghem 533
Geertruid 98, 160
Geertsbergen 97, 101-104, 108, 109, 125, 153, 157, 247, 288, 414,
447, 463, 464, 666, 684
Geervliet 259, 261, 263
Gelder 261, 583, 592, 595, 599
Gelderland 632
Gembloux 465
Gent X, 4-6, 15, 17, 19, 23, 29, 31-36, 40, 46, 48, 58, 59, 62, 63, 74,
75, 88, 91, 94, 97, 107, 121, 126, 128, 144, 158, 197, 201, 225, 232-
234, 265, 267-269, 278, 288, 289, 293, 294, 312-314, 346, 350, 351, 355, 357, 358, 371, 381, 385, 397-399, 421, 422, 427, 430, 432, 434, 437, 439, 441, 442, 449, 454, 470, 475, 476, 482, 483, 489, 491, 495, 498, 501, 507, 508, 512, 514, 517, 524-526, 529, 533-535, 537, 566, 568, 569, 573, 577, 578, 588-590, 592-595, 602, 611, 615, 619-621, 627, 630, 634, 646, 649-651, 653-657, 659-667, 669, 670, 673-677, 679-684, 687, 692
Gent : Brabantsche poort 312
Gent : Brugsche-poort 657
Gent : Castrum novum 62, 65
Gent : Kerk van Sint Pharaïldis 59
Gent : Klokke Roelant 593
Gent : Sint-Jans parochie 591
Gent : Sint-Nicolaes toren 593
Gent : Sint Baefs 591
Gent : Sint Jakob 591
Gent : Sint Jan 591
Gent : Sint Michiel 591
Gent : Sint Nikolaes 591
Gent : Vrydag-Merkt 663
Gent : Vrydagmerkt 682
Gentenaers 225, 232, 233, 235, 269, 294, 347, 350, 351, 398, 456,
457, 484, 491, 498, 505, 566, 569, 570, 591-593, 618, 620, 654, 660, 661, 665-667, 669, 671-674, 677-679, 681, 683, 684
Gentenaren 502, 670
Genua 165
Gerardi-Montium 105
Gerberga 30
Germanen 367
Germanië 29, 30
Gertrudis 122, 135
Gervasius 102
Gheldolf 268
Ghesquiere 108
Ghesquière 616
Ghistel 145
Ghistele 95, 422
Gibraltar 252
Gislebert 30, 55, 287
Gislebertus 141, 271
Gisors 172
Glançon 384
Godelo 73
Godevaert 73, 83, 89, 262
Godevaert III 73, 83, 262
Godevaert van Aerschot 504, 507
Godevaert van Bouillon 139, 162, 167, 169, 183
Godevaert van Eenhame 48, 60
Godevaert van Leuven 184
Godfried 168
Godfried de Bultenaer 122
Goevaert 76
Gosselin 354
Graff 157, 176
Gramaye 102, 105
Grammont 97
Gratiaen van Eecloo 148
Graven-Kasteel 17
Gregorius I 11
Gregorius VII 145
Gregorius XI 586
Grevelingen 4, 85, 95, 264, 354, 355
Grieken 165, 325, 326, 329, 331, 336, 339
Grimm 106, 108, 157, 193, 200, 435
Groenberghe 20, 22, 23
Groeninger beek 499, 500, 505
Gué-Nicaise 179
Guido 405, 453, 481, 488, 495, 499, 500, 508, 516-518, 521-523, 526,
536
Guido II 404
Guido van Nyelle 507
Guido van Vlaenderen 498, 504
Guienne 460, 582, 623
Guillaume-le-Conquérant 98
Guillaume d'Ypres 184
Guines 25, 26, 51, 52, 156, 232, 265, 271, 291, 299, 308-310, 321
Guizot 345, 346
Gulik 464, 468, 583, 630
Guy van Nyelle 504
Guyenne 344, 346, 480, 503
H. Eligius 5, 16
Haarlem 522
Haarlemmers 522
Hainaut 80, 378, 383, 402, 404, 440
Haket 190, 205
Halle 695
Ham 281
Hamme 97
Harlebeke 6, 20, 56, 94, 128, 670
Harnes 153
Hasnon 421
Hazebroek 95, 310
Hedwigis 80
Heilig Land 146, 161, 261, 691
Heilige Land 159, 283, 342
Hekelsbeek 20
Hendrik 61, 63-65, 77, 78, 82, 86-88, 90, 160, 170, 172, 173, 180,
229, 230, 235, 237, 250, 254, 292, 453, 481, 527
Hendrik de Zwarte 73
Hendrik den Blinde 254, 295
Hendrik I 49, 105, 172
Hendrik I van Champagne 298
Hendrik II 60, 308, 345
Hendrik III 387, 418
Hendrik IV 139, 170
Hendrik V 171, 186, 382
Hendrik van Bar 464
Hendrik van Calloo 177
Hendrik van Engeland 222
Hendrik van Henegau 341
Hendrik van Leuven 139
Hendrik van Luxemburg 537
Hendrik VI 284, 315
Henegau XV, 46, 52, 73, 74, 79, 81, 84, 91, 97, 101, 120, 121, 136-
138, 140-142, 148, 171, 184, 221, 253-255, 270, 282, 290, 291, 296,
297, 311, 316, 317, 336, 347, 349, 378, 386, 404-406, 408-410, 414,
416, 418, 439, 446, 447, 507, 516, 541, 560, 583, 588, 598, 603, 632, 665, 667, 669, 694, 695
Henegauwers 127, 130, 133, 365, 491, 496, 521
Henne 426
Henschenius 191
Herebertus 320
Herimannus 221
Herman 40, 41, 73, 79
Hermar van Zomerghem 148
Hermentrudis 13
Hesdin 156, 184, 271, 310
Het Vrye 497, 664
Heyle 682
Heyne 157
Hildegardis 40
Hoeke 95
Holland 40, 72, 98, 99, 120, 122, 125, 171, 202, 259, 261, 263, 269,
292, 361, 407, 415, 417, 453, 511, 516, 522, 560, 583, 669, 690, 694
Hollanders 83, 365, 521
Hongaryë 323, 690, 691
Honorius 377, 393
Hont 263, 268
Hooy 84
Houthem 321
Hugo 30, 54
Hugo Capet 30, 49, 52, 53, 637
Hugues-le-Grand 30
Huig van Châtillon 454
Huig van Sint-Pol 178, 185
Hulst 35, 36, 267, 684
Hurter 353
Huy 84
Huydecoper 502
Ieperen X, 6, 20, 22, 41, 88, 94, 123, 126, 128, 152, 160, 184, 192,
208, 228, 233, 267, 268, 288, 350, 355, 358, 372, 422, 442, 445, 457,
469, 475, 476, 483, 495, 498, 524, 537, 567, 569, 577, 578, 595, 615,
619, 621, 634, 661, 664, 675, 676, 678, 692
Ieperlingen 209, 229, 499, 505
Ingheryckers 320
Innocent III 353
Innocentius 305, 353, 376, 377, 413
Innocentius III 300, 315
Innocentius IV 151, 412
Iperius 85, 91
Isaac 324-326, 330, 332, 334
Isabella 454
Isabelle 271, 473, 582, 599
Isabelle van Burgondië 704
Isabelle van Henegau 270, 271, 275
Isabelle van Luxemburg 452, 693
Isnik 163
Issoudun 479
Italianen 83, 625
Italië 52, 78, 83, 84, 89, 163, 169, 172, 284, 287, 452, 478, 518, 542
Iwan 235, 240, 265
Iwan van Aelst 201, 232, 233
Jacob van Avennes 374
Jacques de Guyse 383
Jacques van Châtillon 483, 484, 507
Jakob 316
Jakob Breydel 578
Jakob van Artevelde 580, 589, 614
Jan 308, 343, 345, 347, 355, 359, 360, 363, 369, 378, 380, 387, 405-
407, 410, 412-414, 452, 453, 481, 509, 518, 530, 552, 561, 563, 631,
640, 641, 646, 694, 698, 702, 703
Jan Bolle 661
Jan Borluut 498
Jan Breydel 493, 500, 546, 578
Jan de Onversaegde 690, 696, 704
Jan den Tweede van Brabant 504
Jan der Onversaegde 680
Jan Heyle 681
Jan I 453, 516, 541, 638
Jan II 418, 459, 477, 583, 634, 642
Jan II de Goede 627
Jan III 629
Jan III van Brabant 583
Jan Pruneel 661
Jan van Audenaerde 446
Jan van Avennes 406-409, 414-418, 439, 447, 448, 467, 516, 517,
521, 522
Jan van Bethune 84
Jan van Brabant 464
Jan van Burgondië 692, 697, 701, 702
Jan van Burlas 503
Jan van Cuick 533
Jan van Doorne 563
Jan van Gavere 123, 533
Jan van Ghistele 485, 486
Jan van Henegau 447
Jan van Montfort 613
Jan van Namen 488, 509, 527, 530, 560-562, 569
Jan van Nyelle 318, 380
Jan van Renesse 498, 499, 503
Jan van Steenbeke 615
Jan Yoens 627, 651
Jan Zonder-Land 308
Jean-sans-Peur 696
Jean-sans-Terre 308
Jean de Nesle 318
Jerusalem 143, 147, 160, 166-169, 176, 186, 251, 258, 260, 283, 285,
315, 316, 325, 331, 341, 534, 546
Joanna 346-351, 371-374, 376, 378, 379, 381, 382, 386, 387, 390,
392-395, 397, 400, 401, 403, 405, 453, 583, 669, 693
Joanna van Burgondië 704
Joanna van Constantinopelen 343, 346
Joanna van Navarre 468
Joanna van Valois 598, 609
Joannes 340
Joden 392
Johanna 378
Joppe 167
Joseph II 620
Joseph van Arimatheë 252
Judith 9-12, 14
Kalfsvel 294
Kameryk 18, 49, 82, 84, 128, 147, 157, 170, 254, 264, 265, 412, 448,
597, 598
Kanael 622
Karel 9-11, 13, 14, 53, 60, 182-187, 189, 191, 192, 194-199, 204, 209,
214, 218, 220, 222, 237, 478, 559, 574, 643, 644, 647, 675, 676, 688,
701
Karel de Dikke 3
Karel de Eenvoudige 3
Karel de Kale 3
Karel de Schoone 571
Karel den Goede VIII, 182, 195, 213, 215, 216, 227, 228, 249, 250
Karel den Groote 7, 10, 25, 29, 53, 236, 274
Karel den Kale 9, 12, 18
Karel IV 581
Karel IV de Schoone 541, 555
Karel V 92
Karel V de Wyze 627, 642
Karel van Anjou 415, 416
Karel van Denemarken 182
Karel van Valois 475-478
Karel VI 674, 688, 697
Karel VI de Welbeminde 627, 680
Karloman 3
Karolingers 29, 53, 69, 111, 273
Kauter 655
Keizers-Vlaenderen 232
Keizers Vlaenderen 92, 99, 289, 410
Kervyn 8, 14, 35, 49, 59, 61, 79, 130, 131, 145, 146, 159, 164, 165,
174, 180, 185, 187, 190, 215, 235, 248, 270, 303, 348, 357, 359, 362, 372, 377, 381, 382, 385, 389, 392, 400, 413, 415, 444, 445, 450, 451, 456, 458, 459, 462, 466-468, 470, 472, 478, 479, 498, 503, 510, 517, 520, 524-526, 534, 535, 539, 545, 548, 549, 553, 555, 556, 564, 566, 568-570, 575, 578, 583, 585, 587-590, 592, 594, 595, 599, 602-604, 606-608, 611, 618-621, 626, 629, 630, 632, 634, 636, 637, 643-647, 652, 661, 662, 664, 665, 668, 674, 675, 679, 682, 692, 698
Kervyn de Lettenhove 7
Keulen 90, 269, 390, 416, 418
Keur-Hessen 414
Keyhem 207
Kiliaen 446
Klaes Zannekin 565
Kleef 9, 261, 269
Kluit 35, 37, 40, 41, 62, 65, 79, 86, 98, 99, 122, 202, 246, 259, 263,
264, 409, 410, 412, 414, 416, 417, 432, 560
Kluwaerts 470, 471
Knop 190
Knuut 182
Koenraet van Hoogstaden 416
Kokerulle 446
Kolenwoud 21
Kortryk X, XI, 6, 8, 15, 20, 41, 56, 57, 93, 94, 128, 154, 225, 234,
266, 268, 288, 350, 358, 385, 457, 463, 471, 472, 480, 482, 487, 491,
494-496, 501, 508, 511-514, 524, 527, 538, 543, 547, 548, 550, 566,
567, 570, 574, 577, 580, 621, 625, 650, 661, 677, 684, 686
Kortryk : O.-L.-V. Kerk 508
La Bassée 96, 518
La Gorgue 310
La Hogue 623
Lalaing 421
Lambert 40
Lambertus Schafnaburgensis 83
Lambin 267, 678
Lambrecht Bovyn 565, 578
Lambrecht Nappe 190
Lambrecht van Rodenburg 214
Lampernisse 565
Land van Aelst 36, 91, 96, 154, 171, 414, 447, 560
Land van Beveren 96
Land van den Vrye 381
Land van Overschelde 35, 447
Land van Waes 31, 35, 38, 91, 96, 171, 248, 265, 267, 288, 414,
447, 560, 667
Lannoy 95
Lantbert 75
Laon 31, 53, 375
Laroche 139
Latynen 331, 332
Laurentia 250, 265
Lazarus 260
Le Franc 268
Le Glay 61, 63, 69, 81, 82, 84, 86, 123, 138, 170-172, 178, 275, 277,
278, 317, 364, 370, 377, 378, 392, 401, 403, 446, 455, 459, 465, 496,
513, 521, 534, 546, 553, 558, 577, 578
Lehuërou 111
Lei 20, 32, 33, 50, 59, 85, 93, 94, 306, 499, 550, 574, 650, 663, 675
Leihald 168
Leliaerts 470, 481, 482, 485, 495, 497, 508, 509, 546, 564, 577, 615,
617, 654, 655, 664
Lens 87, 153, 156, 271, 308, 310, 351, 515, 518, 675
Lenz 535, 588
Leo 18, 74, 170
Leo IX 76, 82
Leonora 272, 276, 277, 281, 583
Leonora van Aquitanië 345
Leonora van Castielje 473
Leopold van Oostenryk 694
Lesbroussart 22, 52, 62, 65, 78, 80, 81, 88, 98, 186, 265, 267, 287,
307, 374, 446, 447, 451, 456, 551, 559, 622
Lessen 96
Lessines 96, 125, 446, 516
Leuven III, XVI, 24, 60, 110, 160, 182, 295, 592, 613
Leyden III, 122
Li Muisis 633
Libanus 166
Lichtenstein 17
Liège 138
Lier 459
Lietbertus 147
Lieve 32
Ligny 693
Lillers 68, 271, 291, 299, 308-310, 518
Limburg 361, 387, 694
Lincoln 459
Lindanus 39, 97, 232
Lingard 613, 647
Lintz 447
Lissabon 252
Lisseweghe 215
Livinus 4
Lobenstein 17
Lodewyk 30, 31, 172, 179, 191, 214, 220, 230, 235, 237, 250, 277,
310, 349, 388, 389, 392, 393, 400, 415, 417, 547, 548, 551, 556-563, 566-568, 570, 572, 573, 578-580, 586-588, 591, 594, 596, 599, 603, 611, 615, 617, 618, 621, 627, 629-631, 633-637, 641, 642, 645, 646, 648, 649, 651, 654, 655, 659-663, 665, 669, 671, 673-675, 678, 679, 697, 701
Lodewyk-van-Overzee 29
Lodewyk de Dikke 186, 219, 221, 225, 272
Lodewyk de Stamelaer 10
Lodewyk de Twister 552
Lodewyk den Duitscher 11
Lodewyk den Vrome 33, 38
Lodewyk II de Stamelaer 3
Lodewyk III 3
Lodewyk IV 34
Lodewyk IV van Beijeren 596
Lodewyk IV van Over-Zee 3
Lodewyk IX 371, 395, 396, 400, 404, 407, 415
Lodewyk V den Nietsdoende 49
Lodewyk van Beijeren 596, 597, 612
Lodewyk van Creci XIV, 541, 556, 561, 626, 638
Lodewyk van Mael 94
Lodewyk van Male XIV, 97, 599, 627, 628, 638, 639
Lodewyk van Nevers 536, 555, 556, 572
Lodewyk VI 173, 184, 279
Lodewyk VI de Dikke 143, 182, 217, 242
Lodewyk VI den Dikke 172
Lodewyk VII 253, 269, 272, 274, 279, 302, 345
Lodewyk VII de Jonge 242
Lodewyk VIII 371, 396, 454
Lodewyk VIII den Leeuw 381
Lodewyk X de Twister 541, 549
Lodewyk XVII 382
Lodi 453
Loever 461
Loire 53, 362, 639, 702
Lokeren 96
Lombardyë 317, 453, 496
Lombartzyde 95
Londen 621, 640
Loo 184
Loreto 453
Lorette 452
Lorreynen 160, 464, 559, 693
Lotharingen 9, 11, 29-31, 34, 53, 59, 64, 76, 80, 83, 89, 90, 122
Lotharis 3, 11, 12, 49-51, 53
Lothryk 54, 55, 61, 65, 72, 73, 90, 168
Louis X le Hutin 549
Louvre 370
Lsbroussart 82
Luik 83, 84, 135, 136, 138, 139, 170, 193, 254, 409, 416, 452, 652,
665, 669, 688
Luik : Kerk van Sint Lambertus 136
Luik : Sint Lambrechts kerk 136, 137
Luikenaers 141, 665, 668
Luikerland 83, 85, 668
Lünig 300
Lutgardis 39, 40, 52
Luxemburg 40, 54, 89
Lyons 161, 413, 637
Machteld 452
Macon 693
Maes 21, 83, 137, 259
Magnaura 330
Mailly 124, 126
Maine 344
Mainz 148, 171
Maldeghem 475
Male 155, 491, 599, 630, 653, 656, 659
Malou 146
Marchantius 96, 133, 175, 265, 538, 650
Marche 139
Marchiennes 96
Marcourt 139
Margareet 270, 298, 408, 409, 414, 416, 418-420, 439, 447, 453,
459, 473, 556, 638, 639, 645, 662, 694, 697
Margareet van Beijeren 690
Margareet van Brabant 629, 631, 679
Margareet van Burgondië 697, 704
Margareet van Clermont 561
Margareet van Constantinopelen 346, 438, 540
Margareet van Elsaten 296
Margareet van Male 636, 641, 643, 646, 680, 684, 692, 696
Margareta 346, 371, 376, 378, 693
Margareta van Engeland 583
Margreet 297, 373, 374, 413, 415, 422
Margreet van Artois 670
Margreet van Avennes 597
Margreet van Clermont 250
Margreet van Elsaten 291
Margriet 255, 270, 407-409, 411, 414, 415
Margriet van Beijeren 683
Margriet van Constantinopelen 404
Maria 317, 338, 405, 453, 695
Maria van Burgondië 646, 704
Maria van Champagne 298, 317, 337, 389, 390
Maria van Vlaenderen 400, 488
Marke 364, 525
Marne 316
Marquette 364
Marsburg 62
Martène 162, 170, 406, 682
Mathilde 40, 98, 222, 282, 284-289, 294, 310, 319-321, 348, 350,
373, 376, 378, 404, 452, 559
Mathys Coolman 668
Matthys van Lorreynen 559
Maurienne 401
Maximiliaen 646
Meaux 173, 360
Mechelen III, IV, 430, 639, 644, 645, 690, 693
Meenen 93, 94
Meessen 94, 123, 125, 142
Mehaigne 295
Meiland 453
Meir van Marmara 327
Melis Stoke 502
Melun 393, 396, 401, 405, 454, 457, 462, 487, 697, 703
Menapiër-gau 4
Menapiërs 4
Messen 20, 100, 160
Messines 123
Metz 452
Meuer 470
Meyer 20, 21, 26, 37, 39, 41, 42, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 69, 71,
72, 75, 78, 81, 82, 88, 91, 99, 100, 102, 120, 131-133, 141, 142, 144,
145, 147, 148, 162, 164, 168, 171-177, 179, 181, 186, 227, 250-252,
255, 256, 260, 262, 264, 266, 270, 271, 275-277, 282, 284, 285, 287, 288, 291-293, 297, 298, 301-303, 307, 309, 320, 321, 346-349, 354, 356-359, 361, 366, 370, 378-381, 392, 393, 395, 397, 399, 400, 402, 405, 411, 412, 415, 416, 422, 423, 440, 445, 451, 455-457, 459, 461, 462, 464-467, 469, 472, 474-478, 483, 484, 486, 487, 489, 490, 492-495, 507-509, 513, 515-520, 522, 524, 526, 531-534, 538, 540, 542, 543, 545-551, 553-556, 558, 559, 561-571, 574, 576, 578, 585-588, 590, 606-608, 611, 615-619, 621, 622, 628, 631, 634, 636, 638, 641, 645, 646, 649, 650, 652, 654, 655, 658, 660-663, 665, 666, 668-670, 673, 677, 679, 682, 684-686, 689, 690, 692, 695
Mezières 557
Michaud 148, 162, 168, 283, 322, 323, 331, 335, 341
Michelet 481
Michiel van Harnes 380
Middellandsche-zee 164, 167, 252
Minorieten 383
Miraeus 8, 9, 13, 16, 18, 98, 100, 103, 105, 139, 149, 151, 228, 317,
381, 400, 402, 412, 413
Moerlemay 445
Moesië 158
Moke 496-507
Mons-en-Puelle 525
Mons Blandinii 59
Mont-Cassel 128
Mont-Cénis 401
Montereau 703
Montesquieu 52, 53
Montferrat 326
Montigny 421
Montreuil 133
Montrouge 390
Moorslede 152
Morinen 25, 50, 156
Mortagne 301, 363, 384, 421
Moulins 693
Mouskès 251
Muide 95
Munkereede 95
Munster van San-Stephano 327
Murzuffel 333-335
Namen XV, 60, 84, 136, 250, 254, 295-297, 309, 341, 361, 452, 453,
465, 481, 563, 583
Napels 183, 453
Nappe 190
Navarre 496, 552
Neder-Duitschland 108
Neder-Lotharingen 46, 48, 60, 162
Neder-Rhyn 597
Nesle 452
Neuilly 316
Nevele 667
Nevers 452, 547, 548, 557, 564, 638, 683, 690, 694
Nicaeë 163
Nicetas 333
Nicodemus 252
Nicolaes Zannekin 575
Nicopolis 691
Niepe 286
Nieupoort 95, 320, 494, 577
Nieuwe-Gracht 85, 272, 465, 510, 575
Nikolaes 12, 13
Nikolaes I 12
Ninove 96, 660, 666, 684
Noorbeveland 65
Noord-Brabant 533
Noordmannen VI, VII, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 27, 34,
35, 41, 47, 53, 111, 192
Noordzee 85
Normandyë 24, 26, 54, 61, 67, 127, 133, 162, 172, 173, 179, 180,
303, 305, 344, 346, 480, 623
Noville 295
Noville-sur-Mehaigne 295
Noyelles 624
Noyon 7, 8, 186, 400
Nyelle 452
O.L.V. van Boulogne 534
Odensee : Kerk van Sint-Albaen 182
Odo 3
Odo van Burgondië 365, 367
Odod 365
Ogina 160
Oise 7, 623
Oisy 299
Olivier van Clisson 622
Oostbrug 20
Oostburg 6, 95, 492
Oostcamp 177, 239
Oostende 95, 494
Oostenryk 447, 477, 646
Ooster-Schelde 263
Oosterbant 254
Opper-Lotharingen 73
Oppidum Sti Pauli 25
Opwyck 97
Orchies 96, 266, 286, 525, 538, 547, 548, 553, 559, 635, 644, 646
Orderic Vital 79
Orge 537
Orleanisten 697, 699, 700
Orleans 53, 172, 375, 680, 689, 696-699, 702
Ostrevant 254
Otgina 54
Otto 31, 34, 35, 37-39, 41, 60, 360-362, 364, 367, 368, 379
Otto-Gracht 35, 37, 38, 85, 93
Otto de Groote 34
Otto den Groote 37, 62
Otto I 30
Otto van Brunswyk 324, 360
Oudegherst 22, 23, 39, 41, 42, 46, 50, 52, 54-56, 62, 63, 65, 67, 72,
75, 78, 80-82, 85, 88, 91, 98, 100, 120, 123, 127, 128, 132, 133, 135,
141, 142, 150, 153, 159, 177-179, 185, 186, 225, 227, 229, 230, 235,
241, 251, 253, 256, 258-261, 265, 267, 269, 271, 273, 282, 287, 291, 298, 307-309, 312, 316, 349, 380, 422, 435, 439, 444, 451, 455, 457, 462, 464, 466, 471, 472, 475, 476, 540, 558, 579, 617, 628, 634, 635, 638, 641, 644, 645, 648, 676, 684, 694
Ouden-Burg 94
Oudenburg 6, 20, 22, 41, 95, 145-147
Overschelde 91, 96
Pagus Adertisus 8
Pagus Curtricisus 8
Pagus Flandrensis 4
Pagus Mempiscus 4
Pagus Noviomisus 7
Pagus Pabulensis 525
Pagus Pontivus 51
Pagus Vermandisus 7
Pagus Wasiae 35
Paillard 9, 20, 28, 29
Paillard de St. Aiglan 112
Paillard de St Aiglan 5, 6
Palestienen 323
Palestinen 147, 166, 183
Pamele 157, 421
Paquot 41, 79, 100, 257
Parys 3, 10, 30, 53, 173, 289, 299, 347, 349, 350, 362, 370, 375, 393,
397, 461, 464, 473, 477, 478, 483, 495, 533, 535, 537, 546, 547, 551,
553, 560, 570, 579, 581, 622, 623, 631, 640, 645, 663, 678, 682, 697-699, 702, 703
Paryzenaers 528
Paschalis II 170
Pera 328
Peronne 281, 290, 309, 348, 349, 363, 388, 389, 405, 461, 519
PeronneRoye 305
Peteghem 20
Peteghem by Audenaerde 6
Petrus 160
Petrus Rex 484
Pevele 157, 525
Philip 160, 184, 257, 259, 261, 263, 264, 270, 271, 274, 276, 281,
282, 285, 287, 289, 297, 298, 301, 306, 307, 309, 310, 343, 345, 347,
351, 354, 355, 357, 360, 362-365, 367, 372, 375, 381, 443, 452, 457, 460-464, 466, 468, 470-474, 476-478, 480-483, 487, 495, 513, 514, 517-519, 523, 524, 528, 529, 533, 535-537, 540, 542, 545, 547-549, 552, 571, 575, 581, 582, 585, 586, 593, 594, 596-599, 603-605, 608-611, 614, 622, 623, 625, 626, 628, 631-634, 638, 639, 644, 668, 683, 684, 688, 690, 694, 695, 704
Philip-Auguste 242, 270, 271, 275, 277, 279-281, 286, 289, 298,
300, 303-305, 307, 343, 346, 348, 353, 360, 361, 371, 381, 387
Philip de Goede 704
Philip de Lange 552, 555
Philip de Rouvre 636-638
Philip de Schoone XI, 580
Philip de Stoute 674, 680
Philip den Lange 556, 645
Philip den Schoone 441, 454, 511, 571, 686
Philip den Stoute 439, 641, 646, 680
Philip I 172
Philip III de Stoute 404, 441
Philip IV de Schoone 441, 541
Philip IV van Valois 541
Philip V 552
Philip V de Lange 541
Philip van Artevelde 668
Philip van Axel 566
Philip van Burgondië 680
Philip van Elsaten 243, 257, 265, 271, 280, 302, 348, 374
Philip van Heinsberg 269
Philip van Maldeghem 475
Philip van Namen 308, 316, 346
Philip van Poitiers de Lange 551
Philip van Thiette 524, 527
Philip van Valois 571, 573, 582, 583, 602, 607, 612
Philip van Zwaben 324, 361
Philip VI van Valois 580, 627
Philippe-Mouskés 386
Philippe d'Alsace 257
Philippe van Thiette 530
Philippine 454, 459-462, 466, 473
Philippine van Henegau 583
Philippine van Vlaenderen 474
Philips 273
Picardië 7, 8, 11, 51, 147, 160, 186, 277, 305, 400, 461, 640
Picardyë 318
Pierre l'Ermite 160
Pieter 486, 489, 491
Pieter de Koning 480, 484, 486, 488, 493, 500, 522, 546, 578
Pieter van den Bossche 661
Pieternel 202
Pistorius 65, 73, 76, 83, 87, 89, 91, 261, 307, 309, 384
Place d'Armes 655
Poitiers 344, 639, 641, 700
Poitou 344, 363, 369
Pont-à-Bouvines 364
Pont-à-Marque 525
Pont-à-Wendin 351, 524
Ponthieu 50, 51, 640, 701
Poperinge 615
Poperingen 577
Poperinghe 20, 95
Poperinghen 6
Portugael 252, 282, 287, 348
Propontis 327
Ptolemaïs 258, 284, 285, 289, 337, 338
Ptolemaïs : Sint Nicolaes kerkhof 285
Putten 259
Pyreneën 272, 419
Pyreneesch gebergte 344
Quatre-Métiers 36
Quatuor Ministeria 36
Quatuor Officia 36
Quesnoy 386, 387
Radulf 18
Radulphus 18
Raepsaet 4, 245, 248, 425, 426, 434
Raes van Herzeele 661
Raginer III 52
Rains 391
Raoul de Caen 175
Raoul de Nesle 502
Ravenschot 199
Regensburg 148
Reiffenberg 251, 378, 383, 386, 391, 402, 404, 440, 685, 689, 690
Reinaut van Dammartin 360
Reinout 368, 369
Reinout II 583
Reinout van Dammartin 362, 369
Reinout van Gelder 453
Renaix 96
Rey 650
Rheims 9, 16, 31, 53, 102, 253, 287, 290, 300, 394, 467, 557, 572
Rhetel 547, 548, 557, 638, 694
Rhyn 21, 269
Rhynlanden 251
Richard Coeur-de-Lion 303
Richard de Cornouailles 418
Richebourg 310
Richildis 73, 79-82, 84, 91, 98, 101, 120-128, 130-136, 139, 141-143,
171, 221
Robbrecht den Jonge 143
Robert-de-Wyze 49
Robert d'Artois 607, 614
Robrecht 79, 83, 98, 99, 120-122, 124-126, 128, 130-132, 134-136,
141, 144-146, 148, 149, 159, 160, 163, 164, 169-176, 199, 211, 400,
452, 456, 457, 474-477, 506, 518, 536, 540, 542, 546-548, 550, 553, 556, 557, 559
Robrecht de Jonge 160
Robrecht de Vries 140, 158, 160, 234
Robrecht den Oude 637
Robrecht den Vries 99, 101, 120, 143, 161, 220, 228, 257
Robrecht II 184, 637
Robrecht van Artois 473, 474, 496, 503, 582
Robrecht van Bethune 469, 527, 539, 541, 555
Robrecht van Cassel 527, 555, 556, 559, 568, 569, 576
Robrecht van Jerusalem 170, 174
Robrecht van Vlaenderen 167, 183
Rodbertus 149
Rode 154, 421
Rodenburg 41, 216
Roel II 266
Roel II 257
Roel van Nyelle 502, 507
Rogier 183
Rogier van Outrive 653
Rollo 24
Ronsse 96
Roomen 12, 80, 284, 324, 354, 474, 534, 546, 586, 690
Roomen : Sint-Pieter 690
Roosebeke 627, 676, 677
Rotbert 3, 61, 66, 80, 172
Rotbert I 54
Rouaen 303
Rouanen 180
Rousselaere 128, 676
Rousselare 41, 94, 181, 183
Rouvre 636
Rozala 52
Rudolf 40, 448
Rudolf van Burgondië 3
Rudolf van Habsburg 447, 448
Rupelmonde 96, 378, 411, 421, 422, 475, 588, 589, 684
Rykaert 304, 308, 309, 375
Rykaert II 648
Rykaert Leeuwenhert 303
Rykaert van Cornwallis 418
Rykhart 54, 61
Rykhart van Wouwen 201
Ryks-Vlaenderen 36, 170, 264, 298, 379, 411, 419, 447, 577, 693
Ryks Vlaenderen 96, 102
Rymer 304, 309, 316, 352, 355, 369, 387, 465, 467, 472-474, 584,
585, 588, 596, 599-601, 603, 604, 606-608, 611, 612, 614, 621, 622,
630, 633, 634, 639, 640, 643, 647, 679, 690
Ryssel 6, 71, 86-88, 95, 100, 125, 126, 138, 152, 157, 213, 225, 229,
231, 233, 237, 270, 278, 286, 351, 358, 359, 364, 381, 385, 392, 393, 469, 471, 472, 482, 487, 496, 509, 519, 530, 537, 538, 547, 548, 550, 553, 559, 631, 635, 644, 646, 660, 673, 674, 675
Ryssel : Sint Pieter 158
Ryssel : Sint Pieters 452
Saint-Bertin 158
Saint-Omer 348
Saksen 35, 40, 122
Salins 637, 638, 693
Salisbury 356, 365
Sambre 83, 137
Samson 253
Sanctius I 348
Sanderus 380, 499
Saracenen 158, 161, 165, 167, 168, 252, 315, 419
Savoye 400, 478, 519
Savoyë 695
Scarpe 301, 363, 421, 513, 515, 525
Schelde 8, 20, 29, 32-34, 38, 59, 60, 62, 74, 77, 78, 84, 89, 91, 93,
140, 141, 144, 157, 263, 301, 362, 363, 421, 525, 574, 661
Schellebelle 97
Schmeller 176
Schmidt 272, 346, 460, 477, 549, 552, 582, 606, 613, 614, 622, 626,
632
Schorisse 533
Schotland 453
Schouwen 517
Seine 53, 362, 537, 703
Senlis 10, 394, 467
Sens 703
Ser Sanders 351
Ser Symoens 351
Servaes 200
Servaes van Praet 199, 201, 203, 204
Sibylle 253, 258, 260, 261
Sibylle van Anjou 251
Sicielje 401
Siegfried 40
Sigebert Ingheryck 320
Sigericus Curtracensis 587
Sigerus 201
Sigerus de Curtraco 587
Sint-Amands 97
Sint-Nikolaes 96
Sint-Omer 22, 132, 227, 232, 249, 288, 301, 309, 311, 349, 354, 457,
469, 515, 518, 570, 575, 607, 679
Sint-Pol 25, 156, 184, 291, 322, 326, 453, 454, 693, 700
Sint-Winox-Berghe 286
Sint Amands 421
Sint Amandus 5
Sint Audoënus 6
Sint Baefs 29, 37, 421
Sint Bertinus 227
Sint Donaes 16, 190, 196, 197, 203, 213, 226, 227, 235, 317
Sint Jacob van Compostelle 533, 534
Sint Lazarus gasthuis 260
Sint Maertens 209
Sint Pieters 144, 421
Sint Pieters dorp 59
Sint Pol 51, 271, 299, 310, 693
Sint Winox-Berghe 20, 95, 401
Sithiu 22
Slag der Gulden Sporen 508
Sluis 95, 286, 430, 471, 561, 562, 580, 587, 606, 617, 618, 621, 650
Smedelinge 131
Sohier 201
Sohier le Courtraisien 587
Soissons 11, 13, 145, 146, 354
Soliman 163
Somme 281, 624
Spanje 419, 496
St.-Omer 233
St. Andries by Brugge 158
St. Baefs 158
St. Bertin 28
St. Jean d'Acre 258, 284
St. Omer 20, 85, 88, 130, 271, 278
St. Pieter 158
St. Pieters 48
St. Pol 52
St. Quentin 281
St. Vedastus 158
St. Winox-Berghe 577
St-Omer 308
St Denis 253
St Omer 264
St Quentin 7
Steegers 95
Steen 17, 563
Steenbeke 616
Steenvoorde 20, 95, 306
Straethem 191
Straetsburg 298
Straten 191, 194
Sugerius 184, 185, 253
Suzanna 52
Syrië 148, 161, 162, 166, 258, 284, 324, 326, 332, 337, 342, 374, 691
Taillar 426
Temsche 96
Teneraemonda 232
Teneraemunda 39
Terrae litigiosae 97
Terres de débat 96
Teruanen 20, 25, 85, 157, 160, 253, 300, 467, 518, 700
Thancmar 191, 193, 194
Thancmar van Straten 191
Theoduinus 135
Thibout 405
Thibout II 559
Thiebout IV 173
Thielt 94, 239, 653
Thierri d'Alsace 220
Thiette 452, 517, 525, 529, 542
Thomas 400, 401
Thomas Denys 619
Thomas van Savoye 400, 403
Thomassinus 106
Thourout 16, 20, 41, 42, 95, 145, 159, 177, 465, 676
Thracië 339
Thuin 21, 83
Tidighem 145
Tollenaers 312
Toscanen 83
Toul 76
Toulouse 480
Touraine 344, 701
Tournai 88
Tournais 304
Tournesis 92
Tournésis 304
Tours 344, 479
Transmarus 29
Trazegnies 414
Trier 418, 534
Turcoing 41
Turken 162-165, 171, 283, 691
Tusculum 407
Tydeghem 145
Urbaen IV 418
Urbanus II 161
Urbanus III 283
Urbanus V 643
Utrecht 122, 148, 186, 448, 522
Valencyn 50, 60-62, 64, 84, 137, 141, 254, 302, 317, 362, 372, 383-
387, 390, 422, 598, 609
Valois 266, 274, 277, 281, 541, 571, 572, 639, 641
Van Mieris 409
Van Velthem 513, 530
Van Waesberghe 105
Van Wijn 652
Vanlinthout III
Velly 474, 604
Venetianen 322, 323, 328, 329
Venetië 165, 317, 322, 323, 325
Verberie 14
Vermandois 7, 8, 124, 253, 257, 265, 266, 274, 277, 281, 302, 362,
480
Veuren-Ambacht 184, 268, 320
Veurne 6, 20, 41, 95, 128, 146, 184, 187, 189, 198, 208, 228, 234,
286, 319-321, 402, 469, 494, 565, 577
Vichte 154
Victor II 90
Vier-Ambachten 411, 447, 491, 560, 667
Vier Ambachten 35, 36, 38, 91, 96, 123, 171, 248, 265, 267, 268,
414
Vifquain 32
Villa S. Bavonis 59
Villers-Cotterets 277
Vilvoorden 105, 597
Vincennes 631
Vinchant 80, 81, 140
Vitry 513
Vitry-sur-Marne 391
Vlaanderen 217
Vlaemsch Vlaenderen 93, 94, 128, 286
Vlaenderen V-XII, XIV, XV, 1, 3, 5-9, 15, 18, 19, 21, 23-25, 30, 31,
38, 40, 45-51, 54-56, 59, 60, 62, 63, 66, 69-75, 77, 79, 81-85, 88-93,
97, 101-103, 106, 109, 113-115, 119-125, 128, 129, 132-135, 140-145,
147, 149-151, 154-157, 159-163, 168, 169, 171, 172, 175, 178, 179,
181-183, 185, 190, 192, 194, 199, 202, 218, 220-222, 224, 227-230,
233, 235, 236, 238, 241-243, 248-253, 255-265, 267-274, 276, 278,
280, 283, 284, 286, 287, 289-293, 295-298, 300, 301, 303-305, 307-
311, 316, 317, 319-321, 326, 331, 336, 337, 343, 346-349, 352, 354,
355, 358, 361, 363, 371, 373-375, 380, 382-384, 386-389, 391, 393-
395, 397, 400-405, 409, 411, 418, 421, 422, 439, 441, 447, 449, 452, 454-457, 459-461, 464, 465, 467-469, 471, 474, 475, 478, 480, 482, 483, 490, 495, 509, 511, 512, 516-520, 523, 525, 531, 533-535, 539-541, 543-545, 548, 554-562, 564, 568, 569, 571-574, 580, 584-588, 592, 594-596, 599, 601, 603, 604, 610, 614, 616-620, 625-628, 634, 637-639, 641-644, 646-648, 652, 654, 658, 666, 669, 673, 674, 678-680, 683, 685, 686, 688, 690, 692, 693, 698
Vlaenderen-gau 4
Vlaenderen onder de kroon 92, 93, 157
Vlaenderen onder het Ryk 92
Vlaenderen sous l'empire 93
Vlamingen 4, 21, 58, 78, 87, 120, 124, 125, 129-132, 134, 140, 163,
164, 179, 199, 209, 225, 231, 236, 237, 240, 253-255, 275, 280, 282, 298, 302, 303, 306, 328, 337, 347, 352, 356, 361, 365, 366, 370, 373, 396, 402, 411, 415, 422, 448, 469, 488, 490, 496-498, 500-502, 504, 505, 508, 511-520, 522-526, 528, 529, 531, 532, 542, 546, 547, 549, 550, 552, 557, 570, 575, 576, 578, 584, 587, 590, 599-601, 607, 608, 611, 613, 621, 623, 627-633, 644, 647, 677, 678
Vredius 11, 18, 39, 79, 160, 377, 381, 405, 408, 409, 453
Vrye 95, 267, 268
Waelsch-Vlaenderen 558, 635
Waelsch Vlaenderen 93-95, 286
Waesmunster 96
Waesten 208
Waestene 95
Wagenaar 72, 91, 98, 122, 135, 202, 262, 263, 358, 410, 417, 522,
526
Walcheren 65, 262, 357, 415, 517
Walcherus 170
Wallis 459, 460, 474, 545, 580, 618, 625, 640, 648
Walner van Kortryk 148
Warlaing 421
Warneton 20, 95, 208
Warnkoenig 4-6, 15, 34, 36, 37, 48, 50, 51, 59, 65, 66, 97, 98, 104-
106, 108-110, 116, 149-152, 154-156, 158, 175, 198, 228, 238, 245,
246, 248, 250, 263, 265-268, 274, 282, 294, 299, 300, 310, 312, 314, 315, 317, 320, 322, 349-352, 361, 362, 365, 372-374, 379, 395, 396, 399-402, 406, 409, 411, 418-426, 429-432, 434, 436-439, 443, 444, 451, 454, 457-459, 462, 466, 467, 472, 474, 475, 483, 507
Wastelain 6-8
Watene 20, 264
Wavercin 141
Wavrin 152
Wervick 20, 95
West-Roosebeke 676
West-Vlaenderen 146, 469, 494, 497, 565, 675
Wester-Schelde 263, 356
Westerschelde 268
Westvlamingen 506, 575
Weuren-Ambacht 565
Wieland 150, 156
Wielant 93
Wight 622
Wigman 34-37, 39-41, 91
Wilhelmus Armoricus 277
Willem 50, 184, 199, 208, 209, 217, 218, 222, 226-228, 231, 232, 234,
236, 238-241, 287, 317, 405, 414, 415, 418, 419, 452, 476, 477, 488,
491, 500, 518, 536
Willem den Hooveerdige 127
Willem den Rosse 172
Willem den Veroveraer 98, 127, 172, 222
Willem I 560, 583, 597, 598
Willem I van Henegau 609
Willem II 407, 598
Willem V 583
Willem van Beijeren 694
Willem van Bourbon 404
Willem van Château-Thierry 317
Willem van Dampierre 408-410
Willem van Gulik 453, 488, 491, 494, 497, 499, 504, 527, 528
Willem van Henegau 584
Willem van Holland 410, 411
Willem van Loo 184, 185, 198, 208, 229, 234, 256
Willem van Normandyë 98, 217, 222, 224, 226, 230, 237, 238
Willem van Salisbury 368, 369
Willem XII 638
Willems 102, 652
Winendale 465, 494, 521
Winoc 23
Winocx-Berghe 630
Winox-Berghe 41, 321, 469, 565
Winoxberge 228
Witte-Kaproenen 627, 652-654, 656, 657, 660, 662, 663, 671
Witte van Haamstede 522, 523
Wolfaertsdyk 65
Wondelghem 657, 658
Wormhout 20, 23
Worms 468
Wouter 198, 214
Wouter Crommelyn 215
Wouter van Hesdin 178
Wouter van Lillers 201
Wouter van Teruanen 187, 191-197, 209, 213
Wouters 426
Wulferic Knop 190, 199, 213
Wulveringhen 320
Wynendael 177
Wynendale 159
Wyt 405, 414, 415, 419, 439, 441, 444-465, 467, 468, 474, 476, 477,
480, 481, 488, 497, 508, 509, 511, 517, 520, 521, 531, 536, 561
Wyt van Dampierre 441
Yoens 652, 654-660, 687
Yolandis 452
Yonne 703
Ypre 678
Yzendyk 95
Zannekin 569, 576
Zara 323, 325, 327
Zeeland 171, 358, 414, 432, 453, 511, 516, 521-523, 526, 583, 667,
668, 681, 690, 694
Zeeuwsche eilanden 65, 72, 91, 123, 125, 263, 264, 289, 292, 414
Zeger Janssone 565, 574, 576, 578
Zeger van Gent 201
Zeger van Kortryk 587, 589, 591, 592
Zele 97
Zierikzee 511, 517, 523, 524, 536
Ziezele 491
Zuidbeveland 65
Zwarte-Zee 163, 327
Zwarte Margriet 439
Zwitserland 317
Zwyn 266, 356, 357, 562, 604