V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis van den Gentschen Vrijen Katoenbewerkersbond
(1887-1927) (1927)


Bij het veertigjarig bestaan van de vrije (lees katholieke) katoenbewerkersbond vond de leiding van deze bond de tijd rijp om Ad. Van Vlaenderen dit interessante boekje over de geschiedenis van de bond te laten schrijven. (139 blz., 4,25 euro - Enkel op CD-Rom)

When the christian cotton workers union of Ghent had its fourtieth birthday, the direction of this union decided to let write its history by Ad. Van Vlaenderen. A very interesting book. (139 pages, 4,25 euro - Only on CD-Rom)

Quand l'union catholique gantoise des travailleurs au coton fêtait son quarantième anniversaire, sa direction faisait ecrire son histoire par Ad. Van Vlaenderen. (139 pages, 4,25 euros - seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Contents - Table


Voorgeschiedenis 5
Eerste manifest 18 December 1886 11
Stichtingsvergadering van den Vrijen Katoenbewerkersbond 12
Strijdlied der Katoenbewerkers 15
Stichting van een ziektefonds 16
Beruchte vergadering in "Den Duitsch" 16
Tijdens die zitting 17
De Katoenbewerkersbond moet een grooter lokaal hebben en verhuizen naar de zaal "Lion de Flandre", Ste Marguerietestraat 18
Inhuldiging van het kartel van de Vrije Katoenbewerkersbond in 1888 19
Inhuldigingslied des kartels van de Vrije Katoenbewerkersbond 21
De propagande onzer Oud-Pioniers en de eerste meeting der katoenbewerkers 23
Stichting eener pensioenkas in de Katoenbewerkersbond 24
Stichting van den Antisocialistischen Werkliedenbond 25
Stichting van een Christen Metaalbewerkersbond en eene Vlasbewerkersvereeniging 26
Verschijning van den Wereldbrief "Rerum Novarum" 27
Stichting van het dagblad "Het Volk" 27
Algemeene werkstaking voor 't stemrecht 28
Splitsing onzer vereeniging 29
Overlijden van een onzer eerste pioniers 30
Stichting der eerste vakleergangen 32
De Vak- en Ambachtschool St. Antonius 32
De voorbeeldige toewijding en uitbreiding onzer beweging en werking 34
De stichter onzer vereeniging overleden 35
Algemeene werkstaking voor vermindering der werkuren 35
Wij zetten eene beweging op touw voor loonsverhooging 37
Stichting van ons vakblad "De Vrije Katoenbewerker" 38
Krisis in de katoennijverheid 39
Den Hoogen Arbeidsraad in betrek met de beperking van den arbeidsduur 40
Vermindering van werkuren 41
Nog een overlijden van een onzer eerste koene werkers 43
Een vaandel 45
1887 - Ons jubeljaar - 1912 45
Jubel- en vaandellied 48
Het op touw zetten eener nieuwe loonsverhooging 50
De socialisten bereidden eene algemeene werkstaking voor om de grondwetsherziening te bekomen 52
De algemeene staking loopt eene mislukking op 53
Eene levensverzekering in onze vereeniging 54
Onze voorzitter overleden - Stichter der vereeniging 54
Eene belangrijke werkstaking 55
De ramp van den oorlog 56
Heer Arthur Verhaegen overleden 61
Een nieuwe slag komt ons te treffen door het plotseling overlijden van Mr Duprez Louis 62
Het bezoek van Monseigneur Seghers in onze algemeene vergadering 63
De ondersteuning tijdens den oorlog 64
De bevrijding 65
De werkherneming 65
Krisis in de katoennijverheid 68
De Socialisten breken hun eerewoord 70
De invoering van de Achturenwet 71
Het twee ploegenstelsel 72
Het invoeren der engelsche week 72
Ons 35 jarig jubelfeest 73
Gelegenheidslied van den Vrije Katoenbewerkersbond van Gent bij zijn 35 jarig bestaan op 5 juni 1922 75
Eene nieuwe loonsbeweging 76
Basisloonen en verdere loonsvoorwaarden in onze katoennijverheid 77
I. Machinisten 78
II. Stokers en helpers 78
III Werkplaats 79
IV Batteurzaal 79
V Kaarden 79
VI Etirage 80
VII Spilbanken 80
VIII Spincontinus 82
IX Retorcontinus (twijnmolens) 83
X Spinmolens 84
XI Twijnmolens 86
XII Verscheidene 86
XIII Grove kaarden (Cardes fileuses) 87
Algemeene bemerkingen 87
Dubbele ploeg 90
Eenige inlichtingen over het "Gewestelijk vezelkomiteit voor beide Vlaanderen" 94
Loonsbeweging en stakingen 95
Onzen hulpschrijver overleden 96
Wederom een erge slag 98
Inrichting van de Familietoeslag in de textielnijverheid 99
Nog een oude kampioen en stichter onzer vereeniging overleden 100
Wij worden erg getroffen 101
Ledental en geldelijken toestand van onze Vrije Katoenbewerkersbond gedurende het veertigjarig bestaan 105
Onze jubilarissen 105
Besluit 107

Index


Aalst 43
Antisocialistischen Werkliedenbond 25
Antwerpen 42
Arbeidsblad 94
Australië 42
Baertsoen 95
Bartsoen 55, 56
Bauwens 5
Beernaerts 66
België 5, 62
Bisschop 33
Bleyn 13
Bougiefabriek 41
Broeckaert 13, 14
Broederlijke Wevers 14, 55
Bruggeman 14, 35, 43, 44
Brussel 42, 62
Buysse 55, 56, 95
Byl 46
Célis I
Centraal Verbond der Christen Textielbewerkers van België 104
Christen Metaalbewerkersbond 26
Christene Textielbewerkersvereeniging 35
Christene Vlasbewerkersvereeniging 26
Claeys 13
Coppens VIII, 46, 60, 65, 74
Crevals 32, 38
Crompton 5
Dagblad Het Volk 27
De Coninck 20
De Grève 42
De Hemptinne 53, 66, 67, 95
De Lichtstraal 13
De Lichtstraat 12
De Martelaere 13, 14
De Munnynck XIII, 47, 49, 65, 74, 98, 99
De Nayer 43
De Smet 53
De Staercke 53
De Vrije Katoenbewerker 38
De Witte 64
Debruyne 42
Denis 41
Dierman 44
Duitschland 62, 65
Duprez X, 34, 40, 41, 57, 62, 65
Eecloo 44
Engeland 5, 42
Enschedé 61
Evergem 43, 44
Eylenbosch V, 10, 13, 35, 37, 41, 63, 65, 74, 105, 107
Fanfare van St. Joseph 74
Filature de Rooighem 95
Florida 53
Frankrijk 6
Gand 97
Garenplaatsken 14
Gent I, III, XI, 3, 5, 6, 8, 23, 31, 35, 40, 42-44, 52, 57-59, 61-63, 69, 70, 75, 89, 96, 98, 101, 105
Gentbrugge 23
Gillet 13
Goethals 13
Gorleer 60
Grasfabriek 9
Guequier 53, 54
Haché 26
Handels- en Nijverheidskring 39
Harmonie Het Volk 44, 73, 74
Herberg De Zwarte Kat 11
Herberg Den Duitsch 11, 16, 18
Herberg St. Joseph 23
Het Volk 28, 46, 47, 98, 108
Holland 61
Holstraat 33
Huycke 42
Huyshauwer XV, 10, 12, 13, 41-43, 47, 74, 101
Karel van Bignoot 55
Katholieke Jonge Wacht Het Volk 96, 97
Katholieken Werkliedenbond 65, 105
Katholieken Werkliedenbond Het Volk 60
Kortrijk 8
Kuiperskaai 58
La Louisiane 53
Labiau 95
Lavrauw 47, 55
Ledeberg 23
Leo XIII 27, 49
Lokaal Het Volk 20
Lokeren 28
Lousbergs 53
Manchester 25
Mariakerke 44
Mechelen 42
Mecoen 13
Meersteeg 3
Mommens 95
Motte 53
Oost-Vlaanderen 94
Oudburg 32, 46
Parmentier 9, 44
Rerum Novarum 27
Ronse I, 10, 13
Roubaix 6, 7
Rutten 49, 74
Schollaert 42, 43
Segers XI, 63, 64
Sleydinge 44
Slock 30
Souwerck XII, 96, 97
St. Amandsberg 23, 30
St. Jacobs 11, 12, 16
St. Stephanuskerk 46
Ste Marguerietestraat 18
Steyaert XVI, 47, 74
Steyart 106
Stillemans III, 32, 33
Stockman 45, 47, 49
Texas 95
Tibbaut 35
Tourcoing 6
Turnmaatschappij Ganda 73
Vak- en Ambachtschool St. Antonius 32, 35, 108
Van Acker 44
Van Artevelde 20
Van Bignoot VI, 13, 46, 47, 49, 54
Van Bruynbroek 74, 76
Van Cleemputte 30
Van De Putte XVII, 74
Van der Haegen 11
Van der Schelden 101
Van der Slycken 47
Van Dyck 42
Van Hoegaerden 44
Van Hoegarden 9
Van Iseghem XIV, 13, 74, 100
Van Lierde II, 13, 14, 30-32, 35
Van Loo 13
Van Mossevelde IV, 14, 30, 32, 33, 35, 63
Van Speybroeck 26
Van Triel 46
Van Vlaenderen 3, 42
Vandeputte 106
Verdelgen 42
Vereenigde Spinners 55
Verhaegen IX, 20, 25, 30, 33, 41, 42, 47, 49, 61, 62, 65, 99
Versluys VII, 60, 65
Vincent 53
Vlaanderen 94
Voortman 43, 44, 95
Vooruit 13, 17, 22, 51, 62, 70
Vrijdagmarkt 11
Vrije Katoenbewerkersbond 20-22, 24, 30
Vrije Katoenbewerksbond Recht en Plicht 54
Vrijen Katoenbewerkersbond van Gent 48, 75
Waarschoot 44
Weekblad Het Volk 27
West-Vlaanderen 94
Weversbond Recht en Plicht 105
Weymeersch 42
Wondelgemstraat 23
Zaal Lion de Flandre 18, 19