V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Zannekin (1928)

Soms denkt men (ten onrechte) dat de strubbelingen tussen Vlaanderen en Frankrijk ophielden na de Guldensporenslag. Dat was echter niet zo. Dit boek dat ondertekend werd door Pleimion Naibh besteedt zeer uitgebreid aandacht aan de periode van het einde van de dertiende eeuw tot ongeveer 1330. (431 blz, 13,- euro - enkel te koop als ebook)

Sometimes we think that after the Battle of the Golden Spurs there were no more troubles between Flanders and France. This isn't true however. This book which is signed by Pleimion Naibh is about the many troubles between both countries from the end of the thirteenth century until about 1330. (431 pages, 13,- euro - only for sale as ebook)

Nous pensons parfois qu'avec la Bataille des Eperons d'Or toutes les troubles entre la Flandre et la France étaient finies. Rien n'est moins vrai. Ce livre qui a été signé par Pleimion Naibh nous parle de la période très mouvementée de la fin de la treisième siècle jusqu'environ 1330. (431 pages, 13,- euros - seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Contents - Table

I Deel : Land en Volk van Vlaanderen

1e Hoofdstuk : De drie Vlaamsche Gewesten 5
1 De Boschstreek 6
2 Het Rivierengebied 8
3 Het Kustland 14

2e Hoofdstuk : De Koloniseering van het Kustland
1 De Aftocht van de zee 19
2 De eerste Bevolking : Saksers en Friezen 21
3 Aankomst van de eerste Frankische inwijkelingskoloniën 23
4 Hoe waren die menschen op den trek geraakt ? 26
5 De koloniseering en het Karakter van de Bevolking 31

3e Hoofdstuk : De Landelijke Constitutie of de Bekrachtiging van het Spontaan ingetreden Regiem 37
1 Dijken 38
2 Eerste rechterlijk Regiem 40
3 Persoonlijke Vrijheid 41
4 Vrijman en Grondbezit 44
5 De Landsvrede 46
6 De Keuren en de Landrechtelijke Gemeenten 48
7 Geweldige Tooneelen op het Kustland 52
8 De Blauwvoeten en de Ingherijkers 54
9 De natuurlijke verklaring van al dat strijden 56
10 De Weermacht van het Kustland 58
11 De Geest van het Kustland 62
12 Veropenbaringen van den Geest van het Kustland 63
13 Zijn Gang over geheel Vlaanderen 65

II Deel : De Stedelijke Gemeenten

4e Hoofdstuk : De Aanvang
1 De eerste Inwijkelingen 67
2 De Kern van de Vlaamsche Steden 69
3 De Burg of Poort 70
4 Ontwikkeling van Brugge en Gent 71

5e Hoofdstuk : De eerste Phase van de stedelijke ontwikkeling
1 Het eerste Verkeer te Land en te Water 74
2 Handels- en Nijverheidsgebied 77

6e Hoofdstuk : Tweede Phase van de stedelijke ontwikkeling
1 Het Ontstaan van het Wereldverkeer 79
2 De Gildegemeente 80
3 De Charters en de Keuren 83
4 De Vlaamsche Organisatie 84
5 De Patriciërsgemeente 88
6 De Wollennijverheid 91
7 Het stedelijk Patriciaat en het Schependom 93
8 De strijd tusschen Ambachten en Patriciaat 96
9 Samenvatting van den Toestand op het einde van de XIIIe eeuw 98

7e Hoofdstuk : De Tegenstelling Brugge-Gent
1 De XXXIX van Gent 100
2 Het Bestuur van Brugge 102
3 De Achteruitstand van Gent 107

III Deel

8ste Hoofdstuk : Frankrijk contra Vlaanderen
1 Het Ontstaan van het Markgraafschap 111
2 Op Weg naar het Oosten 116
3 Ontstaan van het Engelsch Koninkrijk 118
4 Robrecht de Fries 119
5 Einde van de eerste Dynastie 122
6 Het Huis van Elzas 125
7 Het Henegouwsche Huis 127
8 Ferrand van Portugaal 129
9 De Slag van Bouvines en de Vrede van Melun 130
10 Overzicht 133
11 Het Huis van Dampierre 137
12 Van 1287 tot 1296 139
13 Van 1296 tot 1301 141
14 1302 143
15 1302 tot 1305 147

IV Deel : Verdrag der Ongerechtigheden

9e Hoofdstuk : Het Onrecht van Athis aan de Orge
1 De Wapenstilstand 150
2 De Vrede van Athis 154
3 Het Bestuur van Filip den Schoone 155
4 Wat de Koning met Athis bedoelde 158
5 De Bedoelingen van de Dampierre's 159
6 Veranderingen in het Stedelijk Bestuur 162
7 Storm en Verschalking 168

10e Hoofdstuk : De List van Athis aan de Orge
1 Het Poitiersche Athis : 1307 170
2 Het breken van den band met Brugge en het Parijsche Athis : 1309 171
3 Vrede, ja - doch Rust, neen en de Henegouwsche Oorlog tot afleiding 178
4 De Verzoening en de Aanhechtingspogingen 182

11e Hoofdstuk : Na Brugge, Bethune
1 Lodewijk van Nevers, conferentiën van Doornik, verdrag van Pontoise, Overdracht van Vlaanderen : 1312 184
2 Lodewijk van Nevers' Aktie, Verdrag van Marquette 189

12e Hoofdstuk : De Vlaamsche Wederkeerigheidseisch
1 Lodewijk X 194
2 De Wederkeerigheidseisch van Avignon in 1317 199
3 Liquidaties 208

V Deel : De Vrijheidsstrijd voortgezet door het Kustland (1323-1328)

13e Hoofdstuk : De eerste Beroering
1 Het eerste Optreden van Lodewijk van Crécy, graaf 214
2 Het Conflikt tusschen de Staatsopvattingen en tusschen de Gezagvoerders en het Volk 217
3 De eerste Opstanden in Veurne-Ambacht 1322-'23 224
4 De "Hooftmannen" 226
5 Heerenberekeningen en Volkswraak : Brugge-Sluis 1323 228
6 De Opstand in 't Vrije en in Veurne en overal 232

14e Hoofdstuk : Onder de vaste Leiding van Brugge
1 De "Compagnons de l'esmuete" en de Adel 234
2 Het Plan van het Bevelhebberschap te Brugge 237
3 De Tocht naar het Westland 239
4 Aardenburg en de Tocht op Assenede 242
5 Wapenstilstand en Scheidsgerecht : Ter Duinen 244
6 Voortzetting van het Uitwerken van het Krijgsplan 247
7 Kortrijk 250
8 De Val van Ieper 252
9 Rekkelingbrug en Blokus van Gent en Oudenaarde 254
10 Gent den Val nabij 257
11 Het Interdikt alleen redt de Stad en den Graaf 260
12 De opperste Leiding 266
13 Verdeeldheid en toch standhouden tot aan den vrede van Arke 267
14 De Vrede van Arke en de Bedoelingen van de Vlamingen van 1323 tot 1328 270

15e Hoofdstuk : Het laatste Bedrijf van den Strijd
1 Onmogelijke Uitvoering 275
2 Gebeurtenissen op het Westland : Jakob Peyt 276
3 In Veurne-Ambacht en het Brugsche Vrije 281
4 Kritieke Oogenblikken voor de Leiding, die den toestand evenwel meester is 282
5 Dynastiewisseling in Frankrijk en Verbondsvoorstellen aan Engeland 286
6 De Geest van Vlaanderen bezielt heel Vlaanderen en trekt de Grenzen over 289

VI Deel : De Slag te Kassel

16e Hoofdstuk : Voorbereidingen
1 Algemeene vijandige Gesteldheid van de Machthebbers 291
2 De Volksklas van Vlaanderen 293
3 Het Vertoon van den Graaf te Reims 297
4 Voorbereidselen 298
5 Effekt in Vlaanderen teweeggebracht 301
6 Bedenkelijke militaire Toestand 303
7 Wat de Krijgstocht voor den Koning beteekende 305
8 De Fransche Opmarsch 307

17e Hoofdstuk : De Slag van Kassel
1 Het Fransche Leger 310
2 Zannekins Leger 313
3 De Zaterdag, Zondag en Maandag vóór Kassel 318
4 Dinsdag 23 Augustus 1328 320
5 Zannekins "Slag" 324
6 De "Slag" mislukt 327
7 Vlaanderen verloren 330
8 Poging om verderen tegenstand in te richten 333

VII Deel : De Wraakneming

18e Hoofdstuk : De Wraakneming
1 De opgelegde Straf moet de Souvereiniteit van den Koning bevestigen 335
2 Onderzoekskommissies 337
3 Terechtstellingen 339
4 Willem de Deken en Pieter van Sinnebeke 340
5 Verbeurdverklaringen 341
6 Boeten en Lasten op de Steden 342
7 Bij de Likwidatie ontsnapt Vlaanderen toch aan de klem 344
8 Seger Janssone 345

Slotbeschouwingen 347

VIII Deel : Aanteekeningen

Benuttigde bronnen en geraadpleegde geschiedschrijvers 372

Index


's Heerenwillemskapelle 369
't Vrije 273, 282
Aa 5, 9-11, 20, 23, 111, 127, 144, 238, 309
Aalst 69, 77, 213, 258, 285, 343, 357-359
Aalter 7
Aar 355
Aardenburg 25, 36, 90, 168, 171, 179, 180, 232, 236, 239, 242-244,
247, 256, 257, 265, 267, 281, 283, 285, 299, 300, 302, 338, 340, 343, 355
Aardenburg : O.L.V. Kerk 300
Aaltersch Hoekje 7
Abbaye de Bergues St. Winnoc 372
Abbaye de St. Nicolas de Furnes 55
Abbaye de St. Pierre 372
Abboud 366
Abdij der Tempeliers 16
Abdij Ter Doest 16
Abdij Ter Duinen 16
Abdij van Beaulieu 10
Abdij van den Eeckhoutte 69
Abdij van Eversham 16
Abdij van Flines 161
Abdij van Ham 308, 370
Abdij van Laon 306
Abdij van Merkem 369
Abdij van Oudenburg 53
Abdij van Roesbrugge 370
Abdij van Sint Denijs 170
Abdij van St. Baafs 16, 36, 68
Abdij van St. Bertinus 16, 36, 42, 69, 84
Abdij van St. Denijs 299, 330
Abdij van St. Pieters 16, 36, 68, 359
Abdij van St. Rikiers 53
Abdij van Ter Doest 36
Abdij van Ter Duinen 36, 39
Abdij van Waastine 319
Ackerman 264, 265, 283, 284
Adegem 25, 355
Adinkerke 369, 371
Aerembout 294
Affligem 359
Afflingehem 359
Aire 46, 49, 64, 127, 128, 308, 314
Alençon 318, 319
Alfons van Spanje 262, 272
Allemannen 361
Almere 355
Alost 359
Alpen 77
Aluwe 367
Alveringem 294, 369, 371
Alveringhem 294
Amandus 22
Amiens 126, 141, 177, 254, 260, 342
Andries van Florencië 338
Angermanland 75
Anglië 32
Anhalt 35, 362
Anjou 311, 324
Annoys 225
Antwerpen 21, 62, 63, 113, 117, 189, 340, 356
Arca 38
Ardenburgh 271
Ardennen 112
Ardres 9
Arke 49, 269, 272, 275, 276, 282, 343
Arken 64
Arkes 50
Arneke 369
Arnike 294
Arnold I 357
Arnold I de Groote 115
Arnold I de Oude 115
Arnold I van Vlaanderen 358
Arnold van Ardres 360
Arnoud van Oudenaarde 361
Arragon 156, 199
Arras 47, 49, 86, 87, 90, 145, 201, 215
Arras : St. Vedastus-abdij 189
Artesië 84, 90, 108, 112, 127-129, 194, 198, 262, 263, 292, 324, 364
Artevelde 66, 110, 140, 289, 344, 346
Artois 313
Assebroek 353
Assenede 117, 242, 243, 262, 358
Athis 150, 158, 161, 167, 168, 170, 171, 173, 176, 180, 187, 188, 200, 201, 206, 217, 275, 343
Atrecht 86, 94, 118, 148, 190-192, 207, 298, 299, 307, 364
Aubigny 307
Audruicq 10, 21
Aumale 313
Avekapelle 369, 371
Avignon 156, 177, 199, 200, 205, 207, 220, 271, 275, 293
Axel 117, 358, 359
Axla 359
Azincourt 218
Bachterhalle 367
Bakinoet 277
Balinoet 277
Bambeke 294, 369
Bannin 265
Bapaume 49
Bar 311, 331
Barbanzons 131
Bariseel 366
Barizeel 366
Baroffle 307
Basekin 371
Bassevelde 358
Bavay 8
Bavinkhove 15
Bavo 6
Beaucaire 298
Beaucourt 40
Beaujeu 311, 313
Beaumont 38, 374
Beauvais 172
Becelare 353
Bedford 360
Beerst 27, 353
Beggarden 9
Beieren 361, 362
Belgique 11
Belle 168, 241, 273, 294, 343, 364, 369
Belle-Ambacht 23, 59, 318
Bellegem 12, 195
Benedictus IX 148
Benevent 363
Bergen 50, 59, 168, 171, 181, 182, 240-242, 266, 276-280, 282, 299, 314, 318, 320, 321, 333, 338, 342, 343, 369
Bergen-Ambacht 223, 241, 277, 289, 318, 343
Bergen : Steen 277
Bergen Ambacht 50
Bergenambacht 19
Berghes 266
Bernaerd 264, 265
Bernard 349
Berten 333
Bertoen 264, 265, 282-284, 301
Bertrand 286
Bertrand van Melle 359
Bethune 49, 151, 154, 161, 184, 188, 217, 228, 308, 364, 365
Béthune 365
Beugin 307
Beveren 294, 353, 358, 364, 369, 371
Bieren 277, 369
Biervliet 43, 49, 64, 189, 303, 358, 368
Bissenzele 277, 369
Bladelijn 371
Blaevoet 56
Blanca van Kastilië 363
Blanchard 7, 9
Blankenberge 168
Blaringem 53, 191, 309
Blauvoet 294
Blauwvoeten 42, 54-56, 65, 127, 181
Blavot 55
Bled 372
Bloote van het Vrije 229
Bockel 262
Boeschepe 369
Boesegem 309
Boheme 311
Bohemen 332
Boiden 277
Boitshoeke 369
Bolle 349
Bollezele 369
Bolona 353
Bonifacius VIII 142, 147, 148
Bonin 210
Boone 371
Boonen 5, 11, 21, 40, 112, 114, 231
Borluut 101, 210
Bornhem 364
Borsele 356
Borselen 143
Bosschaard van Avesnes 125, 137
Bouchard de Montmorency 331
Bouchaute 117, 358
Boud 371
Boudeloot 283
Boudewijn de Courtenay 364
Boudewijn den IJzere 113, 115
Boudewijn Hapken 91, 123, 124
Boudewijn I 40, 115
Boudewijn IV 82, 357
Boudewijn IV met de Baard 117
Boudewijn IX 40, 65, 127, 128, 131, 360
Boudewijn IX van Konstantinopel 124
Boudewijn V 63, 126, 357
Boudewijn V van Rijssel 117, 127
Boudewijn van Rijssel 46, 118
Boudewijn van Zegerscapelle 251
Boudewijn VI 117-120
Boudewijn VII Hapken 47, 119
Boudewijn VIII 54, 124, 126
Boulogne 5, 40, 75, 171, 313, 331
Bourbon 311, 313, 323, 324
Bourbonne 201
Bourbourg 37
Bouvines 55, 65, 131, 363
Bovin 227, 235, 239, 243, 244, 262, 265, 267, 339
Bovins 242
Brabant 29, 110, 112, 130, 155, 179, 248, 289, 292, 313, 340, 356
Bracbantum 359
Braderin 366
Brandeburg 29
Breedenaarde 9
Breedene 345
Brekburg 168
Bremen 90
Bremermarschen 29
Bretanje 311, 313, 331, 332
Breydel 210
Brisetête 337
Brisetète 367
Brittanië 21
Brittanische zee 52
Broekburg 16, 37, 48, 50, 59, 64, 69, 142, 171, 211, 232, 273, 276,
279, 280, 294, 370
Broekburg-Ambacht 23, 50, 318
Broekkerke 369
Brucburgh 111
Bruges 63, 180, 251, 252, 259, 264, 266, 267, 270, 271, 279, 282-284, 294, 295, 301, 302, 334, 337, 338, 341, 349, 370, 372, 374
Brugge 6, 8, 14, 18, 19, 22, 25, 26, 29, 31, 36, 40, 42, 49, 53, 59, 63, 68, 69, 71-73, 75-82, 86, 87, 89-92, 94, 96, 97, 99, 100, 102-107, 109-111, 113, 121, 128, 142, 143, 145, 146, 148, 151-154, 159, 161, 163-168, 170-173, 175-178, 180, 184, 188, 189, 191, 193, 196, 198, 210-212, 215, 216, 220, 221, 223, 225, 228-239, 241-244, 247, 248, 251, 253, 255-263, 265-269, 273, 274, 276, 279-285, 287-289, 294, 297, 299, 301-303, 333, 335, 337-341, 343, 345, 347, 352-354, 361, 367, 368, 372
Brugge : Boeveriepoort 231
Brugge : Burg 230
Brugge : H. Bloedkapel 263
Brugge : Halle 68
Brugge : Loove 69
Brugge : Rije 151
Brugge : St. Donaaskerk 71
Brugge : Steen 230, 231
Brugghe 265, 272
Brugsche Metten 146, 151-153
Brugsche Vrije 14, 17, 23, 27, 38, 48-51, 59, 64, 143, 164, 168, 177, 267
Bruinswijk 362
Brussel 77, 178
Bruxelles 28
Buckingham 360
Budanvliet 22
Bulskamp 142, 369, 371
Burcht 355
Burggravenstroom 113, 355, 358
Burgondië 37, 125, 174, 194, 198, 311, 313, 324, 332
Busere 367
Callier 184
Calonne 307
Canche 9, 126, 127
Canin 265
Capet 116, 123
Cassel 227, 264, 281, 293, 334, 348, 374
Caux 301
Champagne 80, 89, 137, 324
Charles-le-Bon 42
Charles le Bon 373
Chartres 366, 374
Chatillon 108, 313, 329
Cherbourg : Quai des Flamands 30
Christiaan van Praet 54
Christiaan van Troyes 127
Cistercienzers 302
Clairmarais 313, 330
Clarembout 115
Clemens V 170, 172, 178
Clenay 371
Clermont 313
Clontarf 114
Clovis 11
Coene 265
Compiègne 207, 298
Coning 96
Coole 276
Coppyn 371
Cortrike 251
Coucy 268, 273
Coulogne 25
Craye 369
Crécy 218, 346
Cugnières 338
Cuvigny 307
D'Ardres 77
D'Aspremont 231, 232, 245
D'Avesnes 135, 137-139, 148, 181
Damman 210, 276, 371
Damme 36, 50, 52, 55, 64, 65, 87, 89, 90, 130, 135, 142, 143, 168, 171, 215, 216, 229, 230, 273, 302, 339, 343, 355
Dampierre 98, 135, 137, 139, 151-153, 155, 159-161, 165, 167, 181,
182, 184, 186, 191, 199, 200, 212, 213, 253
Dancart 264
Danckaerd 251, 264, 283
Danwilt 296
De Bakere 265
De Beursmaker 265
De Bonnere 371
De Brol 277
De Bruges 8, 42
De Budt 55, 373
De Chatillon 298, 305, 333, 334
De Cock 371
De Coninc 277
De Coningh 189, 264, 371
De Coutere 371
De Craene 251
De Crane 366
De Deckere 369
De Deken 225, 264, 265, 283, 287, 288, 302, 333, 340, 374
De Fiere 277, 280, 318, 324, 331
De Florence 286
De Garencopere 265
De Heerce 371
De Klerk 371
De la Mahière 264
De la Marche 201, 202
De la Marck 293
De la Roncière 301
De le Poule 296
De Marfontaine 286
De Marvis 31
De Mauconduit 214
De Meyere 264, 265, 283, 284
De Moor 349
De Moustiers 109, 139
De Noyer 214
De Paepe 279
De Panne 25
De Pape 210
De Pauw 63, 227, 259, 294, 301, 337, 341, 347, 348, 374
De Peyere 294
De Pinkere 277
De Planckenaere 366
De Ram 371
De Ries 265
De Rudder 210
De Scelewe 371
De Sceppere 265
De Scridere 277
De Scuetelare 277
De Sinnebeke 264
De St. Pol 202
De Swarte 366
De Tolnare 279, 339, 371
De Valuwe 277, 278, 366
De Varsche 277
De Vinck 276
De Visch 251, 366, 371
De Vriendt 279
De Vries 114
De Vrijen 274
De Winghene 270
De Witte 294
De Zevencote 296
Debboud 265
Deerlijk 12
Deinze 16, 255, 257, 284, 303, 333, 339
Delepierre 372
Dender 5, 10, 117
Dendermonde 69, 86, 259, 285, 303, 342, 355, 357, 364
Denemarken 360
Denen 40, 80, 113, 114, 131, 360
Deprez 279
Desmedt 210, 373
Desmet 358
Despars 8, 52, 82, 135
Desseldonk 86
Deule 9
Deunzen 284
Die Deckere 366
Die Ghoes 366
Die Planckenaere 367
Die Scildere 366
Diederik III 357
Diederik van Aalst 358, 359
Diederik van Belcele 337, 345
Diederik van de Moere 367
Diederik van Dixmude 367
Diederik van Elzas 124, 357, 358
Diegerick 334
Dieppe 30, 300, 301
Diksmuiden 21, 168, 302, 325, 333, 340, 343
Dintel 356
Divion 307
Dixmude 271
Doensen 284
Dominikanen 63
Domlinus 6
Doornijk 105
Doornik 8, 11, 22, 29, 31, 113, 115, 117, 127, 147, 156, 167, 177, 179, 184, 186, 189, 192, 196, 207, 208, 218, 251, 252, 260, 261, 268, 299, 300, 304, 308, 325, 328, 333, 344, 353-355, 357
Doquesvorde 360
Douai 11, 13, 80, 105, 136, 151, 154, 161, 164, 188, 268
Douve 370
Dowaai 108, 142, 146, 149, 154, 192, 198, 364, 365
Dranoeter 369
Drinkham 21, 25
Drogo van Beveren 359, 360
Dubois 156
Dudzele 25
Duinkerke 20, 50, 64
Duinkerken 168, 211, 240, 241, 276, 280, 294, 299, 333, 342, 370
Duitschland 14, 29, 77, 84, 116, 122, 130, 133, 355, 357, 359, 362, 363
Duiveland 356
Durham 360
Duruy 10
Duvivier 111
Ebblingem 369
Edward I 89, 140, 311
Edward II 195, 284, 365, 367
Edward III 284, 286, 288, 344
Eeke 332
Eekloo 261, 262, 355
Eename 117, 359
Eggewaartskapelle 294, 369, 371
Eginhard 373
Egypte 364
Eine 16
Elbe 5, 29
Elfgive 76
Eligius 22
Elverdingen 314, 333, 369, 371
Elzas 124, 359
Elzendamme 16
Engeland 20, 21, 28, 64, 75, 76, 79, 80, 84, 89, 107, 118, 119, 121, 122, 127, 129-131, 133, 136, 140, 142, 148, 156, 199, 215, 223, 260, 263, 265, 268, 286-288, 302, 340, 350, 361-363
Engelsch Kanaal 113
Engleterre 287
Enham 359
Epde 114
Eremboudskapelle 369
Erenbout 54
Erfurt 29
Ertvelde 358
Espinas 82
Esplechin 344
Etaples 30
Etrun 307
Ettelgem 7, 15, 26
Eu 313
Eudes IV 311
Europa 51, 61, 77, 78, 89, 118, 129, 136, 147, 155, 218
Europe 194
Eutin 29
Everard 296
Fauquembergues 50
Ferrand van Portugaal 65, 124, 129
Ferrand van Portugal 129, 363
Ferry IV van Lorreinen 331
Fiennes 155
Filip-August 55, 130, 360
Filip-Auguste 128, 130-132, 135, 137, 138
Filip August 126
Filip Auguste 126, 157, 363
Filip d'Evreux 311
Filip de Goede 125
Filip de Lange 196, 211, 344, 346
Filip de Schoone 90, 101, 106, 117, 124, 125, 137-139, 148, 156-158, 178, 181, 192, 365
Filip de Stoute 125
Filip den Lange 372
Filip den Schoone 141, 143, 145, 146, 150, 153, 155, 162, 167, 170, 172, 173, 182, 183, 185, 190, 193, 194, 204, 209, 215, 286
Filip den Stoute 153
Filip I 118, 120
Filip II August 124
Filip II Auguste 126
Filip IV 157
Filip V 207, 208
Filip V, den Lange 208
Filip van Artevelde 164
Filip van den Elzas 36
Filip van Elzas 17, 27, 54, 71, 72, 124-126, 357
Filip van Kortrijk 359
Filip van Namen 360
Filip van Poitiers 192, 365
Filip van Tiedi 147, 148, 151, 168
Filip van Valois 285, 286, 292, 321
Filip van Zwaben 362
Filip VI 287, 293, 299, 337, 344
Filip VI van Valois 344
Filips-Auguste 134
Filips de Schoone 109
Filips II 10
Fistu 7
Fiva 7
Flamanville 30
Flamigway 28
Fläming 29
Flämische Seite 29
Flämischtorf 30
Flandre 7, 9, 32, 63, 101, 164, 172, 183, 221, 234, 298, 330, 331, 337, 370, 372, 374
Flandre maritime 43, 226, 278
Flandres 162, 201-203, 233, 235, 270, 271, 295, 370, 373
Flandris 32
Flemhude 29
Flemingstorf 29
Flemmingen 29
Floreins III 357
Floris III 358
Floris van Holland 141
Flotte 215
Folcuinus 52
Folkingham 360
France 10, 162, 201, 271, 287
Franche 203
Francia 116
Franciskanen 63
Franken 8, 24, 55, 56, 356
Frankenland 361
Frankenlanders 361
Frankrijk 10, 13, 14, 55, 59, 61, 63, 64, 66, 73, 77, 84, 90, 93, 97-100, 102, 107-109, 111, 113, 116, 118-120, 122-124, 126, 127, 129, 131-142, 144, 147, 148, 156, 157, 160-162, 165, 170, 174, 182-185, 187, 190, 194-196, 198-200, 203-209, 215, 216, 218, 220, 223, 224, 228, 231, 233, 235, 248, 249, 251-254, 257, 258, 260, 262, 269, 271, 279, 283, 285-288, 290-292, 300, 303, 304, 311-313, 317, 331, 339, 340, 344-347, 350, 353, 359, 361, 363-365
Fransch-Vlaanderen 10
Fransche-Comté 365
Frederik Barbarossa 363
Frederik I, Barbarossa 362
Frederik II 362, 363
Fremery 372
Frethun 21
Friesland 16, 18, 35, 77, 112, 354, 355
Friezen 18, 21-24, 33, 55, 56, 75, 113, 114
Fritzlar 361
Froissart 297, 327, 328, 330, 331
Funck-Brentano 101, 102, 221, 373, 374
Funck Brentano 183, 184
Furnes 39, 45, 224, 232, 266
Furnes-Ambacht 39
Gaillard 270, 271
Galbert 54
Galbert de Bruges 373
Galbertus 80
Gallicantisch Vlaanderen 64, 87, 130
Gallië 11, 52
Gand 355
Gauchez de Chatillon 192, 311
Gauchin 307
Gautier de Cavaucamps 342
Gaver 259
Geeraard de Moor 159, 173
Geeraard van Sottegem 159, 169
Geeraardsbergen 49, 50, 181, 213, 249, 259, 260, 303, 343
Gelderen 137
Geluvelt 353
Genoa 90
Gent 6, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 49, 50, 59, 66, 68-73, 77, 79, 86, 87, 92, 94, 97, 99, 100, 103-110, 113-115, 117, 128, 141-143, 145, 148, 153, 154, 159, 161, 163, 164, 166, 168, 173, 175, 178, 180, 189, 191, 193, 196, 198, 208, 210, 211, 216, 220, 221, 225, 234-236, 242-244, 246, 248, 249, 251-263, 270, 271, 273, 274, 276, 281, 283-285, 288, 289, 297, 298, 303, 308, 318, 333, 339, 344, 345, 351, 357-359, 361, 364, 368
Gent : Belfort 139
Gent : Gravenkasteel 192
Gent : Houtlei 72
Gent : Kouter 68
Gent : Meire 68
Gent : Nederpolder 68
Gent : Oudburg 68, 69, 71, 87, 216
Gent : Ste. Veerlekerk 71
Gent : Veldstraat 68
Geoffroy van Ardres 360
Geraardsbergen 8
Gersta 20, 111
Gheest 111
Gheldolf 86, 96, 105, 106, 164
Gherbord van Witzand 360
Ghistel 31
Gilbert van Gent 359, 360
Gilliodts-Van Severen 39, 45, 172, 180, 372
Gillis De Clerck 180
Giry 9
Gistel 26, 40, 43, 53, 236, 239, 242, 252, 354
Glocester 360
Gobert van Male 170
Godewaarsvelde 369
Godfried van Vianden 364
Godwijn 76
Godwin 76
Goldene Aue 29
Goncellinus 207, 209
Goodrick 80
Gosnay 308
Gosses 48, 374
Goswijn van Brugge 170
Goswijn van Odegem 339
Gothland 75
Gotland 75
Grammaye 40
Gravejansdijk 36
Gravenkasteel 357
Grevelingen 20-22, 50, 64, 171, 211, 356
Grimaldi 148
Groeninge 178, 313
Groeningebeek 146
Groeningen 108, 147, 152, 172, 175, 182, 218, 264, 265, 296, 311-313, 321, 331, 348, 349, 354
Groeningerveld 66
Groot Zenter 369
Gros 82
Guichard VI 311
Guigues VIII 311
Guillaume d'Auxonne 246
Guillaume de Nangis 193, 314, 330-332, 334
Guillaume de Trie 297
Guines 9, 54
Gulden Sporenslag 102
Guyenne 118
Gwijde van Dampierre 36, 37, 74, 98, 99, 137, 145, 147, 164, 354, 367
Gwijde van Namen 146, 148, 185
Gwijde van St. Pol 192
Gwyde van Dampierre 125
Gyvelde 247, 369
Gyverinkhove 369, 371
Haarlemmermeer 355
Habsburg 125
Hadingehem 359
Haignerez 372
Halitgus 52
Halphen 373
Ham 21
Hamere 358
Handzame 26, 31
Hardinkvoorde 369
Harelbeke 6, 112, 113, 117
Haringe 369
Haringen 294, 371
Haringvliet 356
Hariulf 373
Harwaldolugo 26
Hasneda 358
Haspengouw 112
Hastings 28, 76, 118
Hatuarie 112
Hazebroek 15, 314, 369
Hazekensbrug 309
Heerenwillemskapelle 371
Heilig Land 126
Hekelsbeke 277
Helkijn 192, 260
Helkyn 252
Helmholts 374
Heme 265
Henderickx 314
Hendrickx 332, 343, 373
Hendricx 281
Hendrik de Leeuw 362
Hendrik de Vogelaar 361
Hendrik den Hoogmoedige 361
Hendrik I 111, 359
Hendrik II 357
Hendrik III 63
Hendrik III de Zwarte 46
Hendrik V 361
Hendrik van Burgondië 331
Hendrik van Lodi 193
Hendrik van Luksenburg 173
Hendrik VI 362, 363
Henegouw 13, 98, 112, 117, 118, 120, 121, 124-126, 137, 139, 147, 182, 186-188, 193, 194, 198, 215, 248, 313, 324, 325, 327-330, 332
Henin 307
Henne 264, 265
Hennin 50
Herbert van Wulveringem 54
Herman van Doornik 373
Hervaldolugo 7
Hervaldolugowoud 7
Herzele 369
Hesdin 49
Hessers 361
Het Brugsche Vrije 281
Het Oostvrije 262
Het Vrije 175, 215, 229, 232-237, 240, 260, 285, 333, 335, 337, 343
Het Westvrije 240, 262
Hetford 360
Heurne 357
Hillebrant 349
Hinderyckx 55, 227, 330
Hoei 79
Hoeke 168, 215
Holderness 360
Holke 25
Holland 16, 19, 77, 117, 118, 140, 147, 148, 215, 287, 288, 332, 358, 372
Hollande 287
Hollebeke 353
Hondegem 369
Hondschote 16, 276-279, 370
Hongarije 29
Honorius III 132, 178, 363
Honte 356
Hontein 282
Hontin 265
Hooft 367
Hoogduitschers 361
Hooglede 16, 31
Hoogstade 369, 371
Hooimille 369
Horaert 371
Hospitaalridders 311, 313, 338, 339
Host 296
Houdain 307
Houdin 308
Houthem 353, 369, 371
Houtkerke 369
Houtland 15, 16, 55
Hoyler 360
Hrochashem 7
Hrolf 114
Hugo V 364
Hulst 64, 117, 358, 359
Humfried van Kortrijk 359
Hurna 357
Huyttens 180
Hythe 21
Ieper 11, 15, 31, 47, 49, 59, 64-66, 69, 80, 81, 86, 94, 96, 97, 105, 106, 108, 109, 123, 128, 132, 142, 143, 146, 151, 154, 163, 164, 166, 168, 170, 171, 173, 175, 177, 191, 193, 196, 198, 225, 226, 240-242, 244, 246-248, 252, 253, 256, 266, 268, 269, 273, 274, 277-280, 282, 285, 294, 297, 299, 300, 303, 304, 316, 333, 336-339, 342, 354, 367
Ieper : Sint Maartenskerk 161
Ieper : St. Maartensabdij 69
Ieperleet 354
Ierland 22
IJsendyke 343
IJsland 35
IJzer 20, 31, 37, 76, 77, 111, 112, 127, 353
Ile de France 123, 324
Iller 361
Imschoot 367
Ingelram 114
Ingelram van Marigny 150
Ingerkijns 56
Ingherijckers 42
Ingheryck 55, 56
Ingheryckers 54, 55
Ingooigem 12
Innocentius III 362, 363
Innocentius IV 363
Isabella van Henegouw 126
Isara 37
Isegrims 54, 56
Isenberge 294, 369, 371
Italie 147, 353, 355, 362, 363
Italië 84, 363
Iwein van Aalst 359
Izaak den Engel 362
Jacob van Bergen 252
Jacquerie 350
Jacques de Chatillon 144, 145
Jakob van Oostburg 338
Jan Breydel 172, 175, 180
Jan de Beaumont 311
Jan de Brabander 181
Jan de Fiennes 182
Jan de Nesle 251
Jan des Verrières 251
Jan Henne 175
Jan I 196
Jan III 311
Jan van Avesnes 98, 137, 140, 141, 143
Jan van Axel 245
Jan van Belle 334
Jan van Bergen 236, 240
Jan van Brabant 179, 182
Jan van Cuyck 159
Jan van Dudzele 370
Jan van Gaver 169
Jan van Gavere 159
Jan van Gent 219
Jan van Gistel 144, 145
Jan van Haveskerke 146
Jan van Hemsrode 341
Jan van Henegouw 38, 147, 181, 199, 322, 331, 374
Jan van Namen 36, 143, 146, 163, 164, 174, 182-185, 191, 193, 197, 198, 212, 213, 215, 217, 228-231, 251, 253, 254, 256, 258-261, 268, 273, 307, 308, 364
Jan van Nesles 360, 361
Jan van Nevele 251
Jan van Slype 170
Jan van Veurne 170
Jan zonder Land 129, 131, 361, 363
Jan zonder Vrees 37, 125
Janchone 264
Janssone 235, 239-242, 246, 262, 267, 284, 304, 305, 339, 345, 346
Jean d'Avesnes 373
Jean de Nesles 243, 246
Jean des Verrières 243
Jean des Verrieres 246
Jeruzalem 29
Johanna van Bretanje 342
Johanna van Konstantinopel 50, 100, 124
Johannes XXII 200, 293, 299, 337
Joigny 155
Joris 294
Judith 113
Jüterborg 29
Kaaskerke 294, 369, 371
Kales 5, 9, 18-21, 25, 36, 40, 108, 111, 113, 340
Kamerijk 112, 113, 213, 246, 353, 355
Kapetingers 119, 122, 123, 153, 155
Kappel 369
Kapryke 358
Karel de Goede 124
Karel de Groote 18, 22, 114
Karel de Schoone 192
Karel de Stoute 125
Karel den Goede 43, 52, 53, 64, 122, 123
Karel den Groote 11, 27, 40, 45, 46, 88, 112, 113, 156, 362
Karel den Kale 40, 113, 115, 358, 359
Karel IV 211, 285
Karel IV de la Marche 286
Karel Martel 22
Karel V 125
Karel van Alençon 311
Karel van Anjou 155, 156, 363
Karel van Valois 143, 156, 173, 182, 190-192, 196
Karlingers 116, 122, 156
Kassel 5, 8, 10, 15, 42, 59, 60, 63, 64, 67, 108, 120, 130, 132, 146, 154, 157, 159, 166-168, 171, 182, 188, 191, 193, 198, 208, 211, 227, 241, 242, 265-267, 270, 273, 279, 288, 291, 293, 294, 297-301, 309, 310, 312-315, 317, 318, 320, 330, 333, 335-337, 341, 343, 350, 351, 360, 367-370
Kassel-Ambacht 23, 318
Kasselberg 257, 304, 309, 314, 319, 341
Kastilië 199
Kervijn 187, 221
Kervyn 14, 20, 22, 27, 40, 41, 45, 52-54, 58, 73, 75-77, 82, 96, 113,
131, 137, 147, 152, 155, 165, 170-173, 206, 207, 210, 245, 297
Kervyn de Lettenhove 32, 156, 373
Keulen 77, 353, 362
Kieldrecht 19
Killem 276, 369
Kinbles 294
Kinderingem 277
Kingsgate 21
Klauwaarts 144, 147
Kleit 7
Klooster van St Bertinus 7
Kluisberg 8
Kluit 356
Kluizen 358
Knokke 22, 354
Koenraad IV 363
Koenraad van Hohenstaufen 362
Köhler 27, 238, 299, 310, 312, 317, 319, 320, 323, 368, 374
Kokerulle 96, 105
Kokside 16, 369
Komen 10, 353
Konstantinopel 85, 155, 362, 364
Kortrijk 13, 14, 23, 66, 69, 87, 115, 145, 146, 154, 159, 168, 171, 172, 182, 188, 191-193, 195, 198, 230, 241, 247-252, 256, 261, 264, 273, 274, 285, 299-301, 303, 304, 333, 337, 338, 342, 357, 361
Kortrijk : Overleie 250
Kortrijk : Rijsselsche poort 251
Koudekerke 280, 369
Kraaiwijk 21
Krochte 369
Krombeke 294, 369, 371
Kuerloos 265
Kuip van Gent 71
Kurth 6
Kustland 1, 3, 14, 15, 19, 22-26, 29, 31-35, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 58, 59, 61-66, 71-74, 78-80, 85-87, 104, 105, 107, 108, 120, 121, 123, 132, 142, 143, 146, 159, 164, 167, 175-177, 179, 181, 213, 214, 219-221, 223, 228, 236, 247, 250, 256, 276, 288, 289, 313, 318, 326, 335, 337, 346, 347, 350, 352
Kuststreek 30
Kwadieper 369
La Basséekanaal 9
Lage landen aan de zee 6
Lagne 193
Lagny 193, 194
Lam 296, 367
Lambrecht van Gent 357
Lampernisse 25, 227, 294, 369, 371
Land van Aalst 14, 23, 211, 262, 285, 303, 359
Land van Hoek 9, 10, 50
Land van Waas 8, 14, 21, 23, 48, 50, 51, 59, 115, 117, 142, 174, 179, 216, 223, 239, 242, 248, 249, 257, 262, 285, 303, 353, 355, 358, 359
Landrethun 21
Langemark 183
Langerbrugge 260
Languedoc 298, 311
Lannoo 3
Laon 297, 340, 373
Lauwaerd 294
Lauwe 195
Lauwer 294
Lawe 9
Le Hugueur 206
Le Mire 300
Lech 361
Ledeford 360
Ledringem 369
Lefèvre 11
Lefferinhoeke 369
Legisten 87
Leie 5, 6, 8-11, 13, 22, 25, 30, 31, 35, 63, 68, 71, 109, 112, 136, 137, 255, 262, 276, 284, 304, 364
Leisele 294, 369, 371
Leliaarts 97, 133, 142-145, 151, 154, 178, 181, 182, 190, 218, 220, 226, 228, 254, 276, 285, 320, 360, 361, 368
Lembeke 358
Lendretun 21
Lens 49, 298
Leptines 52
Lessen 11, 13, 117, 147
Leuven 77, 189
Li Muisis 195, 251, 308, 322, 325, 331, 334, 339, 373
Licques 9
Liedekerke 285, 296
Lievevaart 108
Limburg-Stirum 178, 348, 349, 372
Lincoln 360
Linde 369
Lisboa 30
Lisbonne 30
Lissewege 16
Lodewijk de Dikke 123
Lodewijk de Vrome 25
Lodewijk den Beier 195
Lodewijk den Vrome 40, 41, 82, 111-113
Lodewijk IX 124, 137, 363, 364
Lodewijk van Crecy 181
Lodewijk van Crécy 99, 125, 160, 182-184, 198, 209, 211, 212, 214, 216, 218, 221, 222, 224, 229, 232, 233, 237, 253, 297, 301, 307, 336, 346, 364, 370
Lodewijk van Male 83, 125, 346
Lodewijk van Nevers 180, 182-184, 186, 187, 189-192, 195, 197, 198, 207, 208, 211, 213, 214, 297, 364, 365
Lodewijk van Savooie 331
Lodewijk VII 124
Lodewijk VIII 126, 131, 363
Lodewijk X 158, 185, 192, 195, 196
Lodewijk X, le Hutin 190, 194
Lodewijk XIV 9, 10, 133
Lokeren 359
Lombardie 224
Lombardzijde 333, 353
Londen 81
Loo 343, 369, 371
Loon 25
Lorreinen 311, 313, 324, 332
Loscouhier 30
Lotharius 359
Lotharius III 116
Lotharius van Supplinburg 361
Lotrijk 112, 113
Louis d'Evreux 183, 192, 193
Louis de Bourbon 202
Louis de la Marche 192
Louis I 311
Louis van Navarre 192
Louvre 140, 214, 285
Lovendegem 86
Lubeck 29, 89
Luik 289, 292, 364
Luksemburg 137
Luneburg 362
Luxemburg 324
Lyon 363
Maas 26, 90, 113, 117, 155, 289, 324, 355, 356
Maasland 75
Maastricht 77
Maine 311, 324
Maldegem 7, 19
Male 343
Malta 311
Mandel 31
Mannekensvere 353
Mansourah 364
Mardick 21
Mardijk 342
Margareta van Clermont 182
Margareta van Elzas 90
Margareta van Konstantinopel 44, 71, 125, 364
Margareta van Male 125
Margaretha van Frankrijk 209
Maria van Artois 183
Maria van Burgondië 125
Mariakappel 15
Marigny 158, 183, 185, 186, 188, 190, 192, 197, 365
Mark 25
Markgravenhuis 122
Marquette 148, 193
Masen 371
Mathieu de Trie 262, 272
Mathilde van Artois 365
Mathilde van Portugaal 126
Mathilde van Portugal 54
Maximiliaan van Oostenrijk 125
Mechelen 339, 356, 364
Meenen 11
Meessen 80, 273
Mein 361
Meissen 29
Meitzen 11
Mélantois 112
Melun 274
Mempisco 32
Mempiscus 25, 32, 52, 111, 112
Menapiërs 15, 19
Mende 207
Merkem 19, 27
Meshem 111
Messina 362
Metten 171, 172
Meyer 150, 183
Meyerus 17, 42, 373
Michiel de Harnes 360
Michiel van Loo 180
Middellandsche zee 30, 87
Miège 300
Miles de Noyers 262, 272, 307, 311, 328, 339
Millam 21, 25
Moer 113
Moerbeke 358
Moerdijk 21
Moeren 27
Moerlemeie 96, 105
Moeschroen 12
Mohammed el-Edrisie 72
Monikkenreede 168
Montfaucon 340
Mooren 30
Morienen 19
Morin 225
Morinen 280
Morinie 9
Mortes Haies 121
Mortimer 286
Munkenreede 215, 216
Munster 90
Museconingh 265, 302
Muusconigh 288
Namen 137, 182, 364
Namenpolder 358
Napels 155-157, 362
Napoleon III 10
Naumberg 29
Navarre 311
Nazareth 12, 16
Neckar 361
Nederduitschers 361
Nederland 5
Nederlanden 6, 73, 152, 218, 289
Nehallenia 52
Nélis 354
Nervië 8
Neuve Chapelle 15
Nevele 255
Nevers 184, 186, 189, 192, 207, 229, 231, 234, 346, 364
Nieppe 211, 241
Nieupoort 354
Nieuw-Sint Jakobs 371
Nieuw Kapelle 15
Nieuwe Gracht 9, 46, 127, 136, 309, 310, 314, 325
Nieuwen Gracht 64
Nieuwendamme 354
Nieuweride 369
Nieuweryde 38
Nieuwkapelle 369
Nieuwmarkt 7
Nieuwpoort 16, 36-38, 49, 50, 64, 168, 171, 240, 273, 314, 333, 342, 354, 369
Nikolaas van Marchiennes 192
Ninove 364
Noord-Amerika 31
Noord-Beveland 356
Noordpeene 369
Noordschote 333, 369, 371
Noordzee 5, 21, 75, 79, 113, 121, 288
Noormannen 12, 26, 27, 40, 68, 69, 75, 113-115
Noothaec 337
Nord 343
Noren 80
Norfolk 28
Normandië 113-115, 118, 121, 123, 130, 187, 292
Northampton 288, 360
Northumberland 360
Nottingham 360
Noyon 123, 127, 353
Nuefport 224
O.L.V. van Chartres 306
O.L.Vr. van Rocamadour 274
Oedelem 353
Oeren 369
Ogier 371
Oise 117, 298
Oland 75
Oléron 87
Oost-Duinkerke 369
Oost-Eekloo 358
Oost-Franken 361
Oost-Vlaanderen 92
Oost-Vleteren 369, 371
Oost Duinkerke 371
Oostburg 25, 53, 59, 60, 113, 355
Oostende 38, 50, 111, 343, 345
Oostendsche vaart 354
Oosterschelde 117
Oostkappel 276, 369
Oostkerke 369
Oostrijk 112
Oostzee 29, 75, 89, 121
Orchies 192, 198, 364, 365
Orge 149, 150, 170
Orosius 21
Ostolto 359
Ostrebant 112
Otto I 357, 358
Otto van Bruinswijk 362
Oudburg 357
Oude Kapelle 15
Oudegem 359
Oudegherst 215, 216, 261, 273, 274, 343, 373
Oudekapelle 369, 371
Oudenaarde 13, 14, 23, 49, 66, 69, 117, 132, 146, 163, 168, 243, 249, 251, 254, 255, 257-259, 261, 262, 273, 274, 368
Oudenberg 8
Oudenburg 15, 19, 25, 26, 53, 111, 273, 345, 354, 364
Ouderwijk 10, 21
Oudezele Kwadstraat 369
Overschelde 262
Oyemart 264
Paderborn 362
Pagart 9
Palermo 153
Palestina 75, 80
Palster 367
Parijs 126, 128, 131, 141, 143, 149, 156, 157, 168, 171, 173, 176, 178, 182, 192, 193, 198, 200, 203, 206, 208, 214, 219, 229, 231, 254, 265, 269, 279, 283, 285, 286, 292, 297-299, 302, 303, 306, 307, 314, 336, 340, 342, 343, 351, 353, 355, 360
Parijs : O.L.V. Kerk 337
Passchendale 353
Peene 15
Peenebeek 321
Pem 367
Péronne 128
Pertz 373
Pervyse 294, 369, 371
Petegem 254, 255
Petit-Pont 360
Pevelberg 148
Pevele 115, 152, 157, 368
Pevelenberg 66
Peyt 272, 276-280, 282, 289, 338
Philippe de Valois 202
Philippe de Valoys 201
Philippe le Bel 101, 183, 221, 374
Philippe le Long 206
Philippe VI 300, 306
Philippide 126
Picardië 292
Pierrefonds 285
Pieter de Coningh 145, 173, 175
Pirenne 10, 11, 42, 43, 63, 75, 77, 80, 82, 83, 90, 97, 105, 146, 147, 180, 181, 206, 212, 224, 226, 227, 232, 244, 252, 278, 288, 298, 337, 339, 341, 342, 347, 355, 360, 365, 367, 369, 371, 373, 374
Pitgam 21, 369
Pithem 16
Plasschendale 354
Pleimion Naibh 3
Poelaerd 264
Poitiers 170, 218, 233
Polinkhove 294, 369, 371
Pont-Neuf 126
Pont à Vendin 90
Pontanus 75
Pontoise 154, 198, 343
Poperingen 7, 49, 84, 168, 241, 273, 297, 314, 318, 333, 369, 371
Portugal 199
Prè-Porcins-bij-Rijssel 192
Priem 372
Prinsenhof 54
Proven 369, 371
Pruvost 372
Puy 199
Quadieper 277
Quentovic 30, 112
Raas van Gaver 361
Raganer 114
Ramsgate 21
Ramskapelle 369, 371
Ranchicourt 307
Raoul de Nesles 143
Raoul van Rijssel 359
Ratgheer 239, 243, 257, 259, 261, 262, 267
Ravens 264
Rebreuve 307
Recollettenberg 314
Regnaud de Fieffes 342
Reims 170, 286, 297, 299, 353
Rekkelingbrug 254, 255
Rekkem 10
Rekspoede 276, 369
Relme 210
Reneschure 15
Reningen 294, 333, 369
Renteke 294
Ressegem 159, 296
Rethel 151, 186, 346
Réthel 184, 188, 189, 192, 207, 364
Reyfin 371
Rholf 114
Rhône 311
Richebourg 15
Richildis 64, 117, 120
Riclin 279
Rijkaard 294
Rijkaard van Brugge 359
Rijkeburg 15
Rijks-Vlaanderen 117, 118, 139
Rijks Vlaanderen 137, 183, 195
Rijn 26, 155, 355, 361
Rijnvisch 210, 265
Rijsel 13, 59, 80, 108, 115, 136, 146, 148, 151, 154, 161, 198, 364, 368
Rijssel 63, 112, 118, 130, 142, 148, 149, 161, 164, 170, 171, 188, 192, 251, 268, 278, 296, 299-301, 303, 304, 307, 308, 338, 339, 343, 348, 351, 365
Rijvers 7
Riksele 369
Ripuarië 112
Robert d'Artois 311
Robert de Briquebec 272
Robert van Artois 133
Robertmes 188
Robrecht de Fries 61, 358
Robrecht den Fries 29, 46, 53, 59, 64, 80, 85, 117, 119-124
Robrecht II van Jeruzalem 119
Robrecht van Artois 319
Robrecht van Bethune 90, 125, 142, 143, 154, 161-164, 170-174,
177-184, 186, 187, 189, 192-196, 198, 207-211, 217, 364, 365
Robrecht van Boonen 364
Robrecht van Jeruzalem 37, 124
Robrecht van Kassel 174, 175, 177, 183, 185, 193, 199, 200, 206, 210-212, 214, 216, 225, 233, 237, 239-242, 244-246, 253-256, 258-262, 267, 268, 273, 298, 307, 320, 327-329, 331, 332, 336, 338, 342, 367
Robrecht van Komen 360
Robrecht van Saemslacht 251
Robrecht van Vlaanderen 185, 332, 366
Robrechte van Saemslach 251
Rocamadour 151, 199, 367
Rode 211
Roeselare 7, 111, 112, 114, 183, 241, 364
Rogier van Kortrijk 357
Roksem 7, 15, 26
Rollo 114
Rome 28, 151, 354
Romeinen 21
Rommey 77
Ronse 11, 163, 227, 364, 373
Roobroek 15, 369
Roslar 111
Rotte 355
Rotterdam 354
Rouen 114, 301
Rozedaalsche vliet 356
Rudger 243
Rue de la Calandre 360
Ruischure 369
Rumigen 25
Rupelmonde 196, 251, 368
Ruwhoutbosch 309
Rye 21
Rye-Harbour 21
Rykaard Leeuwenhart 362
Rymers 89
Rynvisch 296
Saaftingen 159, 358
Saalfranken 8, 10
Saffelare 86
Saint-Pol 201
Saksen 29, 313, 361
Saksenland 112
Saksers 9, 21, 23, 30, 113, 361
Saksië 32
Saliërs 11, 25, 32
San Giuliano di Fiammengi 28
Sanderus 40
Sandeshoved 37
Sandgate 21
Sandhooft 37
Sangatte 19
Saphyr 361
Sarazenen 206
Sartorius 90
Savooie 311, 333, 334
Scaldi 114
Scandinavië 35, 355
Scanië 75
Scaule 356
Sceldeholt 7
Scheepsdale 354
Schelde 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 25, 26, 30, 31, 38, 62, 64, 68, 90, 109, 113, 114, 116, 117, 127, 132, 136, 137, 144, 196, 238, 249, 252, 262, 304, 353, 355, 356, 358, 359
Schermachelinenszone 225
Scherpenisse 356
Schijnckele 210
Schinckel 265
Schinkel 275, 367
Schleziën 30
Schoore 353
Schoorisse 159
Schotland 32, 284
Schoudebroekvijver 309
Schouwen 356
Schynckele 367
Scinkel 296, 366
Scop 367
Scotelinck 371
Scoudebroek 321
Scrapsgate 21
Scure 371
Seger van Kortrijk 259, 261
Seine 26, 113, 301
Senlis 170, 299, 355
Ser Bette 101
Ser Symoens 101
Ser Uutenhove 101
Sermoise 9
Sheerness 21
Shelness 21
Sicilië 153, 155, 157, 362, 363
Sincfal 355
Sincfall 22
Sinnebeke 269
Sinsinnekapelle 369
Sint-Gillis-Waas 5
Sint-Laureins 358
Sint-Pol 313
Sint Denijs 336
Sinte Katerine 369
Slag bij Kassel 4
Slag van Bouvines 130
Sluis 36, 50, 108, 163, 168, 213, 215-217, 228-230, 273
Smedekin 264, 349
Snellegem 15, 26
Soks 277, 369
Somerset 360
Somme 26, 115-117, 126
Sottegem 187
Spanje 84
Spijker 369
Spronck 361
St. Audomarus 353
St. Baafsabdij 357
St. Bertijns 331
St. Bertin 372
St. Catherine 371
St. Clair 114
St. Denijs 306
St. Denysabdij 299
St. Donaas 264, 288
St. Donaaskerk 52
St. Eleutherius 353
St. Genois 178, 182
St. Gillis in Provence 274
St. Gothardbaan 80
St. Jakob in Compostella 151, 274
St. Jakobs 199
St. Jakobskapelle 369
St. Jan d'Akkre 126
St. Juliaan van de Vlamingen 28
St. Mariakapelle 369
St. Michielskerk 334
St. Omaars 9, 11, 16, 19, 49, 50, 54, 58, 62, 64, 65, 69, 79, 81, 82, 127, 128, 147, 192, 240, 241, 248, 268, 269, 272, 299, 303, 304, 307-309, 314, 318, 320, 325, 342
St. Omaars : Cordelieren 331
St. Omer 9, 10
St. Pietersabdij 25, 359
St. Pieterskerk 345
St. Pol 145
St. Rikiers 369, 371
St. Servais 374
St. Truiden 77
St. Walburga 369, 371
St. Winnoksbergen 16, 48, 50, 53, 54, 239, 273, 277, 278, 356
St. Winnoksbergen-Ambacht 23
St. Winoksbergen 25, 142
Staden 353
Stapel 30
Stappel 369
Staufen 361, 363
Stavele 369
Stavenisse 356
Steeger 211
Steegers 188
Steenbergsche vliet 356
Steene 25, 369
Steenkerke 369, 371
Steenvoorde 369
Steenwerk 188
Stegers 136
Stein 263, 264, 281, 293, 337, 340, 348, 374
Stendhal in Altmark 29
Stevinstone 360
Stocquart 28
Stratezele 52
Strazeele 52
Stuivekenskerke 353, 369, 371
Sueringh 265
Suger 29
Swaks 294
Sylvesterkappel 15
Sysseele 22
Syssele 71, 353
Tancarville 313
Tastevort 294, 366
Tatragebergte 30
Teems 79
Telehond 360
Tempeliers 170
Ter-Heest 7
Ter Duinen 55, 244-246, 257, 269, 302
Ter Hamere 49, 86
Ter Streep 111
Ter Wanen 147
Tervanen 177
Terwanen 112, 261, 280, 286, 299, 307, 353
Testereph 111
Tetegem 369
Texel 38
Thielt 16
Thielt : Ieperschestraat 3
Tholen 356
Thomas de Marfontaines 339
Thomas van Savooie 50, 124
Thonis 266
Thorowald 6, 26
Thun 21
Thuringen 29
Tiel 75
Tonin 367
Tonis 266
Torhout 6, 31, 53, 80, 113, 168, 183, 241
Torhouter woud 7
Tote Guy 336
Toulouse 187
Tourneur 366
Trazegnies 364
Tropinstone 360
Turingers 361
Turingië 112
Uckesham 111
Uksem 111, 369
Urbanus IV 363
Ursmarus 15
Uten Broucke 264, 288, 349
Utenbroucke 302
Utermeersch 259
Utrecht 22, 75, 353-355, 358
Uutendale 210
Vaast de Villers 342
Valencijn 117, 141
Valencyn 132, 140, 141
Valkenbergen 50
Valois 126
Van 't Hof 371
Van Aartrycke 210
Van Artevelde 99, 210, 350, 373
Van Bambeke 294
Van Bassevelde 264
Van Belle 279
Van Biervliet 367
Van Blare 279
Van Bruel 279
Van Brugge 54
Van Coutervoorde 210
Van Cutericke 367
Van de Borre 294
Van de Putte 372
Van de Velde 39
Van de Vlamincporte 265, 282
Van de Walle 371
Van den Bosch 276
Van den Broucke 349
Van den Dilf 277, 278
Van den Leene 264
Van den Lene 265, 267, 271, 283, 301
Van den Peerenboom 68
Van den Poele 296, 349
Van den Wijngaerde 264, 349
Van den Zueine 371
Van der Bergh 366
Van der Clite 225
Van der Elste 294
Van der Kindere 112, 113
Van der Leye 264, 349
Van der Mersch 225
Van der Mote 367, 371
Van Dooren 231
Van Drincham 276
Van Dudzele 282, 339
Van Gistel 220, 361
Van Guy 370
Van Harelbeke 265
Van Haringen 294
Van Harlebeke 282
Van Haveskerke 220, 361
Van Hazebrouck 279
Van Hersfeld 29, 80
Van Hertsberghe 264, 265, 270, 282-284
Van Houtte 68
Van Kokelare 301
Van Langhedonc 264, 349
Van Langhedonck 349
Van Leke 264, 267, 282, 288, 302
Van Lerberghe 163
Van Lichtervelde 220
Van Lokeren 111, 357-359, 372
Van Maerlant 144
Van Moere 294
Van Moerkerke 220, 349
Van Mons 264, 349
Van Moorslede 277, 278
Van Orscamp 265
Van Polinkhove 294
Van Pottelsberghe 210
Van Praet 220
Van Ressegem 285
Van Ruumbeke 265
Van Scathille 225
Van Schoor 366
Van Sinnebeke 264-267, 283, 284, 302, 340, 341, 349, 370
Van Sint Niklaas 276, 370, 371
Van Somerghem 340
Van Suevensele 349
Van Tielt 227
Van Vaernewijck 210
Van Valenchiennes 367
Van Velthem 196, 373
Van Winghyne 265
Van Zoetenay 279
Van Zomerghem 225
Van Zweepvorde 265
Van Zwevensele 349
Van Zwevenzele 264
Van Zwevezeele 227
Van Zwevezele 367
Vanden Bergh 372
Vanderkindere 115, 154, 176, 195, 346, 357, 359, 373
Vane Guy 336, 342
Vardenare 279
Vatikaan 351
Vauvert 199
Vendôme 366
Venetie 90
Venetië 163
Verberie 355
Verdrag van Athis 200
Verdrag van Lagny 193
Verdrag van Lier 140
Verdrag van Marquette 189, 193
Verdrag van Melun 131, 132, 135, 200, 363
Verdrag van Parijs 177, 200
Verdrag van Pontoise 184, 188, 189, 193, 365
Verdrag van Verdun 13, 18, 358
Verdun 113, 355, 359
Verlinchtun 21
Vermandois 112, 126, 139, 171, 261
Vese 366
Veurne 19, 25, 50, 53-56, 59, 69, 97, 127, 142, 168, 171, 232-234, 251, 266, 269, 282, 309, 315, 332, 333, 341, 343, 369, 371, 373
Veurne-Ambacht 17, 19, 23, 27, 36, 39, 42, 45, 46, 48, 49, 54, 55, 58, 59, 61, 143, 224, 227, 228, 232, 233, 236-242, 245, 247, 248, 273, 279, 281, 282, 304, 309, 318, 330, 332, 341, 343, 354, 369, 371, 373
Veurne : Abdij van St. Niklaas 225
Veurne Ambacht 31, 50, 321
Vézelay 215, 231, 233, 234
Viard 279, 285, 286, 298-301, 306, 330, 331, 336, 337, 339, 340,
343, 374
Vichte 7, 12
Vieille Chapelle 15
Vienne 311, 313, 329, 332
Vier-Ambachten 22, 48, 49, 51, 59, 64, 117, 142, 213, 243, 244, 257, 353, 357, 358
Vier Ambachten 14, 23, 50, 145, 216, 249, 260, 262, 285, 303
Vieux-Fort 307
Vijve 7
Vilain 259, 261, 368
Villani 364
Vincennes 196
Vinkem 25, 294, 369, 371
Vlaamsch-Vlaanderen 127
Vlaamsch Vlaanderen 197, 208
Vlaanderen 3, 5-8, 13-15, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 35, 37, 39-41, 44, 48, 49, 51, 60-62, 64-67, 69, 72, 74, 80, 81, 84, 85, 87, 91, 93, 97, 99, 101, 107-134, 136-144, 146, 147, 149-153, 155-161, 163-170, 172, 175-179, 181, 183-196, 198-200, 202-207, 209, 210, 212-215, 218-223, 226, 229, 231, 233, 245, 248, 252-254, 259, 267-274, 276, 278, 284-287, 289-293, 297, 298, 301-304, 308, 311, 312, 314, 317, 325, 330, 332, 333, 336, 340, 343-346, 349-353, 356, 357, 359, 360, 363-365, 367, 368, 372
Vlaanderen-Frankrijk 205
Vladsloo 353
Vlaenderen 8, 52, 373
Vlamertingen 333
Vlie 22, 77, 355
Vlieland 22
Vlissegem 25
Vlissingen 356
Vogeezen 361
Volkerinkhove 369
Voorde 29
Vrede van Arke 267, 270, 277, 278, 285, 370, 372
Vrede van Athis 149, 150, 154, 160, 161, 166, 167, 169-172, 174, 178, 186, 220, 270, 299, 348, 365, 372
Vrede van Marquette 192
Vrede van Melun 65, 130, 176
Vrede van Montreuil 142
Vrede van Parijs 220
Vrede van Verdun 112
Vrijbosch 7
Vuylsteke 355
Vylain 303, 368
Vyve St. Baafs 142
Waalsch-Vlaanderen 161, 186, 188-190, 195, 196, 198, 199
Waas 364
Waasland 35, 52, 181, 213
Waasten 188, 211, 273
Waastine 324
Wachtebeke 358
Wagrië 29
Waitz 112
Walbrecht 71
Walcheren 22, 25, 40, 64, 111, 114, 117, 130, 356, 357
Walenkappel 15
Waleram van Luksenburg 338
Waller Zeper 38, 147, 170, 181, 199, 322, 328, 330, 331, 374
Wallis 28
Walter van Dowaai 360
Walterus 23
Waregem 12
Warhem 369
Warnestun 21
Warnkönig 7, 17, 27, 49, 50, 68, 86, 96, 101, 102, 105, 106, 164, 179, 374
Warnkonig-Gheldolf 372
Waten 314, 369
Watervliet 358
Watou 314
Watten 211, 300, 315, 369
Weemaarskappel 15
Weenen 30
Weiblingen 362
Weiblingers 129, 362
Welfen 129, 362
Wenemare 255
Wervik 8, 188
Weser 5
West-Friesland 357, 358
West-Kwartier 14
West-Vlaanderen 30
West-Vleteren 369, 371
West Rozebeke 353
Westende 111, 353
Westerschelde 6, 20, 31, 356, 358
Westfalen 362
Westkapelle 137
Westkappel 369
Westkerke 239
Westland 15, 54, 235, 236, 239, 241, 261, 267, 276, 278, 280, 284, 285, 294, 304, 333, 335, 341, 342, 352
Westoeter 333
Westrijk 112
Wicman 357
Wielandts 234, 257
Wielingen 356
Wijnen 9, 25
Wijts 273
Wijtschaete 333
Wikingen 114
Willebrordus 55
Willem Clito 123
Willem de Veroveraar 118
Willem den Veroveraar 28
Willem Tell 332
Willem van Avesnes 181
Willem van Citry 338
Willem van Crevecoeur 182
Willem van Dampierre 125, 137
Willem van Eename 359
Willem van Gulik 142, 145-148
Willem van Henegouw 182, 193-196, 212, 311, 327, 331
Willem van Kokelare 338
Willem van Loo 54, 64
Willem van Moerbeke 219
Willem van Nesles 180
Willem van Normandië 75, 359
Willem van Saaftingen 63
Willem van St. Omaars 359
Willibrordus 22
Willijn 371
Winnezele 294, 369
Wisby 75, 89
Wissant 360
Wittelsbach 362
Woesten 333
Wolfaartsdijk 356
Wormhout 277, 294, 369
Wortegem 12
Wouters 371
Wulpen 22, 25, 369, 371
Wulveringem 369, 371
Wylder 277
Wylderbrug 277
Wynen 54
Wynendaele 284
Wynendale 183
Wyts 373
Y 355
York 360
Ypre 266, 272
Ypres 68, 266, 334
Ysendyke 285
Yzer 26, 27, 36, 61
Zandgat 19
Zannekin 1, 3, 227, 235-237, 239-242, 246-248, 252, 253, 267, 272, 279, 281, 303, 305, 306, 313, 314, 318, 323-326, 328-333, 351, 352, 368, 369
Zannekinshoek 227
Zarren 16, 353
Zeeland 16, 19, 22, 38, 40, 48, 50, 53, 64, 111, 137, 143, 147, 148, 181, 182, 193, 194, 213, 287, 288, 339, 345, 356, 372, 374
Zeeuwsch-Vlaanderen 59
Zegerskapelle 369
Zélande 287
Zelzate 19
Zerkegem 15, 26
Zermezele 369
Zevenburgsche gebergte 30
Zierikzee 148
Zips 30
Zoetenaai 369, 371
Zomergem 7
Zoutleeuw 77
Zuid-Beveland 356
Zuiddorpe 358
Zuiderzee 355
Zuidkote 240, 245, 369
Zuidlede 355, 358, 359
Zuidpeene 369
Zuidschote 369, 371
Zwaben 361
Zwarte Elster 30
Zweven 22
Zwijn 36, 38, 79, 216, 229, 284, 354, 355
Zwitserland 152, 272, 332
Zwyn 20, 22, 196