V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De Jonge Leviten van het Seminarie te Gent te Wezel, te Parys, enz. (1856)

Hier beschrijft P.J. Vander Moere het wedervaren van de Gentse seminaristen in de jaren 1813 en 1814. Deze seminaristen gingen liever in gevangenschap dan hun geloof af te zweren. In dit boek vindt U ook een biografie van Kardinaal Franckenberg en een overzigt van de kerkelijke geschiedenis van 1801 tot 1814. (322 blz., 9,75 euro - enkel te koop als ebook)

Here P.J. Vander Moere describes the adventures of the Ghent seminarists in the years 1813 and 1814. Rather than to be unfaithfull to their religion, they preferred to be captives. In this book you will find also a biography of Cardinal Franckenberg and a church history of the period 1801-1814. (322 pages, 9,75 euros - only for sale as ebook)

Ici P.J. Vander Moere décrit les aventures des séminaristes gantois pendant les années 1813 et 1814. Plustôt que d'être infidèles à leur religion, ils préféraient de vivre en captivité. Dans ce livre vous trouverez aussi une biographie du Cardinal Franckenberg et une histoire de l'église pour les années 1801 à 1814. (322 pages, 9,75 euros - seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Contents - Table


Inleiding.
Levensschets van den Cardinael Franckenberg IX-XLII
I. Groote verdiensten van Joannes Henricus, en wat ons vaderland aen hem verschuldigd is.
II. Zyne edele afkomst, christelyke opvoeding en eerste priesterjaren.
III. Zyn bisschoppelyke iever en heilige levenswandel.
IV. Hy verdedigt met moed en voorzigtigheid de regten der Kerk tegen Josephus den tweeden en tegen de fransche republyk.
V. Hy wordt gevangen en uit het land vervoerd.
VI. Hy doet afstand van zyn aertsbisdom, geeft nieuwe blyken van iever en godvruchtigheid, en sterft heiliglyk.
VII. Twee pauselyke breven, waerin Pius VI en Pius VII hem op het roemrykste pryzen.
Overzigt der Kerkelyke Geschiedenis, van het jaer 1800 tot 1814.
Eerste hoofdstuk. De jaren 1800 en 1801. XLIII-L
I. Keus van den paus Pius VII.
II. Het Concordaet.
III. Afschaffing der oude bisdommen en oprigting van zestig nieuwe.
IV. De organike artikels.
Tweede hoofdstuk. Van het jaer 1801 tot 1810. LI-LXXVI
I. Herstelling van den catholyken godsdienst in Frankryk en Belgiën.
II. Algemeene blydschap, in weerwil van hetgene er aen die herstelling ontbrak. De Heilige Vaten enz. waren te Parys gesmolten en het zilver was in klompen naer Gent overgebragt geweest.
III. De Stevenisten vertoonen zich eerst in de diocese van Namen.
IV. M. Stevens, ver van er het hoofd van te zyn, heeft ze bevochten.
V. Zyn iever en herderlyke vermaningen.
VI. Zekere omstandigheden begunstigen het Stevenismus : by voorbeeld, de organike artikels.
VII. De Catechismus van het fransch keizerryk.
VIII. De besluiten over de religieuze orders enz.
IX. De keizerlyke Universiteit.
X. De leer der vier Artikels van het jaer 1682.
XI. De eed van het legioen van eer.
XII. Eindelyk de twist over de openbare gebeden voor den keizer na de bulle van excommunicatie.
XIII. Bemerkingen over de schriften en over de dood van M. Stevens.
XIV. Twee dochters uit Vlaenderen worden te Roomen door den Paus bekeerd.
Derde Hoofdstuk. Vervolg van het jaer 1801 tot 1810. LXXVII-XCI
I. Pius VII komt naer Parys om Napoleon te kroonen.
II. Krooning des keizers.
III. Uitmuntende lof door den Paus aen de Belgen gegeven.
IV. De poogingen van Napoleon om den Paus in Frankryk te behouden, zyn verydeld.
V. Pius keert naer Roomen terug; hy is als opgetogen in de Sint-Pieters-kerke.
VI. Napoleon neemt bezit, eerst van Ancona en daerna van geheel de Kerkelyke Staten.
VII. Bulle van excommunicatie, welke zelfs van protestanten geloofd wordt.
VIII. De Paus wordt gevangen; zyn statig gedrag.
IX. Zyne overgroote armoede op de reis en zyn doodelyk lyden.
X. Stroomen van volk bewyzen hem alom hunnen allerdiepsten eerbied; zyn glansryke intrede in de stad Nice, en zyne aenkomst te Savona.
Vierde Hoofdstuk. De jaren 1810 en 1811. XCII-CVII
I. Naopoleons gedrag ten opzigte van het pausdom; hy doet de Cardinalen naer Parys komen.
II. Echtscheiding van Napoleon. Roode en zwarte Cardinalen.
III. De Paus vindt zich gedwongen de instelling te weigeren aen de bisschoppen door Napoleon benoemd.
IV. Mgr De Pradt en het aertsbisdom van Mechelen.
V. De keizer wil dat de bisschoppen door hem benoemd, als capitulaer-vicarissen aengesteld worden; de Paus stelt zich daertegen.
VI. De keizer zoekt raed by een zoogenoemd Comité van geestelyken; edelmoedig gedrag van M. Emery.
VII. Byeenroeping van een nationael concolie door Napoleons; hy zendt dry bisschoppen tot den Paus.
VIII. Het bisdom van 's Hertogenbosch en M. Van Camp.
Vyfde Hoofdstuk. Het jaer 1811. CVIII-CXX
I. Opening van het Concilie.
II. Keizerlyke boodschap, vol uitscheldingen tegen den Paus. Vrymoedigheid der bisschoppen van Jericho en van Chambery.
III. Commissie van twaelf leden, benoemd om de antwoord voor te bereiden op Napoleons byzonderste vraegpunt. Het gevoelen der meerderheid van de Commissie beantwoordt niet aan Napoleons verlangen.
IV. Nieuwe voorstel van den keizer; hy mislukt ook, en het Concilie wordt door den keizer plotselings ontbonden.
V. Groot belang van dat Concilie. Deftige daed van den aertsbisschop van Bordeaux.
VI. Uitmuntend gedrag van alle de bisschoppen van Belgiën. De Belgen hebben byna alléén de eer der vervolging.
Zesde Hoofdstuk. De Jaren 1810 tot 1814. Lof der Belgen die, om hun deftig gedrag en hunnen invloed in het Concilie van Parys, vervolging geleden hebben. CXX-CXLIV
I. Lof van Mgr Hirn, bisschop van Doornyk.
II. Lof van zynen theologant M. Duvivier.
III. Lof van M. Vande Velde, theologant van den bisschop van Gent.
IV. Lof van den bisschop van Gent, Mgr De Broglie.
Zevende Hoofdstuk. Groote beroerten in het bestier van het bisdom van Gent. Van het jaer 1811 tot 1814. CXLV-CLX
I. Poogingen aengewend om het bisdom van Gent aen Mauritius te ontweldigen; hy onderteekent zyn ontslag.
II. Door geweld perst men het van hem eene tweede mael af. Bittere gevolgen van dezen afstand.
III. De la Brue tot opvolger van Mauritius benoemd, wordt door een deel van het capittel capitulaer-vicaris gekozen.
IV. M. Goethals en Martens zyn alléén wettige generael-vicarissen.
V. Byzondere lof van M. Goethals. Een schoone brief door hem geschreven aen zynen neef, die stond als seminarist tot den krygsdienst verwezen te worden.
VI. Hoe zeer Mgr de Broglie hem achtte. Zyne dood.
De Jonge Leviten van het Seminarie van Gent te Wezel, te Parys enz., in de jaren 1813 en 1814.
Eerste Hoofdstuk. Afschaffing van het seminarie op den 25 july 1813. 3-15
I. De seminaristen onthouden zich van de choordienst van den ingedrongenen capitulaer-vicaris De la Brue by te woonen.
II. 's Avonds in de eetzael van het seminarie komt men hun den keus geven, of van De la Brue te erkennen, of van soldaet te worden. Met ééne stem kizen zy het laetste, en het seminarie is afgeschaft.
III. Zielroerende aenspraek van M. den Director.
IV. Hevig besluit van den prefect van het departement der Leye ten opzigte van de seminaristen van het Brugsche.
V. Acht en twintig van deze worden naer Parys gezonden; de ovrige zyn in de wacht van den prefect ingelyfd.
Tweede Hoofdstuk. Wegleiding der seminaristen naer Wezel, eerst van die van het departement der Schelde en daerna van die van het departement der Leye. 16-34
I. De la Brue wordt van byna geene priesters vergezeld in de processie van den 15 augusty.
II. De seminaristen van het departement der Schelde worden ook ingedaegd.
III. Harde beproevingen en schoon gedrag van de heeren Vanden Hecke en Helias.
IV. Lotgevallen der overige, welke gevangen naer Wezel geleid worden.
V. Zy worden plegtig onthaeld te Aelst.
VI. Hune verdere reize.
VII. Hunne aenkomst te Wezel.
VIII. Die van Brugge moeten ook naer Wezel optrekken : hunne armoedige kleeding en hun droef afscheid van Brugge.
IX. Hunne doortogt door Gent, en hunne verdere reize.
X. Dertele soldaten zingen met hen den lof der deugd.
XI. Na andere voorvallen op de Maes, te Ruremonde en te Venloo, treffen zy hunne Gentsche medebroeders te Wezel aen.
Derde Hoofdstuk. Lyden en gedrag der seminaristen te Wezel. 35-61
I. Zy lyden afgryselyk, maer leven godvrugtiglyk in de citadelle van Wezel.
II. Deerlyke toestand der hospitalen. Dry nog levende seminaristen worden als dooden behandeld.
III. Plegtige begraving der eerstgestorvenen.
IV. Heilige gesteltenis, wonderbare blydschap en laetste woorden der stervenden.
V. De seminaristen worden uit de citadelle gebragt en in dry regimenten ingelyfd.
VI. Verscheide zieken worden uit Wezel vervoerd, en eenige ervan sterven te Ruremonde enz.
VII. Wezel wordt belegerd. Lastig werk en slecht voedsel der seminaristen.
VIII. Zy vinden troost en hulp in den godsdienst. Gansch anders was het met hunne vervolgers.
IX. Broederlyke liefde onder de seminaristen.
X. Moedige daed van M. Speltoir.
XI. Vele der wegvugtenden ontsnappen aen schroomelyke gevaren, onder andere M. De Rache.
XII. M. Struyve, staende voor den kop geschoten te worden, is tegen alle verwachting vrygesproken.
XIII. Wezel geeft zich over, en de seminaristen die er nog in waren, zyn vry.
XIV. Zy nemen afscheid van de goede borgers van Wezel, bezoeken de grafsteden hunner medebroeders en verlaten de stad.
XV. Hunne blyde wederkomst in het seminarie.
Vierde Hoofdstuk. Lyden der overige seminaristen die te Wezel niet geweest zyn. 62-74
I. Vele moeten dienen in Frankryk.
II. Vervolging tegen die, welke zich verborgen hielden.
III. Wegvoering naer Parys van vier seminaristen van het departement der Schelde; hun verblyf in de staetsgevangenis van Sinte-Pelagie.
IV. Zy worden naer het seminarie van Cameryk gezonden.
V. Dergelyke wegvoering van vyf seminaristen van het departement der Leye; smaed en geweld hun aengedaen.
VI. Zy worden naer het seminarie van Atrecht overgebragt.
Vyfde Hoofdstuk. Lof der oversten en professors van het Gentsch seminarie. 75-95
I. Zy hadden er deugd, zedetucht en goede studiën doen heerschen.
II. Ook zy hebben eene harde vervolging onderstaen.
III. Diepe vernedering en wonderbare godvruchtigheid van M. den President Van Hemme.
IV. Bystand en troost bezorgd aen de seminaristen te Wezel.
V. Wonderbaer schoone brieven van M. Bernardus De Smet. Eerste brief.
VI. Uittreksel uit zynen tweeden brief.
VII. Alsook uit zynen derden.
VIII. En eindelyk uit zynen vierden brief.
Zesde Hoofdstuk. Herstelling van het seminarie. Terugkomst van Mgr De Broglie. Bemerkingen. Gedenkstuk. 96-108
I. Het seminarie wordt plegtiglyk hersteld.
II. Blyde terugkomst van Mgr De Broglie.
III. Hy is diep bewogen, vooral op het zien zyner jonge Leviten. Ook de Paus heeft meer dan eens tranen gestort over de seminaristen van Gent.
IV. Brief van Mgr Delebecque aen Mgr De Vicari.
V. Hoe God die jonge Leviten liet worstelen tegen de felste magt en den schalksten arglist.
VI. Wat de Kerk vereischt opdat iemand als martelaer erkend worde.
VII. Gedenkstuk opgeregt in Sint-Baefs-Kerk.
Zevende Hoofdstuk. Naemlysten 109-120
Naemlyst A : van die seminaristen en studenten, welke in de vervolging gestorven zyn.
Naemlyst B : van die welke den krygsdienst of de gevangenschap overleefd en naderhand den priesterlyken staet aenveerd hebben.
Naemlyst C : van die in hetzelfde geval geweest zyn, en den priesterlyken staet niet aenveerd hebben.
Naemlyst D : van die, welke in de gewyde orders zynde of om andere redens zich aen den krygsdienst onttrokken hebben en ook niet gevangen zyn geweest.

Index


's Hertogenbosch XXI, XCII, CVI, CIX, CXVII, CXVIII
A Gandavo CLIII
Aahuis XXVI
Abdy van Dooreseele CXL
Abdy van Nonnenbosschen CXLI
Abelly LXII
Acqui CXL
Adriatische zee LXXXIII
Aelst VIII, 16, 20-22, 29, 116, 117, 120, 123
Aernout 123
Aerseele 123
Aertrycke 117
Aken XLVIII
Alexandriën LXXXIX
Algoet 114
Alsatiën XVII
Alveringhem 116
Ameloot 27, 38, 62, 114
America XXIV, 125
Amérique XCVIII
Ampe 114
Amsterdam LIV
Ancona LXXVII, LXXXIII
Anseeuw 110, 124
Anseghem 119
Antwerpen XIII, XXI, CVI, CXXXV, 24, 44, 82, 116, 119, 120
Antwerpen : Sint-Jacobs-Kerk CVI
Appels 124
Ardoye 110, 114, 117
Arents 124
Arianismus X
Arras 114
Artaud LXXXI, LXXXIII, LXXXIX, XCI, XCIV, XCVII, XCVIII, CIII
Asaert 100, 115
Asper 117
Assebrouck 115, 125
Assenede 111, 119
Astrakan LXXIII
Athanasius X
Atrecht LVIII, 62, 71-74, 115, 116, 120, 123
Audeghem 117
Audenaerde LXXXI, 65, 115, 118, 119, 125, 126
Autryve 119
Auweghem 116, 118
Avignon LXXXI, XC
Baerle 117
Baesrode 118
Baeyens 115, 123
Baleghem 115
Baroulier 56
Bavichove 114
Bayonne 20, 117
Beauharnais XCIV, XCV
Beaune CXLVII
Becelaere 117
Beeckman 124
Beernem 125, 126
Beert 63, 115
Behaegel 110
Beirleghem 119
Belcele 116, 119
Belgenland XVI
België XII
Belgiën VI, VII, XXI, XXXIII, XXXV, XXXVI, XL, LI, LIII, LVI, LXV, LXVII, LXXV, LXXVII, LXXXI, XCIX, C, CVIII, CIX, CXVII, CXVIII, CXXX, CXLIII, CLIII, 52, 60, 62, 70, 73, 74, 78, 79, 114
Belgique XXXII
Belleghem 119
Bellem 125
Belmas 69
Benedictus XIV XV, LXXXIV, 105
Bernayge 123
Bernier XLV
Bervoet 115
Bevere 118, 126
Beveren CXXXIV-CXXXVII, 115, 126
Biberich 47
Biebuyck 123
Bigot de Préameneu CXI
Billau 115
Billiet 66, 115
Billioen 110
Bixschote 115
Boesinghe 116, 123, 125
Boissard XC
Bonaparte XLV, LII
Boni-Colle CLIII
Boone 13, 115, 123
Borcken XXVI-XXVIII
Bordeaux CVIII, CXIII, CXV, CXVI, CXVIII
Bourges CXVII
Bourgondiën CXLVII
Bourke 40
Boussen CLVII, 79, 106, 108
Bovekerke 120
Braband V, VI, LVII, LXXI, LXXIV, CXLIX
Braem LXXVI
Braet 123
Braye 124
Breda XXVIII, XXIX, XXXI
Bredae XLII
Bremen 37
Brenart XIII
Breslau XIII, XIV
Briele 125
Brisgauw 59, 101
Broglie CXXXIX
Brugge XIII, 11-14, 16, 18, 26, 32, 62, 64, 70, 79, 106, 114- 120, 123-126
Bruson 77, 78
Brussel III, XXI, XXIV, XXV, CXXIX, CXXXI, CLVII, 20, 23, 24, 29, 79, 124
Brussel : Bergstraat III
Brussel : Kerk van S. Gudula XVIII
Bruxelles XXV, CXXVI, CXXXII
Bruxellis II
Buyse 40, 41, 58, 110, 115
Buyssens 115
Buzen 30
Cachtem 125
Calcken 115
Callens 124
Callewaert 70, 110
Calluwaert 115
Calvinisten 41
Camerlynck 45, 123
Cameryk LX, 62, 69, 114, 115, 119, 120
Cammerman 43, 110
Canniers 115
Capelle van Onze-Lieve-Vrouw van Gaverland CXXXV
Capelle van Onze-Lieve-Vrouw van Schreiboom 81
Capelle van Onze-Lieve-Vrouw van Schreyboom 99
Caprara LII, LXI, C, CXXIV, CXL
Cardon 28
Carolus Borromeus LXII
Caselli XLV, CII, CXIII
Caster 112, 114, 124, 125
Cayenne XXIV, LV
Celles-Molembaix 115
Châlons-sur-Saône LXXXII
Chambery CVIII, CXII
Cherson 105
Chiaramonte XLIV
Chiaramonti LXXXII
Ciamberlani LX, 100
Clemens XIII XVI
Cocquyt 110
Codde 115
Coene 125
Comacchio CXIII
Comen 116
Concilie van Parys CXVII, CXX, CXXI, CXXIV, CXXVI, CXXXII, CXXXIV
Concilie van Trenten XCV, CIX, CXVII
Concordaet XLIV, XLV, XLVII, XLVIII, LII, LVI, LVII, LXII, LXIV, LXIX-LXXI, LXXVI, LXXVII, XCVII, CXI, CXXXIX, CXL
Consalvi XLV
Coolscamp 110
Corbé 115
Corinthen XLV
Cortemarcq 126
Cortenberg 79
Cortryk 63, 112, 115, 116, 124, 126
Coulier 111
Courbevoie 62
Courtrai CXXV
Cracco 31, 100, 115
Cretet XLV
Crimeën 105
Crombeke 119, 125
Cruybeke 119, 126
Cruyshautem 126
Cuypkens 116
D'Arberg XIII
D'Aviau CXIII, CXVI
D'hallewyn 123
D'Hoedt 125
D'Hulster 116
Dadizeele 111
Dalschaert 50, 56, 116
Damen van het Christelyk Onderwys CXLI
De Backer 64, 124
De Barral CXIII
De Beaufort 57
De Beaumont LXV, 77
De Bexon LXII
De Boulogne CXIII
De Bouvere 123
De Boyser 110
De Broglie XX, LVII, LXVIII, LXXI, CVIII, CIX, CXIII- CXV, CXX, CXXXII-CXXXIV, CXXXVIII-CXL, CXLII, CXLIV, CXLV, CXLVIII-CL, CLII, CLIII, CLVII, 7, 67, 69, 73, 96, 98, 99, 101, 102, 107
De Ceuninck 115
De Clercq 110
De Cloet 123
De Combel 111
De Coninck 97, 123, 125
De Croocq LXXV
De Franckenberg XXV
De Keyzer 39, 111, 117
De Knock 111
De la Brue CXLV, CL, CLI, CLIV, 3, 4, 6, 12, 16, 21, 33, 67- 69, 71, 72, 78, 96, 97
De la Brue de Saint-Bauzille CXLIX
De la Croix 36, 51, 63-65, 111, 114-116
De Lange 65, 125
De Lichtervelde XIII
De Loen CLI, 4, 6, 7
De Meester 118
De Meulenaere CXLIX-CLI, 4-6, 8
De Nolf 44, 111
De Pauw CVI
De Pazzis CL, 4-7, 16-18, 96
De Penarande 126
De Permentier 113, 118
De Pradt XCII, XCVIII, XCIX, CIX, CXVII, CXXXII
De Rache 35, 40, 53, 54, 119
De Ridder 111
De Roquelaure LXV
De Ruyte 119
De Schryver 97
De Sint-Medard CXXIV
De Smet CVIII, CXVIII, CXXV, CXLVI, CXLIX, 23, 75, 80- 83, 88, 90, 94, 96, 100, 123
De Sutter 119
De Tollenaere 112
De Troch 20, 119, 120
De Trogh 66, 120
De Vicari 96
De Volder 10, 66, 77, 107
De Vuyst 123
De Witte 120
Debreuck 70, 116
Deckers LIX
Delebecque LXXI, 96, 102, 106, 108
Delfortrie 125
Delobelle 116
Delputte 125
Denderleeuw 118
Dendermonde 117, 120, 124, 126
Denissel 71
Departement der Leye 3, 11, 14, 16, 26, 62, 114
Departement der Schelde 3, 9, 13, 14, 16, 23, 26, 66, 71
Departement der Twee Nethen XXIII
Der Kinderen 123
Desmousseaux 9, 11
Desselghem 125
Devillers XXV
Devos 70, 123
Dewez XXXI
Deynse 114
Di Pietro CXLVI
Dickebusch 119, 125
Dickelvenne 117
Dijon CXLVII-CXLIX
Diocletiaen LI
Directoire XLV
Dixmude 116, 119
Doel 110, 124
Dolez CXXXI
Doornyk XXI, XLVIII, LXVI, LXXI, CIX, CXIII, CXV, CXVII, CXVIII, CXX, CXXIV-CXXVI, CXXXI, CXLVII, 115
Dottignies 123
Douay 70
Doutrepont CXXVII
Dranoutre 115
Drongen 40, 112, 117
Droste de Vischering 100
Droste de Visschering CXII
Du Bois LXXVI
Dudzeele 121
Duitschland XII, XLIV, LXXXIX, CXXI-CXXIII, CXXXIV, 52, 97, 103
Dujardin 116
Dumortier 111
Dumoulin 116
Duvivier XX, XXI, CXV, CXX, CXXVI-CXXXII, CXLVII
Duvoisin CXIII
Eecloo LXXV, 28, 123
Eeghem 116, 118
Eenaeme 46, 110
Eerneghem 124
Eggewartscappelle 119
Elba XCVI
Elst 111, 120
Elverdinghe 124
Emelghem 118
Emery XCII, CII-CIV
Emmerick XXV, XXVI
Emmerick : Klooster der Kruisheeren XXV
Ems CXXI
Engeland LVI, LXXXIII
Erpe 123
Etichove 115, 123
Etruriën XC
Ettelghem 119
Europa LXXXVI, XCIX, CXII
Everbecq 115
Everghem 97, 114, 120
Eyne 111
Faipoult LIV
Fallot CLIII
Fallot de Beaumont CXVII, CXXXIV, CXL, CLIII, 77
Feller CXXI
Fesch XCV, CII, CX-CXIII
Fleurus LXXIII
Florentiën LXXXII
Florentiën : Carthuisersklooster LXXXVIII
Flroentiën : Carthuizer-Klooster XXXIII
Fontainebleau XCI, XCVII, CLII, 100
Fonteyne 28
Franciscus de Sales LXII
Franciscus I XVI, CXXXIX
Franckenberg I, III, V, VII, IX, X, XIII, XIV, XX, XXIII, XXVIII, XXXI, XXXIII, XLII, LIX, CXXVII, CXXVIII, CXXXII, CXXXIV, CLVIII
Frankryk X, XII, XXII, XLIII, XLV-XLVIII, LI-LIV, LXIV, LXVI, LXIX, LXX, LXXVII, LXXIX, LXXXI-LXXXIV, LXXXIX, XC, XCII-XCIV, XCVII, XCVIII, C, CIII, CV, CVIII, CXII, CXVI, CXVIII, CXXI-CXXIII, CXXV, CXXXI, CXXXIX, CXLI, 11, 14, 52, 57, 60, 62, 67, 68, 76, 78, 79, 96, 97, 103
Franssens 116
Friburg 59, 101
Gabrielli LXXXIV
Gaethofs 79
Gand CVIII, 96
Gaume LXXXVII
Geeraerdsbergen LVII, 21
Geeraertsbergen 119
Gelderen 24, 33
Gent I-III, V, VII, XXI, XLVIII, LI, LIV, LXV, LXVI, LXVIII, LXXI, CVI, CIX, CXIII, CXV, CXVII, CXVIII, CXX, CXXIV, CXXV, CXXXII, CXXXIV, CXXXVIII, CXL, CXLI, CXLIII, CXLV, CXLIX, CL, CLII, CLIII, CLVII, CLVIII, 1, 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20-24, 26, 28, 32, 37, 39, 46, 52, 57, 59, 60, 65, 67, 68, 71, 73, 77-83, 96, 98, 101-104, 106, 107, 110, 111, 115-117, 119, 120, 123, 125
Gent : Capucinenklooster 18-21, 66
Gent : Groot-Beggynhof 46
Gent : Rasphuis 19, 21
Gent : S. Barbara 120
Genua LXXXIX
Gevaert 116
Gheluwe 117, 123, 126
Ghistel 124
Ghyselbrechteghem 120
Ghyselen 116
Gits LXXII, LXXV
Glorieux 123
Gobert 28
Goddyn 116
Goemaere III
Goethals CXLV, CXLIX-CLIII, CLVII, CLVIII, 23, 69, 73, 107, 113, 116
Gonsalvi LXXXIII, CIII
Gonthyn 39, 43, 111
Goritz XV
Gossaert 116
Göttingen LXXXV
Goudeseune 117
Gouwy 111
Gregorio CXLVI
Grenoble LXXXIX
Groot-Glogau XIII
Grosmann 59
Guillemaint LXXIII
Guyane LV
Gyverinchove 125
Gyzeghem 125
H. Bernardus 30
Haegens 111
Haeltert 120
Halle LXXV, LXXVI, 29
Hamme 120
Handsaeme 116
Hansbeke 118
Harelbeke 97, 126
Hautem S. Livinus 112
Hebbelinck LIV
Heilig Roomsch ryk CXXXIX
Helchin 126
Helias 16, 18-20, 66, 113
Helias d'Huddeghem 103, 117
Henegouwen CXXVI
Herdersem 125
Heule 110, 118, 123, 125
Heurne 119
Hirn CIX, CXIII-CXV, CXX-CXXVI, CXXXII, CXXXIII, CXXXVIII
Hof 117
Holland LVIII
Holvoet 123
Hoofdkerk van Sint-Baefs CXLIV
Hooghelede 118
Hooglede 111, 124, 126
Hoogstaede 126
Hoorebeke-S.-Marie 125
Hosten 125
Hundelghem 114
Huysman 63
Huysse 65, 118, 125
Ichteghem 117
Idderghem 120
Ignatius 86
Impe 117
Ingelmunster 110, 112, 117
Isacq 125
Iseghem 115, 117, 120
Isenberghe 125
Israël CXXI
Italiën XLIV, LXXXIX, C, CV, CVIII, CLIII, 5
Jabbeke 117
Jacques 123
Jericho CVIII, CXII, 100
Jeruzalem 12
Joseph II VIII, XX, XXI, LXVII, CXXVII, CXXXI, CXXXII, 80
Josephus den Tweeden IX
Josephus II X-XII, CXXI
Juste CXXXII
Karel den Groote LXXXIV
Kerckhof 125
Kerk van Sint-Baefs 29
Kerkelyken Staet LXXXIV
Kersten V, XI, XXV, LVIII, CLI, CLIII
Keulen XXVI, CXXI
Kevelaer XXV, 33
Klein-seminarie van Sinte-Barbara 10
Klein Seminarie van Sint-Nicolaes 82
Klein Seminarie van Sinte-Barbara 82
Klooster van Hunneghem LVII
Knesselaere 117
Kortryk 58
Künburg XIII
L'Allemand 28
La Fontaine CXLVI
Laerne 111, 125
Lagae 125
Lambrecht 125
Lammersman 58
Land van Waes CXXXIV
Langemarck 119, 123
Langendonck 117
Lannoy 111
Lanssen 117, 125
Laridon 117
Las Casas LXXXVI
Latour d'Auvergne 72
Laumosnier 117
Laurent 55
Lauwaert 117
Lauwe 125
Lazarinum L
Le Cocq 110
Le Mayeur XI
Le Moine 118
Le Reverand 23, 28, 119
Lede 111
Leerne S.-Martinus 120
Lefebvre 23
Lejeas CIX
Lendelede 126
Leo XII XX
Leopoldus II XI
Lesurre CXLI
Leuven XXIV, LVIII, LIX, CXXVI, CXXVII, CXXIX, CXXXIV, CXXXVII, CXXXVIII, CLIII, 24, 30, 79, 113
Leuven : S. Pieters kerk XXV
Leuvensche universiteit LIX
Levrau 117
Leynaert 118
Lichtervelde 113, 116, 118
Liége CXXVII
Liénard 23
Lippe 53, 54
Lisseweghe 115
Lobkowitz CLIII
Lodewyk XIII CXXXIX
Lodewyk XV CXXXIX
Lokeren 119
Loochristi 123
Loosveldt 118
Lootenhulle 125
Lophem 111, 115, 116
Louvain XIV, XCIV, CXXXVIII
Lovaniensis CXXXVII
Lovanii CXXXVIII
Luik XLVIII, LXII, LXVI, LXXI, CIX
Luneville CXXIII
Lutheranen 41
Lyons LXXXII, CX
Lyons : kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Fourrière LXXXII
Machelen 117
Maertens 118
Maes 16, 32
Maeseik 24
Maestricht 24, 31
Maldeghem 28, 120
Malmaison XCVI
Mannay CXIII
Marcellinus 86
Marcke 111, 116
Marcus 86
Marengo XLV
Margodt 100, 118
Maria Teresia XV, XVI, XVIII
Marie Teresia XI
Martens CXLV, CL-CLII, CLVII, CLVIII, 69, 107, 118
Martlé 125
Maseik 31
Massillon CLVII
Mathathias 87
Matthys 118
Maury CI, CII
Maximiliaen van Oostenryk XXVI
Mazio XX
Mechelen II, IX, X, XIV, XVI, XXIII, XXVII, XXXI, XLI, XLVIII, LIX, LXV, LXVI, LXXVI, XCII, XCVIII, XCIX, CVI, CIX, CXVII, CXXVII, CXXIX-CXXXI
Meenen 64, 80, 123, 125
Meessen 126
Meganck 114, 118
Meire 111
Meirelbeke 117
Meldert 116
Melle 64, 124
Mentz XLVIII, CXXI-CXXIII, 63, 65, 116
Metropolitane kerk van Onze-Lieve-Vrouw CX
Meulebeke 40, 110, 112, 115, 126
Meulestede 115
Meyghem 116
Migazzi XVI
Miollis LXXXV-LXXXVII, XCVII
Moen 18, 125
Moere 115
Moescroen 116, 124
Monasterio S. Georgii Majoris XXXVIII
Mons CXXVI, CXXXI
Mont-Cénis LXXXIX
Moorseele 118, 124
Moscou LXXIII
Munster XXVI, CXII
Murat LXXXVI
Namen XIII, XXI, XLVIII, LI, LVI, LIX, LX, LXII, LXIV, LXVI, LXXI, CIX, CXVII, CXVIII
Nantes CXIII
Napels XLIV, LXXXVI
Napoleon XXI, LX, LXIII, LXIV, LXVI, LXVIII, LXXI, LXXIII, LXXVII-LXXXI, LXXXIII-LXXXVI, XCI-CIV, CVI-CIX, CXI, CXII, CXVII, CXVIII, CXXXII, CXL, CXLII, CXLIX, 4-6, 16-18, 40, 44, 57, 62, 65, 70, 78, 96, 104
Nederland V, VI, XVI, XLVII
Nederlanden IX, X, XII, XX, XXXIX, XCIX
Neerwaesten 125
Nelis XIII
Neurath 63
Nevele 118
Nice LXXVII, LXXXIX, XC
Nieukerken 116, 124
Nieukerken Waes 120
Nieupoort 125
Nieuwcapelle 119
Nieuwerkerke 117
Nieuwmunster 120
Ninove 118, 119
Nolf 118
Normandiën CXXXIX, 77
Nuytten 118
Oedelem 124
Oesselghem 125
Okeghem 125
Oleron XXIV, LV
Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk CX
Onze-Lieve-Vrouwe-Zusters CXLI
Oombergen 115
Oordegem 22, 79
Oordeghem 119
Oost-Eecloo 117
Oost-Nieuwkerke 120
Oostacker 119
Oostbourg LXXI
Oostcamp 123
Oostenryk XI, XII, XCV
Oostroosebeke LXXII
Oostvlaenderen LXV
Ooteghem 118
Oplines 118
Oroir 126
Ostende 119
Ouckene 124
Overboulaere 119
Pacca LXXIV, LXXXVII-LXXXIX, XCI, XCII, CII, CIV, CVIII
Palerme LXXXII
Panama XCVIII
Parys II, III, XXI, XXII, XLV, XLVIII, LI-LV, LXXVII, LXXIX-LXXXII, XCII-XCVI, XCVIII, XCIX, CI, CVI- CIX, CXVIII, CXX, CXXIV, CXXXI, CXXXIX, CXL, CXLIV, 1, 3, 14, 19, 33, 57, 62, 63, 66, 70-72, 77, 81, 110- 112, 114-121, 123
Parys : Hoofdkerk van Onze-Lieve-Vrouw LXXIX
Parys : Kerk van den H. Sulpicius CXLIV
Parys : Seminarie van de H. Sumpitius CXXXIX
Parys : Staetsgevangenis van Bourges 78
Parys : Staetsgevangenis van Pierre-Châtel 77, 78
Parys : Staetsgevangenis van Sinte-Pelagie 19, 21, 62, 66, 71, 72, 77, 78, 80, 114
Parys : Staetsgevangenis van Vincennes 78
Parys : Tuileriën LXXIX, LXXX, CIX
Passchendaele 64, 111
Passchendale LXXII
Paters der Societeit Jesu XIV
Pau 20
Pauselyke Staten LXXI, LXXXIII, LXXXIV, CVIII, CXVII
Pecceu 41, 43, 64, 111
Perpignan 20, 117
Persoone 119
Peteghem 114
Pie Papae VII L
Pie VII LXXXVI, XCI, XCIV, XCVII
Piemont CXXXVIII, CXL
Pignatelli LXXXII
Pillaert 119
Pisani de la Gaude CIX
Pistoyen LXXXII
Pitthem 110, 112, 114
Pius IV CXI
Pius PP. VII XXXVIII
Pius VI IX, XVIII, XX, XXIX, XXXI-XXXIII, XLIII, XLIV, XLVII, LXXVIII, LXXIX, LXXXVIII, LXXXIX
Pius VII IX, X, XX, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXVI, XLIII, XLIV, XLVII-XLIX, LX, LXIX-LXXI, LXXIX, LXXXI, LXXXV, LXXXVIII, LXXXIX, XCI, XCIV, CLII, CLVI, 103, 107
Plaisance CXVII, CLIII
Planchon 119
Ploegsteert 115, 117, 126
Poelcapelle 125
Poelman 66, 119
Poitiers XCVIII
Polley 126
Pollinchove 111, 126
Poperinghe 112, 115, 118, 120, 121, 126
Portalis XLVIII
Posen CXXXIX
Poucques 115
Praeg XIII, XV
Prato LXXXII
Provence CXLVII
Pruissen XXVI, XXVIII, CXXXIX
Pruissisch-Polen CXXXIX
Puylaert 119
Quaremont 119
Radet LXXXVI-LXXXVIII
Raepsaet LXXXI, 59, 119
Ramscapelle 124
Rechem 124, 125
Reninghelst 111, 123
Resseghem 118
Rethel CXXXIV
Rhé XXIV, LV
Rheyms 111
Rhône 77
Rhyn XXV, 26, 33, 53, 60, 102
Rhynprovinciën 102
Rhynsbergh 110
Ricci XIV, LXXXII
Roesbrugghe 126
Rohaert 126
Rolleghem-Capelle 118
Romae L
Roman 23, 111
Rome LXXXVII
Ronsele 115
Ronsse 119
Roomen XIV, XV, XXVII, XXIX, XXXIX, XLIII, XLIV, XLIX, LI, LIX, LX, LXVI, LXXIV, LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXXI-LXXXV, LXXXVII, XCIII, XCIV, XCVII, XCVIII, C, CV, CVI, CIX, CXI, CXXV, CXLI, 12, 73, 101, 105
Roomen : Collegium Germanicum 114
Roomen : S. Congregationis Indicis 114
Roomen : Sint-Pieters-kerke LXXVII, XCIII
Roomen : Sint-Pieters kerk LXXXII
Rousseel 119
Rousselaere 78, 110, 115-118, 120, 123, 125
Rumbeke 124
Rupelmonde 126
Ruremonde XIII, XLI, CIX, CXVIII, 16, 24, 32, 35, 46, 49, 110, 111
Rusland LXXXIII
Ruyen 112, 117
Ruymbeke 120
Ryckewaert CXIV, CLI, 4, 10, 29, 37, 76, 79, 81, 101, 107, 111, 119
Rymenam XX
Rysbergen XXXI
Rysman 126
Ryssel 70
S.-Cornelius-Hoorebeke 111, 116
S.-Genois 116
S.-Jooris 119
S. Baefs 116
S. Goorix-Audenhove 118
S. Jacobscappelle 117
S. Jooris 125
S. Nicolaes LXXVI
S-Maria-Audenhove 126
Saey 111
Saint-Laud XLV
Salzbourg CXXI
Sandyck 119
Santbergen 115
Saratof LXXIII
Sardiniën LXXXIII
Sarlardinge 118
Savona LXXVII, LXXXIX, XCI, XCVI, XCVII, C, CI, CV, CVI, CXV
Saxe-Weimar 57
Scheldenrode 118
Schellendorff XIII
Schelling 37, 40, 58
Schelstraete 40, 41, 112
Schendelbeke 115, 118
Scheppers 45, 123
Scholaert 123, 126
Scott LXXXV
Seeverghem 120
Seguin de Pazzis CL
Senesal 126
Silesiën XIII
Silos 39, 112
Simon XXV
Sint-Baefs CLIII, 72, 80, 82, 97, 106
Sint-Baefs-Kerk 96
Sint-Baefs : Capelle van den H. Joseph 106
Sint-Baefs : Capelle van Onze-Lieve-Vrouw ter Engelen 106
Sint-Cornelis-Hoorebeke 64
Sint-Gilles 27
Sint-Nicolaes CXL
Sint-Nicolaes : Klooster der Recolletten CXL
Sint-Paulus 119
Sint-Sulpice CII
Sint-Truiden XXI
Sint-Truijen 24, 30
Sinte-Helena XCVI, XCVII
Sinte-Marguerite CXLVII
Sittard 46
Sleydinge 110, 120, 123
Slosse 119
Slyps 126
Smaelen 43, 112
Smet V-VIII, XLIII, LXV, CXLIX, 119
Snaeskerke 111
Snelleghem 118
Snyders 113, 119
Societeit Jesu XIV, 114, 115, 117-120, 125
Soignies CXXXI
Somerghem 112, 117, 119
Sonneville 45, 123
Sotteghem 50, 116
Soult 11
Speeckaert 119
Speltoir 35, 51, 52, 119
Spina XLV, CXIII
St-Cornelis-Hoorebeeke 123
St-Genois 123
Staden 115, 124, 125
Stalhille 125
Stavele 115
Steendam 29
Stekene 117
Stevenismus LI, LVIII
Stevenisten LI, LVI, LVII, LXIV, LXVI, LXXII, LXXIV, LXXV, LXXVII
Stevens LI, LVI, LVIII-LXIV, LXVI-LXVIII, LXX, LXXII- LXXIV
Strasbourg CXX, CXXVII, 44, 63
Strasburg 115
Struyve 35, 54-56, 123
Sulsike 117
Swevezeele 110, 111, 124
Symoens 119
Synamary CXXX
Tack 123
Tascher de la Pagerie XCIV
Ten Briele 115
Terswack LIX
Theiner XIV
Thielemans 97
Thielt 110-112, 115, 116, 118, 121, 125, 126
Thiers CXXVI, CXXXII
Thomas van Cantorbery 105
Thourout 120, 126
Tiburtius 86
Tieghem 115
Tongeren 24, 30
Toscanen LXXXVII
Toulon 63
Tournai CXXV, CXXXII
Tournay CXXXVIII
Tours LIII, CXIII
Trasschaert 126
Trier XLVIII, CXIII, CXXI, CXXXIX
Triest CXLI
Troyen LXXXII
Troyes CX, CXIII, CXV, CXIX, CXLVII, CL
Turenne CXXXIX
Tyssebaert 53, 123
Tytgadt 120
Ursel 117
Uytkerken 116
Vael 120
Valence XLIII, CXXXIX
Valenciennes CXXX
Valentyns 70, 120
Van Acker 114
Van Alphen CVI, CXVIII
Van Andorpe 124
Van Besien 39, 123
Van Bievliet 124
Van Bossuyt LXXV
Van Calbergh 115
Van Camp XCII, CVI, CIX, CXVII, CXVIII
Van Canneyt LXXV
Van Cauwenberghe 123
Van Coillie 115
Van Daele 116
Van Dommele 116
Van Dongen XXXI
Van Doorne 125
Van Duyfhuys 116
Van Eecke 116
Van Franckenberg IX
Van Haverbeke 63, 117, 123
Van Havermaet 125
Van Hemel II
Van Hemme 3, 10, 60, 66, 75, 79, 107
Van Houte 125
Van Houver 117
Van Hove 125
Van Impe 51, 64, 65, 117
Van Iseghem 117
Van Kerckhove 117
Van Künburg XIII
Van Lierde 118
Van Nieuwenhuyze 111
Van Nuffel 125
Van Oost 45, 118
Van Ooteghem 118
Van Raes 126
Van Rossem 126
Van Rymenam CXXIX
Van Velde XIII
Van Velde de Melroy CIX
Van Vooren 112
Van Wassenhove 126
Van Westerveldt 126
Van Wtberghe 121
Van Wykersloot 25
Van Wymelbeke 27
Vande Casteele 115
Vande Kerckhove 63, 114, 117
Vande Meulebroeck 125
Vande Velde XI, XXV, LIX, CVII, CXIV, CXV, CXVIII, CXX, CXXXII-CXXXIV, CXXXVI, CXXXVII, CXLVII, 97
Vande Velde de Melroy CXVIII
Vande Waele 80
Vande Wiele 113
Vande Woestyne 120
Vanden Berghe 110
Vanden Broucke 124
Vanden Daele 39, 111
Vanden Dorpe 111
Vanden Driesche 4
Vanden Driessche 37, 45, 79, 81, 107
Vanden Eecke 18
Vanden Hecke 16, 20, 66, 81, 114, 117
Vanden Hende 36, 111
Vanden Hole 117
Vander Biest 46, 110
Vander Brugge 115
Vander Guycht 123
Vander Haeghen 117
Vander Linden 111
Vander Moere II, III, VIII, 12, 64, 125
Vander Mynsbrugge 40, 118
Vander Slock 126
Vander Vennet LIV
Velsique 118
Venetiën XLIV, XCIV
Venetiën : Klooster van den H. Georgius XXXVI
Venetiis XXXVIII
Venloo 16, 24, 33
Verbrugghen 120
Vercoutere 112
Vercruysse 112
Verdegem 120
Verduyn 83, 88, 114, 120
Vergote 120
Verhegghe 24
Verheust 58, 112
Verkest 126
Verlinde 112
Verona 44
Verschraege 66, 120
Verschuere 126
Veurne 126
Vicari 59, 101
Vichte 125
Vilain XIIII 32
Vincennes CXVI, CXXXIII, CXLVI, CXLVII
Vinckier 120
Vlaenderen LI, LVII, LXVII, LXXI, LXXIV, CXL, 34, 74, 80
Voormezeele 115
Vracene 116, 120, 126
Vromont 112
Vynckt 118
Vyve-S-Baefs 125
Wachtebeke 126
Wacken 121, 123
Waereghem 117, 123, 125
Waerschoot 63, 81
Wallaert 114, 126
Walle 120
Walleghem 112
Walraeve 43
Walrave 112
Warnier 123
Watteel 126
Watteeuw 29, 120
Wattou 118
Wavre LVIII, LXXIII
Weenen XVI, LXXVIII, LXXXIV
Welden 115
Wervick 118
West-Roosebeke 118
Westoutre 117
Westphalen CXXII, CXXIII
Westrem 116
Westvlaenderen LXV, LXXII
Westvleteren 119
Wetteren 118
Wevelghem 111
Wezel II, III, CLVII-CLIX, 1, 14, 16, 18, 23-29, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 49-52, 57-60, 62-66, 75, 80, 82, 83, 94, 96, 100, 101, 110-121, 123
Wezel : Arsenaal CLIX
Wezel : Citadelle CLIX
Wezel : Frater-Huys CLIX
Wezel : Hieronymiters-klooster-kerk CLIX
Wezel : Oud-beggynen-kerk CLIX
Wezel : Oud-Predikheeren kerk CLIX
Wezel : Rhyn CLIX
Wezel : Synagogue der Joden CLIX
Wezel : Tempel der Calvinisten CLIX
Wezel : Tempel der Lutheranen CLIX
Wichelen 111, 116, 117, 123
Wielfaert 123
Wielsbeke 117, 123
Willaert II
Willemyns 120
Windey 126
Wittouck 120
Wolff XI
Wondelghem 119
Wulleman 121
Wulverghem 117, 119
Wynghene 126
Wynkel 120
Wytschaete 118
Yper XIII, XXI, XLI, 12, 112, 114, 116, 117
Yper : Iersche-Damen 118
Yper : O.L.V. Gasthuis 120
Yvrées CXIII
Zandvoorde 124
Zarren 116, 125
Zelzaete 58, 110, 119
Zillebeke 123
Zonnebeke LXXII
Zweden LXXXIII