V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Activisten (1919)

Kort na de eerste wereldoorlog verscheen dit boekje dat een antwoord is op ondermeer het "Katholiek Activistisch Verweerschrift". Hier worden de activisten niet verdedigd, integendeel hen wordt verweten de Vlaamse zaak niet naar behoren te hebben gediend door hun gedrag tijdens de oorlog. (266 blz., 8,- euro - enkel te koop als ebook)

Shortly after the first world war, this book was written to confront the activists with their acts during the war. The writer reproaches them that they have not served the Flemish cause as they should have. (266 pages, 8,- euros - only for sale as ebook)

Peu de temps après la première guerre mondiale ce petit livre était écrit pour confronter les activistes avec leur comportement pendant la guerre. L'écrivain leur reproche de ne pas avoir servi la cause Flamande comme il le fallait. (266 pages, 8,- euros - seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Contents - Table

Een woord tot den lezer VII
Inleiding 1

Eerste Hoofdstuk
De Bestuurlijke Scheiding vóór den Oorlog

De bestuurlijke scheiding tot vóór 1910 11
Senator Dupont en advocaat Jennissen 13
Na de verkiezingen van 2n Juni 1912 14
In de provincieraden 15
Waalsch congres te Luik 16
Brief van Destrée aan den Koning 17
Op het Nederlandsch Congres te Antwerpen 19
Antwoord van Wildiers en van Hippoliet Meert 21
Destrée door Vlaamsche socialisten gelaakt 23
De "Assemblée wallonne" : een Waalsch parlement 24
Prof. Camiel De Cruyne in het Willems-fonds 27
Afzonderlijke stemmen in Vlaanderen 30
In het Walenland : André en Wilmotte 34

Tweede Hoofstuk
Voorstanders der inlijving bij Frankrijk

Annexatie-apostels 36
Albert du Bois 36
Raymond Colleye de Weert 37
Andere stemmen 38
Aan de Universiteit te Leuven 39
Wallonie 40

Derde Hoofdstuk
De scheiding tijdens den oorlog - De Raad van Vlaanderen

Het zwak punt 42
Splitsing van het ministerie van Wetenschappen en Kunsten 43
Eerste manifest van den Raad van Vlaanderen 44
De reis naar Berlijn 45
De bestuurlijke scheiding ingevoerd 45
De ambtelijke taal in Vlaanderen 50
De staatsgreep van den Raad van Vlaanderen : volledige zelfstandigheid 51
Samenstelling van den Raad van Vlaanderen 53
Stroomingen in het activisme 56
Tack en Borms voor het gerecht 60
Propaganda en oneenigheid 61
Proclamatie aan het Duitsche volk 61
Commissie van zaakgelastigden 65
In het Walenland 67

Vierde Hoofdstuk
De Vlaamsche activisten

De Vlaamsche Post 68
In het eerst bestuurlijke scheiding 69
Daarna een zelfstandig koninkrijk Vlaanderen 70
Fransch-Vlaanderen bij het koninkrijk 72
Onder de bescherming van Duitschland 73
Manifest der Jong-Vlamingen (1917) 74
Manifest van 1918 75
Drogredenen en bekentenissen 76
Ons Land 78
De Smeder 79
De Gazet van Brussel 81
Het Vlaamsche Nieuws 84
De Nieuwe Tijd 87
Een woord over het Vlaamsch Verbond 89
De Eendracht 90
De Gentsche Courant en de Groot-Nederlandsche gedachte 93
De Vlaamsche Stem 95
De Toorts 97
De Vlaamsche Gedachte 98
Dietsche Stemmen 99
Vlaanderen zelfstandig Staat door Liederik 100
Katholiek Activistisch Verweerschrift 102
Vlaanderens Weezang, door Claudius Severus 103
De IJzerreeks 105
Open brieven 106
Vlaanderens Weezang aan den IJzer 108
Strooibriefjes 112

Vijfde Hoofdstuk
Frankrijkaanbidders en Waalsche separatisten in Frankrijk

La Wallonie 116
Albert du Bois 117
Raymond Colleye 117
L'Heure belge en Le Soir 119
De Wallonisant Carl O. Goebel in "Le Pays" 121
Twee maandschriften 122
L'Opinion wallonne 126
La Wallonie autonome, door Lecocq-Hardy 126
France et Belgique, door Omer Boulanger 130
Een oordeel uit een Fransch tijdschrift 131

Zesde Hoofdstuk
Frankrijkaanbidders en Waalsche separatisten in België

Waalsche handelaars bij von Bissing 133
Volksvertegenwoordiger Buisset 133
Nog andere Vlaamschhaters bij den gouverneur- generaal 135
Een pamflet van "Un parti national" 136
Appel aux Wallons 137
Een Waal over den algemeenen toestand van ons land 141
Une solution nationale 143
Nog de vijf staatjes : La solution régionaliste 155
La question wallonne 156
Propos d'un Wallon sur la question flamande 157
La Question flamande et la Wallonie 157
Comité de défense de la Wallonie 158
Waalsch-Duitsche ministeries 161
Waalsch-Duitsche propaganda 166
Waalsche activistische dagbladen 168
Een dagorde van de Ligue wallonne du Brabant 171

Zevende hoofdstuk
De houding der ware Vlamingen

Eerste afkeuringen, te Gent 175
Manifest van Van Cauwelaert e.a. in Nederland 177
Manifest van Vermeylen e.a. te Brussel 178
Prof J. Vercoullie, algemeene secretaris van het Willems-fonds aan von Bissing 179
Louis Franck e.a. over de Hoogeschool 180
Franck e.a. over de bestuurlijke scheiding 183
Franck e.a. over den Raad van Vlaanderen 194
Antwerpsche kunstenaars tegen de bestuurlijke scheiding 200
641 protesten uit Vlaanderen tegen de zelfstandigheidsverklaring 201
Protest van den bisschop van Gent 202
Protest van het bestuur der Koninklijke Vlaamsche Academie 202
Protest van het Davidsfonds, afdeeling Gent 203
Protest van den gemeenteraad van Gent 204
Het blad De Vlaamsche Leeuw 205
Na den wapenstilstand : een vergadering van vrijzinnige Vlamingen te Mechelen 206
Het zuiveringsproces 208

Besluit 211
Aanhangsel : Protest van een groep anti-activistische Vlamingen 216

Index

Aalst 56, 192, 200
Aardenburg 69
Aarlen 154, 161
Aarschot 43
Aath 157, 161
Academie van Schoone Kunsten 191
Activisme 56, 65, 68, 220
Activisten I, VII, VIII, 4, 6, 8, 9, 59, 67, 68, 99, 100, 112, 127,171, 179, 206, 212, 214
Adam 164
Adriaensens 191
Adriaenssens 181, 221
Advocatenorde 191
Albert I 103, 106, 108, 119, 218
Algemeen Nederlandsch Verbond 11, 30, 31, 33, 99
Algemeene Maatschappij van België 50
Algemeene Spaar- en Lijfrentekas 50
Alveringem 108, 110
Amerika 18, 63, 87, 123, 207
Amiable 49
Amsterdam 71, 86, 97
Anciaux 49
André 24, 29, 34, 128
Angermille 53
Anneessens I
Anseele 183
Antheunis 162
Antwerpen V, VI, 3, 4, 11, 18-21, 23, 28, 30, 33, 38, 45, 46,48, 52-54, 57-59, 61, 76, 78, 84, 86, 87, 89, 90, 100, 103, 121, 136, 168, 182-184, 187, 191-194, 197, 199, 201, 206,221-223
Antwerpen : Koninklijk Atheneum 182
Antwerpen : Koninklijk Vlaamsch Conservatorium 182
Antwerpen : Museum Steen 182, 194
Antwerpen : Museum Vleeschhuis 182, 194
Antwerpen : Nijverheidsschool 221
Antwerpen : Paedagogisch Instituut 222
Antwerpschen Oudheidskundigen Kring 194
Ardennen 190
Arles 122
Arras 38, 138
Asselberghs 46
Assemblée Wallonne 24-26, 35, 120, 128, 147, 156, 157, 160,161
Augusteyns 59, 90
Auquier 164, 165
Ausloss 47
Avesnes 38, 41, 138, 157
Avigdor 13
Bad Wildungen bei Kassel 67
Baiwir 49
Baltus 49
Banneux 49
Barbier VI, 221
Barnes 86
Bary 3
Bassine 46
Bastenaken 154
Bastin 47
Bauwens 47
Beckers 46
Beguin 164, 165
Beieren 117
België 4-6, 12-14, 18, 20-24, 26, 30, 31, 35-37, 41-44, 46, 49,57, 58, 60, 65, 71, 74, 75, 78-86, 88, 90-92, 95, 98-103, 106, 117-125, 127, 128, 130, 131, 133-137, 139, 143, 146,148, 149, 151, 152, 154, 156-161, 170, 171, 176-180, 182,185, 186, 193, 196-198, 201, 203, 205, 208, 213, 216-218
Belgique 12, 14, 113, 118, 119, 130, 131
Belgisch Instituut voor Geschiedenis 182
Belgische Nationale Bank 50
Belgische Werkliedenpartij 193, 194
Belgischen Boerenbond 193
Bellefroid 53, 209
Belym 49
Berchem 182, 193
Bergen 13, 34, 38, 147
Bergmann VI
Berlijn 45, 90, 107, 183, 188, 189, 203
Bernheim 106, 110
Bertholet 48
Besançon 122
Besseleer 194
Bevernage 48
Beyens 218
Blaise 49
Blommaert 11
Blunck 136
Bodenstein 99
Boedt 221
Bogaerts 53
Bolland 95
Bond der Belgische Drukpers 182, 191
Bond der Katholieke Dagbladschrijvers van België 182
Bond der Vlaamsche Rechtsgeleerden 184, 191
Bonet 48
Bonivert 164
Bonnet 49
Boonroy 221
Bordeaux 128
Bordelais 116
Borginon 192, 200
Borgworm 122
Borms 45, 51, 52, 55, 60, 65, 66, 84, 99, 156, 213
Borremans 54
Boulanger 130
Bouvez 46
Bovy 174
Brabant 17, 37, 46, 52-54, 201
Bracke 55
Bribosia 47
Brijs 51, 54, 64, 66
Brison 174
Britannia 87
Britsche Keizerrijk 123
Broekhem 53
Brugge V, 45, 56, 221, 222
Brugge : Koninklijk Atheneum 221
Brulé 49
Brulez 33, 51, 55, 56, 66, 81, 99
Brunet 119
Brussel V, VI, 2, 4, 13, 20, 26, 28, 33, 39, 44-49, 53-55, 57, 58,60, 72, 82, 92, 118, 122, 125, 126, 130, 132, 135, 143, 149, 153, 155-157, 163, 165, 166, 168, 178, 182, 184, 191-193,197, 198, 200, 202, 209, 220-223
Brussel : Barricadenplaats 143
Brussel : Wiertz-Museum 56
Bruwiere 56
Buisset 15, 24, 128, 133-135, 154, 155
Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pou la Wallonie 163
Buyl 182, 192, 200
Buysse 95, 113, 177, 221
Cabu 47
Callens 56, 192, 199
Cambier 164
Capart 47
Carlier 162
Cartuyvels 200
Caulier 49
Centraal Vlaamsch Persbureau 61
Cezember 109
Charleroi 13, 14, 24, 26, 27, 133, 134, 143, 144, 161
Charlier 161
Charpentier 60, 105, 109, 112
Châtelineau 40
Christene Vakbonden 193
Claes 182, 192, 194, 200
Claus 53
Clément 47
Cleynhens 181, 193
Coenraets 164
Coers Frzn 99
Cogels 193, 199
Colbien 164
Colinet 164
Collard 158
Colley 85
Colleye 37, 38, 40, 85, 116-119, 122, 124, 125, 137
Colleye de Weert 36, 37
Colson 121, 161, 162, 166, 168
Comité de Défense de la Wallonie 9, 67, 166-168
Comité ter verdediging van Wallonië 9, 67
Congo 106
Conscience 147
Cools 182, 193, 200
Coopman 48
Cootmans 182, 193
Coppine 49
Coremans 46
Corman 46
Cornette 221
Crahay 46
Cuperus VI, 180, 181, 191, 221
Czernin 195
D'hooghe 56
Damry 163, 165
Davidsfonds 182, 184, 191, 203
De Baillet-Latour 193
De Becker-Remy 192
De Bergeyck 199
De Bestuurlijke Scheiding 31, 33
De Biolley 47
De Blieck 192, 200
De Boevé 68, 77
De Bom 99
De Bondt 54
De Bournonville 49
De Broederband 11
De Broqueville 126, 127, 172
De Bruyne VI, 27, 68, 113, 183, 185, 194, 221
De Bue 192, 200
De Bunne 200
De Burget 110
De Cannart d'Hamale 47
De Ceuninck 172, 173
De Clercq 52, 56, 84, 95-97, 99
De Cneudt 43, 54, 99
De Cock 96, 99
De Crawhez 26
De Croos 54
De Decker 51, 55, 64, 66
De Eendracht 52, 57, 59, 65, 90, 95
De Gazet van Brussel 57, 98
De Gentsche Courant 93, 94
De Goedendag 32
De Gruyter 32
De Hertogh 49
De Jace 164
De Jaegher 47, 221
De Jonghe d'Ardoye 192, 200
De Keersmaecker 89
De Keersmaeker 53
De Kerchove d'Exaerde 192, 199
De le Court 49
De Legerbode 3
De Madre 47
De Marès 19, 20
De Meester 56, 192, 199
De Meulenaere 221
De Miomandre 16, 146
De Miomandres 17
De Mont 13, 19, 187
De Mullewie 20
De Nederlandsche Boekhandel 11
De Nieuwe Courant 69
De Nieuwe Gazet van Gent 57, 89, 93
De Nieuwe Gentsche Courant 57, 58
De Nieuwe Tijd 88
De Panne 110
De Pauw 203
De Peron 174
De Pla 56
De Puydt 181, 191
De Rasse 49
De Renesse 200
De Ridder 177
De Rode 49
De Ruyter 55
De San 46
De Schaepdrijver 60, 105, 109, 112
De Schutter 192, 199
De Smeder 79, 89, 94
De Smedt 193
De Swarte 95, 177, 178
De Tière 178
De Toorts 97
De Veen-Hiel 206, 221
De Vlaamsche Gedachte 98, 99
De Vlaamsche Landsbond 57, 58
De Vlaamsche Leeuw 205, 206
De Vlaamsche Post 6, 57, 68, 71, 78, 94, 95, 98, 175-177
De Vlaamsche Smeder 57
De Vlaamsche Stem 95-97
De Vlam 58
De Vos 3, 181, 193, 221
De Vreese 55, 56, 209
De Vriendt 182, 191
De Vriese 55
De Waele 55
De Witte Kaproen 175
Dechenne 25
Deckers 53
Deinze 55
Dejardin 47
Delacroix 207
Delaite 29, 128
Delannoy 47, 194
Delen 200
Deleuze 162
Deltenre 46
Delvaux 161, 162
Demarneffe 46
Demblon 122
Den Amsterdammer 97
Den Goedendag 71
Den Haag 3, 97, 188
Den Nieuwen Amsterdammer 21
Den Nieuwen Tijd 58, 89
Den Smeder 81
Den socialen Vlaming 58
Den Socialistischen Vlaming 88
Den Vlaamschen Gids 182, 191
Den Vlaamschen Leeuw 221, 222
Den Werker 88
Den Witten Kaproen 79
Dendermonde 59, 192, 200, 210
Depla 66
Der Belfried 52, 60, 61, 78, 201
Destrée 14, 15, 17-19, 21-26, 38, 85, 95, 126, 128, 130
Didion 49
Dietsche Stemmen 21, 99
Dirr 78
Dixmuide 182, 192
Dom 49
Domela Nieuwenhuis Nyegaard 68, 72, 78, 99
Doornik 13, 14, 38, 41, 144, 157, 161
Dory 162, 164
Dosfel 59, 102, 210
Doussy 56, 58
Doyen 164
Draageyn 71
Dreibrücken 145
Driessen Ter Meulen 52, 61, 201
Du Bois 36, 37, 40, 41, 116, 117, 122, 125, 137-139
Du Four 193
Dubois 47, 164
Ducastillon 177
Duflou 193
Duinkerken 72
Duitsche Rijk 195
Duitschland IX, 2, 4, 7, 8, 33, 48, 57, 59-65, 67, 68, 73, 74, 77,81, 102, 120, 124, 128, 129, 142, 158, 177, 185, 198, 207, 209, 213
Dumon 45, 56
Dumont-Wilden 120
Dumortier 47
Dupont 13, 14, 27, 47, 128
Duysters 182, 192, 199
Edingen 72
Eendracht 89
Eggen 99
Egypte 87
Elders 192
Eloy 164
Elsene 43
Elzas 116, 137, 165
Emelinckx 164
Empire de la Méditerranée 117
Empire des Gaules 117
Engeland 4, 63, 86, 87, 100, 207
Epinal 147
Etterbeek 48
Europa 101, 103, 140, 157
Everaerts 56
Fabri 47, 210
Faingnaert 54
Figeys 163, 165
Flamen-politiek 59
Flämische Bewegung 52
Flandre 12, 17, 144
Flandres 17
Fleurus 19
Fontaine l'Evêque 144
Fornier 55
Foulon 157, 161, 162, 168
Fourez 48
Fraikin 161, 162
France 26, 39, 41, 130, 131
France et Wallonie 122
Franck VI, 3, 113, 178, 180, 181, 183, 191, 194, 199
François 47
Franken 116
Frankrijk 9, 13, 26, 31, 32, 36-41, 62, 63, 78, 87, 100, 109,116-118, 122, 123, 125-131, 133, 137-140, 148, 151, 157, 158, 207
Fransch-Vlaanderen 72, 75, 157
Fransche Zuid-Nederlanden 117
Frederici 163
Fredericq VI, 11, 68, 113, 183, 185, 221
Fresnes 109
Fuss-Amoré 132
Gaillard 203
Gallië 116
Galliërs 116
Gaspart 46
Gazet van Brussel 34, 42, 81, 90
Gazette de Charleroi 15, 155
Geeraardsbergen 56
Geersens 194, 221
Geldenaken 165
Gendebien 139
Geneve 3
Genot 164
Gent III, V, VI, 3, 11, 25, 27, 28, 31-33, 39, 40, 43, 47, 53, 55-60, 66, 68, 79, 96, 107, 112, 121, 132, 135, 154, 175, 179, 183, 202-204, 209, 210, 221
Gent : Drukkerij Plantijn 22
Gent : Galgenbergstraat III
Gent : Hoogeschool 32, 43, 179, 184
Gent : Koninklijk Atheneum 22
Gentsche Hoogeschool 34, 96, 181, 184, 208
Gentsche Universiteit 104
Gérard 47
Gerber 49
Germanië 142
Gerretson 99, 100
Gevaert 47
Gielen 200
Gil Blas 37
Gilbert 47, 120
Gillard 49
Glesener 47
Glibert 47
Gobert 164
Godart 164
Godée Molsbergen 55
Goebel 39, 121
Goossens 55, 60
Gosselies 40
Govaert 47
Goyens 181
Griekenland 85
Grognard 48
Groot-Germanië 69
Groot-Nederland 94, 120
Guldenvlieslaan 26
Haagsche Conventie 199
Habsburg 70
Hachette 130
Haelen 206
Haerynck 209
Halleux 174
Halsband 54
Hambursin 25
Hanicq 163
Haniel 49, 164
Hans 182
Hansen 221
Hanssens 200
Harry 85
Hasselt 192, 200, 209
Havard 174
Havere 80, 111, 218
Havre 97
Hegenscheidt 178, 182, 193
Hellin 174
Help U Zelve 222
Hénault 174
Henderickx 59, 90
Henegouwen 15, 16, 24, 38, 46, 49, 138, 146
Heninckx 174
Hennebicq 25
Henquinez 161, 162, 168
Henrard 49
Henrotte 47
Henry 46, 49
Herent 52
Herenthals 53
Het Laatste Nieuws VI, 4, 132, 156, 166
Het Vlaamsche Nieuws 57, 84, 87, 112, 121
Heuvelmans 48, 51, 53
Heymans 162
Heyndrickx 47, 51, 55, 64
Hoboken 193, 194
Hoei 122
Hoek 100
Höfken 11
Hofman 164
Holland 67, 72, 94, 99, 100, 120
Hongarije 70
Hooger Instituut van Schoone Kunsten 181
Hooger Leven 31
Hoogeschool 114
Hoogeschoolbond 8
Hoogstade 110
Hoogstraten 53
Hoppe 164
Hoste III, VI, 5, 11, 95, 177, 178, 221
Houba 174
Houbeau 47
Houtsaeger 222
Hozepied 46
Hubin 122
Hugues 164
Huyshauwer 113, 183
Huysmans 58, 113, 178
Huysmansch 97
Hymans 3
Ichtegem 56
Ierland 18
IJzer VII, 108, 112, 207, 212
IJzerreeks 60, 105, 108
Ile-de-France 116
Indië 87
Information 162
Instituut Michot-Mongenast 182
Isabie 78
Italië 128, 207
Jacob 32, 33, 84, 88, 96, 99
Jacques 55
Jageneau 53
Jager 166, 168
Jamart 46
Jans 194
Jaumain 163, 165
Jemmappes 37
Jennissen 13, 15, 20, 23, 26, 128
Jonckx 51, 55, 64
Jong-Vlamingen 58-60, 65, 74, 76-78, 92-94
Jong Vlaanderen 60, 75, 80
Jonge Wacht Liberalen Vlaamschen Bond 221
Jonge Wachten van Wallonië 39
Joos 203
Joris 58, 66, 88, 89
Josson 31, 54, 57
Julin 47
Julius Vuylsteke-fonds II, III, V, VI, VIII
Kassel 67
Katholiek Activistisch Verweerschrift 102
Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding 191
Keizerrijk Gallië 117
Keizerrijk van de Middellandsche Zee 117
Kempen 155
Kileste 164
Kimpe 6, 34, 53, 68, 69, 71, 73, 77, 78, 94, 99
Kölnische Zeitung 65, 204
Koning Albert 34
Koning Albrecht 83
Koninklijk Vlaamsch Conservatorium 181
Koninklijke Academie 193
Koninklijke Academie van Schoone Kunsten 182
Koninklijke Vlaamsche Academie 202, 204, 209
Koninkrijk Vlaanderen 7, 70, 73, 83
Kortrijk 56, 58
Kreglinger 194, 221
Kunst- en Letterblad 11
Kuyper 70
L'Action 38
L'Ame Wallonne 29
L'Avenir Wallon 162, 168, 169
L'Echo 4
L'Echo de Sambre et Meuse 162, 168, 169
L'Etoile Belge 119, 155
L'Express 14
L'Heure Belge 119, 120
L'Indépendance Belge 19, 125
L'Information 4
L'Opinion Wallonne 39, 122, 124, 125, 158, 173
La Belgique 4
La Belgique indépendante 3
La Belgique Wallonne 120
La Chronique 12, 16
La Flandre 166
La Flandre Libérale 3, 39, 40, 121, 132, 135, 154, 157, 166
La Garde 46
La Gazette 16
La Libre Belgique 206
La Libre Parole 14
La Métropole 42
La Nation Belge 128
La Nouvelle Belgique 120
La Nouvelle Revue Wallonne 122
La Petite Gironde 128
La Réforme 12
La Revue Judiciaire 13
La Wallonie 29, 116, 122
La Wallonie Autonome 126
Lagae 193
Lallemand 47, 164
Lamborelle 182, 192, 199, 222
Lambrecht 56
Lambrechts 45
Lambrichts 54, 58, 99
Lamertin 166
Landen 72
Landsbond 60
Landuyt 206
Langlois 37
Lannoy 49
Laurent 47
Le Bon 182
Le Bruxellois 4
Le Clef 181
Le Coq Wallon 39
Le Courrier de l'Armée 3
Le Cri de Londres 118
Le Figaro 85
Le Havre 5, 44, 142
Le Journal de Charleroi 14
Le Journal des Réfugiés 3
Le Mercure de France 131, 132
Le Pays 121
Le Petit Journal 85
Le Peuple Wallon 168, 169, 174
Le Soir 26, 119, 120
Le Temps 124
Le XXe Siècle 123, 124, 128, 162
Lebon 191
Lebrun 49
Leclair 222
Leclercq 163, 165
Lecocq-Harcy 126
Lecocq-Hardy 129, 168
Ledent 47, 163, 165
Leefdaal 54
Leeten 43
Lefebvre 49
Lefevre 58
Legrand 164
Leiden 95
Leipzig 166
Lemaire 47
Lequeu 164
Les Marches de l'Est 37
Lesneucq 47
Lesuisse 163
Leuven 2, 31, 39, 46, 54, 55, 96, 149, 168, 191, 192, 200
Leuven : Katholieke Hoogeschool 39
Leysele 110
Libbrecht 43, 55, 56
Liberaal Democratisch Verbond 194
Liberaal Werkersverbond 194
Liberale en Grondwettelijke Vereeniging van Antwerpen 194
Liberale Vlaamsche Bond 184
Liberale Volksbond 184
Liberale Volkspartij 191, 194
Liberalen Vlaamschen Bond 181, 191, 194, 221-223
Liberalen Volksbond 182, 191, 221
Liederik 100, 102
Liége 144
Liègeois 47
Lier VI, 53, 77, 221, 222
Lier : Kamer van Handel en Nijverheid 222
Lier : Normaalschool 222
Ligue Wallonne 12, 37
Ligue Wallonne de l'Arrondissement de Charleroi 120
Ligue Wallonne du Brabant 169-171, 174
Limburg 46, 53, 55, 191, 200, 201
Limet 165
Lindebringhs 164
Lloyd Georges 87
Locquet 53
Lokeren 55
Lonchay 166, 167
Loos 182
Loosen 163
Looten 165
Lorand 15, 24, 39
Lotharingen 116, 137
Louis-Philippe 143
Luik 12, 13, 15, 16, 24, 26, 29, 38, 41, 46, 122, 128, 138, 144,147, 154, 161, 166, 168, 206
Luxemburg 14, 38, 46, 138
Luytgaerens 193
Maas 19, 41, 139, 155
Maaseick 200
Mac Leod 32
Maene 56
Maertens 66
Maes 176
Maesfranckx 54, 56
Maeterlinck 85
Magnette 13, 25, 128
Mahiels 48
Mahutte 47
Malaise 165
Malmedy 19
Manneback 46
Maquet 49
Marseille 122
Martens 55
Massart 174
Massonet 162
Mathus 47
Matin 38
Mativa 49
Matthijs 47
Maubeuge 38, 138
Maurice 119
Maus 49
Mechelen VI, 52, 53, 86, 182, 191-193, 197, 199, 200, 206, 222, 223
Mechelen : Koninklijk Atheneum 222
Meenen 200
Meerbergen 222
Meert 20-22, 43, 51, 54, 64, 66, 124
Mercier 106, 168
Merksem 53, 54
Meubeuge 41
Meunier 164, 165
Meyers 162
Mézières 41
Miaux 40
Milano 85
Minnaert 33, 68, 71, 80, 99
Misson 164
Mockel 26
Moens 49
Mommaerts 53, 66
Moniteur 144
Mons 29
Montenegro 86
Montens 193
Morauw 164
Moreau 49, 164
Mossly 194
Moulinas 161, 162, 169
Moyson 81
Munchen 188
Namen 13, 14, 16, 24, 38, 41, 46-49, 67, 92, 121, 152, 157, 158, 161-164, 167, 220
Namur 48, 167
Namur : rue Fossés Fleuris 158
Nancy 122
Napoleon 144
Nassau 72
Nasson 174
Nationaal-Vlaamsche Partij 90
Nationaal Comité der Waalsche Verdediging 37, 137
Nationaal Verbond 90
Nationaal Voedings- en Steuncomiteit 207
Nationale Maatschappij der Waterleiding 50
Nederduitsche Bond 184
Nederduitschen Bond 191
Nederland 5, 20, 58, 95, 97, 98, 120, 162, 177, 178
Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres 186, 187
Nederlandsche Boekhandel 21
Neerlandia 99
Nemours 143
Neujean 13, 128
Nevels 200
Nieuw Vlaanderen 58, 60
Nieuwe Gentsche Courant 34
Nijvel 46
Nizza 109
Nobels 192
Noel 165
Noël 12, 47, 163
Noord-Nederland 3, 99
Nuyens 182, 191
Oboussier 53
Obrie 209
Odeurs 222
Olivier 162
Onderrichtersverbond 194
Onderwijzersbond Diesterweg 181, 191
Onderwijzersvereeniging Diesterweg 221
Ons Land 5, 57, 78
Ons Vaderland 125
Ons Woord 214
Ontwikkelingsgang der Vlaamsche Frontbeweging 105
Ooms 200
Oost-Vlaanderen 46, 53, 55, 193, 201, 202
Oostende 54, 56, 71, 182, 192, 200, 209
Oostenrijk 70
Oostvleteren 110
Opglabbeek 55
Oranjestaat 87
Orleans 109
Ostalder 163
Oudenaarde 192
Ozeray 26
Pacilly 54
Palmerston 41
Pany 164
Parijs 36-39, 117, 119, 120, 122, 125, 126, 130, 148, 158, 218
Parijs : Avenue Mac-Mahon 13
Parijs : Trocadero 172
Pastur 24
Pecher 222
Peeren 55
Peerenboom 54
Peeters 30, 53
Pérau 46
Périer 49
Petau 47
Peten 192
Peters 200
Petitjean 164
Picard 32, 33, 53, 68, 69, 98, 99, 193
Picardië 116, 129
Pirée 222
Plancquaert 56, 58, 66, 96
Pletinckx 48
Plevoets 55
Pochhammer 49
Poitiers 122
Polet 164
Poncelet 49
Portman 200
Potier 174
Prenau 55
Primo 34, 55, 58, 60, 68, 93
Prion 164
Pruisen 206
Puchot 49
Quatre-Bras 139
Quintens 55
Raad van Vlaanderen 25, 42-45, 51-53, 56, 57, 59-62, 64-66, 81, 105, 166, 168, 183, 194-198, 201-205, 209
Raikem 163, 165
Ralet 49
Ramelot 165
Rasschaert 55
Reinhard 57
Remy 164
Renault 49
Rens 192, 200
Resseler 20, 222
Revelard 164
Revue de Belgique 17, 35, 134
Revue des Nations Latines 128
Revue française 37, 41
Revue Internationale 4
Rietjens 97, 99, 100
Rijsel 122
Ritschie 222
Robijn 192
Roemenië 86
Roeselare 56, 200
Roger 139
Rogier 128
Rome 182
Romeinen 116
Rooses 201
Roucourt 182, 193
Roulin 47
Rousseau 47
Royer 119
Royers 181, 192, 199, 222
Rudelsheim 99
Ruelle 164
Ruscart 157, 158, 161, 162, 168
Rutten 47, 193
Ruyssen 222
Ryckmans 3, 192, 199
Sabbe 182, 191, 206, 222
Samber 19
Sambre 155
Sandberg 99
Sansot 126
Schaarbeek 221
Schaetzen 200
Schaible 49
Scheldeman 82, 83
Schild en Vriend 33
Schoenfeld 55
Schrijvers 47
Schroyens 222
Schumacher 39
Schuyten 191, 222
Seghers 202
Seron 174
Serruys 164
Serruys-Gusdorf 162, 164
Servais 163
Servië 86
Sevens 68, 175, 176, 185
Severus 103-105, 113, 114
Severyns 53
Siffer 182
Simon 48
Sint-Niklaas 47
Société Générale de Belgique 50
Soeten 194, 222
Spincemaille 47, 54
St-Joris-Winge 55
St-Truiden 55
St Joost-ten-Noode 222
St Nikolaas 192, 193, 197, 199, 200
Staat Nederland 94
Staat Vlaanderen 72, 74-76, 92, 94
Stavelot 19
Stedeler 49
Sterck 47
Stocké 55
Stockholm 58, 88
Stricher 49
Stringlhamber 49
Surlet de Chokier 139
T'Kint 200
Tack 43, 45, 51, 52, 54, 60, 64, 213
Tambuyser 164
Tamm 53
Teirlinck 178
Temmerman 206, 222
Ter Waarheid 32
Terlinck 182, 191, 222
Thanghe 56
The Nineteenth Century 118
Théate 47
Thielt 200
Thirion 164
Thiry 31, 55, 68, 71, 72, 78, 164, 165
Thône 128
Thooris 222
Tibbaut 192, 200
Tienen 52
Tongeren 200, 202
Toulouse 122
Touraine 37
Tournai 144
Transvaal 87
Troclet 13, 25, 26, 128
Trois-Ponts 145
Troosters 47
Turbelin 49
Turnhout 53, 192, 193, 197, 199, 200
Union Wallonne de France 120, 173
Université Nouvelle 9
Urbain 49
Ursi 55
Utrecht 71
Valencijn 129, 157
Van Ael 68, 72, 73
Van Aelbroeck VI
Van Artevelde 114
Van Bergen 54
Van Bockstaele 56
Van Cauwelaert 95, 104, 113, 177, 178
Van Cauwenbergh 200
Van Damme 193
Van de Velde 164, 165
Van de Venne 194, 222
Van de Walle VI, 223
Van de Weyer 47
Van de Woestijne 178, 191
Van den Berghe 66, 209, 210
Van den Brande 53, 84
Van den Broeck 45, 54, 56
Van den Bruele 56
Van den Eynde 54
Van den Heeden 193
Van der Cruyssen 222
Van der Molen 192, 199
Van der Poorten 222
Van der Spurt 59
Van Doosselaere VI, 180, 181, 193, 223
Van Es 99
Van Hecke 68
Van Hoorenbeek 193
Van Isacker 182
Van Kersbeeck 223
Van Kesbeek 52
Van Kuyck 194, 223
Van Melle 47
Van Menten 182, 191
Van Oest 218
Van Ongeval 161-163
Van Oye 209
Van Peborgh 181, 192, 199, 223
Van Puyvelde 177
Van Regemorter 223
Van Roy 31, 32, 34, 43, 56, 60, 93, 99
Van Ryenegom de Buzet 192
Van Sante 109
Van Vlaenderen 32
Van Vossem 99
Vandermeulen 109
Verachtert 193, 199
Verbond der Waalsche Jonge Wachten 37
Verbond der Waalsche Jonge Wachten van België 137, 138
Verbruggen 90
Vercoullie VI, 179
Vercruysse 47
Vereenigde Staten 18, 128
Vereenigde Staten van Vlaanderen en Wallonië 171, 174
Vereeniging ter Bevordering van Volkskracht 194
Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen 191
Verhavert 163
Verhees 45, 47, 51, 54, 64
Verhelst 56
Verhulst 54, 84, 94, 99
Verlant 46
Vermeersch 68, 73, 99
Vermeylen VI, 178, 182, 191, 223
Vernieuwe 45, 46, 51, 54, 64
Verrept 194, 223
Versteylen 193, 200
Verviers 13, 16, 154
Verwilghen 193
Veurne VI, 182, 192, 221, 222
Victor De Hoonfonds 11
Vinck 192, 200
Vlaamsch-Nationale Partij 60, 93
Vlaamsch België 125
Vlaamsch Handelsverbond 20
Vlaamsch Verbond 89
Vlaamsche Beweging VII, VIII, 6, 7, 11, 27, 28, 32, 52, 62, 69, 94, 95, 101, 175, 184, 186
Vlaamsche Bond 33
Vlaamsche Commissie 11
Vlaamsche Conferentie der Balie 182, 191
Vlaamsche Frontpartij 60, 105, 109, 111
Vlaamsche Hoogeschool 22, 84, 107, 136, 180, 217
Vlaamsche Hoogeschoolcommissie 182
Vlaamsche Hoogschool 5
Vlaamsche Katholieke Hoogeschooluitbreiding van Antwerpen 182
Vlaamsche Landsbond 12
Vlaamsche Natuur- en Geneeskundige Congressen 181, 184, 191
Vlaamsche Nieuws 77
Vlaamsche Post 69, 76, 77
Vlaamsche Socialistische Arbeidersgemeenschap 90
Vlaamschen Volksraad 31
Vlaanderen 9, 14, 16-18, 21-24, 27, 28, 30-33, 44, 50-52, 57-60, 62-65, 69-73, 77, 78, 80-82, 84, 85, 88-96, 98, 100-103, 105-108, 113-115, 123-125, 129, 140, 143-145, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 159, 167, 171, 176, 186, 195, 201, 206, 208, 210
Vlaanderens Weezang aan den IJzer 103, 105, 108, 112
Vlaemynck 56
Vlieberghs 191
Vogels 53
Von Bethmann-Hollweg 45, 183, 196
Von Bissing 43, 133, 179, 181, 184, 209
Von der Goltz 134
Von Hertling 65, 194, 203
Von Seidler 195
Von Ullman 188
Von Vollgraf 195
Von Ziegesar 54
Vooruit 79
Vooruitstrevend Democratisch Verbond 222, 223
Vorst 130
Vrij België 5, 95
Vrij Vlaanderen 58, 60
Vrijdaghs 55
Vrijmetselaarsloge Marnix van St Aldegonde 193
Vuylsteke V, VIII
Vygen 47
Waalsch België 116, 125
Waalsche Beweging 28, 41
Wadin 47
Walenland VIII, 9, 13, 17, 24, 25, 28-30, 34, 67, 80, 123, 143-145, 147-149, 151, 152, 154, 155, 157-161, 165, 167, 170, 171
Walin 49
Wallonia 121, 161
Wallonie 12, 14, 15, 17, 40, 41, 137, 138, 157, 158
Wallonië 15-17, 19, 21-23, 27, 32, 35-39, 41, 44, 50, 57, 65,67, 71, 74, 78-80, 84, 88-92, 96, 101, 103, 113, 117, 122-124, 126, 127, 130, 138-140, 145, 148, 155, 157, 158, 166, 169, 171-174, 200
Waltens 164
Wannijn 33, 56, 66, 79, 213
Warnotte 47
Wartique 46
Waterloo 36, 38, 139
Waternaux 54
Wauters 47
Weissemburg 165
West-Vlaanderen 46, 53, 56
Westerfront 4
Wetteren 55
Weyler 181, 191, 223
Wildiers 21
Willebroek 52
Willem I 143
Willems 183
Willems-Fonds VI, 27, 179, 183, 184, 206
Willemsfonds V
Wilmotte 34, 35, 128
Wilnet 49
Wilson 87, 126
Wirth 68, 78
Wisbourg 165
Wodon 47
Wollonië 24
Wulveringem 110
XXe Siècle 120
Zech VI
Zuid-Afrika 100
Zuidelijke Nederlanden 101
Zwitserland 18, 23, 67, 123
Zwitsersche Confederatie 120