V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Het ontstaan en het Leven der Christene Werkliedenbeweging in 't Gentsche - 1885-1926 (1928)

Senator Gustave Eylenbosch schetst hier de ontstaansgeschiedenis der Christene Werkliedenbeweging te Gent. (139 blz., 9,75 euro)

Senator Gustave Eylenbosch gives here a good description of the beginnings of the Christian social movement in Ghent. (139 pages, 9,75 euro)

Le sénateur Gustave Eylenbosch donne ici un compte-rendu des débuts du mouvement socio-chrétien à Gand. (139 pages, 9,75 euros)

Inhoud - Contents - Table

Eerste deel 1885-1914
De topographie van Gent vóór 50-60 jaar - Bevolking - Karakter - Mentaliteit - Zeden en Gebruiken 11
De Politiek - De Pers - De Patronaten - De heer Dullaert, bestuurder van een Patronaat, valschelijk beschuldigd - Plechtige eerherstelling 16
Het Liberalisme - De zienswijze der liberalen; dezer werking overheerscht - Kentering in de liberale zienswijze - Het Socialisme 19
Het Socialisme wint veld te Gent - Leopold II bij een bezoek aan Gent wordt door socialistische voormannen gesmaad - Anseele; zijn geweldige revolutionnaire denkbeelden en actie - Tegenstand der arbeiders - Katholieke en liberale werklieden spannen samen tegen de opkomende socialistische partij - Een verschil in de levensopvatting en in de manier van werken scheidt de katholieke van de liberale arbeiders 21
Een heldhaftige Periode - Programma van werking der christene arbeiders - Het weekblad De Lichtstraal - Verkiezing voor den Werk- en Nijverheidsraad - De Nederlaag - Ontmoediging - Nieuwe opbeuring 25
Optreden van baron Verhaegen Arthur - Twee rivaliseerende mutualiteiten "Broederliefde" en "Vrede" - Stichting van den Antisocialistischen Werkliedenbond van het arrondissement Gent den 15 December 1899 29
Kentering in de richting der christen arbeidersbeweging - De pauselijke wereldbrief Rerum Novarum ziet het daglicht - Geestdriftige ontroering onder de christen arbeiders(sters) - Deze worden in Rerum novarum opgewekt om den dwang der socialistische voormannen af te schudden en zich onderling te vereenigen ten einde hun zedelijke en stoffelijke belangen te verdedigen 33
De machtige invloed der Politiek - De Staatsmacht - Het kiesrecht op 21 jaar - De stakingen en de beroeringen om dat kiesrecht te veroveren 36
De katholieke werklieden en de Politiek - Waarom deze werklieden het noodig achtten politieke actie te voeren in overleg met de katholieke Grondwettelijke Vereeniging van het arrondissement Gent - Geleverd politiek werk 41
De Werken - Het in te nemen standpunt - Beknopte opsomming van de verrichtingen op maatschappelijk gebied 47
Rouw en vreugde - Sterfgevallen - Zegepralen - De oorlog breekt uit 51

Tweede Deel
De oorlog is uitgebroken en de Duitschers bezetten de stad Gent den 12 october 1914 - Er wordt besloten de werken levendig te houden - De gedragslijn binst den oorlog - De Scheiding van België bestreden 59
De aanhouding van baron Verhaegen Arthur, voorzitter van den Werkliedenbond "Het Volk" - Zijne marteling en zijn afsterven 66
De werken binst de bezetting - Moeilijke tijden - Aanhoudende actie op alle gebied 70
De geestelijke overheid en de werkliedenbond "Het Volk" - Het afsterven van Mgr. Stillemans - Zijn aandenken blijft voortleven - Adres aan Paus Benedictus XV - Bezoek van Mgr. Locatelli, pauselijke nuntius 74
Het "modus vivendi" tusschen de partijleiders - Staking in de bakkerij "Vooruit" - Een letterkundige en een sociale prijskamp 82
Voor studie en ontwikkeling - Afsterven van Louis Duprez, secretaris van het Werk der Uitwijkelingen 85
De vernieuwing van het Bestuur - Wijziging aan de standregeling van den Werkliedenbond 88
Na den wapenstilstand in 1918 - Het "modus vivendi" van voor den oorlog wordt begraven - De leekenmoraal duikt op - De werken herleven 93
De politieke moeilijkheden - Vervreemding tusschen landgenooten - Verschil van zienswijze - De moeilijkheden worden bijgelegd 101
Het Bondsleven - Aankoop van het hotel de Nockere, Poel - De inhuldiging ervan - Allerlei actie - Feestelijkheden - De politieke actie - Afsterven van volksvertegenwoordiger Huyshauwer - De vrouwenbond en de school voor maatschappelijk dienstbetoon tegengewerkt - Baron Verhaegen herdacht 104
De houding der christen syndikaten - De nieuwe socialistische tactiek - Waarschuwing 114
Een laatste woord 117
Bijlage 119
Index 129

Index


A.C.W 110
Aartshertog Ferdinand 59
Aerschot 86
Albert I 78
Annonciadenstraat 67
Anseele 20-23, 38, 82, 110
Antisocialisten 29
Antisocialisten Werkliedenbond van het Arrondissement Gent 29
Antisocialistische lijst 27
Antisocialistische Werkliedenbond 83
Antisocialistische Werkliedenbond Het Volk 71
Antisocialistischen Werkliedenbond 80
Antisocialistischen Werkliedenbond Het Volk 31, 34
Antwerpen 45, 113, 114
Ardennen 64
Bastin 97
Bebel 22
Beeckman 84, 87, 89
Beernaert 30, 39, 117
Belceele 126
Belfort 11
België 20, 35-37, 43-45, 59, 61, 62, 64, 72, 78, 79, 92, 101,  116
Belgischen Volksbond 35, 53
Belgradestraat 21
Benedictus XV 74, 77, 78
Bergen 38
Bestormstraat 14
Bisschoppelijk paleis 14, 30
Boddaert 68
Bond Moyson 25, 26
Bond van Werklieden en Burgers 23-25, 29-31, 33, 34,  118
Bossuet 75
Brabantdam 17
Broederliefde 25
Broekaert 99
Bruggeman 52
Brussel 20, 69, 101, 102, 126
Burgstraat 80
Byl 49, 50
Cambier 112
Carpentier 97
Carton de Wiart 106
Casier 84
Casino 20
Centraal Verbond der Christen Textielvereenigingen van België 98
Christen Bedienden-syndikaat 121
Christen Metsersvereeniging 98
Christen Onderwijzersbond 121
Christen Syndikaat van IJ.P.T.T.Z 121
Cies van Gent 16
Claeys 106, 117, 128
Congo 75
Cooremans 39
Coppens 49, 67, 73, 80, 84, 87, 111
Costa 21
Crevals 117
De Bock 34, 74
De Burlet 39
De Christenvrouw 125
De Clercq 118
De Cuyper 87
De Grand'Ry 67, 68
De Grève 84
De Guchtenaere 25, 28, 51
De Lerius 91
De Lichtstraal 23, 25, 30
De Lichtstraat 26
De Maertelaere 53
De Man 116
De Martelaere 53
De Munnynck 49, 60, 81, 84, 108, 117
De Nockere 81, 104, 105
De Paepe 20
De Smet de Naeyer 37, 39
De Vlaamsche Post 64
De Werker 21, 22
Debaets 49
Debruyne 84
Decurtins 44
Deinze 122, 126
Deketel 86
Demblon 39
Destelbergen 85
Dienst van Sanatoria 123
Dierman 97
Dikkelvenne 85
Doncoeur 94
Doorgang Vanderdonckt 21
Drongen 123
Drukkerij Het Volk 89
Duitschland 20, 59, 68, 74
Dullaert 16, 17
Duprez 85, 86
Eekloo 3, 26, 45, 92, 119
Elsene 69
Engeland 43, 95
Enschedé 53
Equitable Rochdale Pionniers 48
Etoile Belge 29
Europa 71, 79
Evergem 26, 126
Eylenbosch 1, 89, 120
Féron 20
Fobe 73, 80, 84, 89, 90
Frankrijk 86, 95, 109
Freiburg 30, 33
Furnémont 39
Gabriël 86, 90, 98
Gand 12
Gazette van Gent 16
Genootschap van den H. Vincentius a Paulo 16
Gent 1, 3, 11, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 34, 35, 38-  41, 44, 45, 48, 50, 53, 54, 59, 60, 63, 64, 66, 68, 71, 74, 75,  77, 79, 80, 84, 92, 97, 99, 102, 105-107, 109, 111, 113-115,  117, 119-123, 126, 128
Gentsche Bank voor Handel en Nijverheid 100
Gentsche Hoogeschool 23, 96, 110
Gesticht St-Amand 18
Gewestelijk Verbond der Christene Vakvereenigingen van het arrondissement Gent-Eekloo 121
Glazenstraat 17
Groot-Gent 45
Gross-Strehlich 69
Gruelich 21
H. Kerst 46
Haché 81
Hage 22
Helleputte 44, 106
Herberg De Kat 23, 24
Herberg Het Damberd 24, 25, 31
Het Fondsenblad 16
Het Volk 1, 3, 30, 35, 44, 46, 48, 50, 54, 60, 62, 64, 67, 68,  76, 77, 80, 82, 83, 86, 99-101, 103-106, 108, 110, 111, 118,  120-122, 124, 127
Het Zondagblad 124
Heylbroeck 100
Heyman 12
Holstraat 69, 71
Hoogeschool 71
Hotel de Nockere 81, 104
Hou ende Trou 23
Huycke 117
Huyshauwer 49, 103, 104, 110, 118, 127
Internationale 21
Internationale Conventie van den Haag 68
Internationale Tentoonstelling 40
Italië 21
Janson 20, 37, 38
Jolimont 38
Jonge Strijdersafdeeling van H. Kerst 46
Jonge Wacht 118
Jonge Wacht Het Volk 126
K.A.J 126
Kaleitje 11
Kamer van S. Ivo 128
Katholieke Grondwettelijke Vereeniging van het arrondissement Gent-Eekloo 41, 42, 102
Katholieke Partij 18
Katholieke Vereeniging 43
Katholieke Vereeniging van het arrondissement Eecloo 103
Katholieke Werkliedenbond Het Volk 92, 102, 119
Katholieke Werkliedenbond van het Arrondissement Gent- Eekloo 119
Katholieken Kring 14, 81
Katholieken Werkliedenbond 101
Katholieken Werkliedenbond Het Volk 14
Kerk van St-Jozef 86
Kinderfonds 122
Kinderwelzijn 99
Klooster der Eerw. Paters Jesuiten 14
Klooster der Paters Augustijnen 70
Koning Albert 78
Koninklijk Conservatorium 100
Koninklijke Harmonie Het Volk 125
Koornmarkt 24, 25
Kouter 68, 100
Krisisfonds 121
Kropotkine 21
L'Etoile Belge 20
La Flandre Libérale 16, 29
La Réforme 20
Lamon 100
Landbouwersbond van Gent 102
Lange Steenstraat 50, 72
Langerbrugge 85
Larousse 91
Lassalle 20
Le Bien Public 16, 29, 30
Le Havre 66, 68
Lebon 43
Ledeberg 121
Lefèvre 84
Leie 11
Lelièvre 87
Leo XIII 34, 36, 50, 73, 105
Leopold II 21, 75
Leuven 35, 86
Liberale Partij 19, 20, 41
Liberalen 43
Liberalisme 19, 20
Liebknecht 21
Ligy 68
Lippens 27, 54
Locatelli 74, 80, 81
Lousberghs 52
Lovendegem 126
Luik 30, 33, 75, 86
Maas 64
Maegerman 53
Manchester 53, 113
Mareska 12
Martens 88, 89
Marx 20, 22
Maus 112
Mechelen 30, 64, 75, 86
Meersteeg 1
Meirelbeke 67, 106, 107, 121
Melle 121
Mercier 74, 106
Micara 106
Muide 53
Mutualiteit Broederliefde 29-31
Mutualiteit Liefde 31
Mutualiteit Vrede 29, 30
Natiepaleis 38, 39
Nationaal Verbond der Vrouwengilden 126
Nazareth 126
Nederland 95, 96
Neo-Malthusianisme 14
Nève 84
Nieuwe Wandeling 67, 68
Nieuwpoortje 11
Nolf 110
Nothomb 37
Nuyens 74
Nyssens 39
Onze Lieve Vrouw Beroepsschool 76
Onze Lieve Vrouwberoepsschool 71
Onze Lievevrouw Beroepsschool 50
Oost-Vlaanderen 45, 83, 85, 108
Oostacker 126
Oudburg 31, 38, 52, 62, 67, 70, 71, 80, 81
Oude Houtlei 67
Parmentier-Van Hoegaerde 52
Peperstraat 74, 80
Piers de Raveschoot 16
Pius XI 114
Poel 14, 98, 104, 106, 127
Poppe 24
Port-Arthur 85, 86
Portugal 81
Pottier 44, 53
Poullet 105
Rerum Novarum 30, 33-35, 53, 73, 76, 78, 104, 105, 107
Rome 78, 91
Ronse 23, 24, 109, 120
Rutten 53, 74
S. Baafs 76
S. Baafskerk 73
Samenwerking 76, 110
Samenwerking Het Volk 72, 88, 117, 119
Schelde 11, 64
Schelderode 85
School voor Maatschappelijk Dienstbetoon 113
Seghers 77, 84, 86, 98, 106, 112
Serajevo 59
Siegburg 69
Sint-Amandsberg 52
Sint Barbara-college 14
Sleydinge 26, 122
Smeets 39
Socialisme 19-21
Socialisten 43
Socialistische lijst 27
Socialistische Partij 21, 22
Souwerck 118
Speeckaert 13
St.-Jan-Baptist 11
St-Amandsgesticht 18
St-Baafskerk 74
St-Baafskring 30
St-Jan-Baptist de la Salle 17
St-Jozef 11
St-Lievensstraat 50, 72
St-Pierre-Aigle 94
Staat Vlaanderen 62-64, 82
Stillemans 27, 50, 74-77, 105
Stockman 84
Storme 84
Terneuzenlaan 46
Thienen 86
Tibbaut 34, 54
Trente 91
Vak- en Ambachtschool St-Antonius 69, 71, 76
Vak- en Ambachtsschool Sint-Antonius 50
Valentino 49
Van Artevelde 39
Van Buggenhout 52
Van Cauwelaert 110
Van Cleemputte 54
Van den Gheyn 80
Van Hoegaerde 53
Van Iseghem 90, 109, 117
Van Lierde 51, 52
Van Mossevelde 52
Vande Vyvere 104
Vanden Peereboom 39
Vander Stegen 84, 96
Vandermotte 49, 90, 108
Vanderstegen 84
Vandervelde 40
Varlez 44, 84
Veer 11
Veldstraat 48
Velghe 112
Verbond der Katholieke Vereeniging van het arrondissement Gent-Eekloo 103
Verbond der Werkbeurzen 127
Vereeniging der leerkrachten en beambten der technische beroepen 121
Verhaegen 24, 29-31, 33, 37, 40, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 60,  65-70, 74, 87-89, 91, 104-107, 120
Vermeulen 17, 18
Vlaanderen 35, 37, 64, 96, 105
Volksakker 85
Volksblad 16
Volksliefde 72, 88, 97-99, 110, 111, 115, 119, 123, 124
Vooruit 23, 24, 26, 29, 39, 41, 53, 66, 82, 83, 90, 114
Vrijdagmarkt 23, 38, 39
Vrije Huishoudschool 72
Vrije Werkbeurs Eendracht voor Vrouwen 127
Vrije Werkbeurs Het Volk 127
Vrijen Kiezersbond 23
Vrouwenbond 49, 111, 113, 125, 126
Vrouwensecretariaat 80
Waarschoot 26
Wallonië 64, 96
Weezenfonds 123
Weldingen 69
Werk der Franschmans 86
Werk der Tijdelijke Uitwijkelingen 86
Werk der Uitwijkelingen 85
Werkliedenbond 38, 42, 49, 52, 54, 55, 59, 60, 62, 64, 65,  69, 75-77, 79-82, 85-88, 90, 91, 96, 98, 103, 104, 106, 108-111, 117, 118, 120, 124, 126-128
Werkliedenbond Het Volk 35, 41, 44, 47, 63, 66, 71, 74,  75, 78, 97, 100, 102, 125
Werkloozenfonds 121
West-Vlaanderen 83
Wetteren 87
Weversbond 117
Weverssyndikaat 53
Wezel 69
Wilson 93
Winkler-Prins 91
Ziekenbeurs Broederlijkheid 48
Ziekenbeurs Vrede 48
Zuid-statie 40
Zusters van Liefde 75
Zwijnaarde 85
Zwitserland 21, 30, 95