V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis der Stad Deinze (1865)

Een prachtig werk uit 1865 van Albinus Van den Abeele over de geschiedenis van Deinze. Het werk is, zoals we het gewend zijn van de negentiende-eeuwse geschiedschrijvers, rijkelijk voorzien van bijlagen (middeleeuwse charters). (475 blz., 33,25 euro)

Albinus Van den Abeele wrote in 1865 this very interesting book about the history of Deinze. Like it was the habbit in his time he added lots of medieval texts to the book. (475 pages, 33,25 euro)

Cet oeuvre de l'historien très connu Albinus Van den Abeele est, comme cétait l'habitude au dix-neuvième siècle, enrichie de nombreux textes médiévaux. (475 pages, 33,25 euros)

Inhoud - Contents - Table

Eerste Hoofdstuk (Stad) 1
 § 1 Naamoorsprong; verschillende gevoelens omtrent de beteekenis van het woord Deinze. Oudheid der stad; ligging; grondgesteldheid; wijken en plaatsbenamingen; wegen en waterloopen 1
 § 2 Oppervlakte. Vereeniging van Petegem met Deinze. Vestingen, leibrug en poorten. Stedelijke inkomsten 5
 § 3 Inrichting tot gemeente. Overzicht der keure; stedelijke privilegiën. Kastelnij en roede van Deinze. Voormalig bestuur en gerecht; naamlijst der baljuws, burgemeesters, schepenen, ammans en schouts. Inrichting van het huidige gemeentebestuur en vredegerecht; naamlijst der burgemeesters, schepenen en vrederechters sedert 1796 14
 § 4 Bevolking. Landbouw. Koophandel. Nijverheid 55

Tweede Hoofdstuk (Heerlijkheid en Markgraafschap) 67
 § 1 Overzicht. Heerlijke baten en voorrechten. Leenhof van Deinze. Geslacht van den naam dier stad. Deinze wordt eene bijzondere heerlijkheid. Opvolgelijke heeren. Keert weder tot den graaf van Vlaanderen. Oneenigheden in het graaflijk gezin. De heerlijkheid komt door een bezet van Robrecht van Bethune in handen van zijnen zoon, Robrecht van Cassel; wordt door Lodewijk van Nevers teruggeëischt. Langdurig proces in het parlement te Parijs. Vereeniging der heerlijkheid aan de domeinen van Vlaanderen. Albrecht en Isabella geven haar te leen aan Marten della Faille; eenige bijzonderheden over dezen heer 67
 § 2 De heerlijkheid wordt door Philips IV, ten titel van erkentenis, aan eenen spaanschen edelman geschonken en tot markgraafschap verheven. Leenverheffing van het markiezaat. Eenige bijzonderheden over den markgraaf. Hij verkoopt het markiezaat aan het huis van Merode. Opvolgelijke markgraven 89

Derde Hoofdstuk (Geschiedenis) 100
 § 1 Deinze door de Noordmannen verwoest. Samenkomst te Deinze van den koning van Frankrijk en Willem van Normandië met de vlaamsche burgers. Gwijde van Dampierre, de adel en de burgerij; verdeeldheid in de volksstanden van Vlaanderen. Oorlog tusschen Vlaanderen en Frankrijk; Deinze versterkt. Karel van Valois valt met een machtig leger in Vlaanderen; Deinze verwoest en verbrand. Graaf Gwijde trekt naar Parijs, vergezeld van eene deinsche deputatie. Oorzaak van nieuwe beroerten. Vlaanderen verlost 100
 § 2 Aangroei der volksmacht; de gemeenten staan op tegen hunnen graaf. Lodewijk van Nevers beklimt den graaflijken troon; staat de haven van Sluis af. Oproer hieruit gesproten. Het brugsche leger te Deinze; slaat het beleg voor Oudenaarde; bereidt zich tot dat van Gent; dit ontwerp den Gentenaren bekend; deze schaffen zich allerhande oorlogstuigen aan; bereiden zich tot eenen uitval; plechtigheden te Gent; vertrek der Gentenaren; komen aan binnen de heerlijkheid van Nevele; ontmoeten de Bruggelingen nabij Deinze. Rekkelingslag; zegepraal der Bruggelingen. Beleg van Gent. Teraardebestelling der gesneuvelde Gentenaren. Voorstellen tot vrede. Nieuwe onlusten; Deinze verbrand 104
 § 3 De leibrug te Deinze op bevel van Jacob van Artevelde afgebroken. Begin der heerschappij van Lodewijk van Male; zijne geldverkwistende neiging. De Gentenaren weigeren hem door geldmiddelen te ondersteunen. De Bruggelingen staan hem de gevraagde bijlage toe; in erkentenis geeft hij hun oorlof eene vaart van hunne stad naar Deinze te delven. Opstand der witte Kaproenen; verjagen de brugsche aardewerkers. Gevecht te Gent; zegepraal der witte Kaproenen; zij verbreken de vrede en vernielen de adellijke verblijven rond hunne stad. Deinze versterkt. Vrede getroffen, en verbroken door de Bruggelingen; verscheidene steden, waaronder Deinze, sluiten zich bij hen aan. De graaf van Vlaanderen behaalt nieuwe voordelen; Deinze valt in zijne handen. Wapenstilstand. De vijandlijkheden worden voortgezet; Deinze ingenomen. Lodewijk van Male schaft zich te Brugge een machtig leger aan; gevecht te Nevele; zegepraal der Bruggelingen. Vrouwen en kinders vluchten uit Deinze; deze stad wordt uitgeplunderd en verbrand. Vredevoorstellen; zij mislukken. De oorlog wordt hernomen; de Gentenaren belegeren Deinze; breken op; hernemen de belegering; vruchtelooze pogingen; keeren met hunne dooden en gekwetsten naar Gent terug. Philips van Artevelde als ruwaard van Vlaanderen aangesteld; zijn bestuur en krijgsverrichtingen. Wraakplegingen op Deinze. Vrede getroffen 114
 § 4 Het leger van Philips de Goede, tot het beleg van Kales bestemd, brengt te Deinze den nacht door en wordt door ingezetenen dezer stad vervoegd. Herinrichting van het genootschap der witte Kaproenen; trekken naar Deinze; wederstand der inwoners; de stad valt in handen harer vijanden; wordt uitgeplunderd en verbrand. Deinze door de Franschen bezet; richten er groote schade aan. Opstand der Bruggelingen en Gentenaren tegen Philips de Goede. De Duitschers komen den graaf ter hulp. Wraakplegingen op Deinze; moedwilligheden der soldaten op de omliggende dorpen gepleegd. Vrede getroffen en verbroken; Deinze ingenomen; gevecht aldaar. De deinsche bezetting trekt met de Duitschers naar Cadsant; wordt onderwege besprongen, verslagen en achtervolgd tot binnen Deinze, die uitgeplunderd en te vure gesteld wordt 126
 § 5 Beroerten en onlusten der XVIe eeuw. Aanvang der predikatiën; sermoen te Deinze gehouden, waarop eene groote menigte volk aanwezig is; wordt te Petegem hernomen; hervormde Deinzenaren. De hoogere overheid verbiedt de sermoenen in zekere plaatsen en bepaalt die, waar zij toegelaten zijn; Deinze daartoe aangewezen. Deze stad wordt van eene krijgsmacht voorzien; zij is niet sterk genoeg om er het evenwicht te handhaven. Deze plaats lijdt veel door de bezettingen der verschillige troepen. Voortgang der onlusten; aanval op Deinze, nederlaag der stedelijke overheid. De Geuzen uit Petegem verjaagd. Nieuwe militaire onderstand; schade aldaar door deze aangericht; klachten van het volk. Verbond tegen Spanje tusschen Deinze en Gent gesloten. Schadelijke doortocht der Franschen. Het klooster te Deinze wordt uitgeplunderd; klachten der religieuzen; woorden niet aanhoord; beeldenschending in de kerk van 't klooster. Gent zendt eene krijgsmacht naar Deinze om de stad tegen den aanval der Malcontenten te beschutten; kwaadwilligheden van deze. De Hugenoten te Deinze; buitensporigheden door hen gepleegd. Hongersnood aldaar. Vertrek der Hugenoten. De kerk en de nog overige huizen worden te vure vernield. De Deinzenaren verzetten zich tegen de Malcontenten; deze plegen rooverijen te Deinze en in de omstreken. De stad herstelt zich langzamerhand 130
 § 6 Vijandlijkheden tusschen Holland en Spanje. Verbond tusschen Holland en Frankrijk. Inval der verbondene legers. Krijgsvolk rond Deinze gelegerd; schade door hetzelve aangericht; vertrekt. De oogst vernield door de militaire macht; de landbouwers uitgeplunderd. Nieuwe legers te Deinze; richten er groote schade aan. De bouwlanden liggen verlaten. Staat van de geledene schade. Deinze's bijdrage in den transport verleegd. Inval in de Nederlanden van Lodewijk XIV. De leibrug van Deinze afgebroken en al de schepen en booten uit de rivier geweerd. Verbond van Augsburg. Een deel der verbondene legers te Deinze; vertrekt. Engelsche troepen te Deinze; versterken de stad; slechten de opgeworpene vestingen en vertrekken. Franschen te Deinze; rooven er vee en eetwaren; vertrekken naar Fleurus. Andere Fransche troepen aldaar; plunderen de boeren uit en stellen de pachthoeven te vuur. Fourageeringen te Deinze en omstreken. De oogst door het hoog water bedorven. Deinze wordt versterkt en bekomt eene bezetting. Het verbonden leger rond Deinze; de geheele omstreek vol soldaten; vertrekken. Dixmude ingenomen; Deinze belegerd; de stedevoogd geeft zich over; gedenkpenning te dier gelegenheid geslagen. Moedwilligheden der Franschen; verlaten de stad; keeren terug en richten er nieuwe schade aan. Deinze versterkt. Vrede getroffen 137
 § 7 Voordeelige rust. Erfenis-oorlog. Oorlogstuigen te Deinze aangebracht. De Hollanders verrichten veel kwaad te Deinze en omstreeks. Het leger der bondgenooten te Deinze; trekt naar Aarseele en Wontergem; komt te Deinze fourageeren. Generaal Spaer te Deinze. De te Rousselare gelegerde troepen komen te Deinze de laatste fouragie halen. 1,000 ruiters te Deinze; richten er veel schade aan. Wortenborgh te Deinze; vertrekt en laat er eene bezetting. Vrede. Brabantsche-omwenteling. Staatkundige verdeeldheid der Deinzenaren; ongemakken; het magistraat spant er middelen tegen in. Deinsche Patriotten. Feestviering te Deinze na de verjaging der Oostenrijkers; plechtigheden bij hunne wederkomst. Fransche-omwenteling. Mislukte inval de Franschen in België. De leibrug te Deinze afgebroken. De opstandelingen meester van het land. Kiezing en plechtigheden te Deinze; de boom van vrijheid geplant. Tegenwerking in België; de Franschen verjaagd. Overmeesteren opnieuw het land. Kerkplundering te Deinze. De O.-L.-Vrouwekerk tot eenen tempel der rede herschapen. De pastoor gevangen. Beëdigde priesters te Deinze. Slot 145

Vierde Hoofdstuk (Geestelijk Deinze) 157
 § 1 Beschrijving der O.-L.-Vrouwekerk en van hare bijzonderste meubelen en versierselen. Over hare stichting. Patronaat en personaat. Haar geestelijke omkreits. Tienden. Over de jaarwedde des pastoors, onderpastoors en kosters. Broederschap van Sint Rochus. Dekenij van Deinze. Naamlijst der pastoors en pastoor-dekens 157
 § 2 Beschrijving der Sint Martenskerk en van hare bijzonderste meubelen en ornamenten. Over de stichting dezer kerk. Haar geestelijk gebied. Patronaat. Tienden. Jaarwedde van den pastoor en koster. Broederschap van Sint Antoon. Naamlijst der pastoors. 169
 § 3 1° Sinte Margrieteklooster 173
  2° Sint Blasiushospitaal 181
  3° Klooster der zusters-Maricolen 183
  4° Klooster van den H. Vincent-à-Paulo 185
  5° Weezenhuis 186

Vijfde Hoofdstuk (Maatschappijen, Gilden enz.) 188
 § 1 Rederijkers 188
  Kamer van de Nazareene, met kenspreuk Donze om een beter 190
  Confrerie van den H. Joannes-Baptista 204
  Maatschappij van vereenigde Taal- en Kunstminnaars, onder kenspreuk : Vooruit! 216
  Kunst- en Letterkring met zinspreuk : Eendracht 220
 § 2 Maatschappij van vlaamsche Taal- en Letteroefening, met kenspreuk : natuur begaaft, oefening beschaaft 221
  Vlaamsch-Gezelschap 223
 § 3 1° Gilde van Sint Joris (voetboogschutters) 224
  2° Gilde van Sint Sebastiaan (handboogschutters) 235
 § 4 Teekenschool 239
 § 5 Verdienstelijke Mannen 240

Bewijsstukken

 Stad
 Nr 1 Philips van Burgondië past het bestaande octrooi tot het heffen van rechten op de wijnen, bieren, mondsbeoeften, enz. die gesloten en verkocht worden binnen Petegem, toe op den wijk Tusschenbruggen aldaar (16 april 1445) 257
 Nr 2 Karel de Stoute vereenigt Petegem met Deinze en schaft den naam van gene stad af, om voortaan gezamenlijk onder dien van deze te blijven bestaan (juli 1469) 261
 Nr 3 Decreet van Karel II, waarbij Deinze van de toepassing des reglements, van den 3en juli 1672, rakende de onbeslotene steden, vrijverklaard wordt (22 april 1681) 263
 Nr 4 Octrooi tot het heffen van inkomende en uitgaande rechten op de bieren, wijnen, enz., door Philips II tot herstelling der verdelgde stad en oprechting uit hare puinen verleend, en door Albrecht en Isabella vernieuwd en uitgebreid (10 october 1603) 266
 Nr 5 Aanstelling in den raad van Vlaanderen van commissarissen, om het voorgewende recht der stad Deinze tot het lichten des 10en pennings op de goederen - uitgezonderd leenen - door hare poorters nagelaten en door poorters van andere plaatsen geërfd wordende, alsook van dat der stad Kortrijk, die hierin eene uitzondering wilt maken, te onderzoeken (21 ocrober 1370) 269
 Nr 6 Sententie, gegeven in den raad van Vlaanderen, waarbij het recht gehandhaafd wordt der stad Deinze van het lichten des 10en pennings op al de goederen, geenen leenen zijnde, nagelaten door hare binnen de stad en dezer vrijheid overledene poorters en geërfd wordende door poorters van andere plaatsen, zelfs door die van Kortrijk (9 december 1370) 270
 Nr 7 Bewijsschrift van eene vroegere toestemming door de schepenen van der keure van Gent aan de gedeputeerden van Deinze gegeven, om van de gentsche kramers die te hunner jaarmerkt komen, plaatsgeld, en, bij gebrek aan betaling, zelfs borgtocht te mogen eischen (15 october 1481) 271
 Nr 8 Tarif du droit de stace aux marchés publics de la ville de Deinze, arrêté par le conseil municipal de la dite ville (13 fructidor, an X) 272
 Nr 9 Koninklijk besluit, waarbij het te Deinze geheven recht op den visch (mijnrecht) goedgekeurd wordt (1 februari 1840) 272
 Nr 10 Koninklijk besluit, waarbij de rechten te heffen op de verschillige voorwerpen de dagen der jaar- en wekelijksche merkten in de stad gebracht, zooals zij door den gemeenteraad waren vastgesteld, goedgekeurd worden, behoudens nogtans dat die op het vlas en werk als plaatsgeld zullen ontvangen worden (23 november 1842) 273
 Nr 11 Keure van Deinze (1241) 274
 Nr 12 Philips de Stoute bevestigt de vrijheden, voorrechten en gebruiken der Deinzenaren, waarvan de titels door den oorlog vernield zijn (9 juni 1389) 277
 Nr 13 Jan van Burgondië bevestigt de vrijheden, voorrechten en gebruiken der Deinzenaren (27 juni 1405) 278
 Nr 14 Philips de Stoute stelt zijnen hotelmeester en kastelein van Beveren, Jan de la Pierre, en zijnen baljuw van Deinze en Petegem, Alaard Thierin, aan om de wet van Deinze en Petegem te vernieuwen, enz. (29 april 1393) 279
 Nr 15 Verordeningen van Jan van Burgondië tot het vernieuwen der wet van Deinze en Petegem (1 october 1414) 280
 Nr 16 Sententie van Lodewijk van Male, waarbij hij het recht van de misdaden te vonnissen, door poorters van Kortrijk op poorters van Deinze, binnen de vrijheid dezer stad gepleegd of die er zelve mishandeld zijn, aan de wet van Kortrijk verklaart te behooren, enz. (5 september 1357) 284
 Nr 17 Sententie, gegeven in den raad van Vlaanderen, het door den baljuw van Kortrijk te dagvaarden getal deinsche poorters, ingeval deze door die van Kortrijk te Deinze mishandeld waren of deze er gene mishandeld hadden, tot 16 en niet hooger bepalende (11 mei 1406) 285
 Nr 18 Karel V verzoekt zijnen neef, den heer van Fiennes, den Gentenaren kennis te geven van een besluit, genomen in den raad van Vlaanderen, waarbij hun het recht van deinsche poorters te dagvaarden wordt ontzegd (14 augusti 1515) 287
 Nr 19 Loon en verordeningen van den Schout van Deinze, vastgesteld in het collegie van burgemeester en schepenen (18 october 1613) 287
 Nr 20 Octrooi, waarbij Philips de Goede eene vrije jaarmerkt te Deinze instelt (mei 1434) 289
 Nr 21 Statuten en verordeningen der wollewevers (volders) van Deinze, door de schepenen der stad vernieuwd (12 januari 1481 - o. st.) 292
 Nr 22 Vergunbrief tot het brouwen van dubbel-bier voor 32 jaren of tot wederroepens, den Deinzenaren verleend door Karel V, mits aan den ontvanger dier heerlijkheid, ten titel van erkentenis, 10 ponden parisis bij jare te betalen (6 april 1529) 296

 Heerlijkheid en Markgraafschap
 Nr 1 Denombrement van het Markgraafschap (14 meert 1654) 300
 Nr 2 Statuten en verordeningen betrekkelijk de visscherij in het deinsche water, opgemaakt door hoogbaljuw, schepenen, enz., der stad Deinze. (Afgekondigd op de leibrug den 21 meert 1547) 326
 Nr 3 Verordening tot het zetten van den Spijker des heeren van Deinze (1597) 330
 Nr 4 Verslag van den ontvanger van Deinze aan den voorzitter der rekeningkamer tot Rijsel over de schatting der renten van Evene te Deinze (Rond 1600) 330
 Nr 5 Kwijtschrift van Walrave van Luxemburg, heer van Liny, waarbij hij bekent eene som van 172 pond 12 stuivers en 4 deniers van den graaf van Vlaanderen ontvangen te hebben, over eenen termijn van zijn leen van Deinze, vervallen te Lichtmis (2en februari) 1284 (25 juni 1285) 332
 Nr 6 Albrecht en Isabella geven de heerlijkheid van Deinze met al hare aankleven te leen aan Marten della Faille, baanderheer van het land van Nevele, voor zijne drie dochter, Sybilla, Suzana en Maria della Faille, voor eene som van 25,000 ponden, met voorbehoud voor hen en de toekomende graven of gravinnen van Vlaanderen die te mogen wedereischen, mits bovengemelde koopsom terugtekeeren (15 meert 1603) 332
 Nr 7 Philips IV geeft de heerlijkheid van Deinze, ten titel van erkentenis, te leene aan don Diego Messia, ridder der orde van Sint Jaak, kapitein-generaal van de artillerie der Nederlanden, enz., mits aan den heer della Faille de 25,000 ponden of guldens uittekeeren, die hij bij de inleenneming, derzelve betaald had; en verheft ze tot een markgraafschap. (Kern eener notariëele acte van den 25 augusti 1625) 338
 Nr 8 Diego Messia, markgraaf van Deinze, Leganez, enz., verkoopt aan Floris, baron van Merode, Duffel, Leefdaal, enz., het markiezaat van Deinze met al zijn aankleven, voor eene som van 152,000 guldens (24 juli 1632) 344
 Nr 9 Overeenkomst, gesloten tusschen Floris van Merode, markgraaf van Deinze, en den eerw. heer Jacob Goethals, abt van Drongen, waarbij er aan een proces omtrent hun rechtsgebied te Petegem, tusschen hen hangende in den raad van Vlaanderen, een einde wordt gesteld (17 october 1639) 349
 Nr 10 Testament van Floris, graaf van Merode, markgraaf van Deinze, enz., waarbij hij het markiezaat van Deinze aan zijnen neef, Willem van Merode, bezet (22 juli 1651) 351
 Nr 11 Verpanding der heerlijkheid van Astene door Maximiliaan van Merode aan jonkhr Frans de Stoppelaere, voor eene som van 2,800 Carolus-guldens (16 februari 1665) 353
 Nr 12 Overeenkomst tusschen Jozef, graaf van Merode, en jonhr Adriaan-Jozef van (den) Hecke omtrent den afstand der heerlijkheid van Astene (20 mei 1711) 355

 Geschiedenis
 Nr 1 De cost vander ervarde (der Gentenaren) tAssnede ende van Deunze, ende van allen dingen die daertoe behoren (1325) 357
 Nr 2 Uitgaaf en bekostigingen, door de Gentenaren vóor en na den Rekkelingslag, betrekkelijk deze gedaan (1325) 361
 Nr 3 Sententie van Lodewijk van Male, waarbij hij de Thieltenaren in het recht behoudt, hun verleend bij een vonnis van Robrecht van Bethune, vóor de Deinzenaren ten oorloge te trekken na die van Harelbeke, welke laatste den eersten rang na die van Kortrijk blijven behouden (29 juli 1365) 362
 Nr 4 Dit syn de costen van dat ons goede lieden (van Gent) eerst trocken te Doinse (1380 n. st.) 363
 Nr 5 Philips de Stoute bevestigt het recht der Deinzenaren van slechts met halve kwote in den transport der kastelnij van Kortrijk en in andere overkomende lasten bijtedragen, iets wat hun eertijds, uit hoofde van hunne verarming door de verledene oorlogen, verleend was; en scheld hun hunne verachteringen in gezegden aanslag, dien de hoogpunters der kastelnij hun opgelegd hadden, kwijt (11 meert 1391 - n. st.) 365
 Nr 6 Verbond tegen Spanje tusschen de steden van Deinze en Gent getroffen (5 februari 1579 - n. st.) 367
 Nr 7 Verslag van den baljuw en schepenen van Deinze aan zijne Majesteit den koning over de binst de jaren 1581-1584 gepleegde verwoestingen te Deinze, en het onvermogen, waarin de ingezetenen zich bevinden, van de spijkerrent of andere belastingen te betalen (11 juli 1586) 368
 Nr 8 Brief van den generaal don Francisco de Mello, waarbij den magistraten van Astene en Petegem kennis wordt gegeven, dat hunne gemeenten den 17en juli 1643 krijgsvolk zullen ontvangen (16 juli 1643) 370
 Nr 9 Getuigenis, gegeven door den heer pastoor van Deinze en twee ingezetenen van Zeveren vóor schepenen van Deinze, betrekkelijk de schade, door Deinze-buiten van wege het krijgsvolk van den hertog van Loreinen en den marschalk Gaston van Orleans ten jare 1645-1646 geleden (15 october 1646) 370
 Nr 10 Smeekschrift door Burgemeester en Schepenen der stad en markgraafschap van Deinze den Hoogpunters en Vrijschepenen der kastelnij van Kortrijk toegestuurd, om vermindering in hunnen transport te bekomen, met de apostille daarop afgeleverd (rond 1655) 371
 Nr 11 Verdrag nopens de overgave der stad Deinze, getroffen tusschen den markgraaf van Feuquièrres, opperbevelhebber van het fransche leger, en den brigadier d'Offarel, gouverneur van voornoemde stad (30 juli 1695) 373

 Geestelijk Deinze
 Nr 1 Octrooi tot het lichten van 900 ponden grooten door Philips IV, koning van Spanje den Deinzenaren tot heropbouwing hunner kerk verleend (20 november 1637) 374
 Nr 2 Onderling verbond tusschen pastoor, hoogbaljuw, schepenen en greffier der stad Deinze tot het aankoopen van twaalf beelden voor de O.-L.-Vrouwekerk, de twaalf apostelen voorstellende (1677) 376
 Nr 3 Pater en mater van het Sinte Margrieteklooster, verscheidene giften van den heer Joos van Lalaing bekomen hebbende, beloven daarvoor een eeuwig zaterdaagsch lof te doen in de kapel van 't klooster (14 augusti 1480) 377
 Nr 4 Octrooi tot het oprichten van eenen peerdemolen in het Sinte Margrieteklooster, door Philips van Burgondië den religieuzen verleend (7 augusti 1455) 378
 Nr 5 Octrooi tot het oprichten  van eenen koren-windmolen in het Sinte Margrieteklooster, door Maximiliaan van Oostenrijk den religieuzen verleend (7 augusti 1487 - n. st.) 379

 Maatschappijen, Gilden, Enz.
 Nr 1 Privilegie, den gildebroeders van Sint Joris, kruisboogschutters te Deinze, door Karel V verleend (27 meert 1537 - n. st.) 381
 Nr 2 De commissarissen bevelen den schepenen van Deinze aan de gildebroeders van Sint Joris den gecostumeerden zondaagschen wijn te schenken (13 mei 1557) 385
 Nr 3 Er wordt door de schepenen van Deinze der gilde van Sint Joris 16 schellingen toegestaan voor elken zondag dat de schutters zich oefenen zullen, hetgeen door de commissarissen goedgekeurd wordt (28 september 1564) 386

Naamlijst der Inschrijvers 387

Index

's Hertogenbosch 241
't Kint-de Naeyer 109
Aalst 83, 118, 119, 125, 208, 234
Aaltre 2, 121
Aardenburg 103
Aarseele 145, 146
Abdij van Sint Pieters 75
Abseloen 228
Achaïe 81
Achtgemeetbeke 5
Ackerman 125
Adams 46, 51
Adhemar 91
Aeltere 325, 346
Afrique 382
Afsne 325
Afsnê 75, 167
Akkergem 179, 180
Alaert 304
Albert ende Isabel 266, 332
Albert et Isabella 339
Albrecht en Isabella 10, 67, 87-91, 137, 204, 266, 332
Albrecht van Henegouw 121
Albrecht van Saksen 129
Alget 51, 52
Allincbroets 48
Alphons X 91
Amic 48
Ampe 173
Amsterdam 248
Andreas II 81
Angleterre 339
Antwerpen 88, 89, 91, 218, 222, 224, 387
Anvers 338
Appelterre 97
Archies 105
Ardenburg 60
Ardenne 274
Ardoye 173
Aremberg 97
Arnhem 246, 247
Arragon 246, 382
Arras 278
Arses 300
Arthoijs 292
Arthois 257, 261, 266, 333
Arthoys 277
Artois 278-280, 289, 378, 379, 382
Asfeld 143
Asie 382
Asper 168, 370
Assals 320
Assche 145
Assnede 357
Asten 355, 356
Astenaij 370
Astene 3, 4, 22, 34, 54, 68, 71, 92, 94, 96, 97, 138, 139, 167, 168, 198, 301, 303, 310, 313, 321-323, 333, 340, 345, 354, 355, 370
Astene : Beestelick 305
Astene : Keerckstede 303
Athies 105
Atrecht 101
Aubeaulx 287
Audenaerde 65, 133, 324, 369
Audenarde 287
Audenburch 301
Augsburg 137, 141, 200
Augustynen 311
Austrice 379
Autrijve 136
Auvergnen 78
Auweghem 52
Auwenrogghe 154
Auxerre 78
Avelgem 145
Avila 91
Baarle 167
Bachte 4, 8, 54, 110, 142, 155, 162, 164, 165, 167, 325
Bachte-Maria-Leerne 3, 5, 168
Bachten 346
Bachterbergen 4
Bachterpoorten 4
Bachtervesten 4
Backer-Boddaert 387
Baerle 325, 346
Bagelarde 359
Balbasez 91
Balde 49, 92-94, 310, 311
Balegem 158
Balgien 304
Balvoet 154
Banaert 44
Bar 81, 246
Bar-sur-Seine 81
Barradot 381
Barry 168
Baudaert 241-245
Baudartius 242-244
Baudewijn III 101
Baudewijn met den Baard 162
Bauwens 172
Beaurevoir 81
Beauvoir 81, 82
Becke 361
Bedelf 4
Bedmaer 142
Beieren 141, 145
Belcken meersch 307
België 58, 61, 130, 131, 140, 141, 145, 146, 149, 151, 152, 154, 389
Belgique 79, 88, 98, 108, 362
Bellem 325, 346
Benedictus 192
Benoodt 51
Benoot 51
Berchem 70
Bergen 85, 86, 120, 229
Bergues sur le Zoom 339
Bernaert 54
Bernage 85
Bethlem 302
Bethune 103
Betsbruggius 241
Bette 113
Betune 247
Beveren 27, 120, 133, 238, 279
Bevre 279
Beyaert 44
Beyens 47, 52, 153, 306
Biebuyck 387
Biervliet 115, 125
Biës 214
Biesbrouck 373
Billet 45, 50
Blaarmeersch 5
Blaermeersch 4, 319
Blankenberghe 218
Bloedmeersch 70
Blommaert 52, 58, 131, 189, 199
Blondeels 230
Bloums 365
Bochoute : Sint Clemenspolder 175
Bochoute : Sint Jorispolder 175
Bochoute : Sint Salvatoorspolder 175
Bockstal 168
Bocquignies 95
Boddaert 144, 388
Bodtschipperlandt 324
Boelaere 50, 322
Boelare 50
Boelnare 308
Boels 119
Boessins 48
Boetelin 285
Bogaert 44, 90, 223, 389
Boghermannen 249
Bollaert 320
Boonen 107
Borculoh 248
Bordeaux 51
Borluut 113, 180
Borluyt 308
Bornhem 162
Bosch te Gaspelaere 313
Bosschaert 388
Bottelier 172
Bouchet 80
Boudewijn V 78
Boudewijn van Vlaenderen 78
Boufflers 142
Boulanger 216, 388
Boullins 233
Boulongne 280
Bourdeauw 376
Bourdeaux 50, 377
Bourgogne 378
Bourgoigne 277, 278, 365, 366
Bourgoignen 257, 333, 382
Bourgoignien 333
Bourgoingne 261, 280, 289, 379
Bourgoingnen 263
Bourgoingnien 292
Bourgondie 200
Bourgondië 119
Bourgongne 279
Bourgongnen 266
Bourgonien 300
Bousse 43, 45, 49
Boussins 49
Boutkene 230
Bouvines 78
Bouvy 54, 387
Brabant 82, 123, 143, 150, 257, 261, 266, 289, 292, 300, 333, 348, 351, 361, 367, 368, 378, 379, 382
Brabantdam 231
Bracke 47, 52
Braeckelmans 333
Braedt 46
Braet 49-51
Brakel 176
Brassart 176
Bredevoort 246
Bretagne 76
Brias 311
Brie 75
Briel 304
Brielpoort 9
Brielstraatje 4
Brinden 79
Broeckaert 42, 81
Broecke 305
Broeders Hieronimijten 187
Broederschap van den H. Rochus 155
Broederschap van Sint Antoon 169, 170
Broederschap van Sint Rochus 157, 165, 166, 207, 249, 250
Bronckhorst 248
Broucarde 361
Brouck 246, 306
Brouwerij de Fortuyn 65
Brouwerij de Swaen 65
Brouwerij het Meuleken 65
Bruchpoorte 242, 243
Bruessel 269
Bruessele 338, 376
Bruges 291
Brugge 13, 16, 59, 60, 65, 101-104, 106, 108, 114, 116, 118, 120-123, 129, 157, 214, 218, 222, 234, 236, 271
Brugge : Gravensteen 106
Brugge : Halle 107
Brugge : Minnewater 116
Brugge : Sint Donaaskerk 76, 100
Brugge : Willelminen 175
Brugghe 43, 113, 122, 236, 261, 385
Brugsche-vaart 146
Brugsche Poort 9
Brugsche Vrije 121
Bruijssel 265
Bruneel 119
Bruschen Herwech 324
Brussche Poorte 302
Brussel 65, 89, 95, 143, 145, 182, 204, 207, 211, 218, 223, 280, 301, 387
Brussel : Hotel de Merode Deynze 99
Brussel : Wollestraat 99
Brussele 367, 385
Bruteyn 390
Bruxelles 273, 287, 344, 348
Bruyssele 299
Brye 291
Bucerum 249
Bucquoi 94
Buent 320
Bultens 172
Bultynck 49
Burgondië 123, 197
Buridan 241
Burvenich 211
Buuck 320
Buusers 231
Cabelliou 362
Caboeters 180, 377
Cadsant 126, 129
Calaeys 229-231
Calewaert 389
Calewaert-de Wolf 388
Calewaert-van Eechaute 388
Callebaut 216, 219, 388
Calleshoek 3
Callewaert 154, 216
Callier 54, 153, 322
Cameraij 374
Camerycke 197
Campen 245, 246
Candele 307
Candelier 314
Cannoot 50, 376, 377
Capelle van Ste Nicolaus van Deynse 326
Cappers 180
Cappon 314
Cardinaelshoyken 4
Cassel 83, 103, 112
Casselrye van der Audenburch 325
Castilien 385
Castiliën 91
Castille 344
Castillen 300
Castillien 374, 381
Catalonië 91
Cats 223
Catte 310, 312
Champagne 59, 75, 76
Champaigne 291
Charles 172
Chimai 94
Cicillien 382
Claes 54
Claessens 169
Claey 168
Claeys 210, 388
Clairfayt 154
Claissins 49
Claus 49
Clayssins 49
Clement 52, 153, 215, 216
Clementis VIII 247
Clooster van Deynse 306, 322, 326
Cloostre van Deynse 178
Cloostre van Sente Margrieten te Bethleem 377
Cloostre van Ste Margrieten 178
Cnockaert 49
Cnop 16
Cole 45
Collijn 248
Colomna 79
Colpaert 364
Comen 124
Commere 360
Comnène 79, 80
Compiegne 77
Conscience 223
Constantinopelen 79-81
Constantinopelen : Kerk van Sinte Sophia 80
Constantinople 80
Convente van Ste Margriete 302
Coomans 15
Coperman 35, 368
Copmeersch 4, 305
Coppens 387
Coppere 358
Coppez 54, 387
Cordonnier-van der Meersch 390
Corn 371
Cornelis 50, 324, 370
Cortrijck 264
Cortrijcke 265
Cortrike 199
Cortrycke 352, 373
Coryn 390
Cossaetlandt 324
Cotrel 310, 316, 317, 323
Cottrel 317
Cottyn 314
Couet 246
Couperi 248
Coupignies 99
Courière 146
Courtenai 78
Courtrai 69
Courtray 278, 285, 286, 345, 366
Coutenay 361
Coutet 315
Crasset 221
Croisilges 326
Crommelynck 49
Crupet 93, 97, 98
Curterijck 39
Curterike 228
Curtrick 269
Curtricke 270
Curtrike 230, 270, 363
Curtryck 302
Curtrycke 258, 260, 284, 285, 302, 369
Cuul 264
Cuvelier 46, 51
Cysoing 69
D'Escornaix 176
D'Haegens 390
D'Haenens 50
D'Hane 45, 46, 50
D'Hondt 153
D'Hossche 153
D'Huygelaere 111, 144, 153, 175, 214, 225, 252, 388, 390
D'Offarel 143, 144, 373
D'Orléans 371
D'Ovrebeke 43
Dal 324
Damman 307, 320, 387
Dammanno 246
Damme 103, 106
Daniel 287
Danins 48, 237
Danyns 198
Dauphiné 91
David 79, 105, 106, 123, 128-131, 134
De Backer 164, 210, 214, 387
De Baets 45, 49, 50
De Bailleul 178
De Beer 238
De Beil 37, 54, 70, 387
De Beure 305
De Bevre 305
De Blaeu 6, 8
De Bleau 241, 242
De Booser 390
De Boosere 154
De Borchgraeve 210, 211
De Brouckere 49
De Brune 270
De Caesmaker 172
De Caigny 44, 53
De Castillon 164, 170
De Cleercq 320
De Clerck 390
De Clercq 129, 386
De Commere 326
De Coninc 48
De Coninck 172, 376
De Cortona 206
De Cotrel 309, 315-317, 323
De Cottrel 345
De Courtenai 80
De Coutere 220
De Dapper 51
De Decker 228
De Deckere 48
De Deen 101
De Deinze 77
De Dene 62
De Deynse 77
De Donsa 75
De Donse 75
De Donze 75, 76
De Douvrin 43
De Dunza 75
De Gand 92, 291
De Gaverelle 345, 348
De Gheendt 45
De Ghendt 43
De Grevele 50
De Groote 53
De Grutere 43
De Gruyte van Deynse ende van Peteghem 308
De Gruytere 49-51, 308
De Haveloese 53
De Hoedonc 48
De Hondt 48, 241, 242
De Hondzocht 44
De Hughelare 49
De Huvettere 49
De Jans 47, 51
De Jansse 44
De Jauche 99
De Jauche de Mastaing 97
De Jonghe 44, 65, 131-137, 153, 179, 180
De Keghele 163
De Kemele 320
De Kempenare 131-137
De Kerchove-Delimon 216
De Kettler 92, 93
De Keysere 168, 242, 243
De Keyzer 377
De Koninck 387
De Kortrijkzaan 109
De l'Espinoy 75, 81
De la Faille 306, 333-338, 340, 341, 343
De la Lys 43
De la Motte 43
De la Pierre 279
De la Porte 45, 50, 355
De la Rosiere 43
De la Tour 320
De la Viesuille 176, 377
De la Woestine 43
De Lattere 43
De Lava 214, 216, 226, 234, 235, 388
De le Berghe 285
De le Pierre 27, 94
De Lespiere 43
De Loire 51
De Luxembourgh 332
De Mabust 308
De Maech 35
De Mello 138, 139, 370
De Melo 370
De Merode 349
De Messia 264, 345
De Mets 113, 241
De Metz 241
De Meyer 184
De Meyere 43, 44
De Moelnare 47, 48
De Monec 48
De Moor 178
De Mornaij Plessis 246
De Morter 360
De Nobele 213
De Olivares 345, 348
De Paepe 54
De Papeghem 43
De Pauw 389
De Pickere 48, 49
De Plantere 43
De Pols 48
De Poortere 52, 54
De Potter 42, 81
De Praet 49, 304
De Prisenare 43
De Pyckere 304
De Quicker 49
De Roose 388
De Roovere 172
De Roseneck 348, 349
De Ruck 48
De Ruddere 364
De Ruyck 183, 184, 388
De Ryckere 52
De Saint Genois 69, 75, 76, 82, 83, 108-110, 112, 223, 362
De Schamps 377
De Schepper 93, 389
De Scheppere 353
De Schietere 310
De Schoutheete de Tervarent 390
De Smedt 320
De Smet 1, 43, 49, 50, 96, 197, 213, 221-223, 310, 387, 388
De Stadsbader 222
De Staute 43
De Steengracht 44
De Stein d'Altenstein 88, 89
De Sterke 364
De Stoppelaere 94, 96, 97, 353-357
De Stoppelare 43
De Straete 43
De Swaene 306
De Swarte 221
De Theux 273
De Thian 143
De Toys 364
De Varick 89
De Verdugo 247
De Vigne 62
De Vlaminck 189-192, 202, 221, 228
De Vos 45, 153, 389
De Vriendt 223
De Vuyst 220
De Waegenaer 310
De Waegenaere 50
De Waeghenaere 45, 46, 50, 51, 182
De Waghenaere 46
De Weerdt 50, 355, 371
De Weert 50, 313, 371
De Wevel 157
De Wilde 48
De Wolf 389
De Wulf 324
Deckers 48
Declerck 388
Deeren 360
Deerlijk 211
Deijnse 11, 47, 159, 205, 263-265, 354, 355, 371, 374
Deijnse Cautere 371
Deijnze 186
Deijnze dehors 140
Deinote 113
Deinsche Water 326
Deinse 1, 12, 37, 113, 175, 230, 231, 305
Deinz'kouter 3
Deinz'kouterbeke 5
Deinze I, III, 1-10, 12-15, 17, 18, 20-23, 27, 28, 30-34, 36- 39, 41, 42, 44, 46, 53-56, 58-62, 64, 67-71, 74, 75, 77, 78, 80-87, 89-96, 98-101, 103, 104, 106-111, 113, 114, 116- 122, 124-132, 134, 135, 137-148, 150, 152-157, 159-161, 163-165, 167-169, 171-173, 175-181, 183, 185-187, 189, 191, 194, 195, 197-199, 203, 206-208, 210, 211, 215, 216, 218, 219, 223, 224, 226, 228, 229, 232-238, 240-242, 249, 250, 252, 253, 261-263, 265, 269-272, 274, 278-280, 284, 285, 287, 289, 292, 295, 300, 326, 329, 330, 332, 338, 344, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 367, 368, 370, 371, 373, 374, 376, 378, 379, 381, 385-387, 390
Deinze-binnen 3-5, 8, 34, 59, 164
Deinze-buiten 3-5, 34, 59, 139, 143, 145, 162, 164-166, 370
Deinze : Klooster 130
Deinze : Lokaal de Roos 208
Deinze : Sint Jorisgilde 127
Delaborde 283
Delancker 36
Delcroix 52, 54, 71, 154, 223, 387
Della Faille 52, 67, 88, 89, 332, 338
Den Auden Bogaert 311
Den Bloc 359
Den Buc 60
Den Campscerpere 359
Den Coning 362
Den Deckere 230
Den Drayhere 359
Den Drongenschen 70, 92
Den Ertoge 360
Den Eylanden van Indien 382
Den Grutre 113
Den Herweghe 313
Den Hogen 361
Den Hond 358
Den Hondt 230
Den Hoorentschen 163
Den Horenschen 71
Den Hove 92, 94
Den Kersmaker 358, 359
Den Mesmaker 357
Den Meye 35
Den Ond 357
Den Scachtmaker 357
Den Scrijmakere 358
Den Temmerman 113
Den Vos 359
Den Wapinemakere 358
Den Zadelerre 358
Den Zoudeniere 362
Dendermonde 118-120, 125, 135, 214, 367
Densen 122
Dentergem 143, 232
Denterghem 232
Denys 51, 324
Departement van 't Noorden 84, 363
Des Champs 44
Despars 43, 78, 104, 110, 111, 113, 116, 118-122, 124, 125, 127-129, 162, 163
Desseldoncq 325, 346
Destanberg 215
Destelberghe 325
Deunse 1
Deunze 1, 112, 113, 175, 357, 359, 360, 362
Deurle 54, 167, 168, 325, 346
Deuse 1, 366
Deventer 242
Dewerchin 184
Deynote 113
Deynsche Waetere 326
Deynse 1, 30, 43, 44, 46, 65, 71, 78, 98, 133-135, 137, 142, 143, 146, 147, 182, 198, 199, 223, 228, 231, 233, 236, 266, 272, 289, 300-309, 312, 313, 316-318, 321-323, 325, 327, 328, 330, 331, 333, 340-343, 345-349, 351, 352, 355, 357, 368, 369, 372-374, 376, 377
Deynse : Beghynhof 174
Deynze 1, 44, 141, 142, 173, 206, 232, 272, 273
Dhonse 322
Dhughelaere 49
DHughelare 49
Dhuughelaere 49
Diefmeerselken 4
Diegerick 132
Diericx 34, 108
Dierins 48
Dierkens 348
Dirk van den Elzas 6, 15, 101
Dirk VI 101
Dixmudden 231
Dixmude 120, 137, 143, 144, 191, 229
Dobbelaere 53, 220
Doijnse 292-294
Doijnsen 174
Doijnze 292, 295
Doinse 1, 195, 242, 243, 269-271, 287, 363-365, 378, 380, 381
Doinze 1, 45, 174, 236, 237, 279, 281, 283-286, 296-299, 363, 367, 368, 379, 382, 383, 385
Domingo 91
Donense 271
Donenze 1
Dons 1, 205
Donsa 1, 75, 168
Donse 1, 17, 56, 75, 190, 274-276
Donza 1
Donze 1, 75, 190, 275, 277, 332
Donzi 78
Doorenmeersch 4
Doornijk 20, 60, 123, 125, 159, 162, 163, 170
Dorisele 325, 346
Dornijke 159
Dortrecht 89
Doschwech 324
Douay 279
Douche 49
Dowaai 105
Doynse 1, 64, 191, 194, 195, 232, 234, 287, 289
Doynze 1, 233, 290
Driesmisselken 4
Drongen 7, 68, 75, 81, 92, 93, 97, 109, 146, 167, 170, 171, 349, 351, 370
Drongene 315-320, 323, 324, 331
Drongenschen 349
Dronghen 351
Dronghene 259, 301, 305, 315, 320, 323, 325, 330, 331, 333, 349, 352, 369
Dronghene : Den Wulf 315
Dronghene : Meulewater 315, 318
Dronghenschen 350, 351
Drubbele 42, 104, 241
Du Bliys 322
Du Blois 322
Du Cange 80
Du Jardin 43
Du Jardyn 326
Dubois 220
Duchêne 172, 387
Duense 1
Duenze 1, 157
Dufaux 388
Duffel 91, 92, 95, 97, 98, 300, 344, 345, 349, 351, 353
Dughelaere 49
Dugniolle 273
Duitschland 129, 141, 196, 243
Dunsa 75
Dunse 1
Dunze 1
Duprez 54
Durazzo 79
Duughelaere 50
Duvivier 50, 51
Dykmans 217
Eckerghem 325
Ecrevisse 222
Eduard I 102
Eeckaert 345
Eecke 325, 389
Eecloo 44, 121
Eeke 131, 168
Eekloo 214, 215, 222, 223, 229, 389
Egmont 132
Eine 169
Elijase 112
Ellenberg 144
Engeland 101, 102, 141, 242, 243
Engelsche-Hovingen 4
Enghien 138
Entes 243
Erdenburch 359
Espagne 90
Espaigne 339
Esquerdes 128
Essex 207
Eude I 81
Eurex 246
Europa 146
Everaert 49, 50
Everghem 325, 346
Exaerde 326
Eyckenheet 4
Fallaix 93
Faubreux 97
Faulte 51
Ferdinand I 88
Ferette 382
Feuquieres 374
Feuquierres 143, 144
Feuquièrres 373
Fiennes 32, 287
Firmyn 45, 49, 50
Flandre 2, 16, 26, 69, 75, 77, 83, 100, 106, 115, 276, 279, 332
Flandre-Orientale 1, 272-274
Flandres 261, 262, 277-280, 282, 285, 289-291, 340-343, 345, 346, 348, 365, 366, 378-381
Fleurus 137, 142, 154
Fontainebleau 246
Fontenelle 97, 98
Fontevraut 78, 81
Forest 78
Fosse 95, 97, 98
France 62, 98, 277, 279, 365
Franchois 323
Franckfort 246
Francois 153
Franconië 141
Françoys 54, 387
Franeker 243, 244, 246
Frankfort 129
Frankrijk 14, 33, 58, 59, 78, 84, 86, 100-102, 105, 106, 112, 115, 123, 129, 137-139, 141, 144, 146, 162, 197, 370
Frans I 197
Frans II 152
Frederik III 129
Frembgen 222
Frermineure 113
Friedland 253
Frise 289, 378
Frize 261
Fryze 380
Galle 44, 46
Galles 339
Galliot 78-80
Gand 34, 108, 263, 283, 287, 345, 346, 370, 373, 378
Gand : Hospice de Wenemaer 108, 110
Gand : Vieubourg 346
Gassion 371
Gaveren 168
Gazette van Gend 53, 98
Gazette van Ghendt 149, 153
Geeraardsbergen 83, 120, 125, 214, 242
Geiregat 223, 389
Geldorp 89
Gellemans 170
Gellio de Bouma 245
Gend 65
Gendt 331
Geneven 244
Gens 106, 115, 124
Gent I-3, 12, 13, 32, 61, 77, 93, 95, 96, 101, 103, 104, 107- 109, 111, 112, 116-123, 125, 127-131, 133-136, 144, 148, 152, 159, 163, 165, 167, 172, 177, 179, 180, 183, 184, 210, 211, 213-216, 218-221, 223, 224, 227-230, 234, 240, 243, 270, 271, 287, 326, 344, 361, 365, 367, 389
Gent : Akkergem : Kerk van Sint Marten 178
Gent : Dampoort 144
Gent : de Fontein 211
Gent : Dendermondschen-weg 144
Gent : Fonteinisten 253
Gent : Frere Mineuren an de syde te Bogaerde waert 177
Gent : Goetghebuer 231
Gent : Graven-Kasteel 65
Gent : Gravenkasteel 43
Gent : Groote Merkt 151
Gent : Hoogeschool 164
Gent : Hôtel van S. Sebastiaen 151
Gent : Kapittel van Sint Baafs 171
Gent : Kasteel 151
Gent : Kerk van O.-L.-Vrouwe 150
Gent : Kerk van S. Marten 150
Gent : Kerke van het Groot Beggyn-Hof 43
Gent : Korenmerkt 115
Gent : Kouter 114, 117
Gent : Oudeburcht 68, 89
Gent : Phenixgilde 250
Gent : Rhetorykkamer de Fonteine 189, 199
Gent : Sint Jacobs-parochie 77
Gent : Sint Martenskerk 150
Gent : St Baefs Hoofdkerk 184
Gent : Stadhuys 150
Gent : Tempel-Huys 43
Gent : Veerleplaats 111
Gent : Veldstraat I
Gent : Vrijdagmerkt 148
Gent : Wenemaershospitaal 111
Gentsche Poort 9
Gentsche Straete 306
Gentstraat 4
Germanien 381, 385
Geuzen 130, 133, 134, 158, 160, 179, 180
Gevaert 388
Gheldolf 2, 18, 26
Gheldre 266, 382
Gheldres 379
Gheliaerde 12, 270
Gheliaert 270
Ghend 228, 230, 359-363
Ghendt 171, 237, 260, 264, 271, 285, 301, 325, 331, 353, 367-369, 386
Ghendt : Auderborsche 334
Ghendt : Haubuerch 325
Ghendt : Plotersgracht 325
Ghendt : Rooleevenstraetken 325
Ghendtstraete 307
Ghent 180, 198, 230, 233, 259, 385
Ghent : Auderburch 315
Ghent : Sente Agneeten Gulde 194
Gherolf 16
Gherstenlande 326
Gilde van Sint Joris 109, 127, 189, 224, 386
Gilde van Sint Sebastiaan 189, 234, 235
Gilde van St Jooris 385
Godin 334
Goedhals 287
Goemaere 36, 210, 220
Goeminne 216, 388
Goeminne-Moerman 388
Goeminne-Questienne 388
Goet Rybroeck 322
Goet te Parys 311
Goetghebuer 49, 52
Goethals 49, 98, 168, 326, 349, 388
Gossencourt 97
Gothem 1, 3, 54, 168
Gothen 1
Gourgechon 97
Goutier 221, 223
Gozée 97
Gramaye 2, 6, 15, 18, 21, 32, 90, 174, 175, 178, 181
Grammen 3, 5, 22, 34, 54, 139, 168
Grammene 3, 302
Grande Bretaigne 339
Graviere 362
Gregorius XVI 184
Grenade 381
Grimberge 99
Groeningen 266
Groeninghen 333
Groesbeek 97, 98
Groote Winkelstraete 313
Grooten Wynckel 312
Gruessau 291
Guettrel 214
Guignes IV 78
Gulde Ste Jorise 224
Gulden van Ste Sebastiaen 322
Gwijde van Dampierre 33, 58, 60, 69, 76, 81, 82, 100, 102
Gylens 324
Gyllens 324
Haarlem 244
Habsborch 333
Habsburch 266
Haegens 153
Haentvelde 306
Haerelbeke 237
Haerlebeke 78
Hagnenau 382
Hainerel 351
Hals 253
Ham-sur-Heure 95, 97, 98
Ham sur Heure 300
Haneton 287
Hanewijck 52
Hanewyck 47
Hansbeke 167, 168, 325, 346
Hantes 176, 377
Harduin 162
Harelbeke 118, 137, 142, 237, 362
Hastene 369
Hauwe 215
Havré 97
Haynau 378, 379
Haynault 289
Haynnault 261
Hebberecht 180, 330
Hebbrecht 333
Hebelens 244
Heedeken 310
Heerweechs 198
Heestert 87, 289
Heidelberg 243, 244
Heijdelberch 246
Heileghe Rycx van Roome 333
Heimsrode 289
Heinsrode 87
Helkijn 124
Helshoucke 320
Helverenbeke 300
Hemelrijkstraat 4
Hendrickx 240
Hendrik II 81
Hendrik III 81
Hendrik IV 82
Henegauwe 257, 333
Henegouw 78, 101, 123, 140
Henegouwe 266, 382
Hennaert 221
Henricum IIII 247
Henrij le Grand 246
Hentvelde 4, 307
Herberg Andtwerpen 57
Herberg Cosynken 57
Herberg de Appel 57
Herberg de Cleppe 57
Herberg de Croone 57
Herberg de drie Coninghen 57
Herberg de Franschen Schilt 58
Herberg de Hert 57
Herberg de hooghen Sleutel 58
Herberg de Hovaere 57
Herberg de Hovaertsnest 57
Herberg de Maeght van Ghendt 58
Herberg de Maen 6
Herberg de Osse 58
Herberg de Sterre 58
Herberg de Swaene 58
Herberg het Coorenhuus 57
Herberg het gouden Hoofd 36, 57
Herberg het Hol 238
Herberg het Hovehuys 57
Herberg het Spinnewiel 58
Herberg Paradysken 58
Herberg Sint Anthone 57
Herberg Sint Jooris 57, 58
Heremans 223
Herhonoum 249
Herman 53, 315
Herpe 75
Herpelsacker 4, 307
Herry 96
Herveas VI 78
Herweghe 324
Hespeel 45, 49, 50
Het Vrije 108
Het Waasche 83
Heusden 325
Heylichs Rycx 382
Heylichs Rycx van Roomen 266
Heymans 326
Hilvarenbeke 349, 353
Hilverenbeke 91
Hissoudun 80
Hoenpoel 4
Hoerentsche 71
Hoernese 4
Hof van Deynse 302
Hof van St. Sebastiaen 208
Hofman 211
Hofstede 't Goet ten Boegaerde 56
Hofstede de Cleppe 56
Hofstede het Goed ten Broucke 56
Hofstede het Hof ter Clincken 56
Hofstede het Leenken 56
Hofstede het Poortgoed 56
Hofstede Hospitaelstede 56
Hofstede sCaesstede 56
Hofstede tGoet Smoers 56
Holland 101, 103, 137-139, 141, 176
Hollande 261, 289, 378, 379
Hollandt 266
Hollant 257, 333, 367, 368, 377, 382
Holsteijn 248, 263, 265
Holstraete 305
Hondium 248
Hongarië 81
Honoor III 79
Hooft 51
Hooghenhove 320
Hoogstraten 95
Hooie 3
Hoorens 224
Hoorentschen 71
Hoppierken 4, 306
Hopsommere 47
Hornessche 71
Hornesse 71
Hospice de Wenemaer 362
Hoste 389
Houffalise 97
Houffalize 300
Huddevetters 48
Hudevettere 48
Huens 356, 357
Huesdene 346
Hugenoten 130, 135, 136
Hughelin 43
Huijbens 371
Huisse 89
Hulhaagbeke 5
Hulhaeghe 307
Hulhagen 3
Hulst 118, 125
Hutsebaut 320
Huus 230
Huvine 186
Huwelaert 322
Huybens 168
Hympin 365
Hyoens 116-118
IJperen 26, 60, 85, 103, 104, 120, 165, 175, 214, 218, 221, 229, 390
Imhof 90, 91
Impens 50, 51, 306
Inbrouck 240, 389
Ingelmunster 62
Isegem 228, 235
Italië 91, 197
Jacob van Chatillon 104
Jacobs 171, 172
Jakkers 4
Jambjoulle 97
Jan IV 83
Jan van Bourgondie 280
Jan van Burgondie 278
Jan van Burgondië 228
Jan van Namen 103, 106, 107, 112
Janson 168, 169, 185
Janssens 217, 390
Janssone 107
Jeherenne 97, 98
Jemmappe 152
Jerusalem 81
Joanna van Bretagne 87
Joanna van Constantinopelen 8
Jochem 47, 51
Jodoigne 156
Johanna van Constantinopelen 18
Joncman 49
Jooris 154
Joossens 223
Jozef II 147, 166, 180
Junio 244, 246
Junius 2
Kaaistraatje 4
Kaandel 3, 5, 6, 8, 173
Kaandelbeke 5
Kaandelbrug 6
Kales 127, 193, 226, 229
Kalkhof 4, 173-175, 203
Kamer van de Nazareene 194, 199, 200
Kampen 244
Kapelle-op-den-Bosch 390
Karel de Goede 15, 16, 100
Karel de Stoute 7, 176, 194, 232, 261
Karel II 146, 263
Karel IV 112
Karel V 8, 65, 130, 178, 179, 196, 197, 226, 233, 287, 296, 381
Karel van Valois 100, 103
Karel VI 123, 124, 147
Karel VII 59
Karel VIII 129
Kassel 170
Keizer-Karel 131
Keizer Karel 200
Kerkstraat 4
Kervyn de Lettenhove 77, 115, 389
Kervyn de Volkaersbeke 132, 389
Ketel ten Pitte 365
Ketele 135
Keulen 82
Keunynck 50
Keyskant 324
Kiliaen 1
Klauwaards 102, 104
Klepkouter 3
Klooster tot Deynse 134
Klooster van Bethlehem 173
Klooster van Deinze 179
Klooster van den H. Vincent-a-Paulo 185
Knesselaere 325, 346
Knok 4
Koeimeersch 3
Koeimeerschbeke 5
Kortrezijn 81
Kortrijk 2, 3, 12, 21, 22, 31, 33, 34, 60, 61, 71, 76, 100, 104, 106, 107, 118, 120, 125, 132, 134, 138, 199, 200, 208, 211, 221, 228, 229, 234, 241, 269, 270, 284, 285, 362, 365, 371
Kortrijksche-straat 4
Kortryk 137
Kouwkenstraat 4
Kruishouthem 166, 214, 389
Kuyl 163
L'Escluse 339
L'Espinoy 90
La Faille 334
Lader 146
Laeckputten 4
Laeken 217
Laethem 346
Lafaut 221
Lafontaine 223
Lagrange 216, 217, 388, 389
Lagrange-Wyers 388
Lalaing 33, 176
Lalant 323
Lambert 363
Lambin 214
Lammens 210, 212
Lamotte 167, 169
Lanchals 45, 381
Land van Aalst 127
Land van Waas 108, 120
Landegem 167
Landeghem 195, 325, 346
Landrien 253
Langenbosch 311
Langheraert 48, 50
Laridon 155, 156, 169
Lascaris 81
Laserye 4
Lathem 325
Laurie 221
Laute 212, 215
Lauwers 49, 223
Le Cabbotere 43
Le Feure 380
Le Glay 16, 83, 100
Le Maistre d'Anstaing 162, 163
Le Sart 345
Ledeganck 214
Leefdaal 91, 344
Leefdael 345, 349, 351
Leefdal 300
Leerne 8, 77, 146, 241, 346
Lefebure 153
Leganes 301, 345-348, 352
Leganez 91, 263, 344
Lei 1, 5-8, 15, 17, 58, 61, 68, 70, 81, 100, 114, 116, 124, 125, 157, 165
Leibrug 6, 114, 137, 140, 145, 165, 326
Leiden 243, 244
Leiden : Brede straete 244
Leiden : Breedestraat 244
Leijbrugghe 11
Leijden 249
Leije 11
Lejeune 388
Leliaards 102, 103
Leliaert 50, 370
Lelijaert 371
Lemborch 333
Lembourg 261, 289, 378, 379
Lemburch 266
Leon 345, 381
Léopold I 272-274
Leopold II 149, 150, 152
Leopoldus II 151
Leuven 146
Leybrugge 152
Leybrugghe 327, 328
Leybrugghen 303
Leye 303, 318, 326
Lichtervelde 129
Liebaert 388
Lievins 113
Lille 262, 280, 343, 344, 346, 347, 379-381
Limborch 248, 257
Limbourg 382
Liny 81, 82, 332
Lis 244
Lisseraeul 97
Lodewijk de Goedertierene 162
Lodewijk de Groote 144
Lodewijk van Crecy 105
Lodewijk van Male 20, 31, 114-121, 123, 128, 284, 362
Lodewijk van Nevers 67, 83, 84, 86, 104, 105, 107, 112, 113, 115
Lodewijk VI 78, 101
Lodewijk XIV 137, 140, 141, 144
Lodewyck van Vlaenderen 292
Loire 156
Lokeren 207, 208, 211, 221, 222
Loo 38, 324
Loo Christi 325
Loonkins 49
Loontins 52
Lootenhulle 2, 325, 346
Loreijnen 371
Loreinen 370
Lothier 289, 378, 379
Lothryck 257
Lotryck 266, 333
Lotthier 261
Lovendeghem 325, 346
Loverybulx 310
Lueven 267
Luik 94, 123
Luther 131, 200
Luxemborch 333
Luxembourg 379, 382
Luxembourgh 142
Luxemburch 266
Luxemburg 82
Lybaert 307
Lyni 332
Lys 261, 345
Maatschappij van vereenigde Taal- en Kunstminnaars 216
Maatschappij van Vlaamsche Taal en Letteroefening 221
Machelen 3, 22, 34, 38, 54, 167, 168, 310, 327
Macqué 50
Madrid 91, 197, 344
Maechelen 302, 326, 329
Maelem 319
Maenbrug 6
Maenhout 54
Maere 50, 51, 390
Maesfranckx 173
Maesfrancx 388
Maillorque 382
Malbrancq 2
Malcontenten 130, 134-137
Maldegem 121
Maldighem 285
Male 121
Malines 261, 277-280, 289, 366, 378, 380
Mamez 97, 98
Manderscheijt 246
Mandtlandt 324
Manebrugghe 258, 260
Maraut 168
Marbais 97
Marcque 45
Margriet van Constantinopelen 8
Margriet van den Elzas 78
Maria-Leerne 8, 54, 109
Mariakeercke 325
Mariakerke 167
Mariekercke 346
Marienbeke 143
Mariencourt 312
Marten-Abrecht 244
Martens 43, 44, 52, 150, 153, 154, 166, 172, 185, 217, 219, 244, 245, 322
Martensveld 4
Marthes 97, 98
Martins 49, 52
Masakker 97
Mast 326
Mastaing 99
Mastrang 326
Matere 236
Mathys 48, 116, 117
Maurice 176, 344, 349
Maximiliaan van Oostenrijk 20, 33, 128, 177, 232, 379
Mayart 52
Mayhuus 364
Mechelen 64, 89, 150, 215, 223, 224, 257, 266, 297, 333, 382
Meenen 132, 141, 146, 173, 218, 219
Meere 4, 163, 303, 325
Meerendre 325
Meerentre 346
Meigem 3, 163, 165
Meinz 75
Melle 214
Melsen 167
Menapiers 3, 100
Mendonck 325, 346
Merendré 167
Merktstraat 4, 34, 159
Merode 97, 161, 263, 265, 300, 325, 344, 345, 351, 354- 356
Messen 60
Messia 91, 263, 264, 338-344
Messia de Guzman 90
Mestach 371
Mestdagh 371
Metsius 241, 242
Meulewal 322
Meulnebeke 157
Mexia 90
Meyeghem 346
Meyghem 325
Meynaert 91
Meynart 300, 326
Meyne 210
Michiels 50-52, 154
Milanen 91, 197
Missauw 213
Moerman 45, 46, 51, 52
Molhuijsen 242
Monastere de sainte Marguerite 380
Mone 62
Mongar 71
Montaigu 81
Montegy 377
Montfort 93-95, 97, 98
Montigny 176, 273, 274
Moreels ackere 310
Morenen 81
Morenus 172
Mosscheroen 314, 315
Moucherons 310
Mulle 98
Muloc 48
Mum 244
Munster 140, 247
Naert 315
Nalines 97, 98
Namen 78-81, 257, 382
Namene 333
Namur 78, 80, 261, 289, 332, 378, 379
Nancij 246
Napels 197, 382
Napoleon 210
Napoleon I 156
Nappin 16
Naron 97
Nassau 246, 247
Navarre 247, 382
Naveau 224
Nazareth 167, 168, 234, 389
Nazarette 325
Nederlanden 90, 137, 138, 141, 338, 368
Nederlant 246
Neercouter 4
Neêrlei 3
Neerwinden 154
Neirinck 168
Neufville 95
Neulant 44
Nevel 302
Nevele 32, 38, 71, 88, 89, 104, 109, 114, 120, 122, 142, 146, 157, 167, 168, 219, 302, 324, 325, 331-333, 346, 390
Nevers 78, 84, 105
Niceën 81
Nieulaut 351
Nieupoort 221, 339
Nieuport 84-86, 91, 120, 210
Nieuw Lei 116
Nieuwenhuus 295
Nieuwenrode 390
Nieuwgezinden 132
Nieuwstraat 4
Nijvel 98
Nimegen 141
Ninove 89, 118
Nizelleklooster 242
Noion 163
Noord-Nederand 77
Noord-Nederland 223, 227
Noordmannen 2, 100
Noterman 387
Nothomb 274
Noyelles 93
Nuis 82
Numan 381
Nuremberg 161
Nyssens 180
O.-L.-V.-Kerk 44, 47
O.-L.-Vrouwekerk 53, 68, 145, 152, 155-157, 160, 174, 376
O.-L.-Vrouweparochie 156, 157, 165, 168, 185, 207, 388
O.-Lieve-Vrouw van Cossard 75
Oegerlande 287
Ogierlande 367
Oirschoot 91, 92
Oirschot 300, 345, 349
Oistende 267
Oistenryck 266, 382
Olsen 22, 34, 54, 168
Olsene 3, 302, 303, 326, 345
Olsene : Anenbeckstraetken 303
Olsene : Gherstenenlandt 303
Ommeswynck 4
Onderberghen 4, 307
Onghena 227
Ongherie 333
Onse Lieve Vrauwe Kercke 376
Ooidonk 109, 112
Oomberghe 320
Oost-Rozebeke 169
Oost-Vlaanderen 9, 42, 75, 81, 90, 158, 174, 175, 178-180, 277, 332, 351, 378, 379
Oostacker 346
Oostackere 310
Oostakker 390
Oostbourg 173
Oostende 218
Oostenrijk 97, 99, 138, 147
Oostenryck 292, 333
Oosthende 369
Oostmeersch 4, 141, 178, 306
Oostmeerschbeke 5
Oostwynckele 325
Oostwyncle 346
Oragnien 133
Oranje 141
Orde van Sint Jaak 90, 338
Ordre de Christo 345
Ordre de Saint Jacques 338
Ortenberg 211
Ossogne 97, 98
Oste 305, 322
Ottevaere 53, 54, 70, 183, 390
Oud-Kasteel 70
Oude Bleekerije 4
Oude Gentstraat 4
Oudenaarde 2, 35, 60, 61, 70, 81, 103, 104, 107-110, 112, 119, 124, 125, 136, 168, 203, 208, 210, 211, 213, 214, 229, 234, 253
Oudenaarde : De Kersouwe 203
Oudenaarde : Het Sacksken 208
Oudenaardsche-straat 4
Oudenaardsche Poort 9
Oudenaerde 157
Overbeke 309
Overbrecht 310
Overre 331
Overryssel 382
Overysel 333
Overyssel 266
Pacificatie van Gent 135
Pagus Curtracensis 3
Pagus Flandrensis 3
Pagus Mempiscus 3
Pagus Menapiscus 3
Pamele 253
Panneschoots 309
Papeleu 183, 185
Parijs 67, 85, 86, 100, 105, 106, 115, 156
Parmentier 52, 389
Parochie St Martens 173
Parochie van O.-L.-Vrouw 17
Parochie van Sint Marten 17
Parys 104, 364
Paustre 85
Pavia 197
Pays-Bas 88, 97, 98, 373
Pays Bas 338, 342, 343, 347
Peerdenbulck 4
Peertshof 4
Penninck 52
Pennincs 48
Persemier 359, 360
Persemiere 361
Persoonaet 305
Pessenhoek 4
Petegem 3-8, 15-17, 22, 27, 28, 54, 60, 61, 68-70, 76, 92, 97, 109, 125, 127, 128, 130, 131, 133, 135, 138, 146, 157, 167, 168, 170, 187, 194-197, 210, 230, 257, 261, 279, 280, 322, 323, 349, 370, 388, 390
Petegem-binnen 3, 34, 170
Petegem-buiten 7, 34, 139, 170
Petegem binnen 142
Petegem buiten 142
Peteghem 3, 37, 194-196, 198, 206, 236, 257, 259, 260, 264, 281, 283, 297, 301, 303, 305, 308-310, 320-322, 327, 328, 330, 331, 333, 340, 345, 350, 351, 368, 369
Peteghem buuten 304-309, 312, 313
Peteghem buyten 309, 311
Peteghem keercke 304, 328
Petenghien 261, 262, 279, 366
Petit 247
Petits 247
Phalempint 83
Philippus van Bourgoignen 292
Philips-August 78, 79
Philips de Goede 55, 59, 87, 126-128, 130, 193, 229, 232, 289
Philips de Schoone 84, 102, 128
Philips de Stoute 20, 27, 125, 126, 277, 279, 365
Philips I 78
Philips II 10, 79, 131, 137, 200, 266
Philips III 90
Philips IV 89-91, 138, 338, 374
Philips V 97
Philips van Bourgondië 6
Philips van Burgondie 378
Philips van Burgondië 177, 257
Philips van den Elzas 75
Philips van Valois 86, 112
Picardië 128
Picqué 161, 170, 387
Pieters 172
Pietspoelle 194
Pilline 357
Pinte 168
Pius VII 156
Platten Ham 304
Plattenham 4
Pletspoelle 4
Pletsput 4
Plettynck 51
Ploegenare 129
Poesele 89, 325
Polliet 247
Poperinge 390
Portugael 206
Poucke 233, 285
Pouke 175, 225
Praet 49
Praeters Bulxken 322
Prague 88
Prieels 51, 52
Priem 216
Princenham 178
Princenhof 4, 70
Prins-Cardinaal 138
Prochie van O.-L.-V 159
Provoost 54
Provost 52, 187, 388
Put van Peteghem 329
Putmeersch 4
Pycke 390
Pycke de ten-Aerden 183
Pyckere 304
Quaremont 145
Quartier-ten-Bossche 4
Quase 370
Quirynssens 172
Raad van Vlaanderen 12, 32, 89, 92-96, 140, 270, 271, 287, 326, 344, 349
Raede van Vlaendren 305
Raes 364
Ramillies 146
Rammelaere 71
Ramont 46
Ramstraat 4
Ranst 89
Raold III 80
Ratgheer 108-110, 112
Ratisbonna 141
Reckelinghe 346
Reckelinsbrugghe 362
Recklinghe 374
Rekelingbrug 253
Rekkelingbeke 5
Rekkelingbrug 110-112
Rekkelinge 155, 162, 164, 165
Reklijnghe 302
Renier 211
Rens 214, 253
Ressines 287
Rethel 277, 279, 366
Reybroek 71
Reyniac 54
Reyntjens 54, 216, 388
Rhé 156
Ridderlyk Gilde van de H. Georgius 149, 150
Ridderlyk Gilde van de H. Sebastiaen 149, 150
Ridderorde van Gregorius den Groote 184
Rijckelijnbrugghe 11
Rijsel 20, 60, 83, 84, 97, 105, 119, 123, 124, 330, 363
Rijswijk 145
Rijt 319
Robijn 180
Robrecht van Bethune 9, 67, 83, 103, 105, 362
Robrecht van Cassel 67, 83-87, 106-112
Robrecht van Vlaanderen 83, 84, 103
Robyn 210
Rochnies 97
Roelants 53
Roelens 388
Roemaerts 48
Roeman 310
Roen 326
Roeselaere 78
Rog 162
Rogge 388
Roggeman 307
Rogné Miertenne 98
Rome : Kerk van Sint Lauwrens 79
Romeinen 1
Ronchevale 193
Ronchevaux 193
Ronne 45
Ronneke 227
Ronse 222, 250
Ronsse 135
Ronssele 346
Roode Lijvekens 183
Rooman 51, 204, 249
Roomen 381
Roose 285
Rouselare 390
Rousselaere 120
Rousselare 143, 145, 147, 191, 207, 228
Rousselede 325
Royghem 319
Rozebeke 124, 125
Rucx 48
Rucxgreppe 4
Rupelmonde 103, 120, 125
Ruremonde 175
Ruselede 157
Russele 346
Russely 69
Ruyslede 325
Rybroeck goet 322
Ryssel 301
Ryssele 299, 330, 333, 369
S. Denys 346
S. Martens-Leerne 3
S'Gruyters 306
S'Princenhof 322
Saffelaere 325
Saijllij 247
Sainct Empire 380
Saines 257
Saint-Empire 261
Saint Empire 289, 378
Saksen 141
Salardijnge 176
Salin 279
Salins 261, 266, 277, 278, 280, 289, 333, 366, 378, 380, 382
Salm 95
Salonne 80
Sanderus 1, 6, 8, 10, 15, 18, 20, 21, 32, 33, 52, 55, 58-62, 68, 69, 90
Sardyne 382
Saultour 97
Sautour 98
Sauvage 49, 65
Savooië 141
Sbrunen 180
Sburcx 324
Schaek 198
Schave 4
Schayes 128
Schelde 61, 125, 146
Schelpe 51
Schepens 51
Schipdonksche-vaart 5
Schipdonksche vaart 62
Schockaert 324
Schoonberghsmeulewal 4
Schoorman 44, 52
Schotland 207
Schouweburch 248
Schutterije van Sint Jooris 4
Schutterijstraat 4
Scockaert 181
Scoelin 48
Scoelins 48
Scoelvis 48
Scorisse 236
Scutters van St. Joeris 224
SDeckers 306
Sectarissen 132
Seevergem 325
Seghers 169
Selicx Rycx 257
Selver Beerch 311
Sent Joeris ghulde in de stede van Deinse 231
Sent Joris ghulde te Doinze 382
Sente Margrieten Cloostre 175
Sergeant 50, 51
Sersanders 43
Seveneecke 325
Severen 325, 371
Severij 97, 98
Sgrootheeren 180
Sheerenstraete 320
Shelich Kerst 325
Sicilië 84
Siecke Lieden 307
Siers 45
Silverenbeke 345
Sint-Aubert 89
Sint-Eloi-Vijve 142
Sint Amand 390
Sint Baafs abdij 75
Sint Blasiushospitaal 164, 173, 181, 183
Sint Denijs-Westrem 167, 390
Sint Donaas 15, 16
Sint Jans-Leerne 163, 167
Sint Joris-ten-Distel 117
Sint Jorisgilde 122
Sint Jorisgilde van Deinze 225, 227, 233, 241
Sint Jorisgilde van Gent 231, 233
Sint Margrieteklooster 8
Sint Martens-Laathem 54, 70, 167, 168, 389
Sint Martens-Leerne 167
Sint Martenskerk 68, 156, 169, 170
Sint Martensparochie 157, 170-172
Sint Michiels bij Brugge 389
Sint Nicolaas Waas 390
Sint Pieters 75
Sint Sebastiaansgilde 236
Sint Winocs-Bergen 84
Sinte Catharina-Waver 95
Sinte Margrieteklooster 173, 175, 176, 178, 181, 377-379
Sinte Maria-Leerne 389
Skeysers 48
Slaets 353
Sleidinghe 346
Sleydinghe 325
Sluis 61, 91, 104, 106
Slusekin 4
Sluys 369
Smaechs 175, 180
Smet 304
Smets 353
Smiet 364
Smits 92, 300
Smolsbeke 5
Smuencx 180
Sneek 243
Snellaerd 48
Snellaert 56, 223
Soenen 208
Soenens 390
Solre 140
Solre-sur-Sambre 93, 97
Somerghem 334
Soudain de Niederwerth 274
Spaengnen 338
Spaensche Nederlant 204
Spaer 145, 146
Spaignen 266, 333
Spaignien 332
Spaingnien 300
Spanje 9, 90, 91, 130, 135, 137, 138, 146, 160, 196, 367, 374
Spanjen 141
Speecaert 49
Speliarde 112
Spetale 4
Speygat 318
Spiere 287
Spillaert 176
Spinola 91
Splete van Zeveren 22, 34, 302
SPraeters bulxken 322
Sprincenham 4
Springdriesch 322
Srux 48
St. Joeris gulde van Doynse 225
St. Joris-gilde van Brugge 122
St. Joris gulde 227
St. Joris gulde van Deinze 229
St. Martenskerk 53
St. Sauveur 346
St Blasius Hospitael 182
St Joris gulde van der stede van Ypre 229
St Nikolaes 253
Stadsgracht 5, 8
Stappaert 224
Staulte 50
Stavele 184
Ste. Catharina-Wavre 97
Ste Catherine Wavre 345
Ste Jans-Leerne 325
Ste Jooris 198
Ste Maria-Leerne 320
Ste Martens-Leerne 325
Ste Martins prochie 234, 237
Stecher 89
Steel 49
Steelant 285
Steendam 11
Steenenbrug 6
Steenhuize 109
Steenhuse 362
Steurbaut 388
Stevens 51
Steyaert 153, 178, 214
Stobbe 50
Straedt 49
Straetman 49
Strobbe 45, 50, 376, 377
Strun 64, 296
Stuaert 207
Stuyvaert 36, 153, 215
Sulmon 186
Swilden 48
Swynaerde 325
T'Goedeken Spaens 312
T'Haut 324
T'Moortelken 310
T'Welant 312
Taintenier 44, 53
Tannay 367
Tassche 4
Temmerlant 323
Ten Broucke 70
Ten Hove 71, 94
Ten Hulle 71
Ten Ouden Goede 71
Ter-Water 106
Ter Cnocken 311
Ter Stoct 4
Terwaal 107
Tessely 388
Thery 224
Thielt 2, 61, 62, 71, 118, 120, 132, 135, 157, 175, 195, 199, 200, 202, 221, 228, 232, 315, 326, 363
Thielt : Het Roosjen 189
Thierin 27, 279
Thiers 49
Thirin 43
Thirol 266, 333
Thoenin 43
Thorhout 120, 390
Thuus van Roeyen 322
THuys van Deynse 302
Tmoortelken 313
Tolpoort 9, 238
Tomme 175
Tonnerre 78, 84
Tooneelafdeeling Vooruit 194
Torhout 60, 78
Tournai : Cathédrale de Notre-Dame 162
Trae 237
Tremellio 243
Triest 160, 161
Tronchiennes 340, 345, 346
TSancloosterstede 305
Tusschenbruggen 4, 6, 8, 17, 70, 257
Tuutscavere 49
Tuutschavere 48, 49, 326, 370
Tuwen 324
Tyckelbeke 326
Tydtgat 184
Tyrol 379
Uossele 346
Ursel 121, 346
Ursele 325
Uten Dale 360
Utrecht 147, 176, 266
Uuter Geuleyen 313
Uutergaleyen 312, 314
Uutergaleyn 313
Uuterschaute 44
Uutkerke 87, 289
Uutrecht 333, 382
Uutterschaut 355
Uuyterschaut 50
Uuytterschaut 50
Uvery 313
Van Aalst 75
Van Acker 389
Van Adenghem 113
Van Artevelde 114, 122-124
Van Assche 159
Van Aste 48
Van Aswijn 92
Van Audenaerde 113
Van Auweghem 50
Van Auxerre 78
Van Baeten 168
Van Barbanchon 180
Van Beauffort van Artois 98
Van Beke 167
Van Bernage 85
Van Betsbrugghe 48, 64, 241, 297
Van Beversluys 45, 49
Van Bourgondië 28
Van Brienen 81
Van Broeck 246
Van Buyten 348, 349
Van Carondelet 93
Van Caster 214
Van Castro 206
Van Cauwenberghe 44
Van Courtenai 78-80
Van Crevecoeur 128
Van Cuylenbourg 92
Van Daele 309
Van Damme 51, 167, 168, 210, 322, 387
Van Dampierre 21
Van de Beste 306
Van de Capelle 184
Van de Foreeste 324
Van de Gehuchte 44
Van de Keere 54, 70
Van de Neste 314
Van de Putte 390
Van de Steene 305
Van de Velde 172, 356, 357, 365
Van de Vivere 363
Van de Voorde 122
Van de Watter 222
Van de Woestyne 182
Van Deinze 77, 241
Van den Abeele I, III, 360
Van den Ackere 230
Van den Bossche 12, 119, 122, 270, 364
Van den Broucke 52
Van den Buussche 49
Van den Casteele 49
Van den Damme 30
Van den Dendere 351
Van den Driele 89
Van den Driessche 172
Van den Eede 43
Van den Guchte 180
Van den Hecke 42, 48, 97, 355
Van den Hende 48
Van den Hole 364
Van den Houcke 48
Van den Hove 48
Van den Leene 362
Van den Mersch 113
Van den Meystere 48
Van den Moere 175
Van den Moortere 48
Van den Muel 167
Van den Nieuwenhuus 48, 230, 231
Van den Nieuwenhuuse 298
Van den Poel 54, 390
Van den Steene 48
Van den Vivere 364
Van den Wiele 34, 168
Van den Wijnghaerde 181
Van den Wynghaerde 377
Van Denemark 101
Van der Beke 314
Van der Beken 45, 49
Van der Berst 365
Van der Brugghen 168, 174
Van der Capelle 88
Van der Clisen 362
Van der Clusen 361
Van der Crane 365
Van der Crayen 365
Van der Cruyssen 221
Van der Eecken 310
Van der Eeken 48
Van der Essen I
Van der Guchte 180
Van der Haegen 303
Van der Haeghen 163, 303
Van der Heeren 52
Van der Hulst 364
Van der Kercken 48
Van der Kerken 47, 48
Van der Lenden 48
Van der Ley 314
Van der Linden 360
Van der Meere 45, 306
Van der Meeren 45-47, 50, 51, 348
Van der Meersch 150, 166, 211
Van der Meulen 45-47, 50-52, 326, 351
Van der Meulene 50, 51
Van der Moerscepe 230
Van der Moertere 48
Van der Muelene 45, 50
Van der Muelne 48-50
Van der Naert 48
Van der Noot 150
Van der Piete 52, 54
Van der Poorte 315
Van der Porte 314
Van der Scoete 48
Van der Speeten 312
Van der Spieghele 48
Van der Stichele 44, 324
Van der Straete 16
Van der Straeten 15, 16, 35, 49-51, 53, 153, 192, 193, 377
Van der Vennet 45, 50-52, 376, 377
Van der Voirde 43
Van Deynse 77
Van Deynze 77
Van Dierdonck 52
Van Diest 181
Van Doorne 46, 47, 51, 186
Van Douvereyn 45, 64
Van Douveryn 49, 52, 296
Van Drongine 362
Van Duyse 214
Van Eddevelde 364
Van Eechaute 387, 388
Van Eechaute-van Oost 387
Van Eerchem 364
Van Ersele 163
Van Eugem 112
Van Gele 181
Van Gent 52, 92
Van Gheits 122
Van Ghend 361
Van Guelder 82
Van Gyseghem 171, 172, 221, 222
Van Haeck 324
Van Halewijn 43, 232
Van Halewin 43
Van Halewyn 232
Van Halluyn 43
Van Hanewyck 52
Van Hecke 49, 356, 357
Van Hee 54
Van Heerzele 163
Van Hembyze 367
Van Herseele 71, 163, 175
Van Hersele 172
Van Herzeele 119-121
Van Heuverslage 128
Van Hoenacker 50
Van Hoodeghem 42, 113
Van Hoorde 221
Van Hoorebeke 222
Van Hornes 89
Van Houte 211
Van Houtte 241
Van Hove 215
Van Hueseldonc 360
Van Hulle 44
Van IJperen 101
Van Kerrebroeck 389
Van Ladeghem 217
Van Lalain 95
Van Lalaing 176, 377
Van Laleing 377
Van Landeghem 364
Van Langheraert 174
Van Lannoy 121
Van Lembergen 361
Van Lerberghe 135
Van Leuvene 364
Van Liedekerke 364
Van Longueval 94
Van Louvay 89
Van Lovendeghem 364
Van Luevene 365
Van Luxemburg 10, 81, 82, 142, 332
Van Maelbrouc 48
Van Maerlant 56
Van Maldegem 103
Van Maldeghem 65, 204
Van Matenburch 50
Van Merode 70, 89, 91-95, 97, 98, 300, 348, 349, 351-353, 355
Van Merode-Westerloo 99
Van Mieris 76
Van Montfort 81
Van Néelles 109
Van Nevele 21, 60, 109
Van Nieuwenhuuse 65
Van Oignies-van Coupigny 95
Van Olst 244
Van Ongnies 99
Van Ooteghem 51
Van Orleans 370
Van Ouacker 48
Van Outerive 117
Van Overacker 228, 306
Van Overbeke 48, 231, 308
Van Parys 213
Van Portugaal 75
Van Pottelsberghe 367
Van Poucke 52, 71, 122, 163
Van Praet 122
Van Quickenborne 51, 52, 153
Van Raveschoot 310
Van Reckendaele 44, 50
Van Reyschoot 313
Van Ribeke 43
Van Ronneke 48, 193
Van Schorisse 176
Van Sinay 362
Van Smetlede 113
Van Tieghem 169
Van Tomme 221
Van Triest 71
Van Turnhout 214
Van Uffelen 89
Van Uutkercke 68
Van Varnewyke 113
Van Ville-Harduin 81
Van Villeroy 143
Van Vynckt 390
Van Walenbeke 48
Van Wedergraete 320
Van Weymeersch 222
Van Woestyne 182
Van Wonterghem 47, 51-53, 208, 215, 216, 218, 387
Van Wychuyse 133
Van Wynghen 47
Van Zachmoortere 49, 242
Van Zachmortel 242
Vanderhaeghen I
Vandermeersch 388
Vanderstraeten 169
Vanhoe 388
Variseele 302
Vaudemont 141
Velau 248
Venastro 91
Verbraken 169
Verhulst 54, 235
Verkest 54
Verleye 388
Verlysen 168
Vermandele 52, 149
Vermeere 52
Vermeeren 52, 153
Vermeersch 389
Vernieuwen 322
Verpoest 212, 216, 218-220, 389
Verreyken 345, 348
Versaren 357
Verspeel 49
Verstraeten 376
Vervier 389
Veselai 81
Vette-Hammen 3
Veurne 120
Vianden 80
Vier Ambachten 83, 108, 120
Vieubourch 341
Vieubourg 340
Vigné 97
Vijnkt 2, 3, 5, 54
Viller-sur-Lesse 97
Vinct 346
Vinderhaute 325, 346
Vinderhoute 167
Vischlant 4
Vispoel 49
Vlaamsch-België 218
Vlaamsch-Vlaanderen 119, 124
Vlaamsch Vlaanderen 69
Vlaanderen 3, 6, 7, 10, 14, 16, 17, 19-21, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 42, 55, 58, 59, 61, 64, 65, 67-69, 71, 75-78, 81-91, 93, 94, 100-109, 112, 114-116, 120, 121, 123-130, 134, 140, 141, 162, 163, 176, 177, 191, 193, 196, 228, 229, 233, 242, 269, 277, 285, 332, 363
Vlaender-lant 205
Vlaenderen 9, 62, 150, 174, 257-260, 263, 265, 266, 268, 292, 296, 298-300, 332, 333, 335-337, 352, 354, 355, 369, 372, 375, 376, 383-385
Vlaenderen flamengant 71
Vlaendre 229, 358
Vlaendren 175, 300, 325, 333, 335, 382
Vlamingant 302
Voerhenden 4
Vogelsanc 168
Voghelsanc 174
Voisin 77
Voormisele 324
Vorselare 48
Vossalere 390
Vosselaer 346
Vosselaere 325
Vosselare 167
Vossum 345
Vranckerijck 263, 264
Vranckerike 35
Vranckrijck 247
Vriesland 176
Vrieslandt 266
Vrieslant 333, 382
Vuldere 304
Vyfve 345
Vynckt 44, 324, 325
Vysenberch 311
Vyt 389
Vyve 135
Waalhem 95, 97
Waelem 345
Waeremoes 184
Waerschoot 346
Waesschoot 325
Wageneere 322
Wakken 208, 210, 211
Wakkensche-heirweg 4
Walacker 321
Wallaert 312
Wallebeek 138
Walrave II 83
Walraven 364
Wandalen 1
Wandelmaar 162
Wanzenne 97, 98
Waregem 142
Warnkoenig 2, 3, 15, 16, 18, 20, 21, 33, 34, 58, 61, 69
Waroux 97, 98
Warpland 75
Waterstraatje 4
Wauman 169
Wauters 49
Wavremont 93, 97, 98
Wavrumont 300
Weenen 68, 280, 283, 285, 291, 367
Wenemaer 108-112, 253
Wenemare 359
Wentholt 245
West-Vlaanderen 106
Westaerde 71
Westmeersch 4
Westphalië 141
Westrem St Denys 325
Wichman 304
Wierick 47, 48, 292, 306, 307
Wierix 48
Wijngene 175
Wild 95
Wilden 48
Wilgiers 44
Wille 181, 315
Willebois 52
Willem III 141
Willem van Nassau 142
Willem van Normandië 100, 101
Willems 1, 2, 223, 224
Willemyns 242, 243
Witbroets 48
Witte Caproenen 365
Witte Kaproenen 114, 117, 119, 120, 122, 126, 128
Wittecapproenen 359
Wittecaproenen 359
Witten Caproenen 364
Wittevrongele 322
Wittewronghele 49
Woeringen 82
Wondelghem 325, 346
Wontergem 5, 54, 145, 146, 168
Wonterghem 3
Wortenborgh 145, 147
Wutsackere 313
Wyme 46, 51, 53, 172, 377
Yoens 116
Yperen 385
Ypre 229
Ypres 26
Zachmortel 242
Zand 75
Zannekyn 107
Zantwijk 243
Zantwijts 243
Zee Occeane 382
Zeeland 77, 176
Zeelande 261, 379
Zeelandt 266
Zeelant 248, 257, 333, 367, 368, 377, 382
Zeevergem 167, 168
Zeeverghem 346
Zellande 289, 378
Zemmerzake 168
Zetternam 222
Zeveneecken 346
Zeveren 2, 3, 54, 139, 165, 167, 168, 235, 302, 346, 370
Zeversche-beek 5
Zeversche-weg 4
Zijngem 370
Zomergem 207, 217, 222
Zottegem 215, 236
Zotteghem 236, 237
Zuid-Nederland 223
Zulte 22, 34, 54, 168, 302
Zusters Maricolen 181-185
Zusters van Liefde 185
Zutphen 244-247, 249, 333
Zuytphen 379, 382
Zwaben 141
Zwave 382
Zweden 141
Zweven 100
Zwijnaarde 167