V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis der stad Eecloo, verzameling van Charters en Kronyken en andere geschiedkundige stukken (1865)

Deze documenten (14e tot 19e eeuw)  werden verzameld door Eduard Neelemans en in 1865 voor het eerst uitgegeven. Dit boek kan gezien worden als een bijlage op de eerder verschenen Geschiedenis van Eecloo van dezelfde geleerde (1249 blz., 87,50 euro).

These documents (14th to 19th century) have been collected by Eduard Neelemans and first edited in 1865. This book can be seen as an addition to his "History of Eecloo" which was edited earlier on (1249 pages, 87,50 euro).

Ces documents (14ème à 19ème siècles) ont été collectionnés par Eduard Neelemans et edités pour la première fois en 1865. Ce livre peut être vu comme addition à l'histoire d'Eecloo du même savant qui avait paru auparavant (1249 pages, 87,50 euros).

Inhoud - Contents - Table

 Arnoudt van Huerle, heer van Rummene, en  Lysbette, vrouwe van Eecloo, enz. ontslaen die van Eecloo van den Couchieden-penninc, mits dezen hen jaerlijks betalen eene rente van vijftien ponden parisis. 2 February 1347 . 7

 Ordonnantie van Graef Lodewijk van Male, waerby de Baljuw der vier Ambachten verboden wordt, tot verder onderzoek, geene Keurbroeders van Eecloo vóór zyne vierschare te dagen, als zynde strydig met de Keure van Eecloo. 4 January 1356. 9

 Graef Lodewijk van Male beveelt dat die van Capryck, Eecloo en Lembeke, hun aendeel Sergeanten met die van het Vrye van Brugge zullen leveren, ten einde de grenzen tegen de Hollanders te bewaken. 15 February 1364. 13

 Sententie van den Raad van Vlaanderen, waerby verklaerd wordt dat tot latere beslissing, de Baljuw der vier Ambachten op de keurbroeders van Eecloo geene regtsmagt zal mogen uitoefenen. 14 January 1394. 15

 Vidimus van Hertog Jan van Bourgondië, Graef van Vlaenderen, der Keure den inwooners van Eecloo vergund by Graef Guy van Dampierre. Gegeven binnen de stad Eecloo, op den 27 November 1414. 19

 Vidimus der Schepenen en van den Raed van Gent der Privilegie van Philips den Goede, hertog van Bourgondië, vergund aen die van Eecloo, den 14 Juny 1445. 4 December 1448. 24

 Ordonnantie van Philips den Goede, Hertog van Bourgondië, waerby de vreemdelingen, die zich te Eecloo komen vestigen om er koophandel te dryven, gehouden zyn zich te gedragen naer de bestaende wetgeving der stad Eecloo, en, even als de keurbroeders deser stad, by te dragen in de openbare belastingen, en het regt van Issuwe te betalen, wanneer zy de stad verlaten. 10 July 1455. 37

 Ordonnantie van Philips den Goede, Hertog van Bourgondië, waerby alle akten van kontrakten, enz. door den klerk (Greffier) der stad moeten opgesteld en onderteekend worden; verder wordt er een tarief voor deze verschillende akten vastgesteld. 14 April 1450. 41

 Philips de Goede, Hertog van Bourgondië, vergunt kwytschelding aen de Burgemeester, Schepenen en een twee honderdtal andere persoonen van Eecloo, over het misdryf van wederspannigheid aen den Opper-Baljuw van Vlaenderen in het uitoefenen zyner bediening; mits dezen in de voornaemste Kerk van Eecloo des zondags, gedurende de processie, knielend en met luider stem den Graef en zynen Opper-Baljuw, die er aenwezig zyn zal, genade afsmeken. Verder zullen zy gehouden zyn den Graef van Vlaenderen vyf honderd gouden kroonen te betalen. 14 April 1458. 47

 Octroi van Philips den Schoone, Graef van Vlaenderen, waerby den Baljuw Schoutteeten, Burgemeesters, Schepenen en Klerk der stad Eecloo vergund wordt, jaerlyks elk zeven ponden parisis te heffen op de inkomsten derzelfde stad, tot het bekostigen van eenen keerle of habyt van eenen couleure ende sorte, met een zyden biezekin up deen zyden, en die te dragen op alle feestelyke dagen, enz. 2 October 1483. 55

 Maximiliaen, Koning der Romeinen, en Philips de Schoone, Graef van Vlaenderen, staen den Baljuw, de Burgemeesters en Schepenen van Eecloo toe, voor een tydvak van drie jaren, enkel de helft der belastingen te betalen, in vergelding der verkleefdheid aen hunne wettelyke vorsten, waervan die van Eecloo tydens de laetste oorlogen getuigd hebben. 22 April 1493. 61

 Philips de Schoone bevestigt de Privilegiën vergund aen de stad Eecloo by zyne voorgangers, de Graven van Vlaenderen, Thomas van Savoijen, Guy van Dampierre, Lodewiyk van Male, de Hertogen Jan en Philips van Bourgondië, alsmede de Gravinnen Joanna en Margareet van Constantinopelen. April 1497. 69

 Privilegie van Keizer Karel V, waerby de schepenen der stad Eecloo geene boeten gelden, als eenige zaken of sententiën worden betrokken en gereformeerd; en dat degenen appellerende der sententie by schepenen van Eecloo gewezen, en aen den Raed van Vlaenderen ook vervallen, aen de wet van Eecloo ook boete moeten geven. 4 Mei 1517. 73

 Vonnis van den Raed van Vlaenderen, waerby de Baljuw, de Klerk en vier Laten van het Ambacht van Maldeghem worden verwezen tot het betalen der kosten van zeker geding, ontstaen tusschen dezen en den Baljuw, den Burgemeester en de Schepenen van Eecloo; uit hoofde die van Maldeghem Boudin de Smet hadden aengehouden te Balgherhoucke, binnen de Keure van Eecloo, en denzelven overgebragt naer het gevangenhuis te Maldeghem. 12 December 1433. 79

 Sententie gewezen in den Raed van Vlaenderen in voordeel van die van Eecloo tot last van die van Maldeghem, namelyk dat dezen geene kennis mogen nemen op de Keurbroeders van Eecloo, noch dezelven mogen arresteren. 9 Mei 1440. 89

 Vonnis van het Parlement van Parys, waerby de Baljuw en de Schepenen van Maldeghem by verstek worden verwezen. 21 Mei 1448. 101

 Karel, Koning van Vrankryk, beveelt den eersten deurwaerder van het Parlement te Parys, te ontvangen van den Baljuw en der Schepenen van Maldeghem eene som van honderd vijf-en- negentig ponden, vyf schellingen en zes deniers parisis, in voordeel van den Baljuw, Burgemeester en Schepenen van Eecloo; waertoe die van Maldeghem zyn verwezen by vonnis van het Parlement van Parys den 23 december 1446. 26 Juny 1448. 105

 Sentencie gewezen by de Hoofdredenaers des Hertogs van Bourgondië, te Ryssel, tusschen die van Eecloo en den Ontvanger van 's Graven renten. July 1471. 107

 Ordonnantie van Maximiliaen en Maria van Bourgondië, waerby de wethouders van Gent op de inwooners der stede en vryhede van Eecloo en Lembeke geene regtsmagt mogen uitoefenen. 4 December 1478. 151

 De Raed van Vlaenderen, na voorafgaendelyk gewezen te hebben, dat het Geestelyk Hof van Doornyk op de ingezetenen van Eecloo, Capryck en Lembeke geene regtsmagt uitoefenen mag, beslist daerenboven dat dezen vry zyn der kosten door dit proces veroorzaekt. 7 Augusty 1479. 159

 Maximiliaen en Maria van Bourgondië bevelen hun eersten deurwaerder het vonnis van 7 Augusty 1479 van den Raed van Vlaenderen ten uitvoer te brengen. 7 Augusty 1479. 173

 Sentencie van den Raed van Vlaenderen, waerby beslist wordt dat de Schepenen van Gent geene regtsmagt hebben op de keurbroeders van Eecloo, Capryck en Lembeke; en dat dezen binnen Gent niet mogen gearresteerd noch opgeroepen worden. 10 September 1499. 175

 De Raed van Vlaenderen vonnist dat de keurbroeders van Eeklo enkel onder de regtsmagt der wet van Eecloo staen, en niet elders dan binnen deze keure mogen gearresteerd worden. 28 Mei 1528. 185

 Relatie van Joos Colin, Deurwaerder van den Raed van Vlaenderen, ter uitvoering der vorige sententie. 189

 Wysdom der Schepenen der keure van Gent, waerby de Tourteraers dezer stad die van Eecloo zullen dienen volgens den ouden salaris, aen tien schellingen parisis. 12 April 1535. 191

 Sententie der Schepenen van Maldeghem, waerby zy verklaren dat de eerste kennis en judicature over de keurbroeders van Eecloo aen de Schepenen dezer stad toebehoort, uit kracht van aloude privilegiën aen Eecloo verleend. 30 October 1537. 193

 De Hoofdredenaers van Vlaenderen vereffenen het geschil tusschen die van Eecloo, Capryck, Lembeke, enz., en de Ontvangers der Brieven van Pieter Maziers en van Assenede. 6 Mei 1525. 199

 De Raed van Vlaenderen verklaert dat Meester Berthelmeeus de Voldere, Burgemeester van den Courpse van Eecloo, zyn exaem van chirurgyn voor bevoegde regters voldoendelyk heeft afgelegd, en diensvolgens tot het uitoefenen zyner kunst wordt gemagtigd. 5 Maert 1562. 203

 Daniel de Gramez ontvangt de hoeve van de baljuwschappen van Eecloo, Capryck en Lembeke als borgtocht voor een lening van 1100 pond, gedaan om oorlogsschulden te dekken. 28 Januari 1537. 207

 Afkoop van de erfcijns van zeventien pond, die de stad Eecloo jaarlijks moest betalen aan de ontvanger-generaal van Oost-Vlaenderen, voor het onderhoud van de brug te Raveschoot en van de weg erover. 15 November 1566. 217

 Afpaling der Keure van Eecloo. 27 Augusty
 1565. 235

 Grensscheiding tusschen het Ambacht van Maldeghem en de Keure van Eecloo. 12 Augusty 1648. 241

 Grensscheiding tusschen het Ambacht van Maldeghem en de Keure van Eecloo. 30 December 1619. 247

 Grensscheiding tusschen Adeghem en Eecloo. 1650- 1651. 251

 Vertoog der aengelegenheid, der oppervlakte, van het getal huisgezinnen en zielen der stad ender Keure van Eecloo, mitsgaders der inkomsten, welke Zyne Majesteit daeruit is jaerlyks genietende. 16 October 1714. 263

 Plaetselyke Ommestelling der stad Eecloo uitgeroepen t'half Meije 1399. Deze zettinghe was gheset om de costen van der stede ende huut gheroupen talf Meije int jaer miijcxcix. 267

 Zetting der belastingschuldigen in Lembeke, geldende jaerlyks met die van Eecloo den zevenden penning in de kosten der stede.
 1413. 289

 Voorgheboden der Stede van Eecloo, gemaekt omtrent het jaer 1440. 295

 Reglement ende Ordonnantie raekende het houden van Schaepen. 17 Juny 1647. 317

 Voorgheboden ende Ordonnantien Politicque ghemaeckt ende ghestatueert by Heer ende Weth deser Stede Keure ende Vryhede van Eecloo, diemen binnen het district der selver Stede onderhouden ende observeren sal opde painen ende breucken daer by ghestatueert. 25 Maert 1660. 323

 Reglement raeckende het stellen van Craemen op de wekelyke maerckt daeghen. 16 Juny 1687. 360

 Voorgheboden ende Ordonnantien Politicque ghemaeckt ende ghestatueert by Heer ende Weth deser Stede Keure ende Vryhede van Eecloo, diemen binnen het district der selver Stede onderhouden ende observeren sal opde painen ende breucken daer by ghestatueert. 20 Maert 1692. 367

 Decreet raeckende de afgaende en aencommende Pachters binnen de Jurisdictie van Eecloo. Verleent den 16. Septembre. 1695. 385

 Reglement provisioneel voor de Stede ende Vryhede van Eecloo nopende de tauxatien by Poincters ende Setters te doen op de Huysingen, Officien, Gestaethede, Neiringen, Gewin ende Ambachten by de Majesteyt gedecreteert. Den 20. November 1699. in den Raedt van Vlaenderen gepubliceert den 28. der selver maendt. 389

 Reglement ende Ordonnantie  Ghemaeckt by mijn heeren Bailliu, Burchmeestre, ende Scepenen der Stede, Keure ende Vrijhede van Eecloo, raeckende de Neirijnghe van de Backers. 7 November 1703. 401

 Ordonnantie raeckende de Neirijnghe vande Backers. 27 Maerte 1704. 409

 Ordonnantie nopende de zitplaets aen het Magistraet der stad, in de parochiale Kerk voorbehouden. 2 December 1705. 413

 Ordonnantie aengaende het gedrag der Procureurs, comparerende ter Vierschare of ter Collegiale vergadering der stad Eecloo. 28 April 1706. 415

 Voorgheboden ende Ordonnantie polliticque. 8 February 1719. 417

 Voorgheboden ende Ordonnantie Polliticque. 12 April 1724. 429

 Reglement ende Ordonnantie, Gemaeckt by myn heeren Bailliu, Burchmeestre ende Schepenen der Stede, Keure ende Vrijhede van Eecloo, raeckende de Neirijnghe vande Backers. 12 April
 1724. 439

 Ordonnantie raeckende de Neirijnghe vande Backers. 10 April 1726. 447

 Ordonnantie raeckende de Neirijnghe vande Backers. 10 Juny 1733. 453

 Reglement ende Ordonnantie  Ghemaeckt by myn heeren Bailliu, Burchmeester, ende Schepenen der Stede, Keure ende Vryhede van Eecloo, raeckende de Neirynghe vande Backers binnen de selve stede. 18 Maert 1744. 455

 Voorgheboden ende Ordonnantie Polliticque. 18 Maert 1744. 467

 Reglement ende Ordonnantie, Gemaeckt by myn heeren Bailliu, Burchmeestre ende Schepenen der Stede, Keure ende Vrijhede van Eecloo, raeckende de Neirijnghe vande Backers binnen de selve Stede. 1 Maerte 1758. 485

 Voorgheboden ende Ordonnantie Politique Der Stede, Keure ende Vryhede van Eecloo, van den 14 maert 1769, de welcke alle jaeren omtrent half maerte worden gepubliceert. 497

 Dit es de Ordonnantie van den Backers binnen der Stede ende Vryhede van Eeclo gheoordineert bij den Heere, Buerchmeester ende Schepenen. Begin van de 15e Eeuw.  619

 Costumen ende Usantien  der  Stede, Vryhede ende Keure van Eecloo ende prochie van Lembeke. Gedecreteerd by Hunne Serme Hoocheden, den twaelfsten dach van December Duyssent zess-hondert ende neghenthiene. 626

 Otto de Wedergrath, Ridder, Heer van Balgerhouke, en zyne vrouw Joanna, vergunnen Simoen Stochovers, Willemszone, een bunder lands, palende aen vyf-en-twintig andere reeds verkochte bunders, mits hen jaerlyks te betalen eene eeuwigdurende rente van V stuivers, zonder verder last of kommer. Daerenboven zullen zy den aenkoopers van hun land, gelegen tusschen hun huis te Balgerhouke en voornoemde vyf-en-twintig bunders, dezelfde voorwaerden toestaen, dan aen de bezitters der meergenoemde vyf-en- twintig bunders. February 1237. 715

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. October 1249. 717

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. Maert 1250. 719

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. December 1255. 721

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 24 February 1289. 723

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. Maert 1289. 725

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. July 1291. 727

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 1292. 729

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. Juny 1296. 731

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. January 1296. 735

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 1301. 737

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. Juny 1305. 739

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. Juny 1305. 741

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. November 1305. 743

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. Juny 1309. 745

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. Paesschen 1311. 747

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 1314. 749

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. Maert 1315. 751

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. Wedemaend 1317. 753

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 1 February 1327. 755

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 1332. 757

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 29 April 1343. 759

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 18 April 1351. 761

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 20 Meye 1357. 765

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 20 Meye 1357. 767

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 30 April 1362. 771

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 6 Meye 1387. 773

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 2 January 1431. 777

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 6 November 1432. 779

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 9 September 1465. 781

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 24 December 1465. 785

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 28 Juny 1510. 789

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 21 Lauwmaend 1532. 791

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 2 September 1533. 793

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 6 Maert 1560. 799

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 18 Hoeymaend 1563. 803

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 12 February 1632. 805

 Charter betrekkelyk de Gracieuse Regtsmagt (Juridiction gracieuse) van het Schependom van Eecloo. 16 Januarij 1677. 807

 Vonnis van den Raed van Vlaenderen Betrekkelyk de Stad Eecloo. 8 Lauwmaend 1431. 811

 Vonnis van den Raed van Vlaenderen Betrekkelyk de Stad Eecloo. 9 February 1431. 815

 Vonnis van den Raed van Vlaenderen Betrekkelyk de Stad Eecloo. 9 February 1431. 821

 Vonnis van den Raed van Vlaenderen Betrekkelyk de Stad Eecloo. 27 Hoymaend 1434. Recoord overbrocht by Scepenen van Eecloo, den xxvijsten dach van juillet anno xxxiiijtich.  837

 Vonnis van den Raed van Vlaenderen Betrekkelyk de Stad Eecloo. 6 Augusty 1434. Sentencie gheprononciert tusschen Pieter de Munster, cuerbroeder van Eecloo, metgaders den procureur-generael van Vlaendren met hem ghevoucht of een zide, ende Boudin van Wulfscoet, Willem Arends, stedehouder vanden Bailliu Cornelis van Zuwekercke ende andere, Scepenen van Eecloo of andere zide. 849

 Vonnis van den Raed van Vlaenderen Betrekkelyk de Stad Eecloo. 20 December 1425 859

 Vonnis van den Raed van Vlaenderen Betrekkelyk de Stad Eecloo. 9 Juny 1431. 869

 Vonnis van den Raed van Vlaenderen Betrekkelyk de Stad Eecloo. 12 Augusty 1433. 883

 Vonnis van den Raed van Vlaenderen Betrekkelyk de Stad Eecloo. 25 September 1434. Recoord overbrocht bi Scepenen van Eeclo, den xxvsten dach van Septembre int jaer m. cccc ende xxxiiij. 901

 Vonnis van den Raed van Vlaenderen Betrekkelyk de Stad Eecloo. 22 September 1434. 921

 Vonnis van den Raed van Vlaenderen Betrekkelyk de Stad Eecloo. 27 September 1435. Recoort overbrocht by Scepenen van Eecloo, den xxvijen dach van Septembre int jaer mcccc ende xxxv.
 931

 Vonnis van den Raed van Vlaenderen Betrekkelyk de Stad Eecloo. 27 September 1435. Recoort overbrocht bi Scepenen van Eecloo, den xxvijen dach van Septembre, int jaer duust vierhondert vive ende dertich. 935

 Vonnis van den Raed van Vlaenderen Betrekkelyk de Stad Eecloo. 24 November 1435. Recoord overbrocht bi Scepenen van Eecloo den xxijsten dach van Novembre anno xxxv .  939

 Vonnis van den Raed van Vlaenderen Betrekkelyk de Stad Eecloo.  24 November 1435. Recoord overbrocht bi Scepenen van Eecloo den xxijen dach van Novembre anno xxxv.   953

 Vonnis van den Raed van Vlaenderen Betrekkelyk de Stad Eecloo. 3 December 1436. Racort overbrocht by Scepenen van Eecloo, angaende wilen was Vincent Smeds, kinderen of een zyde ende Victor Blomme of andere, den iijden dach van Decembre xxxvj. 963

 Vonnis van den Raed van Vlaenderen Betrekkelyk de Stad Eecloo. 7 February 1438. Recoort overbrocht by Scepenen van Eecloo.  985

 Vonnis van den Raed van Vlaenderen Betrekkelyk de Stad Eecloo. 23 February 1484. 995

 Keure vergund by Philips den Goede, Hertog van Bourgondië, aen de vier ambachten der Wevers, Vulders, Scheerders en Verwers. 24 July 1451. 1005

 Ordonnantie van Burgemeester en Schepenen der stad Eecloo op het Vulders Ambacht derzelfde stad, gegeven den 2 November 1451.  1019

 Hanse tusschen de wetten van Eecloo en Capryck, 10 Juny 1457. 1025

 Hanse tusschen de wetten van Eecloo en Capryck, 10 Juny 1457. 1031

 De schepenen van Brugge beslissen dat de Drapiers van Eecloo, Capryck, enz. de plaetsen, welke zy van oudtyds met hunne lakens, tydens de Bruggemarkten, bezetteden; namelyk aen de oostzyde der groote marct, en noordwaert tot aen den hoek der Ste Amands  straet, voortdurend zullen blyven behouden. 4 February 1524. 1037

 De voogden van Jan vanden Hende worden by den Raed van Vlaenderen verwezen tot het betalen van 13 ponden 2 schellingen grooten aen Dijtkin Ghildesdorp, koopman te Hamburg, over schadeloosstelling, by gebrek aen levering van Lakenen door hem gekocht aen 's wezen vader. 5 Juny 1427. 1043

 Vonnis van den Raed van Vlaenderen, waerby Jacop vanden Berghe, de Jonghe, wordt veroordeeld tot eene boete van vyftig ponden parisis, en de verbeurte van een stuk laken; als pligtig dit stuk laken zonder de vereischte Loije ter ramen van Boudin van Wulfscoot gedragen te hebben. 11 December 1436. 1045

 Wysdom der Schepenen van Maldeghem, waerby zekere ingelanden onteigend worden, tot het delven van den Eeclooschen Watergang, te beginnen van Maroyendamme en loopende door St. Laureyns te Moere. 16 November 1351. 1053

 Octroi van den Raed van Vlaenderen, waerby den Burgemeester en de Schepenen der stad Eecloo gemagtigd worden eene ligting te doen van vyf honderd ponden parisis, vlaemscher munten, ten einde de kosten te bestryden om het Leyken te zuiveren en herbevaerbaer te maken. 2 October 1422. 1067

 Overeenkomst gesloten vóór den Burgemeester, de Schepenen en den Raed van Brugge, tusschen broeder Rogier Braem en Willem Spirinc, over het Hospitael van St. Jan te Brugge, en den Burgemeester en de Schepenen van Eecloo, waerby de voorzeiden van Eecloo gemagtigd worden het Leyken te delven door de erve en bosschen van voormelde Hospitael; mits die van Eecloo deze vaert onderhouden, er de noodige sluizen in plaetsen en eene brug over gemelde vaert doen maken; dit alles ten laste der stad Eecloo. Verder behoudt het Hospitael zich het regt der visschery in de voorzeide vaert, voor zooveel deze zich op deszelfs erve uitstrekt. Daerenboven zullen de pachters van het Hospitael hun goed, hout, enz. op het Leyken mogen vervoeren, zonder daervan tollen te betalen. 2 December 1458.
 1071

 Luevis van Massemen, watergrave en moermeester van Vlaenderen, geeft den Scepenen van Eecloo in ervelyken cyns zekere erve, dry voeten breed en twee honderd zestig roeden lang, ten einde het Leyken te verbreeden. Verder magtigt hy voormelde Scepenen te delven door twee straten en eene kruisstraet; mits zekere som daerover ontvangen van die van Eecloo, en deze gehouden zyn deze vaert te onderhouden, er de noodige bruggen te maken, en jaerlyks in voordeel van den Graef van Vlaenderen te betalen de som van dry ponden tien schellingen parisis. Daerentegen vergunt hy de Schepenen van Eecloo tollen te heffen op de schepen het Leyken bevarende. 26 Mei 1485. 1079

 Memorie overgeschreven by de schepenen van Gent, en inhoudende : 1  Toestemming der wet van Gent aen die van Eecloo, ten jare 1455, om zekeren waterloop, beginnende aen den Eeclooschen-Dam en eindigende aen de Lieve, bij de Roode vaert, te verdiepen en te verbreeden, ten einde dit vaerdeken, genaamd het Eecloosch Leyken met Seyschepen te bevaren.
 2  Het maken van eenen dyk tusschen de Lieve en het Leyken, ten jare 1473, opdat de waters der Lieve door het Leyken niet zouden ingetrokken worden.
 3  Toestemming der wet van Gent aen het klooster van Waerschoot en andere gelanden, om den Burggraven-Stroom te delven van Cluysen tot Waerschoot, en vandaer tot de brugge aen den Eeclooschen-Dam. 1482.
 4  Tydens de inlandsche beroerten, in 1488 en volgende jaren, wordt de Burggraven-Stroom gebruikt als gemeenschapsmiddel tusschen Gent en Eecloo tot het vervoer van levensmiddelen, enz.
 5  In 1492 wordt er by die van Gent aen den Eeclooschen-Dam eenen dyk opgeworpen, om het verlies der waters der Lieve te beletten. Nogtans deze dyk, groote overstroomingen te Eecloo veroorzakende, wordt op aendringen van den ontvanger der brieven van Assenede en van die van Eecloo, eindelyk vervangen door dry balken, geplaetst ter hoogte van den cours der winter watere van het Leyken. 1493.  1084

 Overeenkomst tusschen de Schepenen der Keure van Gent en de Schepenen van Eecloo aengaende het leggen van eenen Dam in de Lieve, te Dronghenschuere, Waerschoot, en het maken van een Rabot in het Eecloosch Leyken te Nieuwendorpe. 12 Augusty 1500. 1091

 Sententie van den Raed van Vlaenderen, waerby de ingelanden van den Burggraven-Stroom verpligt worden dezen watergang behoorlyk te zuiveren en te onderhouden. 20 Maert
 1500. 1097

 Relatie van den Deurwaerder van den Raed van Vlaenderen, Jacob Inckeer, ter uitvoering der vorige sentencie. 1102

 Overeenkomst gesloten tusschen den Burgemeester en de Schepenen der stad Eecloo, en den prior van het klooster van Waerschoot, aengaende het regtmaken van den Burggraven-Stroom ter plaetse van het gemelde klooster. 23 Augusty 1533. 1105

 Transactie tusschen de Schepenen van Gent en den Burgemeester en de Schepenen van Eecloo, betrekkelijk het regtmaken van den Burggraven-Stroom. 29 October 1535. 1109

 De Schepenen der keure van Gent magtigen de Burgemeesters en Schepenen van Eecloo, Adeghem, Oostwynkel, Somerghem, Ronsele, Waerschoot, Sleydinghe en Lovendeghem, tot het verstellen van het Rabot, verloren cost, en het plaetsen van eenen watermolen omtrent de Zuytleye, ten einde de Lieve gedurende den zomer bevaerbaer te maken. Dit alles ten koste der voormelde gemeenten. 5 September 1657. 1113

 Declaratie van Burgemeester ende Schepenen der stede van Ardenburg, aengaende een schutsel ofte duere gestelt in de riviere van de Eede toebehoorende aen de wateringhe van Eecloo, Maldeghem ende Lembeke. 19 November 1567. 1117

 Resolutie van de staten generael der vereenigde Nederlanden, aengaende her regt van suatie der Slependamme wateringe. 28 april 1650. 1119

 Extrakt uijtte resolutie van de staten generael der vereenigde Nederlanden, aengaende de waterleiding van de Slependamme watering. Woensdag den 15 April 1699. 1121

 Reglement aengaende het bestuer der watering van den Burggraven-Stroom. 29 July 1818. 1123

 Besluit der gedeputeerde-staten, waerby wordt goedgekeurd eene overeenkomst tusschen de kommissarissen van Oost- en West- Vlaenderen, aengaende de sluis te Balgerhoeke, op de Lieve. 5 December 1822. 1133

 Besluit der gedeputeerde-staten, aangaande het onderhoud der dyken op de Lieve. 25 November 1824. 1139

 Besluit der gedeputeerde-staten, aangaande de watergeleiden van de Eede, Nederlieve en Eeclooschen watergang. 14 November
 1829. 1143

Index 1150

Index


Adegem 1121, 1124, 1140
Adeghem 251-262, 1057-1059, 1113
Adenghem 723
Adenghen 749
Aelst 75, 317
Aerdenburg 1061, 1119
Aerdenburgh 1063
Aernouds 1055
Aernoudts 15
Aernout 1054
Alaerd 759, 765
Alaerds 289
Alaerds sone 737
Alaert 804, 1092
Alaerts 993
Alard 725
Aleyden 271
Allaerd 729
Allaert 803
Allaerts 1066
Allinc 278
Ambacht van Maldeghem 79, 80
Ambachte van Bochaute 231
Ambachte van Bouchaute 317
Ambachte van Maldeghem 199, 242
Ambachte van Zomerghem 235
Ambochte van Maldeghem 80
Ambourch 1043
Amelonx 740, 742
Andries 274
Antwerpen 218, 233, 1040
Appelboom 244
Ardenburch 1062, 1063
Ardenburchmarct 1028, 1034
Ardenburg 1063, 1117, 1118, 1121, 1122, 1145
Ardenburgh 1063, 1065
Arende 815
Arends 80, 811, 821, 831, 849, 851, 939, 946, 953,  985
Arendts 1031
Arens 290
Arens zone 289
Arent 292
Arents 1087
Arnouds 267, 287
Arnouts 15
Arras 65
Arroij 204
Asselman 272
Assenede 108, 109, 147, 148, 199, 200, 1028,  1034, 1084, 1087
Audenaerde 75, 1028, 1034, 1066
Auderborch 237
Auderburch van Ghend 229
Auderburg 226, 232
Axele 1028, 1034, 1086
Baele 261, 1057
Baernaerds 268
Baers 1115
Baert 253
Baertiere 771
Baertiers 771
Baes 277, 290
Baesbancq 427
Baetens 257
Baetsaert 272
Baijaert 803
Bale 243
Balgerhoeke 1133-1135, 1137
Balgerhoucke 252
Balgerhouke 715, 716
Balgherhoecke 241, 242
Balgherhoucke 79, 80, 247, 251
Balgherhoucxsche straete 248
Balgrouke 284
Banckhaert 258
Barem 286
Barradot 67
Bartelmeeus 1025
Barthelmeeux zone 837
Bartholmeeus zone 821, 826, 939, 949, 953
Bartholomeeus zone 815
Bartiere 772
Bartolmeeus zone 825
Bassevelde 745
Bassevelt 272
Bauduyns 400
Bayaert 792, 799
Beeckmans 366
Beelaert 564
Beelenzone 279
Beelenzons 850
Beelezone 883
Beernaerts 293
Bekaert 787
Belaerds 283
Belezone 276
Belle 102
Benijs 80
Bentille 766
Beoostereeden-polder 1145
Beoostereedepolder 1145
Berthelemeeux zoons 965
Berthelemeux 80
Berthelmeeus 779
Berthelmeeux zone 931, 935, 970
Berthelmeeux zoons 979
Berthelmeeuxsone 901
Bertholmeeux zone 963
Bervins 829
Besancon 165, 168, 169
Bessemaker 287
Bets 712
Bevere 205, 226
Beverne 749
Bevins 828
Beyaert 268
Bit 1025
Blacxstraete 243
Blanckaers 269
Blanckaert 271, 286, 794, 862, 866, 867
Blanckaerts 269
Blanckert 859-865
Blankaerd 774
Blankaerds 774
Blomaert 276
Blommaert 269, 272
Blomme 80, 779, 811, 815, 821, 831, 931, 933, 935,  939, 948, 949, 953, 963, 964, 969, 977, 979, 980,  982, 1049, 1050
Blommen 932, 984
Bloms 283
Blondeel 229, 243, 256, 257, 270, 272, 285, 837,  859, 901, 931, 935, 939, 953, 963, 1045
Blondeels 285
Blootvoeds 917
Bloten 831
Boelaerstrate 785, 786
Boelaertstraete 803
Boemgaerdt 737
Boenghard 731, 735
Bogaert 1073
Boghaert 275, 276, 284, 980
Boghaerts 278, 280, 284
Boidiins Zone 743
Bollarde 745
Bolle 279
Bols 272
Bomghaert 917
Bonghart 727
Bonne 877, 879
Boon 293
Boreas 1008
Borlute 916
Borluts 918
Borluuds 901, 913-915, 919
Borluut 913-916
Borluuts 914, 915, 919
Bortoen 771
Bortoens 773
Bosman 618
Bosquiel 215
Bouchorst 1120
Bouchoute ambachte 199, 201
Bouchouten 15
Bouchouten ambocht 1103
Boud 273
Boudin 277
Boudins 242, 245, 274
Boudzoete 269
Boutelin 10
Bouts 785
Boyds 271, 276
Boys 270, 779, 985
Brabanders 121
Brackelyken 1125
Braderijc 134
Braem 1071, 1073
Braems 268
Brand 285
Breda 729
Breelands 917
Brest 269, 273
Bricx 193, 194, 196
Brievers weghe 1056
Broecstick 805
Brouchuus 277
Brouwers 275, 745
Bruessel 156
Bruessele 222
Bruges 39, 52, 64, 71, 172, 174, 264, 266, 1137
Brugge 14, 218, 541, 791, 1003, 1037, 1071, 1086
Bruggemarct 1039
Bruggemarcten 1037
Bruggemarkten 1037
Brugghe 10, 200, 233, 357, 925, 949, 953, 995,  1037, 1072, 1077
Brugghemarct 1028, 1034, 1038, 1040
Brugghemarcten 1038
Brugis 721
Bruneele 273
Bruneels 268
Brussel 77, 321, 399, 711
Bruxelles 45, 214, 387, 1018
Buijck 805, 806
Buls 276, 917
Burgen 721
Burggraven-Stroom 1083, 1097, 1105, 1109, 1123-  1125, 1128
Buridan 191
Busen 279
Bussche 917
Busth 287
Buyens Houc 1007
Caelwaerds 771
Caestre 1037
Calf 272
Calfers 284
Caluwaerdt 725
Camerike 10
Canal d'Ostende 1137
Canis 717
Capelrie van sinte Kathelinen 126
Capericke 742
Caperike 28, 740, 748
Caperycke 215
Capprycke 209
Capric 13
Capricke 107, 108, 110, 224, 1031, 1074

Caprijcke 147, 176, 179, 180, 182, 199, 201, 219,  1025-1029, 1032-1037
Caprike 721, 723, 727
Capryck 13, 159, 175, 199, 207, 1025, 1031, 1037
Caprycke 159, 160, 173, 176, 211, 212, 1026, 1033
Casant 177
Casselije vander Auderburg 225
Casselrie van Ghend 154, 180
Casselrie vanden ouderborch 177
Casselrie vander Auderburch van Ghendt 235
Casselrije vanden Auderburch 239
Casselrije vander Auderburgh 236
Castille 64
Celie 737
Celiebrug 1147
Chastelenie du Vieubourg de Gand 385
Cheveteau 106
Christiaens 271, 275
Claeijssens 241, 1106
Claeissens 1108
Claeissone 797
Claesens 251, 262, 1059
Claiessone 795
Claijssone 244
Claijszone 90
Clais 80, 282
Clais sone 723
Claissins 803
Claus 285
Cle 410, 454
Clé 408, 411, 414, 416, 427, 428, 436, 437, 446,  451, 452, 454, 464, 483
Cleempittere 721
Cleenpitters 740, 742
Clerx 267, 268
Clinckaerts 274
Clinkaerd 765
Clinkard zone 762
Cloostre van Sinte Andries 751
Cluuse 1098, 1109
Cluusen 1085, 1086
Cluysen 1083, 1123, 1125
Cnospaert 777, 963, 1045
Cokenaeds 279, 283, 285
Cokenaets 1053
Colijn 1053
Colin 189, 190
Colins 280
Companis 103
Coninx 275
Coolman 90, 101, 102
Coppin 284
Coppins 80, 90, 101, 102
Cornelissone 214
Cornellissone 214
Cortals 289, 293
Corte 101, 288
Corte Vlamyncstraete 779
Cortewijle 260
Cortrijc 1028
Costers 757
Coudebrugghemarct 1040
Couf 1077
Couvent van Oosteeclo 921
Cox 399
Coycghem 176
Crooc 269
Croocx 917
Cuelne 835, 857
Curtericke 133
Curtric 1034
Curtricke 89
Curtrijck 1028, 1034
Curtrijcke 75, 98
Cvuerle 1036
D'Ardenbourg 64
D'Hanins 253
Dael 88
Damins 743
Damme 197, 838, 839, 841, 844, 846, 848
Dammemarct 1028, 1034
Dancarde 727
Danckaert 275, 285, 811, 815, 832, 976, 977
Dane 931, 935
Daneels 286, 850, 883, 939, 953, 978, 985, 1019
Daniels 931, 935, 977
Danin 269
Danins 791
Dankaerds sone 723
Dankaert 821, 922
Dankarde 753
Danneels 1025
DArdembourg 63
DArdenbourg 63
DArtois 207
Dassenede 63
Daude Leedt 230
De Backer 269
De Badts 229
De Baedts 1103, 1105
De Baets 366
De Bakere 101
De Beer 281
De Beere 59
De Binnem 717
De Bley 830
De Boc 127
De Bomere 292, 866
De Bommere 862-864
De Boot 269, 270
De Bouvere 859
De Brabander 436, 446
De Brabandere 121, 125
De Breede 90, 101, 102
De Brock 1135, 1137
De Brouwere 278
De Bruyne 257
De Buck 1115
De Buekelare 273, 275
De Bul 274, 276
De Calewe 284
De Campis 102
De Catte 1038
De Clerc 277
De Clercq 191, 465, 483, 494
De Coerebijtere 1105
De Conijnc 1051
De Coninc 272, 284
De Coninch 745
De Coninck 801
De Coorte 1093
De Cordte 777
De Corte 48, 284, 1092
De Costere 201
De Crooc 811, 815, 821, 832, 859, 883, 1092
De Croocq 807
De Cueveleere 289
De Damhoudere 222
De Daunnere 291
De Drooghe 799
De Feurtes 241
De Fonteyne 549
De Gaerdemakere 279
De Goede 47
De Gramez 207, 209, 211, 213, 214
De Grave 268, 277, 282, 283
De Hamer 284
De Hane 277, 939-941, 953, 957, 959
De Hase 291
De Heere 274
De Herckene 1031
De Hertoghe 218, 222-224, 229
De Hond 278
De Hondt 799, 801
De Hoochstrate 214
De Jagher 907
De Jaghere 278, 902
De Jonghe 268, 1051, 1103
De Kelbatere 101
De Ketelboeter 280, 942, 946, 947
De Ketelboetere 89, 90, 94, 270, 813, 828, 830,  879, 985
De Ketelboetre 800, 838
De Kethebotere 101
De Keyzer 278
De Knuud 274
De Knuut 963, 1019, 1027, 1033, 1045, 1051
De Krooc 777
De Krook 261, 1058
De Kuere 186
De la Boede 21
De la poorte 1018
De La Porte 225, 233
De Lalaing 214
De Lappere 759
De Lens 1134, 1141
De Lettele 269
De Liinmakere 272
De Longueville 172, 174
De Maech 271, 869
De Man 293
De Mast 1051
De Meester 292
De Mets 271, 277, 279
De Mey van Streefkerk 1132
De Mitere 291
De Moer 274
De Molenbais 214
De Monchaux 224
De Muelenaere 803
De Muenc 269, 275
De Munster 837, 849-853, 855-857
De Munstere 1025, 1072
De Munstre 851, 852, 854, 857
De Muntere 290
De Muynck 360
De nassau 63, 1122
De Nicker 279, 280
De Nickere 1019, 1027, 1033, 1072
De Nockere 789, 800
De Noker 271
De Nokere 271, 1092
De oude Leedt 236
De Paeu 283, 286, 837, 840, 841, 844, 846
De Paeus 290
De Pape 735
De Pau 261, 428, 1057
De Peinstre 904, 906
De Pottere 271
De Raede 287
De Ram 1025
De Robiano 321
De Roo 712
De Rover 176
De Roydere 271
De Ruede 765
De Rueze 270
De Scheerere 829, 830, 832, 963
De Scherere 1045
De Schoone 61, 69
De Scoemaekere 767
De Scoemakere 757
De Scoppere 291
De Scoutheete 124
De Scoutheeten 124, 134
De Smed 268, 269, 273, 275, 276, 286, 948, 965,  977
De Smedt 725, 726
De Smet 79-85, 87, 176, 237, 242, 244, 245, 251,  254-257, 262, 290, 366, 383, 747, 809, 869, 985,  1059
De Smijtere 57
De Solre 771
De Suttere 261, 1058
De Taragone 245
De Valckenaere 191
De Vedelare 276
De Vicq 1121
De Visch 270, 272, 751, 769
De Vlaminc 274
De Vlaminck 729
De Vliegher 978, 981
De Vlieghere 270, 284, 976
De Vligher 260, 1057
De Voldere 203, 204
De Volre 849
De Vos 277, 279, 280
De Vrient 243
De Vuijt 262, 1059
De Vulder 255, 257, 948
De Vuldere 90, 242, 243, 883, 947, 977
De Vuldre 837, 1105
De Vulre 271
De Wachtere 273
De Wale 281, 838
De Wedergrath 715
De Wevere 284
De Wielmakere 281, 283, 727
De Wiind 268
De Wind 283
De Winter 112-114, 121-124, 130, 138, 146, 147
De Wintre 118, 129, 132, 138, 142, 145
De Wispelaere 360
De Witte 160, 162, 165, 168, 172, 173, 278, 869
De Wrijese 1103
De Wulf 290-293, 773, 803, 815, 837, 869, 901,  931, 935, 939, 953, 963, 1045
De Zuttere 366
De Zuwanne 270
De Zwaef 200, 787, 789, 792
Decker 267
Deckere 274
Deinsen 1028, 1034
Delaporte 235, 240
Dellafaille 245
Den Drie Coninghen 884, 888
Den Goede 23, 37, 41
Den Hane 943, 946, 947, 951
Den hospitale in Ryssele 877
Den Kniif 765
Den Leeuw 569
Den leijbilck 243
Den Melliken 737
Den moer 1106
Den moer van Joncheer Alaerd van Hole 232
Den Paeu 838
Den Peinstere 902
Den Schoone 55
Den Scoemakere 755
Den Smet 917
Den vergulden Pellicaen 713
Den Visch 767
Den Vuldere 101, 102
Den Wale 839
Den Wulf 820
Den Zwane 902, 904, 905
Dendremonde 75
Der Does 742
Der Zwane 906
Derckere 428, 800
Derquere 805
Devos 793
Deynoot 176
Dhaenens 242
Dhane 1105
DHanins 254
Dherckere 800, 1105
Dherkere 801
Die Coster 755
Die Meyere 761
Die Quinckere 761
Die Smet 753
Die Visch 755
Diedericx 285
Dierbrine 782
Dierkin 290
Dierkinds 286
Dierkins 786, 801, 803
Dobbelaer 254, 256
Dobbelaere 242, 245
Doem 287
Donaes sone 725
Donter 727, 739, 741, 747, 913
Dontere 745
Donters 292
Doorekens rabodt 251
Doorengens rabbot 242
Doorhof 242
Doornike 914
Doornyk 159
Doostflandres 224
Dorekens rabodt 253
Dornike 914, 915
Douay 993
Doufel 277
Doverloepe 222
Drieghe 278
Drieu 179
Dronghene 779, 902, 906, 907
Drongheneschuere 1093
Dronghenschuere 1091, 1093
Du champ 52
Dullaert 272, 282
Dullaerts 278
Duninc 275, 288
Durinx 121
Dyserin 282
Edinghen 8, 11, 14, 21, 35, 40, 46, 53, 59, 67, 71, 77,  88, 99, 103, 106, 149, 157, 172, 174, 183, 187, 188,  190, 191, 1036, 1070, 1077, 1082, 1096, 1101, 1103, 1108, 1112
Eecke 993
Eeckelootsche Leijkin 1088
Eeckelootschen dam 1084, 1088
Eeckelootschen damme 1086, 1087
Eeckloo 1121
Eecloo 147
Eecloo binnen 345
Eecloo-binnen 421, 525, 528
Eecloosch Leyken 1083, 1091
Eeclooschen watergang 1053, 1143
Eeclooschen-Dam 1083
Eecloosschen Leijkinne 1093
Eede 1117, 1119, 1143, 1146
Eedewatergang 1121
Eeverghem 1103
Effeling 805, 806
Ekloe 7
Elewouds 288
Elewoudszoene 288
Eligeert 252
Erman 940, 941
Ertvelde 1123
Euerdey 289, 293, 789
Euerdeys 293
Eulaert-Desabeaux 1066
Evenzac 282
Everdeij 80, 1045
Everdey 850, 883, 946, 963
Evergem 1124, 1132
Everghem 1086
Evezacx 939, 942, 947, 951
Ex Bosco 717
Exarde 134
Faermen 273
Faveezen 917
Favezen 917
Fierens 783
Fierins 271, 782
Flandre occidentale 1133, 1134
Flandre orientale 1133, 1134
Fourmelles 993
Franc 39
Francq de Bruges 263
Gabiit 1051
Gaeszone 147
Galinc 274, 281
Gand 24, 26, 30, 35, 62, 263, 264, 266, 1134
Gatewerke 268
Gausterman 41, 42, 273, 274, 832
Gaustermans 276
Geernaert 253, 254, 452
Gendt 541, 584, 586-588, 633
Gendtsche Lieve 509
Gent 23, 151, 175, 191, 1083, 1091, 1109, 1113, 1141
Ghallen 15
Ghausterman 931-933
Gheeraerd 766, 768, 771, 873
Gheeraerdszone 89, 90
Gheeraerts 785
Gheerbode 993
Gheerboud 869-873, 876, 877
Gheerbouds 879
Gheerboudts 872
Gheerbout 874, 876
Gheernaert 243, 245
Gheerolf 268, 280
Gheerts 273, 287
Gheertsberghe 75
Ghend 59, 80, 88, 99, 152-155, 176, 177, 179, 180,  375, 763, 811, 814, 815, 819, 821, 834, 837, 847-849, 858, 859, 867, 869, 880, 881, 883, 885, 893, 894, 897, 899, 901, 903, 904, 911, 913-915, 919, 935, 939, 949, 953, 960, 961, 978, 979, 982, 985, 992, 993, 995, 1043, 1045, 1052, 1067, 1068, 1070, 1093-1096, 1106, 1110
Ghendscher Lieve 1076
Ghendssche lieve 1093
Ghendt 152, 183, 186, 187, 189, 191, 204, 205, 237,  357, 374, 392, 713, 950, 1084-1087, 1092-1094,  1101, 1105, 1109-1114
Ghendtsche Lieve 249, 333
Ghendtscher Lieve 1110
Ghendtssche Live 253
Ghent 242, 243, 747, 922, 926, 929
Ghentsche Lieve 242, 418
Ghentsche Live 251
Gheraerds 80
Gherbouts 879
Ghildesdorp 1043
Ghiselbrecht 269
Ghiseliins Zone 743
Ghiselin 751
Ghiselins 279, 902, 916
Ghisthus 906
Ghoosin 291
Ghoosins 291
Ghosin 774
Ghossin 281
Gillis 282, 290
Godhem 225, 235
Goede van Altena 1075
Goedertiere 201
Goedhals 977
Goeszone 108
Goeszoone 148
Goetals 282, 1066
Goethals 284
Goetsiele 273
Gomaer 267
Goosins 289
Gosins 739, 741
Goszone 109
Gottignies 711
Gottinies 713
Gouds 276
Gratia 105
Griele 176
Grootaert 244
Groote Leye 800
Gros. Collation 39
Halve 289
Hamburg 1043
Hame 176
Hamer 269
Hamers 268
Hanen 277
Harbe 745
Harins 931, 935
Harke 745
Hasaert 90
Hasbijt 1102
Hauweel 112, 114, 280, 863, 864, 922, 923, 928, 929
Havescoot 293
Hazaert 101
Heerscepe van Maldeghem 81
Heijlinc 1073
Heijman 90, 199, 202
Heinkins 268
Heins 278, 287, 288, 785, 786, 939, 942, 946, 947,  953
Hekel 291
Hellinc 176
Helshoute 743
Hemelrike 268, 269, 917
Hemman 270
Hems 1031
Hendricx 280, 284, 286
Herberghe int Scheminkel 830
Hercke 494, 617
Hergher 281
Herman 101, 102
Herx 290
Heylinc 896
Heyman 281
Heymans 281
Heynaut 795
Heyns 935
Heynsin 282
Hilet 45
Hof van Sint Andries 751
Hondebone 1057
Hondeboons 1056
Honds 282, 757
Hoogbrugge 375
Hooghen wech 794
Hooghestrate 765
Hospitael van St. Jan te Brugge 1071
Hospitale van Sint Janne 1072
Houc 976
Houcke 56
Houheele 751
Houvelde 244
Houweele 763
Houweels 732
Houwelen 732
Hove van Sint Andries 725, 737
Hozenlaer 739, 741
Hubaers 287
Hubbrecht 259
Hueghs 762
Huerel 268-270
Huerels 270
Hughe 270, 276, 282, 759, 771, 981, 988, 1031
Hughen 757
Hughen zone 766
Hugher Sluus 1028, 1034
Hughersluus 56
Hughes 936, 937
Hugheyns 781
Hulst 75, 1028, 1034, 1086
Hunessene 1103
Hunster 15
Hutten Hove 290
Huughs 985-988, 993, 1025
Huuscheers 817
Huusheere 89, 101, 280, 815, 816, 819
Huysman 618
Immesoete 454
Impins 1088
Inckeer 1102, 1103
Innen 267
Jabeke 1028, 1034
Jacobszone 89
Jacops 80, 902, 907
Janne 15
Janne vander Wedaghe 830
Jans 269, 271, 272, 274, 275, 283, 285-288, 291
Jans zone 751
Jansseune 803
Jode 383
Jonghen 279
Jooris 292
Joris 17
Joriszonen 89
Kaeye 582, 584, 585
Keesbilck 242
Kempe 274
Kempenaere 1118
Kemps 274
Kemseke 126
Kercmeesters 284
Kerf 712
Ketelboete 964
Ketelboeter 269, 272, 280, 282
Ketelboetere 270, 279, 299
Ketelboeters 817, 979
Ketelboetre 270, 278
Kind 274
Knuud 279
Kokenaeds 285
Kueuwaert 189
L'Escluse 263
Laken halle 1037, 1038
Lakenhalle 1040
Lam 270, 290
Lamboijds 1053
Lambrecht 242, 245, 260, 284, 293, 795
Lampaert 201, 291, 427
Lams 287, 290
Lamsin 278
Lamzoets 274
Lanch 10
Land van Aelst 133
Land van Waes 115, 126, 127, 130, 133
Lande van Waes 111-114, 118, 129, 144, 147
Landt van Waes 118
Langerbrugge 1124, 1132
Langerbrugstraetje 1124
Langhe moeije 808
Lateur 713
Lauwers 277
Lauweryn 791
Lauwin 285
Lauwins 285
Lazarie in Ghendt 792
Le bourguignon 35
Le Fer 436, 446, 452, 454, 465, 483
Le fevre 65
Le Muet 160, 162, 165, 168, 169, 172, 174
Le Roy 400
Leede 302, 767
Leijken 418
Leijkin 1089
Leijtkin 1087, 1088
Lembeecs 313
Lembeecx-waterganc 921
Lembeke 13, 107, 108, 110, 147, 151-154, 159, 160,  173, 175, 176, 179, 182, 199, 207, 209, 211, 212, 215, 225, 235, 289, 295, 296, 304, 309, 313, 625, 627-633, 640, 654, 708-710, 712, 713, 727, 739, 741, 745, 748, 774, 793, 922, 926, 927, 940, 943, 946, 1025, 1029, 1031, 1035, 1061, 1063-1065, 1117, 1119, 1122, 1124
Lescluse 62
Lessene 1066
Lettelen 275
Leycken 591
Leyken 333, 334, 509, 510, 581, 582, 1067, 1071,  1079, 1083, 1084
Liebaert 789
Liefs 272
Lieve 81, 243, 244, 264, 582, 1067, 1083-1088,  1090, 1091, 1094, 1095, 1110, 1111, 1113-1116, 1133,  1135-1137, 1139
Lieven 1084, 1087
Lievins 80, 269, 281, 948, 963, 1045, 1051
Lijken 418
Lille 34, 65, 66, 212, 215, 223, 224
Lippens 1135, 1137
Lippins 755, 787, 799, 801
Live 251, 255, 258
Loenen 731
Loete 289
Loets 289
Loocke 90
Looxhooft 283
Looy 276
Louvain 39
Lovendeghem 1113, 1123
Luwaghen 14
Mabe 735
Maben Zone 743
Machet 271
Maelghiis 281, 283
Maelghijs 749
Maelghus 274
Maerscart 933
Maertijn 1053
Maertins 1103
Maes 279, 729-731, 739, 741, 745, 753, 791, 817,  829, 913, 1105
Maijaert 90
Maijart 101, 102
Makeries 745, 773
Maldegem 1063-1065, 1119, 1121, 1140
Maldeghem 10, 79-87, 89-97, 101, 102, 105, 193-  195, 199-202, 241, 242, 245, 247-249, 1053, 1054, 1056, 1061, 1074, 1117
Maldenghem 731, 732, 917, 918
Male 975, 980, 981
Malen 972, 974, 975, 977, 981, 982
Malines 67
Mannins 269
Manslien 717
Marchant 138
Maroyendamme 1053, 1054
Marten zone 753
Marten zone  753
Martens 465, 483
Martins 237
Masieres 63
Masiers 113, 127, 147, 200, 1081
Masset 1092
Mateeux 90
Mathyssone 176
Mattheeus 1105
Mattheeux 90, 95
Matthys 251
Maziers 108, 109, 115-118, 120, 121, 133, 135, 142-  145, 147, 148, 199
Meerschout 272, 273
Meeus 285
Meeuszone 919
Meeux 901, 904
Meijnaert 242, 245
Merckt 525, 535, 540, 542
Merre 258
Mets 282
Michiel 267, 281
Michiels 268, 269, 283
Middelburg 1140
Milot 53
Minescoet 879
Minnard 722
Minne 269, 282, 821, 823-826, 829-833, 835, 1141
Mispelaers diepte 1106, 1107, 1110
Moenins 204, 271, 287
Moens 280
Moere 1053, 1054
Moerinc 288
Moerkerke 1066
Moerstrate 771
Moerthamer 287
Moerwatergang 1146
Moerwatergangen 1148
Moijstrate 782
Mollin 745
Monfrant 1066
Mont 160
Monx 290
Mudden 272
Muencx 275
Muenekereede 56
Muenx 272
Muerkelstrate 1080
Muervine 917
Muezevoet 271
Muezevoets 271
Munster 80, 277, 281, 290, 779, 781, 785, 811, 815,  821, 888, 896, 897, 901, 1019
Munstere 777
Museboet 981
Muster 879
Nauen zone 287
Nederlieve 1143, 1147
Neerlieve 1139, 1140
Neijt 108, 109, 112-115, 121, 127, 128, 130, 139, 142-  148, 1087
Neufville 214
Neut 794
Nevelinc 993
Nieuwendorpe 1091
Nieuwenhove 75
Nijeuwen dorpe 1094
Niland 1121
Nisnic 794
Nisnics 794
Noël 1135, 1137
Nokers 271
Noombroot 193
Noormand 226
Nostre Dame aux Espines 1008
Noyd 267, 774
Noyt 293
Numan 67, 71
Nys 465, 483, 494
Oistvlaenderen 220, 221
Ongheret 719
Onser Vrouwen in Brugghe 759
Oonrebeke 157
Oost Vrije 133
Oost-Eclo 774
Oost-Eecloo 1098, 1124
Oost-Vlaanderen 1143
Oost-Vlaenderen 217, 1133
Oostburch 56
Oostburchmarct 1028, 1034
Oosteecloo 1102
Oosterlinx 761
Oostvelt 838
Oostveltstraete 782
Oostvlaanderen 1149
Oostvlaenderen 218, 219, 222, 229
Oostwijnckel 1113
Oostwijnckele 1094
Oostwinkel 1123
Oostwynkel 1113
Oste 84, 258
Ostine 293
Oudde leedt 231
Oude leedt 231
Oudeburg te Ghendt 133
Oudenaerde 133
Ouderburch 1102
Overwaele 1116
Paesdach 48
Pape Lant 293
Pappaerts 277
Paris 26
Parisiis 787
Parisis 200
Parisisen 917
Parys 101, 105, 886
Pateels cruijse 244
Pateels cruyse 259
Pauwels 15, 242, 259, 261, 287, 428, 807, 1058
Penitenten binnen Ghendt 260, 1057
Pensart 214
Peperseele 252
Permentiers 291, 292
Perreboom 254, 255
Persiis 267, 268, 271, 274, 282, 283
Persijs 195
Perwijs 7
Philips den Goede 1005
Pieterheyns 931
Pieters 270, 282, 283, 1053
Pietsaers 273
Pijnckele 244
Pinckel 258
Pinckele 793-796
Poelvoete 917
Polvoet 717
Poppe 128, 284, 290, 292, 941, 944, 947, 1025
Pops 84, 285, 942
Provoost 247
Provost 249
Pruustere 274
Puederbergh 284
Puikelsteen 287
Puthem 199
Puuthem 200-202
Pycke 859
Pynckele 712
Quaden putte 1109
Raemstraete 800
Raes 267, 273, 289, 290, 918
Raese 287
Raesse 267, 272, 280
Rase 291
Ravenschoot 762
Ravenscoot 766
Raveschoot 217, 219, 223, 241, 251, 1084, 1114, 1115
Raveschoot brugghe 243
Raveschootsche straete 243
Ravescoot 283
Ravescoot strate 777
Ravescotstrate 783
Ravestein 59
Remboud 276
Reynkins 829
Reysaert 272
Reysins 293
Rijneel 923
Rijselle 107
Rijssele 107, 112, 113, 129, 220, 221, 1066
Rijsselijnc 200
Rijsselle 17, 114, 145, 146, 148
Rincholf 268, 277
Rineel 289
Rinel 282
Riveel 782, 923
Riveele 782
Riveels 936, 937, 964, 979
Roeden vaerd 1084
Roegier 267
Roegier Dankaerts straetkin 906
Roelands 789
Roelins 275
Roescoel 292
Roeselare 1028, 1034
Roifaert 270
Rome 852, 855
Ronsele 1113
Roode vaert 1083
Roosendaele 729
Rueden 286
Ruffault 214
Rummene 7
Rycke Gasthuys 805
Ryneel 923
Ryquaerd 272
Ryssel 107
Ryveels 936
Saerclaes Soene 727
Saerweits Soene 727
Saint-omer 65
Salart 1016
Sancti Andreae juxta Brugas 717
Sancti Andree juxta Brugis 719
Sanders 204, 289, 801, 883, 884, 886-891, 894-896,  898, 899, 986, 987, 990, 993
Sant 269, 278, 281, 282, 859-867
Sants 269, 270
Savari 792
Savarij 799, 803
Savary 787
Scaephooft 268
Scaepshooft 879
Scaerpinc 288
Scapelin 759
Sceerere 838
Scelewaert 275, 276, 280
Scelewaerts 280
Sceppere 273, 278
Scerere 281
Scerpinc 179
Scerrens 280
Scheminkele 830
Schipvaert 376, 377, 582, 583, 591-593
Schoorman 712
Schotters hof 828
Scipvaert 1080, 1081
Sclercs 743
Scoemaerct 829
Scoemaker 271
Scoemakere 756
Scoemakers 755, 757
Scofters 291
Scommelin 280, 286
Scoppere 939, 940, 949, 951
Scoppers 292
Scote 284
Scoutin 278, 289, 292, 773, 774
Scoutine 774
Scrael 281
Scruuf 290
Scuerlin 285
Scuerlins 285
Scurmaert 279
Sent 981
Sent Janshuus te Brugghe 1102
Sente Andries in Scotland 967
Sente Jans Huse 743
Sente Jans huus in Brugghe 731, 765, 773
Sente Jans huus van Brugghe 749
Sente Jans woestinen 727
Sente Jans-huus 874
Sente Jans-huus in Brugghe 874
Sente Pieters ende Sente Pauwels ten hooghen Roome 988
Sente Pieters ten hoghe Rome 967
Sente-Jans huus in Brugghe 878
Ser boudens woestine 739, 741
Serhuughs 287
Sersanders 80, 821, 883, 884, 888, 891, 896, 899,  944, 949, 977
Sgraven 287
Sgrootheeren bilck 230, 236
Simoen 80
Sinave 1135, 1137
Sinay 126
Singel 1125
Sinnaeij 122
Sint Andries 725, 751
Sint Andries by Brugghe 725
Sinte Amans strate 1038
Sinte Andries by Brugghe 729
Sinte Jans huus, in Brugghe 870
Sinte Jans te Steene 1028, 1034
Sinte Jans-huuse te Brugghe 1082
Sinte Lauwereijns 1054
Sinte Martins behoosten Blye 1028, 1034
Sinte Michiels 176
Sinte Pauwels 126, 127
Skosters zone 769
Slabbaerde 917
Slabbard 761
Slechtinc 277, 278, 280, 285
Sleijdijnghe 1113
Sleijinghe 1103
Slependam-wateringen 1144
Slependamme 63, 1061, 1119, 1121
Slependamme watering 1121
Slependamme wateringe 1119
Sleydinge 1123
Sleydinghe 1113
Sleyhont 283
Sleyhonts 283
Sleyhout 759
Sleyhoute 759
Slippendamme 1061
Slock 618
Sluijs 1062, 1121
Sluis 1122
Sluus 1086
Smans 293
Smed 271, 276, 278, 280-282, 285, 286, 964, 980,  982
Smedekensbrugghe 1063
Smeds 271, 272, 276, 279, 281, 282, 963, 965, 979
Smedt 287
Smeeds 964, 967, 971
Smet 256
Smets 84, 291, 292
Snebbaut 245
Snebbout 243
Snellart 63
Snellinck 387
Soetaert 48, 259, 260
Soethaert 259
Soikine 1085
Solres 771
Somerghem 1113
Sonts 291
Soutijn 753
Soy 292
Soys 762
Soys zone 768
Spaens 290
Specx 201
Spiegelstraete 1125
Spieraert 189
Spierinc 1053
Spikint 1073
Spiraert 185
Spirinc 1071
Sproussen 1120
St Janshuus te Brugghe 1098
St. Laureyns 1053
St. Lauwereyns 1140
St.-Laurens 1121
St-Joris hoof van Eeclo 779
St-Lauwereijns 1147
Staes 89
Staessins 917
Stairs 101
Stanbaert 280
Stasiins 277
Stassin 287, 288
Stassins 1031
Ste Amands straet 1037
Ste Jacops te Ghend 1098
Ste Janshuus in brugge 244
Ste Janshuus in brugghe 244
Ste Pharahilden plaetse 713
Ste Pharailden 237
Ste-Jans binnen Brugghe 259
Ste-Jans-huijs 260
Ste-Jans-huijs binnen Brugghe 259
Ste-Janshuijs binnen Brugghe 258
Stercke 209
Stevens 271
Stochovers 715
Stoutin 745
Stoutins 794
Stroobrug 1147
Stutin 176
Suartmans 717
Suenkerke 727
Suijtmoerstraete 808
Svisch 280
SVlaminx 916
Svogelaeren 1085
Svos 288
Swulf 292, 293
Symoens 273, 276
Taerfhoop 270
TEecloo vaerdeken 259
Teeclootsche Leijkin 1084
Teerlinc 291, 293
Temmerman 191
Ter Catte 1038
Ter Penninc 767
Terdonck-Driesch 1125
Terniic 277
Terpenninc 275
Tgoed van Aelschoot 921
Thourout 1028, 1034
Tibaert 267
Tier 293
Tleedekin 1098
Tnuwstraete 261, 1058
Toertebaeis 273
Tollin 279, 832, 888
Tournai 165
Tournay 160, 161, 163-166, 168, 170
Triest 35
Troost 285
Tschoolstraetkin 906
Tsinte Jacops in Galissien 855
Tsinter Niclaeus ten Oostenbaren 855
Tuerfhoop 269
Tuerlinc 272
Tverheijle gat 244
TVlaminc straetkin 906
Twaelf straetkins 1080
Tweits 749
Uiterste veste 1063
Utenhove 947, 964
Uter Eiden 761
Uteraer 959
Uteraerde 957
Utevaerden 280
Uteverden 276, 281
Vaernewijc 183, 1101
Vaernewijck 1096
Vaert van Eecloo 231, 232
Van Aertvelde 291
Van Aerzelle 981
Van Aken 267, 1149
Van Assenede 811, 815, 821, 837, 859, 901, 985
Van Assnede 292
Van Auweghem 806
Van Baren 269
Van Barnendelare 732
Van Bassevelde 757
Van Beeken 89
Van Berlaijmont 222
Van Bouchoute 1102
Van Bourgondië 19, 23, 69, 151, 173
Van Brandebuerch 828, 829
Van Brandenburch 805
Van Broedsenden 272
Van Brugghe 179
Van Bruwaen 259
Van Bruwaene 258
Van Bulaer 282
Van Caprike 731
Van Constantinopelen 69
Van Crombrugghe 436, 446, 452, 564
Van Damme 366, 454
Van Dampierre 19, 23, 69
Van de Poele 495, 618
Van de Velde 291, 774
Van den Barnendelare 732
Van den Berghe 279, 712, 755, 756, 791
Van den Broechhuze 731
Van den Broechuse 743
Van den Broeckhuuse 729
Van den Broucke 253
Van den Damme 273
Van den Ende 745
Van den Ghate 292
Van den Hecke 274
Van den Hende 268, 274-276, 279, 286, 727, 737,  783, 786, 788, 938, 953, 955, 956
Van den Kerchove 245
Van den Moere 270
Van den Moerweghe 767
Van den Nieuwenhove 749
Van den Niewenhoven 755
Van den Rine 87
Van den Spikere 730, 731
Van den Stringhe 270, 282, 293
Van den Torre 277, 278
Van den Velde 271, 281, 289, 292, 293, 739, 741,  774, 879
Van den Wayen 281
Van der Beke 201
Van der Brueghen 269, 273, 279
Van der Fonteynen 278
Van der Heyden 278
Van der Lenden 281
Van der Leyen 282, 286, 289, 759
Van der Luere 283
Van der Wayen 286
Van der Wedaghen 272
Van Doorhof 245
Van Doormael 243
Van Drusselaers 125
Van Edinghen 1096
Van Ertvelde 178
Van Gheleynweghe 803
Van Ghenachte 712
Van Ghendt 729
Van Gouthem 121
Van Gremberghe 126
Van Haken 978, 1051
Van Hecke 436, 446
Van Heijle 807
Van Hembiese 236
Van Hende 262, 1058
Van Herzeele 126
Van Hevele 807
Van Hiifte 286
Van Hille 176
Van Hoecke 245
Van Hole 232
Van Huele 737
Van Huerle 7
Van Hyfte 565
Van Kercvoerde 729
Van Kercvorde 739, 741, 747
Van Kerrebrouck 712
Van Landtschoot 801, 805
Van Lare 124
Van Lent 292
Van Liere 15
Van Lokerne 273
Van Loo 176, 222, 751
Van Maldeghem 254, 255, 789
Van Male 9, 13, 69
Van Malen 278, 280, 766, 768
Van Massemen 1079
Van Melle 1089
Van Monterci 1121
Van Moortere 125
Van Niewenhoven 757
Van Oetsele 268, 282, 936
Van Oglande 1066
Van Onderdale 1019, 1051
Van Oost 284
Van Ouckenvliete 729
Van Overbeke 929
Van Overtvelt 284
Van Peperzeele 248
Van Praet 80, 90, 101, 102, 267, 292, 757, 913
Van Prouin 200, 202
Van Raesseghem 59
Van Rakelbusch 777
Van Raveschoot 901, 919
Van Renterghem 248
Van Riebeke 236
Van Savoijen 69
Van Sieleers 225, 235
Van Slingelandt 1122
Van Soel 274
Van Soels 287
Van Spiere 1066
Van Spoysbrouc 277
Van Steeland 271
Van Steelant 925
Van Steenbeke 179
Van Synaey 272
Van Tarragona 241
Van Vaken 276, 277
Van Versnare 749
Van Vlaenderen 747
Van Vlierbeke 137
Van Vrssen 712
Van Waes 278, 290, 291, 293, 712
Van Wambeke 1031
Van wedergraet 723
Van Westhouse 191
Van Westvoorde 273, 280, 777, 786, 811, 815, 821,  831, 849, 869, 870, 877, 879, 880, 883, 947, 948,  1027, 1033
Van Wirtenberg 1121, 1122
Van Wulfschoot 857
Van Wulfscoet 849
Van Wulfscoot 275, 771, 816, 849-851, 853, 879,  948, 1045, 1046, 1051
Van Wulfscoote 761
Van Wullefscoot 765
Van Yeften 229
Van Ympt 291
Van Zechbrouc 1025
Van Zegbrouc 276, 773, 837, 869, 902, 907, 947,  954-959, 963, 985, 1045
Van Zeghbrouc 80, 961
Van Zomerghem 731, 732
Van Zuenkerke 735, 917
Van Zukerke 282
Van Zuwekercke 849, 935, 953, 985
Van Zuwekerke 859, 883, 931, 939, 986, 993
Van Zuwenkerke 277, 731
Van Zuwenkerken 268
Vande Ghenachte 808
Vande Poele 465, 483
Vande Putte 98
Vande Voorde 125
Vanden Berghe 123, 964, 979, 1025, 1045-1047,  1052, 1089, 1105
Vanden Bossche 179
Vanden Broucke 712
Vanden Clemputte 127
Vanden Dale 494
Vanden Driessche 127
Vanden Gruthuuse 59
Vanden Hende 828, 937, 958, 987, 1019, 1025, 1027,  1033, 1043, 1044, 1054, 1055, 1057, 1088
Vanden Kerchove 242, 361, 1105
Vanden Kerckhove 359, 808
Vanden Nieuwelande 125
Vanden Poele 1053
Vanden Rine 924
Vanden Steene 713
Vanden Stringhe 759
Vanden Torre 89
Vanden Velde 859, 1089
Vanden Vlaespoele 270
Vanden Voorde 126
Vanden Waerde 1025, 1031
Vander Asselt 176
Vander Beke 757
Vander Bouverie 201
Vander Dijct 124
Vander Doinct 179
Vander Eecken 799, 801
Vander Haeghe 1112
Vander Haghe 123
Vander Leije 179
Vander Leyen 275
Vander Moerweghe 276
Vander Muzeele 1037
Vander Poorte 1092
Vander Scaghe 1081
Vander Sceure 176
Vander Schuere 1085
Vander Scuere 277
Vander Smesse 283
Vander Venne 1092
Vander Waeyen 274
Vander Wedaghe 821, 823-832, 869, 948
Vander Wedaghen 833
Vander Weedaghe 835, 836
Vander Woestinen 10
Vander Zijpe 123
Vander Zuerkele 1053
Vanderheyden 779
Vanderwoestinne 793
Varambrouc 964
Varembrouc 964, 971, 979, 980, 982
Varenbrouc 964
Vecke 80
Velarde 245
Veldeken dame brugghe 244
Veldeken damme 241
Veldekindamme 1094
Veldekins damme 1080
Veltganck 366, 807
Ver Aechten 747
Verde Rue 77
Verdebrecht 1053
Vergauwe 242
Vergauwen 252
Verheijle gat 241
Verheylen gat 374
Verlije 262, 1058
Verloren cost 1114, 1115
Vermaben sone 723
Vernaet 808
Versluijs 260
Victor Ketelbueters straetkin 1080
Vier Ambachten 9, 15, 133
Vier ambochten 15
Vierambocht 9, 10, 15, 16
Vierambochten 9, 16
Vierhuyzen 1125
Vinckaerts 279
Vinderhaute 1085
Vinke 727
Vischbanken 829
Vischers 268
Vischs 268, 767
Vlaendermands 774
Vlaendertman 267
Vlamijnc 905
Vlaminc 122, 315, 902
Vlamincs 757
Vlamincx 902
Vlaminx 904-907, 916
Vlamque 1073
Vleeschhuus 829, 830
Vletgracht 251
Vletren 1037
Vlieghers 284
Vlueric 268
Voijs 1051
Volkaert 275
Volpenswege 1125
Volpouds 762
Vos 767
Votke 101, 102
Vrancke 781, 1019
Vrancken 785
Vranx 269
Vrasene 127
Vriend 226
Vrombautstraete 805
Vromboudt 1092
Vrombout 290, 782, 793, 1073, 1088, 1092
Vromond 270-272, 279, 287, 767, 811, 821, 837,  869, 883, 901, 947, 949, 978
Vromonde 976
Vromonds 271, 273
Vromont 80, 815, 850
Vrye van Brugge 13
Vuldre 901
Wadelpoel 830
Wadepoel 289, 291
Wadepoels 291
Waernaert 781, 785
Waerschoot 1083, 1085-1087, 1091, 1093, 1098,  1102, 1103, 1105, 1106, 1109, 1113, 1123, 1125
Waerschot 228
Waerscoot 769
Waes 113, 115-118, 123, 132-137, 140, 142-145, 147
Waghenbosch 259
Waghenbrugge 259
Wante 273, 783, 816, 1072
Wantte 859
Wapoel 289, 292
Waterdyck 791
Waterganc 1098
Waterganck 805
Wauts 273
Weijtsens 1031
Weins 283
Weistsins 200
Weitens 739
Weitins 284, 741
Weits 269, 735
Weits sone 723
Weits zone 731
Weitsoets zone 913
Werdemeers 291
Werveke 995, 997, 998, 1001
West hende straete 243
West-Vlaenderen 1133
Westacker 794
Westeeklo 7
Westvlaanderen 1143
Westwaert 282
Wevers 284
Weytins 268, 278, 283
Wielant 99, 178
Wielmakers 283
Wiffels 717
Wijckelman 244
Wilde 993
Willaert 278, 281
Willem Calfers Goede 284
Willem Zuens 837, 840
Willemaert 252
Willems 261, 274-276, 280, 284-286, 292, 366,  1051, 1058
Willems Soene 727
Willems zone 293, 731
Willemszone 715
Willeshoeck 725
Wilsenac, ten helighen bloede 969
Wilsins 293
Wilsoet 725
Wilzoets sone 729
Winds 281
Wint 293
Witbroot 1053
Withaghe 1031
Witten 278
Witthooghe 290
Wouter zone 838
Wouterman 1053
Wouters sone 723
Wouters zone 743, 839, 840, 843, 844
Woyt zone 292
Wulgenbosch 259
Wynghene 209, 211, 213
Yldebrand 278
Yldebrands 278
Yman 281, 791, 792, 796, 802, 804
Ypre 995
Ysenbaert 290
Ystaes 279, 287
Zandtstraete 801
Zandtvloghestrate 792
Zandtweghe 233
Zandweghe 233
Zeeland 1148
Zeghers 154, 285, 290, 293, 762, 793, 794, 859, 883, 1046
Zente ians lande 723
Ziessele 56
Ziiloop 275
Zijloop 274, 275
Zoetaerd 280, 286, 846, 976, 980
Zoetaerds 286
Zoetaerdt 869
Zoetaert 80, 791, 845, 847, 905, 976, 985, 1105
Zoetaerts 293
Zoete 201
Zoete moeije 1114
Zoetebier 1057
Zoeteman 270
Zoetemont 291
Zoethaert 859
Zoethaerts 779
Zoetsiels 272
Zoette Moeije 1115
Zoetziele 283
Zomerghem 225
Zoutweghe 918
Zuenkerke 723
Zuijtleije 1114, 1115
Zusters ten Doorne 800, 801
Zuutmoelne 762
Zuytleye 1113
Zwaef 284
Zwaefs 283, 777
Zwaeft 283
Zwinterninc 285